Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm gom inspect để kiểm tra một số thông số hình dạng hình học của chi tiết gia công

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GOM INSPECT ĐỂ
KIỂM TRA MỘT SỐ THÔNG SỐ HÌNH DẠNG HÌNH HỌC
CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG

Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN VIẾT THÁI

Mã số sinh viên

: 56130805

Khánh Hòa, 7/ 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
---------------o0o---------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GOM INSPECT ĐỂ
KIỂM TRA MỘT SỐ THÔNG SỐ HÌNH DẠNG HÌNH HỌC
CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN TƯỜNG
SVTH : NGUYỄN VIẾT THÁI
MSSV : 56130805

Khánh Hòa, tháng 7/ 2018


LỜI CAM ĐOAN
T i i
ố i
ế
ả ghi
i ghi
g
g
GOM I pe
ể iể r
ộ ố h g ố hì h ạ g hì h họ
hi iế gia
g”
r g h
h
i
i
h
g
TS g
V T


g
h
g
g ể ả
ộ họ
h
h
i h i iể
Mọi
gi p
h i h hi
i

h g i r h
r g
i
h r g ồ gố r r g
ph p
g ố ế i phạ

giả
i i h
h r h hi
r
ph p ậ
phầ

Nha Trang, ngày 25 tháng 06
Sinh viên

g

II

Viế Th i

2018


LỜI CẢM ƠN
Trong qu rì h

ý iế
h ả hi ì h
Tôi i
h

g
ại
g
hầ

ghi p, i
, gi ì h

hậ


hi

gi p

, ó g góp

è

h
h h ả
hầ
gi
r g r
g Đại họ h Tr g ói
hầ
r g Khoa C h ói ri g
r
ạ cho tôi iế h
g ũ g h
h
g h, gi p i ó
ở ý h ế ữ g
i
i gi p
i r g ố
rì h họ ập

Đặ i , i xin
g i i ả
h h h ế Thầ TS g
V T
g
– Tr ở g Kh C Kh – Tr
g ại họ h Tr g, g i
ậ ì hh
g
, h
ảo tôi r g ố
rì h
ồ . Ch h h
h ế, ậ ì h
hầ
gi p
tôi h
h h ồ
ố ghi p i ế
ả ố hấ
C ối ù g, i i h
h h ả
, gi p , ộ g iên r g ố
ghi p

gi ì h
rì h họ


ập

è,
h

ạ i
i ,
h h h
ậ ố

Sinh viên
g

III

Viế Th i


TÓM TẮT ĐỒ ÁN
- Si h i

h

hi : g

- Ch

g h: C

- Giáo i

h

Viế Th i

g gh

g

hế ạ

: TS

g

Khóa: 56
V

T

- T
i: ghi
ố hì h ạ g hì h họ

g
g phầ
hi iế gi
g

- Th i gi

g

ội

h

g h

18/02/2018 ế

: Gi i hi
, iể r h

hiể
h h

3. Ứ g

ổ g
g iếp

phầ
g phầ
g phầ

g
4. Kế

GOM I pe
g

ể iể

rộ ố h

g

30/06/2018

hi :

1. Tổ g
ph p
2. Tì

hi :

g

g

GOM I pe : Gi i hi

GOM I pe

ể iể

họ


i hì h họ

ấ.

IV

r

ổ g
ộ ố h

hi iế

ph
h

g ố hì h họ

g
g
ối


MỤC LỤC
Trang
QUYẾT ĐỊ H GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP……………………… ,…………………...I
I CAM ĐOA C A SI H VI

.................................................................................. II

I CẢM Ơ ...................................................................................................................... III
TÓM TẮT ĐỒ Á ..............................................................................................................IV
MỤC ỤC............................................................................................................................. V
DA H SÁCH BẢ G BIỂU ...............................................................................................VI
DA H SÁCH HÌ H VẼ ................................................................................................... VII
DA H SÁCH CÁC T

VIẾT TẮT ................................................................................. VII

LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN .............................................................................................. 2
11D

g

i hì h họ

ph

1 1 1 Trạ g h i ậ i
1 1 2 Ph

ại

g ph p

i

h hì h họ ............................................... 2

......................................................................................................... 2

ý hi

hì h

g

i hì h họ ................................................................ 2

113D

g

i hì h ạ g ....................................................................................................... 2

114D

g

i i

ạ g ....................................................................................................... 6

1.1.5 D

g

ih

g ............................................................................................................. 7

116D

g

i

117D

g

i ộ ả .......................................................................................................... 10

1 2 Ph

g ph p

r ............................................................................................................... 8
iể

