Tải bản đầy đủ

Thiết kế máy rang hạt điều năng suất 20 kg giờ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ MÁY RANG HẠT ĐIỀU NĂNG SUẤT 20KG/GIỜ

Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN HỮU THẬT
Sinh viên thực hiện

: LƯU TRỊNH TRƯỜNG RIÊNG

Mã số sinh viên

: 56132021

Khánh Hòa, 7/ 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
---------------o0o---------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ MÁY RANG HẠT ĐIỀU NĂNG SUẤT 20KG/GIỜ

GVHD : TS. NGUYỄN HỮU THẬT
SVTH : LƯU TRỊNH TRƯỜNG RIÊNG
MSSV : 56132021

Khánh Hòa, tháng 7/ 2018


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đề tài :“Thiết kế máy rang hạt điều với năng suất
20kg/giờ” là một quá trình nghiên cứu độc lập không có sự sao chép của người
khác. Đề tài là một sản phẩm mà em đã nỗ lực nghiên cứu trong quá trình học tập ở
trường Đại học Nha Trang. Trong quá trình viết bài có sự tham khảo một số tài liệu
có nguồn gốc rõ ràng, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Thật. Em xin cam
đoan nếu có vấn đề gì em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nha Trang,ngày tháng 7 năm 2018
Người cam đoan

Lưu Trịnh Trường Riêng

1


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập thì đồ án môn học cũng là một học phần rất quan
trọng để đánh giá mức độ học tập, quan sát và tìm hiểu đối với những môn mà
mình đã được học ở trường. Trong đồ án này, em có thể cải thiện mình hơn và nâng
cao nhận thức về kỹ năng và kiến thức chuyên môn sâu hơn nữa.
Vì đồ án liên quan nhiều và liên quan hầu như hết các chuyên môn của
nghành cơ khí như: thiết kế máy, chế tạo máy, vẽ autocad, vẽ solidworks,....Nên
khi hoàn thiện được đồ án này thì em củng cố được kiến thức của mình vững hơn .


Đồ án “ Thiết kế máy rang hạt điều năng suất 20kg/giờ” em thực hiện dưới
sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Thật.
Tuy em đã cố gắng hoàn thiện xong đồ án này, những chắc có nhiều thiếu sót
và trong quá trình thực hiện. Vì thế em mong mọi người đóng góp ý kiến để những
phần sau được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin trân trọng cảm ơn!

Nha Trang, ngày...,tháng ..., năm 2018
Sinh viên thực hiện

Lưu Trịnh Trường Riêng

2


N

N

CỦA C N

Ƣ N

N

Sinh viên thực hiện: Lưu Trịnh Trường Riêng

MSSV: 56132021

Lớp: 56 – KTCK

Ngành: ông nghệ k thuật cơ khí

Tên đề tài: Thiết kế máy rang hạt điều với năng suất 20kg/giờ.
Số trang: 73 trang
Số chương: 5 chương
Số tài liệu tham khảo: 2
N

NX T

N

N

N

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Nha Trang, ngày....., tháng....., năm 2018.
N

N
ý và ghi r họ tên

3

N


PHIẾU Đ N

I ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: Lưu Trịnh Trường Riêng

MSSV: 56132021

Lớp: 56 - KTCK

Ngành: Công nghệ k thuật ơ hí

Tên đề tài: Thiết kế máy rang hạt điều với năng suất 20kg/giờ.
Số trang: 73 trang
Số chương: 5 chương
Số tài liệu tham khảo: 2

NH N XÉT CỦA CÁN B

PHẢN BIỆN

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Nha Trang, ngày…., tháng…, năm 2018
CH TỊCH H I ĐỒNG
(Kí và ghi rõ họ tên)

4


MỤC LỤC
Mục lục...............................................................................................................Trang
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. 1
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ 2
N

N

CỦA C N

PHIẾU Đ N

Ƣ N

N ......................................................... 3

I ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ....................................................... 4

MỤC LỤC ............................................................................................................. 5
Danh sách vẽ hình ................................................................................................. 7
Danh mục bảng biểu ........................................................................................... 10
TÓM TẮ ĐỒ ÁN .............................................................................................. 11
C ƢƠN

I . ỔNG QUAN VỀ MÁY RANG HẠ ĐIỀU . ............................. 12

I .Tổng quan về hạt điều. ................................................................................. 12
1.1 Nguồn gốc về hạt điều. ............................................................................ 12
1.3 hành phần hạt điều. .............................................................................. 13
1.4

iá trị dinh dƣỡng của hạt điều. ............................................................ 14

1.5 Tổng quan về ngành chế biến hạt điều ở Việt Nam. .............................. 15
II. Tổng quan về máy rang hạt điều. ............................................................... 18
2.1 Máy rang hạt điều HX-25. ..................................................................... 18
2.3 Máy rang hạt điều CY-50. ...................................................................... 21
C ƢƠN

