Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Tiêu chuẩn chẩn đoán mycobacteria không lao - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn chẩn đoán mycobacteria không lao

Tiêu chuẩn chẩn đoán mycobacteria không lao
Trả lời
Tiêu chuẩn chẩn đoán (ATS/IDSA)
Griffith DE et al AJRCCM. 2007 được đồng thuận 2012
1.1. Lâm sàng
(1) Triệu chứng hô hấp, nốt hoặc đám mờ có hang trên phin XQ thường quy hoặc phim
HRCT với ổ giãn phế quản và nhiều nốt nhỏ.
(2) Loại trừ các chẩn đoán khác và
1.2. Vi khuẩn học
(1) Nuôi cấy (+) với ít nhất là 2 mẫu đờm, hoặc
(2) Nuôi cấy (+) với ít nhất một mẫu dịch rửa/chải PQ, hoặc
1.3. Mô bệnh học (+ vi khuẩn học)
(1) Sinh thiết xuyên thành PQ hoặc các sinh thiết khác với hình ảnh mô bệnh tế bào - vi
khuẩn học (viêm u hạt hoặc AFB) và nuôi cấy (+) với NTM, hoặc
(2) Sinh thiết có hình ảnh mô bệnh tế bào – vi khuẩn (viêm u hạt hoặc AFB) và ít nhất 1
mẫu đờm hoặc dịch rửa PQ nuôi cấy (+) với NTM.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×