3D h

g iếp

..................................................................... 12

1 2 1 Mở ầ ........................................................................................................................ 12
1 2 2 Ph

g ph p

iể

1 2 3 Phầ

iể

3D h

3D h

g iếp

g iếp

.................................................................. 12
...................................................................... 15

CHƢƠNG 2 - TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM GOM INSPECT ..................................... 18
2 1 Gi i hi
2 2 Gi

h g GOM

i

2 3 hữ g

i
h

2 4 hữ g hế ộ

phầ

phầ

g h h
i

GOM I pe ................................................. 18
GOM I pe ......................................................... 19

phầ

GOM I pe .................................................. 21

GOM I pe .................................................................... 26
V


25Q

rì h

g gh

iể

r 3D ằ g phầ

GOM I pe

............................... 32

CHƢƠNG 3 - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GOM INSPECT ĐỂ KIỂM TRA MỘT SỐ
THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG ............................................... 34
3 1 Chọ
32 Q
3 3 Kiể

hi iế gi
rì h iể
r

g
r

ể ghi
h

ộ ố h

g ố hì h họ

g ố hì h họ

h ả g

rì h iể
ằ g phầ
hi iế gi

r ..................................... 34
GOM–Inspect ................. 35

g ............................................. 35

3 3 1 Kiể

r

h ................................................................................................ 35

3 3 2 Kiể

r gó ............................................................................................................... 40

3 3 3 Kiể

r

ộ rò ......................................................................................................... 43

3.3.4 Kiể

r

ộ r ........................................................................................................... 46

3 3 5 Kiể

r

ộ hẳ g ...................................................................................................... 48

3 3 6 Kiể

r3 3 7 Kiể

r

g

i ộ ố r ........................................................................................ 53

3 3 8 Kiể

r

g

i i

g

g ............................................................................................... 50
ạ g

ặ ............................................................................... 56

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................................... 59
DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO ......................................................................... 59

VI


DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 1.1 Độ hẳ g ............................................................................................................... 3
Hình 1.2 Độ phẳ g .............................................................................................................. 4
Hì h 1 3 Độ rò ................................................................................................................. 4
Hì h 1 4 Độ

ạ h ........................................................................................................... 5

Hình 1.5 Đ

ộ rò

hi hi iế

ó ạ h hẵ .......................................................... 5

Hình 1.6 Đ

ộ rò

hi hi iế

ó ạ h ẽ ............................................................... 6

Hì h 1 7 Độ r .................................................................................................................. 6
Hì h 1 8 C

ạ g

Hì h 1 9 D

g

Hì h 1 10 D

i ố h h phầ

i i

g

ạ g

i i

ạ g

ộ r ............................................................... 6

g .................................................................................. 7
ặ .................................................................................... 7

Hì h 1 11 Độ nghiêng......................................................................................................... 8
Hì h 1 12 Độ

g gó .................................................................................................... 8

Hì h 1 13 Độ

g

g .................................................................................................... 9

Hì h 1 14 Độ ố r ............................................................................................................ 9
Hì h 1 15 Độ ồ g

..................................................................................................... 10

Hì h 1 16 Độ ối

g ...................................................................................................... 10

Hình 1.17 Độ ả h

g

............................................................................................ 11

Hì h 1 18 Độ ả h

g

phầ ........................................................................... 11

Hì h 1 19 Độ ả h

g r

Hình 1.20 Độ ả h

g

phầ ( )

Hì h 1 21 M

er ầ

..................................................................................... 15

Hì h 1 22 Đầ

er

g

phầ

Hình 2.2 Biể
Hình 2.3 C

i

Hình 2.5 Kh

g ì

Hình 2.6 Đi


i

h h

g r

phầ ( ) ............ 12

ộ ..................................................... 16

......................................................................... 17
.................................................................... 20

GOM I pe

họ

Hình 2.4 GiGOM I pe

g phầ
ù

ộ ả h

ắp r

ATOS Trip e S

Hình 1.23 Thiết b
Hình 2.1

............................................................................................ 12

................................................................. 21

GOM I pe

............................................................ 21

phầ

..................................................... 22

iế . .................................................................................................. 23

h h gó

hì ............................................................................................. 23
VII


Hì h 2 7 X

ý

i iể

3D ............................................................................................. 24

Hình 2.8 So sánh CAD. ...................................................................................................... 24
Hì h 2 9 Trg ồ gố ........................................................................................... 25

Hì h 2 10 Gh p r
Hì h 2 11 Sộ ............................................................................................... 25

ồ h ế ậ

ặ .................................................................................... 26

Hì h 2 12 Ph

h

h

g, SPC

iế

ạ g ............................................................ 26

Hì h 2 13 Kiể

r h

g

Hì h 2 14 Kiể

r

r

g

g .......................................................................... 27

Hình 2.15 Kiể

r

r

iể

.............................................................................. 28

i h: I – Inspect. ..................................................................... 27

