Tải bản đầy đủ

Phác đồ điều trị nội khoa bệnh lao và chỉ định của từng phác đồ theo hướng dẫn của Chương trình chống lao Quốc gia

Phác đồ điều trị nội khoa bệnh lao và chỉ định của từng phác đồ theo hướng dẫn của
Chương trình chống lao Quốc gia
Trả lời
Phác đồ điều trị lao không kháng thuốc
PHÁC ĐỒ I: Lao mới không đa kháng: 2HRZE/4RHE
- Hướng dẫn:
+ Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc dùng hàng ngày.
+ Giai đoạn duy trì kéo dài 4 tháng, gồm 3 loại thuốc là R, H và E dùng hàng ngày.
- Chỉ định: cho các trường hợp bệnh lao mới người lớn (chưa điều trị lao bao giờ hoặc đã
từng điều trị lao nhưng dưới 1 tháng). Điều trị lao màng tim có thể sử dụng corticosteroid
liều 2mg/kg cân nặng và giảm dần trong tháng đầu tiên.
PHÁC ĐỒ II: Tái trị: 2SHRZE/1HRZE/5RHE
- Hướng dẫn:
 Giai đoạn tấn công kéo dài 3 tháng, 2 tháng đầu tiên với cả 5 loại thuốc chống lao thiết
yếu S, H, R, Z, E dùng hàng ngày, 1 tháng tiếp theo với 4 loại thuốc (HRZE) dùng hàng
ngày.
 Giai đoạn duy trì kéo dài 5 tháng với 3 loại thuốc H, R và E dùng hàng ngày. (hoặc
dùng cách quãng 3 lần/tuần).
- Chỉ định:
 Cho các trường hợp bệnh lao tái phát, thất bại, điều trị lại sau bỏ trị, tiền sử điều trị
khác, không rõ tiền sử điều trị mà không có điều kiện làm xét nghiệm chẩn đoán lao đa

kháng nhanh.
 Cho các trường hợp bệnh lao tái phát, thất bại, điều trị lại sau bỏ trị, tiền sử điều trị
khác, không rõ tiền sử điều trị có làm xét nghiệm chẩn đoán lao đa kháng nhanh, nhưng
kết quả không kháng đa thuốc.
PHÁC ĐỒ III: Lao màng não, xương khớp 2HRZE/10RH(E)
- Hướng dẫn:
 Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, gồm 4 loại thuốc H, R, Z, E dùng hàng ngày.
37


 Giai đoạn duy trì kéo dài 10 tháng, gồm 3 loại thuốc là R, H, E dùng hàng ngày.
- Chỉ định: Lao màng não và lao xương khớp người lớn. Điều trị lao màng não có thể sử
dụng corticosteroid liều 2mg/kg cân nặng và giảm dần trong tháng đầu tiên và dùng
Streptomycin trong giai đoạn tấn công.
Phác đồ điều trị lao đa kháng thuốc
PHÁC ĐỒ IV: 8 Z E Km(Cm) Lfx Pto Cs (PAS) / 5 Z E Lfx Pto Cs (PAS)
Cm, PAS thay thế Km, Cs
 Giai đoạn tấn công: 8 tháng, dùng hàng ngày.
 Giai đoạn duy trì dùng 5 loại thuốc hàng ngày.
 Tổng thời gian điều trị là 20 tháng.
- Chỉ định:
 Lao đa kháng thuốc.
 Có kết quả KSĐ nhanh (Haintest hoặc Gene Xpert) có kháng với R nhưng không có
tiền sử điều trị thuốc lao hàng hai trước đó.
 Có KSĐ cổ điển nhưng không kháng với các thuốc lao hàng hai
Phác đồ MDR rút ngắn: 4-6 Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hliều cao/5 Mfx- Cfz-Z-E
Phác đồ điều trị cá thể hóaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×