Tải bản đầy đủ

BAO CAO THUC HIEN QUY CHE DAN CHU 2013

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG
TRƯỜNG TH TRIỆU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/BC-TH
Triệu Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2017.
BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRIỆU GIANG
Căn cứ nghị định 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ
trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD ngày 01tháng 3 năm 2000 của bộ giáo
dục và đào tạo.
Căn cứ hướng dẫn của BCĐ QCDC huyện Triệu phong ngày 26 tháng 10 năm
2015 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở trường học.
Trường TH Triệu giang báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở
nhà trường, cụ thể như sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, BGH:
- Trường TH Triệu giang là một đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập hoạt động
trên lĩnh vực GD&ĐT; Đội ngũ CBGV-CNV của nhà trường có trình độ đạt chuẩn và

trên chuẩn(25 ĐH, 3CĐ ,1 THSP). Nội bộ đoàn kết, có ý thức tự giác và tinh thần
trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ; Tổng số HS năm học 2016- 2017 là 314 em, HS
là khu vực nông thôn nên đa số có bản chất ngoan ngoãn, hiền lành.
- Trong những năm qua, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị
luôn đạt hiệu quả cao. Cấp ủy và BGH đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của
cấp trên, của ngành có liên quan đến từng CB - GV - NV và người học.
- Phổ biến đến tất cả CB-GV-NV về chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của bộ
chính trị Khóa VIII; Nghị định 71/1998-NĐCP ngày 8/9/1998 của chính phủ và quyết
định số 04/2000/QĐ-BGD ngày 01/3/2000; thông tư 09/2009/ TT- BGD&ĐT ngày 07
tháng 5 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và các quy định khác của
nghành về thực hiện dân chủ.
II. Công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị theo nghị định
04/2015/NĐ- CP:
1. Việc xây dựng xây dựng điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế về dân chủ
và các quy định của nghành giáo dục.
Ngày 20/10/2016 đ/c Bí thư chi bộ đã triển khai nghị định số 04/2015/NĐ- CP
ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính
nhà nước và đợn vị sự nghiệp công lập, đồng thời triển khai công văn số 35/LĐLĐ
Triệu phong ngày 05/10/2015 về việc triển khai nghị số 04/2015/NĐ- CP ngày
09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đợn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 31/10/2016 Đ/c Hiệu Trưởng BÍ thư chi bộ đã triển khai nghị định số
04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đợn vị sự nghiệp công lập, đồng thời triển khai công
văn số 35/LĐLĐ Triệu phong ngày 05/10/2015 về việc triển khai nghị số
04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ


quan hành chính nhà nước và đợn vị sự nghiệp công lập đến toàn bộ CB- GV- NV
trong nhà trường.
2. Việc thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng.
- Ngay từ đầu năm học đã triển khi đầy đủ chủ trương, chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước liên quan đến ngành và nhà trường đến CB-GV-NV trong hội
đồng sư phạm.
- Có kế hoạch cụ thể trong từng công việc cụ thể, kế hoạch năm học, kế hoạch
tháng, kế hoạch tuần, các tiêu chuẩn thi đua trong năm học, khen thưởng kỷ luật học
sinh, nội quy- quy chế của ngành, các quy định đối với CB-VC và học sinh, nội dung
tổ chức hội nghị CB- CB- NV. Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn, thực hiện đúng
chế độ chính sách đối với CB- GV – NV…cuối năm Hiệu trưởng tổ chức đánh giá
tổng kết mọi hoạt động.


- Tổ chức họp chi bộ vào ngày 25 hàng tháng, mỗi tháng họp hội đồng sư phạm
1 lần. Triển khai đầy đủ các công văn của các cấp ban hành, đánh giá lại kết quả hoạt
động tháng trước và triển khai kế hoạch tiếp theo. Đảm bảo cho CB – GV - NV được
tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung văn bản trước khi được ban hành,
triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt là những văn bản có liên quan đến quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV.
- Tổ chức đánh giá hàng năm đối với CB- GV – NV thuộc thẩm quyền quản lí
theo tuần tự theo thủ tục tại điều 45 của nghị định 24/2010/NĐ- CP ngay 15/10/2010
của chính phủ về tuyển dụng sử dụng công chức và điều 37 tại nghị định
29/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về sử dụng quản lí viên chức.
- Qua từng lần họp biết láng nghe phản ảnh, phê bình của CB-GV-CNV.
- Thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính, việc mua sắm thiết bị, và các tài
sản khác phải đúng theo pháp luật.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lí
người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
3.Việc đảm bảo quyền lợi và thực hiện trách nhiệm của người lao động
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của năm học thực hiện theo nghị định số
43/2009/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của chính phủ.
Thực hiện công khai các biểu mẫu theo thông tư 09/2009/TT- BGDĐT. Gồm
công khai chất lượng GD, công khai tài chính năm học 2016- 2017…
- Theo định kì nhà trường giải quyết đúng chế độ, nâng bậc lương, ngạch lương
xếp loại CB- GV- NV, khen thưởng kịp thời.
- Trong những năm qua nhà trường không có hiện tượng tiêu cực tham nhũng
hoặc khiếu nại xảy ra.
- Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cán bộ giáo viên nhân viên và học
sinh và triển khai đầy đủ đến toàn bộ giáo viên và học sinh.
4. Việc tổ chức công khai các vấn đề cán bộ giáo viên nhân viên được biết
được giám sát, tham gia ý kiến.- Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức họp lãnh
đạo mở rộng để phân công nhiệm vụ năm học, sau đó họp HĐSP lấy ý kiến của hội
đồng và thống nhất kế hoạch, và phân công chuyên môn, thời khóa biểu.
- Thực hiện theo công văn 05 /PGD&ĐT ngày 19/1/2015 về công tác bổ nhiệm
tổ trưởng, tổ phó của phòng giáo dục đào tạo Triệu phong.