Hình 2.16 Báo cáo. ............................................................................................................. 28
Hì h 2 17 V ỗ h
Hình 2.18 Q

rì h

Hình 2.19

giả

Hì h 2 20 TạHình 2.21 S

hữ

g ........................................................................................................ 29
i ..................................................................................... 30
i iể
i h

......................................................................................... 30
h

i iể ............................................................................................ 31

Hình 2.22 Ti h h h
Hình 2.23 Biể

i. ................................................................................................. 32
i ố. ................................................................................................. 33

Hình 2.24 Kiể

r h h phầ

Hì h 2 25 Ch

g iể

ặ ắ .............................................................................. 33

r h

Hì h 2 26 hập ữ i
Hình 2.28 Ch
Hì h 3 1 Bả

h

.................................................................................... 35

ữ i

.......................................................................... 37

ữ i

.............................................................................. 38

h giữ h i hối r ........................................................................... 39

Hì h 3 4 Hộp h ại C

r

A

C i

er ................................................................... 40

rì h ạ hì h r .......................................................................................... 40
g

Hì h 3 7 Hộp h ại C
Hì h 3 8 Tạ

e

h ................................................................................................... 36

ẽ hi iế

Hình 3.3 Kh ả g

Hì h 3 6 Chọ

i h I – Inspect. ..................................................... 34

g S f e Comparsion On Actual. ...................................................... 36

Hình 3.2 M hì h 3D

Hì h 3 5 Q

g

ầ ........................................................................................ 35

Hình 2.27 Hộp h ại Pre ig
Hình 2.29 Tạ

ạ h. ........................................................................ 31g .................................................................................. 40
r

A

P

e ......................................................................... 41

ặ phẳ g .................................................................................................... 41
VIII


Hì h 3 9 Hộp h ại C

r

Hì h 3 10 Tạ

giữ

gg ................................................................................ 42

Hì h 3 11 Chọ

iể

gi

g

I er e i

p i
r

.............................................................. 41
i

ặ phẳ g ........................................... 42

Hình 3.12 Xây d ng khoảng cách. ..................................................................................... 42
Hì h 3 13 Hộp Th ại Che

Di

e ............................................................................... 43

Hì h 3 14 Kế

ả iể

Hì h 3 15 Kiể

r gó A g e 1 ....................................................................................... 44

Hì h 3 16 Hộp h ại C

r ................................................................................................ 43
r

Si g e Se i

................................................................. 44

Hì h 3 17 Mặ ắ .............................................................................................................. 45
Hì h 3 18 Tạ

g hẳ g ............................................................................................... 45

Hì h 3 19 Hộp h ại C
Hì h 3 20 X

r

2 – Direction Angle. ........................................................ 46

g gó A g e 1 ...................................................................................... 46

Hì h 3 21 Hộp h ại Che
Hì h 3 22 Kế

ả iể

Hì h 3 23 Kiể

r

A g e .................................................................................... 46
r ................................................................................................ 47

ộ rò ................................................................................................ 47

Hì h 3 24 Hộp h ại C

r

Si g e Se i

................................................................. 48

Hì h 3 25 Mặ ắ .............................................................................................................. 48
Hì h 3 26 Hộp h ại C
Hì h 3 27 X

r

Auto Circle (Nominal). .................................................... 48

g hì h rò ........................................................................................... 49

Hì h 3 28 Hộp h ại Che
Hì h 3 29 Kế

ả iể

Hì h 3 30 Kiể

r

e

............................................................................ 49

r ................................................................................................ 49

ộ r .................................................................................................. 50

Hình 3.31 Hộp h ại C
Hì h 3 32 X

R

r

Fi i g C i

er ............................................................... 50

g hì h r ............................................................................................. 51

Hình 3.33 Hộp h ại Che
Hì h 3 34 Kế

ả iể

Hì h 3 35 Kiể

r

Di

e er ............................................................................... 51

r ................................................................................................ 51

ộ hẳ g ............................................................................................. 52

Hình 3.36 Mặ ắ .............................................................................................................. 52
Hình 3.37 Hộp h ại C

r

Hì h 3 38 Xậ

g hẳ g ầ

g

Hì h 3 39 Hộp h ại Che

Si g e Se i
S r igh e

iể

................................................................. 53
r ................................................................ 53

.......................................................................... 53
IX


Hì h 3 40 Kế

ả iể

Hì h 3 41 Kiể

r

r ................................................................................................ 54g

Hình 3.42 Mặ phẳ g P

g giữ h i

e 1 ............................................................................................ 55

