Tải bản đầy đủ

Lý lịch KH phạm hồng hoa marketing updated 3 2017 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phạm Hồng Hoa
2. Năm sinh: 1977

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm:

Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sỹ

Năm đạt học vị: 2013

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên - Giảng viên

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Marketing, Khoa Marketing – ĐH. KTQD
6. Địa chỉ nhà riêng: 3P1 ngõ 71 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: 36280280 ; Mobile: 0914257561
E-mail: phamhonghoa.mkt@gmail.com
8. Đơn vị công tác:
Đơn vị: Trường Đại học kinh tế quốc dân
Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu:
50202 – Kinh doanh và quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:
1. Marketing
2. Quản trị kinh doanh
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH.KTQD

Marketing

1998

Đại học

Đại học Ngoại ngữ ĐH QG Hà nội

Tiếng Anh

2009

Thạc sỹ

ĐH. Solvay (Bỉ) và Quản trị kinh doanh


ĐH KTQD

2001

Tiến sỹ

ĐH. KTQD

2013

Marketing


Thực tập sinh

University of Aalborg,
Denmark

khoa học

Strategic
Management

2006

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Anh văn

Khá

Khá

Khá

Khá

12. Quá trình công tác
Thời gian

Vị trí công tác

1998-nay

Khoa Marketing –
ĐH KTQD

Tên tổ chức công tác,

Lĩnh vực chuyên môn

Marketing

Địa chỉ tổ chức

Đại học Kinh tế quốc dân

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
TT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm
công
bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

1

Internet Marketing – xu hướng
mới trong làm marketing.

Tạp chí Thương mại

2007

Tác giả

2

Tổ chức hệ thống thông tin
marketing điện tử trong các doanh
nghiệp

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

2012

Tác giả

3

Sự hiện diện điện tử và hình ảnh
doanh nghiệp thời Internet

Tạp chí

2012

Tác giả

4

Suy nghĩ về định hướng giảng dạy
môn Internet Marketing trong các
trường đại học của Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa
học quốc gia về đào tạo
Marketing tại VN

2012

Tác giả

5

Các mô hình ứng dụng hoạt động
Marketing trên mạng Internet và
khả năng ứng dụng cho các doanh
nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và phát
triển

2013

Đồng tác giả

6

Ứng dụng hệ thống thông tin
marketing điện tử trong việc thu
thập cơ sở dữ liệu khách hàng

Kỷ yếu hội thảo khoa
học quốc gia về Xu
hướng mới trong Quản
trị quan hệ khách hàng

2013

Tác giả


7

Đo lường ảnh hưởng của các công
cụ marketing đến hành vi mua
hàng nội của người tiêu dùng Việt
Nam - Tình huống mua thực phẩm
dành cho trẻ em

Tạp chí Những vấn đề
kinh tế và Chính trị thế
giới, số 10 (234) tháng
10/2015

2015

Đồng tác giả

8

Evaluation of the quality of public
administration service

IC-HUSO11th,
International
Conference on
Humanities & Social
sciences

2015

Đồng tác giả

of provincial authorities in
vietnam –Study in ninh binh
province
9

The Problems in The Poultry
Value Chain in Viet Nam

1st International
Conference on
Humanities, Social
Sciences and
Environment

2106

Đồng tác giả

10

Một số cách tiếp cận trong đánh
giá hiệu quả hoạt động marketing
bằng lợi nhuận trên vốn đầu tư
marketing (marketing return on
investment)

Mica Đà Nẵng

2016

Đồng tác giả

11

Evaluating the Quality of Public
Administration Services of
Provincial Authorities in Vietnam:
A Study of Ninh Binh Province",

Journal of Mekong
Societies Vol.12 No.1
January-April 2016 pp.
41-60

2016

Đồng tác giả

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
Chủ biên, đồng chủ
biên, tham gia

TT

Tên công trình

1

Chính sách công nghiệp và thương mại
của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Nhà xuất bản
Nông nghiệp

2007

Tham gia

2

Giáo trình Bài tập tình huống Nghiên
cứu marketing

ĐHKTQD

2008

Tham gia

3

Sách chuyên khảo Quản trị quan hệ
khách hàng

Nhà xuất bản

2009

Tham gia

Giáo trình Marketing căn bản

ĐHKTQD

2010

Tham gia

4

Nơi công bố

Năm
công
bố

Phụ nữ


5

Giáo trình Hành vi người tiêu dùng

ĐHKTQD

2011

Tham gia

6

Marketing căn bản (giáo trình kỷ niệm
55 năm thành lập trường)