- Trong năm học nhà trường luôn thực hiện tốt các hướng dẫn chỉ đạo của các
cấp về công tác đánh giá, xếp loại công chức và thực hiện một cách công khai: Cá
nhân tự đánh giá, tổ chuyên môn đóng góp ý kiến và nhận xét, xếp loại. Hiệu trưởng
họp hội đồng để đóng góp ý kiến, sau đó Hiệu trưởng nhận xét, xếp loại và thông báo
đến toàn thể CB- GV- NV.
- Cuối năm học, tổ chức bình xét thi đua theo các danh hiệu đã đăng ký từ đầu
năm học và theo đúng quy định về thi đua, khen thưởng. Xây dựng tiêu chí thi đua
hàng năm, bình xét công khai, nghiêm minh đúng theo hướng dẫn. Gắn thi đua với
xếp loại công chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp…
- Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng theo thông tư 22 của bộ
GD& ĐT..
- Khen thưởng cuối năm luôn được tiến hành bình xét ở lớp, sau đó GVCN
tham khảo thêm ý kiến của Tổng phụ trách, GVBM trước khi trình hội đồng, Hiệu
trưởng duyệt và thông báo đến học sinh và phụ huynh.
5. Tình hình tổ chức HNCB- GV-NV.
- Ngày 20 tháng 9 năm 2016 nhà trường đã tổ chức hội nghị CB- GV-NV.
- Thông qua HN nhà trường đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ
trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng
nhiệm vụ của nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết HNCB – GV- NV
năm trước…
Hội nghị thực sự là một diễn đàn và cơ hội tốt để CB-GV-NV trong nhà
trường tham gia đóng góp ý kiến trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là vấn đề chuyên
môn và lợi ích hợp pháp mà CB- GV- NV quan tâm từ đó thống nhất và đề ra được
các biện pháp thực hiện hiệu quả.
- Kế hoạch tháng được xây dựng và được thông qua để CB- GV- NV góp ý
trong phiên họp hội đồng đầu tháng.
- Các kế hoạch, chủ trương khác đều được đưa ra bàn bạc, điều chỉnh nếu hợp
lý nhằm tăng tính chủ động của CB-GV-NV.
- Công khai tài chính hàng quý, đầu năm dương lịch, tổ chức thảo luận quy chế
chi tiêu nội bộ...
- Khen thưởng GV- NV và HS có thành tích xuất sắc trong năm học.
6. Vai trò của tổ chức công đoàn, công tác phối hợp giữa nhà trường và
công đoàn.
- Nhà trường cùng với công đoàn hàng năm đã xây dựng quy chế phối hợp và
đã thực hiện tốt theo như quy chế đề ra.
- BCH Công đoàn phối hợp với Ban TTND trong việc giám sát thực hiện nghị
quyết hội nghị CB- GV - NV và thực hiện quy chế dân chủ tại trường học.
- Nhà trường cung cấp kịp thời các văn bản có liên quan để Ban TTND chủ
động trong việc xây dựng kế hoạch giám sát trong cả năm học.
- Thông qua Hội nghị CB- GV- NB để ban TTND nhìn nhận và đánh giá hoạt
động và để CB- GV -NV tham gia ý kiến nhằm giúp ban TTND thực hiện tốt hơn
chức năng giám sát của mình.
- Nhà trường tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức các buổi tuyên
truyền vận động trong đoàn viên các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của


ngành. Phát huy dân chủ trong việc thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch và bổ
nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo.
III. Kết quả thực hiện QCDC trong nhà trường.
- Trong thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị tương đối tốt, từ
đó huy động được sức mạnh trí tuệ của tập thể CB – GV – NV trong nhà trường; tạo
cơ sở, tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được
tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và các tổ chức
đoàn thể ngày càng vững mạnh.
- Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Tạo điều kiện để CB- GVNV trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình đối với
CB-VC và hoạt động của nhà trường và các đoàn thể.
- Đa số CB - GV –NV đều thấy được tinh thần dân chủ mà nhà trường đề ra nên
nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường đề ra; Thực hiện tiết
kiệm chống lãng phí và đảm bảo đúng thông tin kịp thời; thực hiện đúng theo quy
định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp và
không được làm theo những việc trái pháp luật.
- CB - GV –NV luôn chấp hành thực thi nhiệm vụ các mà chi bộ, nhà trường giao
phó, chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của mình; chịu trách nhiệm trước hiệu
trưởng và trước pháp luật.
- Nghiêm túc phê bình, tự phê bình; phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm thẳng
thắng đống góp ý kiến để xây dựng nhà trường, đồng nghiệp ngày mỗi tiến bộ.
- 100% CB - GV –NV sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước;
thực hiện lối văn hóa nơi công sở; Đoàn kết, kĩ cương, tình thương và đầy trách
nhiệm.
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị còn thể hiện một số
hạn chế cần khắc phục là:
- Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa
thật sự rõ nét và hiệu quả của họat động này còn hạn chế. Việc góp ý xây dựng kế
hoạch, xây dựng các quy chế, nội quy của đơn vị, tinh thần góp ý xây dựng cách tổ
chức hoạt động của nhà trường, các bộ phận tuy có phần tích cực nhưng chưa có
chiều sâu, thiếu cụ thể; tinh thần làm chủ đơn vị của CB – GV - NV chưa được phát
huy đúng mức.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quy chế dân chủ được triển khai chưa
được thường xuyên; một số công chức, viên chức còn hạn chế trong tự tham gia
nghiên cứu các văn bản và cập nhật thông tin kịp thời.
Trên đây là toàn bộ báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trương năm học
2016 – 2017.
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HOÀN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×