Hình 3.43 Mặ phẳ g h ẩ P

e 1 ................................................................................. 55

Hình 3.44 Hộp h ại Cre e D
Hình 3.45 Mặ phẳ g P
Hình 3.46 Kế

ả iể

Hình 3.47 Kiể

r

S

r
g

hiế

Hình 3.50 X

e

...................................................................... 56

e 2 ............................................................................................ 56


g

g ......................................................................... 56

i ộ ố r ............................................................................... 57

Hì h 3 48 Hộp h ại Cre e D
Hình 3.49 Th

ặ phẳ g ...................................................... 54

S

e

...................................................................... 58

h ẩ ............................................................................................. 58

g ối

g r .................................................................................... 59

Hình 3.51 Hộp h ại Che

P ii

Hình 3.52 ế

ả iể

ộ ố r .................................................................................. 60

Hình 3.53 Kiể

r

r
g

i i

Hình 3.54 Mặ phẳ g P
ả iể

ạ g

ặ h

ặ phẳ g P

e 1 ................................ 60

e 1 ............................................................................................ 61

Hình 3.55 Hộp h ại Che
Hình 3.56 Kế

................................................................................. 59

S rf e Pr fi e ...................................................................... 61
r

g

i i

ạ g

X

ặ ......................................................... 62


DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bả g 1 1 Ph
Bả g 2 1 Gi

ại
i

ý hi
i

g
h h

i hì h họ .............................................................. 2
phầ

h

XI

g ..................................... 33


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
- CAD (Computer Aided Design): Thiế ế
h ghĩ
C p er Ai e Dr wi g – C

i
g

r gi p
r gi p ẽ r

- CAM (Computer Aided Manufacturing): ĩ h
i
hiể h hố g ả
ấ, ể ả r
iếp i
ỹ h ậ

hiể

- CTRL (Control Key): Ph

r

h

- LMB (Left Mouse Button): Ph
- RMB (Right Mouse Button): Ph

g i

hiể

h ộ r i
h ộ phải

XII

g
hiế
g

,h

h (CAD ò
i h)
h ể ạ h
g rì h
hố g ả
ả ậ ,


LỜI NÓI ĐẦU
g
i h ế ả
ấ h g hó
g ph riể
ạ h Sả phẩ
g
h r
g i hi
, h g ại
g
g h
h
Mộ r g hữ g
i rấ
h ả

ả g i ù g
h h
hấ
g ả phẩ
r h r
g Đ h
ộ h h h
ối i
h ả
ấ Tr g
rì h ả
ấ g
ó ộ ộ phậ iể r hấ
g ả phẩ T
hi
ỹ h ậ
r
hố g
g
hi
g
p
g ể iể r hì h
g
h
h
ả phẩ , h h ậ
i hi
h h
hì h họ
giả , ò
ặ ph
ạp h

g 3 hi h ặ
r
g h p phải
hi
h g ố hì ấ
rấ hi h i gi Vì ậ ,
h ả
ấ ì
ế
ộ ph
g ph p h
hi h , ó
g gh
3D h g iếp
.
r

Công gh
iể 3D h g iếp
hi
g ph riể

h ạ h ẽ,
hắ ph
hữ g h ế iể
ph
g ph p iể r r
hố g h g
làm
Mặ ù ó hi
iể
ổi ậ , h g h h
ói hì hữ g
hiể iế
h g
g gh
ò rấ hạ hế
h
hậ

X ấ ph
h
ế r , i
ghi
g
g
g gh
iể 3D h g iếp
xúc
ầ hiế
h g hể hiế r g g h
h hi nay.
Đồ
ghi
hì h ạ g hì h họ
iể 3D
hể
dung chính sau:

g
g phầ
GOM I pe
ể iể r
ộ ố h g ố
hi iế gi
g’’ ẽ gi p h g hiể iế h
g gh
ằ g i
g
g phầ
GOM I pe Đồ
gồ
ội

-

Ch
g 1: Tổ g
hi iế
ph

-

Ch

-

Ch
g 3: Ứ g
g phầ
GOM I pe
ể iể r
họ
hi iế gi
g. Ch
g
rì h
h
I pe 2017 ể iể r ộ ố h g ố hì h ạ g hì h ọ

-

Kế

g 2: Tì
g
iế

Ch
g
gi i hi
g ph p , iể r h

hiể
phầ

ổ g
g iếp

phầ
GOM I pe . Ch
GOM I pe 2017

g
g

i hì h họ

gi i hi

h

ộ ố h g ố hì h
g phầ
GOM
hi iế
.