ĐHKTQD

2011

Tham gia

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời
gian
thực
hiện

Tình trạng
đề tài

Slogan (câu khẩu hiệu thương hiệu)– Thực
trạng và định hướng cho các doanh nghiệp
Việt Nam

20052006

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Trường ĐHKTQD

Sự biến đổi của các kênh phân phối hàng
lương thực thực phẩm trên thị trường Việt
Nam trong hội nhập Kinh tế quốc tế - thực
trạng và giải pháp phát triển bền vững

20062007

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Bộ GD & ĐT

Quản trị trường đại học theo mô hình tổ
chức cung ứng dịch vụ - nhìn từ góc độ
Marketing dịch vụ

20062007

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Bộ GD & ĐT

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại
Việt Nam Châu Phi. Cấp Nhà nước

20072009

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Nhà nước

Xây dựng thương hiệu cho khối đại học
công lập ngành kinh tế ở Việt Nam: Thực
trạng và giải pháp

20082009

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Bộ GD & ĐT

Định hướng và giải pháp phát triển công
nghiệp hỗ trợ ngành cơ điện tử trên địa bàn
Hà Nội

20122013

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Sở Khoa học
và Công nghệ Hà Nội

Truyền thông tích hợp trên mạng Internet
(eIMC) – thực trạng và giải pháp cho các
doanh nghiệp Việt Nam

20122013

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Trường ĐHKTQD

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu
dùng hàng nội của người Việt nam trong
thời đại toàn cầu hóa – nghiên cứu nhóm
hàng thực phẩm dành cho trẻ em

20132014

Đã nghiệm thu
Tốt

Quỹ Khoa học
và Công nghệ quốc gia

Nghiên cứu đề xuất giải pháp Marketing
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành

20132014

Đã nghiệm thu
Xuất sắc

Sở Khoa học
& Công nghệ Ninh Bình

Cấp quản lý


chính công tại các cơ quan nhà nước tỉnh
Ninh Bình
Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả
công tác bình ổn thị trường trên địa bàn Hà
Nội -giai đoạn 2016-2025

20152016

Đã nghiệm thu
Tốt

Sở Khoa học
và Công nghệ Hà Nội

Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng
khách hàng cho các ngân hàng thương mại
việt nam

20152016

Đang
thực hiện

Bộ GD & ĐT

Ứng dụng Marketing xã hội nhằm thay đổi
hành vi và xây dựng chuẩn mực văn hóa
của người tham gia giao thông đường bộ tại
Hà Nội

20162017

Đang
thực hiện

Trường ĐHKTQD

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ
áp dụng

Thời gian áp dụng

1

Những giải pháp marketing nhằm nâng
cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm
thiết bị vệ sinh trên thị trường Việt
Nam

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2009

2

Phân tích và đánh giá thực trạng văn
hóa Cơ quan tập đoàn VNPT

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2009-2012

3

Chiến lược thị trường cho Nhà máy
thuốc lá Thanh Hóa

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2010

4

Kế hoạch marketing và thương hiệu
cho AgroVietLink

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2010

Chiến lược truyền thông thương hiệu
và Marketing cho công ty Việt Á

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2010

6

Xây dựng và phát triển văn hóa
Vietcombank

Đề tài tư vấn cho doanh
nghiệp

7

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả dự án
hỗ trợ năng lực xuất khẩu GCF

Đề tài nghiên cứu thị trường

5

2011-2012
2012


8

Chiến lược thị trường và thương hiệu Đề tài nghiên cứu thị trường
cho công ty cổ phần Diêm Thống
và tư vấn cho doanh nghiệp
Nhất

2011-2014

9

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của
khách hàng cho Cty Edumax

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

10

Phát triển chiến lược nội dung cho
Cty Vietfoods

Đề tài tư vấn cho doanh
nghiệp

11

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
cho Cty bánh kẹo Hải Hà

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2016

12

Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng
của các thành viên kênh phân phối –
Cty xi măng Bút Sơn

Đề tài nghiên cứu thị trường
và tư vấn cho doanh nghiệp

2016

2013
2014-2105

17. Giải thưởng về khoa học
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN
T
T

Hình thức Hội đồng

Số lần

1
19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ
thành công

(Hội đồng bảo vệ)

1
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà nội, ngày
Xác nhận của
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

tháng

CÁ NHÂN

năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×