gh

Tr g
rì h

ặ ù hế
ố gắ g h g
hạ hế
h
hiế
iể nên không r h hỏi hữ g hiế ó T i rấ
g
góp ý iế , ổ
g
hầ ,
ạ ọ ể ố h
hi h
Tôi i h h h ả
!
Sinh viên

g
1

Viế Th i

iế
ó g


CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN
1.1 Dung sai hình học và phƣơng pháp đo sai lệch hình học
1.1.1 Trạng thái vật liệu
Trạ g h i ậ i
hấ (MMC)
rạ g h i
ậ i
hấ ,
ỗ ó
h h
hỏ hấ h ặ
ả ẽ ỹ h ậ , rạ g h i ậ i
hấ
ý i

hi iế h ặ ối
g ạ
g
r
ó
h h
hấ Trên
ằ g hữ M r g ò g rò

Trạ g h i ậ i
hỏ hấ ( MC) rạ g h i
hi iế h ặ ối
g ạ
g
ậ i
hấ ,
ỗ ó
h h
hấ h ặ r
ó
h h
hỏ hấ Tr
ả ẽ ỹ h ậ , rạ g h i ậ i
hỏ hấ
ý hi
ằ g hữ r g ò g rò
1.1.2 Phân loại và ký hiệu hình dung sai hình học
D

g

i hì h họ

Bảng 1.1 Ph

ại

Nhóm dung sai

ph

h h5

ý hi

g

ại

ý hi

h

r

ả g11

i hì h họ

Loại dung sai

Ký hiệu

Dùng chuẩn tham chiếu

ộ hẳ g
D

g

ộ phẳ g

i hì h ạ g

Không

ộ rò
ộ r

D

g

i i

ạ g

i

ạ g

g

i

ạ g ặ

Mộ ố r

gh p

ộ ghi g
D

g

ih

g
g gó
g

g

ộ ố r
D

g

i

r

ộ ối
D

g

i ộ ả

Luôn luôn

ộ ồ g
g

ộ ả
ộ ả

phầ

1.1.3 Dung sai hình dạng
1.1.3.1 Độ thẳng
Độ hẳ g
i
i
ở ó
he

g hẳ g r g gi i hạ
ố h ph p
hấ
ộ hẳ gế
g


i

2

g hẳ g
h i


D

ặ h ặ
ộ r
g i ộ hẳ g
r


Có h i

ại

g

i ộ hẳ g

ộ hẳ g

ộ r

ộ hẳ g

Tr g r
g h p ộ hẳ g
ộ ặ , ộ hẳ g
i
h
ạ g h
g hẳ g p (hì h 1 1 ) Mi
g i ộ hẳ g ằ
hẳ g
g
g
Tr
g h p ộ hẳ g
ó ằ r
ộ hì h r

ó

S i

ộ r , r
ối
g
h ằ g gi r

h ộ hẳ g ó hể
hi iế h g

g i g
h ộ hẳ g Đối i
hi iế
… hì g i h
g ù g ố g hò

h h

i

h
i

h
g
h ẩ ể


hấ giữ
giữ h i

i
g

g ó hể ở ấ ý ạ g
i
g i ộ hẳ g (hì h 1 1 )
g iể
h h
h
g
ộ phẳ g

he he
g Đối
ù g ồ g hồ

g ,
g

Hình 1.1 Độ thẳng.

1.1.3.2 Độ phẳng
Độ phẳ g
h ả g
i
h h h phầ
phẳ g h r hì h 1 2

h

S i h ộ phẳ g ó hể
rộ g ả , ù g iĐối i
ù g ồ g hồ

ặ phẳ g ể r
e
phẳ g ộ h h
g i

hấ
ặ h
ế
ặ phẳ g p Độ
, ộ ồi
ộ phẳ g Mi
g i ộ phẳ g ằ r g h i ặ
h he ế
h
hi iế h g

g
h ộ phẳ g C
ặ phẳ
ó hể
iể r ằ g
ù g ả phẳ g
g
g ể
3


iể h ặ ấ
g
i g
i
h h
g
h
g h
,
g
g họ C

iể r ộ
g
g


Hình 1.2 Độ phẳng.

1.1.3.3 Độ tròn
Độ rò
i
g rò ý h ế
h i ò g rò ồ g

h

hấ giữ i
ấ gi i hạ
r g ặ phẳ g

ạ g h
g rò p Đ
g rò p
i
ạ g h Mi
g i ộ rò ằ giữ
h ộ tròn (hình 1.3).

Hình 1.3 Độ tròn.

gồ

Độ rò
h i
h g ố: ộ

i ố ổ gh p
, ộ
ạ h

i

h hì h

g r

g g,

Độ

:

(1.1)

Độ

ạ h:

(1.2)

:h

ố phả

h ộ

ạ h

Hình 1.4 Độ đa cạnh.

4


C
hi
nén.

hi i
i ó

h ặ
phẳ g,ó ố ạ h hẵ ó hể
g
g,
h h
, h

ằ g

g
ù g h

i ph

Hình 1.5 Đo độ tròn khi chi tiết méo có cạnh chẵn.

Tr hì h 1 5
ồ 2 iếp iể
ù g ồ g hồ
hối V
hố g hế ậ
h iế ọ r ,
h h ể

g Xmax và Xmin, ộ rò


h:

hối V Chi iế
g r 2
ò g
hi iế , ồ g hồ
(1.3)

Khi hi iế ó ố ạ h ẻ, ộ rò ó hể
ù g hối V
ồ g hồ (hì h 1 6) Gi r ộ rò :

he ph

g ph p 3 iếp iể
(1.4)

Góc

c a khối V

c chọn theo số cạnh méo n,

Hình 1.6 Đo độ tròn khi chi tiết méo có cạnh lẽ.

ù g

g i r , ó hể
ộ rò ể

g ồ g hồ
ộ rò

h ặ

ộ ồg

hố g

ồ g hồ

h ặ

1.1.3.4 Độ trụ
Độ r
ý h ế

i


h
ặ r

hấ giữ

ặ h

h
5

ế

ặ r

p Mặ r

p

ặ r


Mi

g

i ộ r

igiữ h i

ặ r

ồ g

(hì h 1 7)

Hình 1.7 Độ trụ.

Độ r
ặ ắ ọ ( ộ

i ố hì h
g ổ gh p
gồ
ộ rò
, ộ phì h, ộ hắ ) C g h
ổ g

i h
h ộ r :

i

ạ g r
(1.5)

Hình 1.8 Các dạng sai số thành phần của độ trụ.

hồ

Độ r ó hể
, ù g ũi
h ặ

iể r ằ g hi
h h
h ẩ phẳ g
ồ g hồ

h

h

ù g hối V

ồ g

1.1.4 Dung sai biên dạng
D g i i
ạ g
g
i
i
ạ g
h ghĩ r g gi i hạ
hì h

g rò ó
g
i
ạ g
h ghĩ (hì h 1 9)

h
hấ
iể
phầ h ẩ Mi
g
h ằ g gi r
g i

Hình 1.9 Dung sai biên dạng đường.
6

i
i i
ó

ạ g h
ạ g
ằ r

ế
g
r


S i h i
ạ g ặ h r
i h
hấ
iể
ế

h ghĩ
h he ph
g ph p
ế
i
r g gi i hạ
phầ h ẩ Mi
g i i
ạ g ặ
hì h
ó
g
h ằ g gi r
g i
ó
ằ r
r i
ạ g
1.10).
S i
ù g

h i
ạ g ó hể
g
, ồ g hồ …

iế

r

r

3 hi ,

ặ h

h ghĩ

ặ ầ
h ghĩ (hì h
hiế hì h h ặ

Hình 1.10 Dung sai biên dạng mặt.

1.1.5 Dung sai hƣớng
1.1.5.1 Độ nghiêng
S i
h
ộ ghi g ( i
h gó ghi g)
ặ phẳ g ối i ặ phẳ g
h ẩ h ặ
g
i
h gó giữ
ặ phẳ g h ẩ h ặ
g
h ẩ
i gó
h ghĩ , iể h ằ g
ộ i r
hi
i h ẩ D g i

ghi g
r ố h ph p
hấ
i h
ộ ghi g Mi
ù g i ộ ghi g
i h p ởi h i ặ phẳ g
g h r hì h 1 11
Kiể r
i h ộ ghi g ó hể
iế h h ằ g
ph

gó Th
g ù g
ph
g i
h ế

he
hi
h
i ,
g
ồ g hồ ,… Để iể r ộ ghi g
g
ó hể ù g
- p ổ g h p Để
ộ ghi g
ộ ặ phẳ g ằ
ta dùng niỹ h ậ

Hình 1.11 Độ nghiêng.
7

g i
ù g
i h
ỗh ặ r ,
g g g i


1.1.5.2 Độ vuông góc
Độ
g iể
ch ph p

g gó giữ h i ế ố (
g hẳ g
h ằ g
r
hi
i
phầ
hấ
g i ộ
g gó

ặ phẳ g)
h ẩ D g

i
i ộ

h gó
g gó

i gó
r ố

Hình 1.12 Độ vuông góc.

Độ
g gó giữ
ặ ó hể
ằ g h
gó ,
gó , e,
g
ó h h h
ù g ố g hò
h ẩ Độ h g
g gó
g
r
ỗ, ộ h g
g gó giữ
r h
ỗ i
ặ h
g
ằ g ồg h
dùng.
1.1.5.3 Độ song song
Độ
g
g
i h h ả g
hi
i h ẩ iể r D g i ộ

g
g Đối i ặ phẳ g hì i

h
g

hấ
g
g

i

h i ế ố(
gh
r ố h ph p
hấ
ởi h i ặ phẳ g

ặ) r
i h

Hình 1.13 Độ song song.

Có hể ù g
g , hiế


g
g giữ
ặ : ồ g hồ
so, ni- , ồ g
h
ù g, ố g hò
h ẩ ,
h i h ĩ Độ
g
g giữ

g
(r
ỗ) ũ g
h ằ g
ph
g ph p r
i
ũ g ó hể
ù g ể
ộ h g
g
g giữ
r
1.1.6 Dung sai vị trí
1.1.6.1 Độ bố trí
S i

h ố r
h ả g
h
hấ giữ
r
h ghĩ
ó r g gi i hạ phầ h ẩ
r
ộ hì h r ó
g
h 0,1
, hì h r
h ởi
ặ h ẩ A,B C
8

r h
phầ
Tr hì h 1 14, i
ằ r gh r

hả


g


i ộ ố


Hình 1.14 Độ bố trí.

hiế
h ẩ

r h
g

Để
i
h ố r

hi
ại rồi
h ó i ặ
Có hể ù g - p ổ g h p,
g ể
i h ố r Có hể
h phầ ối i
h ả g
ũ g h
g
h ể

ối
g, r
hế phải
h
r iể h
phẳ g h
hiế ể
h ộ h
i
r
3 hi ,
hiế i
ạ g,
h hiể i
iể r ổ g h p
i h ố r ằ g
h iể
h
h ặ
ọ ộ ằ g
g

ù g

1.1.6.2 Độ đồng tâm
Độ ồ g
ế ố h ẩ ,
ộ hì h r
h

h ả g
r
hi
ó
g

h

hấ giữ
i iể r Ở
h ằ g gi r
g

Ch iế h h
ộ ồ g
g hể h hi
h ể ộ g
h r
g i
ù g ph


hì h 1 15,
i ộ ồ g r

h
i

g

ù g
i ộ ồ g

hi hi iế ó hiế i
h g rò
ói h g
h
C r
g h p h ph p ó hể
g ph p
ộ ả

Hình 1.15 Độ đồng tâm.

1.1.6.3 Độ đối xứng
Độ ối
g
i
h h ả g
h giữ
ặ ầ
g hẳ g ối
g
ế ố h ẩ Tr hì h 1 16, i
giữ h i ặ phẳ g ó h ả g
h ằ g gi r
g i ộ ối
9

h i ặ phẳ g h
g i ộ ối
g ằ
g


Hình 1.16 Độ đối xứng.

Kiể

ộ ối
g
g gh ặ
h
,
he ả h i ph
sai h ộ ối
g Tù he ế ấ
g hi iế h ồ g ạ
g(r g ,
giữ

r
h hi
ằ g
h
h ả g
h
g i h
h g Mộ
hi

h ả g
g
h ẩ h ặ ặ phẳ g ối
g, ằ g
hi iế
ó hể ù g
ồg h
h

ũi
), ồ g h
ù g

1.1.7 Dung sai độ đảo
1.1.7.1 Độ đảo hƣớng tâm
Độ ả h
g
i
h

g gó
i r
h i
g rò ồ g

i

h giữ
hi iế
ế iế
Tr hì h 1 17,
ó
g
h h

h ả g

h

hấ

hỏ hấ ể
hiế
i
h r
h ẩ ,
r
hiế i
i
g i ộ ả h
g
i ạ ởi
h h

g ằ g
g i ộ ả

Hình 1.17 Độ đảo hướng tâm.

Độ ả h

gh
r
ũi
h ặ ặ
iế toàn vòng.

g
ồg

h
h
r

g

ằ g ồ g hồ
ù g Chi iế ó hể
, r , ậ , r
gh

ẹp r
g r

ế r
hối V h ặ
ó hối V

gi
r h i
hi

1.1.7.2 Độ đảo hƣớng tâm toàn phần
Độ ả h
g
phầ
hi
h ả g
h
hấ
hỏ hấ
ấ ả
iể r
ặ h
i
g
h ẩ r g gi i hạ
phầ h ẩ D g i
ả h
g
phầ ằ g r ố h ph p
hấ
ộ ả h
g
phầ
g
ý
ộ ả h
g
phầ
h
ả phẩ

he h
h ,
ả phẩ h ặ ầ
i
g
h ẩ
phối h p i i
h ể ọ
g
g i
g
h ẩ Hi
ố giữ
ố h h
hấ
hấ

ại ấ ả
iể

iể r
ộ ả h
g
phầ
10h
hỏ


Hình 1.18 Độ đảo hướng tâm toàn phần.

1.1.7.3 Độ đảo hƣớng trục
h

Độ ả h
g r
hi

ế
ặ phẳ g

giữ h ả g
h
hấ
g gó
i r
h ẩ

hỏ hấhiế

i

Hình 1.19 Độ đảo hướng trục.

Độ ả
ặ ầ Tr
Kiể r ộ
g
h
h r g

h
g r
h
ố ộ ả phả
ả h
g r
hấ

r
gh p


i h
g ghi h
hh i ầ r ố ộ
h hi
ối
ầ Sả phẩ

ả h
gầ hi iế
ò gọi
ộ ả
g gó
ặ ầ
i r
i
g
h
h h ặ ối i
ó hể
g r
ồg
g

1.1.7.4 Độ đảo hƣớng trục toàn phần
Độ ả h
g r
phầ
hi
h ả g
iể h ặ
i ặ phẳ g
g gó
i
g
phầ
r ố h ph p
hấ
ộ ặ

h

hấ
h ẩ D
phầ

hỏ hấ
ấ ả
g i ộ ả


Hình 1.20 Độ đảo hướng tâm toàn phần (a) và độ đảo hướng trục toàn phần (b).

Khi
ộ ả h
h h ể h
g

g r

phầ , ầ
g gó
i
g
11

g ối
h ẩ

i

g

h ẩ


1.2 Phƣơng pháp đo kiểm 3D không tiếp x c
1.2.1 Mở đầu
g
ậ r

,

i

ph
ấ,

riể

h g g

g ả
g
g
ầ iể
h hắ he h
cong h g ồ g
h
hữ g ậ i
h i gi
h i
ạ ó hì ộ h h
g h g p g
i
h ẩ
h
Ch h i

h

họ
hố g
ặ hì h họ
iế ạ g
ũ g h g
,g gh
hữ g ải iế
h g
Rấ hó ể p
ph
ạp,
i
ạ g
g
ả hi ấ rấ hi
hó ậ h h, ế


h ghi
h
g ế
ộ ph
g ph p iể
i, ó
g gh
3D C g gh
iể 3D
g ầ h
ph
g ph p r
hố g V i
r
i
máy quét 3D, laser và công
g họ
gi p g i ĩ
h hi
ph p
h g ầ
g i,
rì h ả
ấ ẽ
i
h h h h
ph p

r h
hế h
gh
hi p
ộ g

h

g
g r


g

1.2.2 Phƣơng pháp đo kiểm 3D không tiếp x c
1.2.2.1 Khái niệm
Ph
g ph p
iể 3D h g iếp
ph
g ph p
g, gi p iể r ầ
ọi
h h
, i
ạ g
ặ ằ
h ặ ộ phầ
ối
g Dữ i h
i ạ g
i ữ i CAD gố h ặ ả ẽ 2D ể
r
ế


hể hiể r r g ằ g ồ h
ắ h ế

h r hữ g i ố hì h họ , i ố i
ạ g, h ế ậ
ặ h ặ

h h h
h h hó g
g
hi
ó hạ

i
ũ g
g ph
g ph p
3D Ph
g ph p
iếp
hế ố ộ
hậ
hạ hế

3D iếp
i
h ộ h h
h
he iể

g

g
h

iể ẽ
ộ g h p
h Mọi
r
ỳ h h
T ó
iế ạ g
h
gò iếp
,
hi
h ặ
g

ể h
ó ũ g

1.2.2.2 Đặc điểm của phƣơng pháp đo kiểm 3D không tiếp x c
Ph
g ph p
3D h g iếp
h
ph p iếp
, h g
iể
rội
ó
iếp
g i r , ph
g ph p
ó hể
nhau h ò h ,
g i
i ộ ph giải

ộ h h
ố ộ
hi

h

g
ằ g ph
g
, gấp hi

h h
ả phẩ
h

1.2.2.3 Phần cứng đo kiểm 3D không tiếp x c
Phầ
g ù g r
ạ g ậ hể ầ
he
g i
h ế ù g
g họ h
:
-

g

iể 3D h g iếp
gồ hiế
rì h ỹ h ậ g
Tr g g h hế ạ
hiế
h hậ ữ i
iể h g iếp

Máy quét laser.
T
h ặ
ọ ộ ó gắ
M
h
g ấ r


12

er

h

hậ hì h
hi nay
ù g ỹ h ậ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×