II. LỰA CHỌN P ƢƠN

P

P

IẾT KẾ. ............................. 25

I. Các loại máy rang hạt: ................................................................................. 25
1.1 Máy rang sử dụng nhiên liệu là gas. ....................................................... 25
1.3 Máy rang sử dụng tia hồng ngoại. .......................................................... 27
1.4 Một số loại máy khác............................................................................... 29
II. Các yêu cầu khi thiết kế. ............................................................................. 34
III. Phƣơng án thiết kế. ................................................................................... 35
C ƢƠN

III. ÍN

O N

IẾT KẾ........................................................... 36

I. Nguyên lí làm việc. ........................................................................................ 36
II.Thiết kế máy rang hạt điều. ......................................................................... 36
5


2.1 Số vòng quay của lồng. ............................................................................ 36
2.2 ác định công suất cần thiết. .................................................................. 37
2.3 Chiều dài của lồng quay. ......................................................................... 41
2.4 Tính toán chọn đai................................................................................... 42
2.5 ác định số đai z. ..................................................................................... 43
2.6 Thiết kế lồng quay. .................................................................................. 44
2.6.1 Chọn vật liệu làm lồng. ........................................................................ 44
2.5.2 Kích thƣớc lồng quay. .......................................................................... 46
2.5.3 Cánh đảo hạt điều................................................................................. 47
2.6 Chọn ổ bi nhỏ........................................................................................... 48
2.7 Gối đỡ trục truyền động.......................................................................... 49
2.7.1 ính toán sơ bộ đƣờng kính trục tang: ............................................... 49
2.7.2 Thiết kế gối đỡ . .................................................................................... 50
2.8 Thiết kế sàn lọc. ....................................................................................... 51
2.9 Phểu nạp liệu. .......................................................................................... 52
2.10 Bếp khè................................................................................................... 55
2.11 Thiết kế khung ngoài. ............................................................................ 55
2.11.1 Chọn vật liệu làm khung. ................................................................... 55
2.11.2 Kích thƣớc khung. .............................................................................. 57
2.11 Bộ đếm thời gian và thiết bị đo nhiệt độ. ............................................. 61
C ƢƠN

IV. L P QUY TRÌNH GIA CÔNG LỒNG QUAY . ...................... 66

C ƢƠN

V. KẾT LU N VÀ ĐỀ XUẤT. ........................................................ 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 73

6


Danh sách vẽ hình
Hình 1.1 Hình hạt điều..........................................................................................12
Hình 1.2 Hạt điều sau khi rang..............................................................................14
Hình 1.3 Những nước nhập khẩu hạt điều ở Việt Nam.........................................15
Hình 1.4 Kim ngạch xuất khẩu hạt điều................................................................16
ình 1.5 Máy rang điều HX-25.............................................................................17
ình 1.6 Máy rang điều CY -25............................................................................19
Hình 1.7 Mặt nghiêng máy rang điều CY-50........................................................21
Hình 1.8 Mặt trước máy rang điều CY-50............................................................22
Hình 1.9 Máy rang hạt CY -25 và máy rang hạt CY -50......................................23
Hình 2.1 Máy rang hạt điều HX-25......................................................................24
ình 2.2 Máy rang điều CY-25 và CY-50...........................................................25
Hình 2.3 Máy rang sử dụng tia hồng ngoại...........................................................26
ình 2.4 àn điều khiển máy rang sử dụng tia hồng ngoại..................................27
Hình 2.5 Hình bên trong lồng rang........................................................................27
Hình 2.6 Máy rang hạt công nghiệp LQ 100........................................................28
Hình 2.7 Máy rang hạt VD 30...............................................................................29
Hình 2.8 Máy rang hạt HT 01................................................................................30
Hình 2.9 Máy rang hạt KAMAST DL-DCG30.....................................................31
ình 2.10 Sơ đồ tổng quan hệ thống.....................................................................33
ình 3.1.Sơ đồ xác định công suất tiêu hao..........................................................36
Hình 3.2 Motor giảm tốc.......................................................................................39
Hình 3.3 Vật liệu chọn làm lồng...........................................................................43
Hình 3.4 Vật liệu chọn làm lồng...........................................................................43

7


Hình 3.5 Lồng quay hạt điều..................................................................................44
Hình 3.6 Lồng quay vẽ bên solidworks..................................................................45
ình 3.7 ánh đảo hạt điều.....................................................................................45
Hình 3.8 Mặt nghiêng lồng quay.............................................................................46
ình 3.9 ích thước lăn..........................................................................................46
Hình 3.10 Mặt trước ổ lăn.......................................................................................47
Hình 3.11 Mặt trước gối đỡ trục.............................................................................48
Hình 3.12 Mặt nghiêng gối đỡ trục.........................................................................49
Hình 3.13 Mô phỏng sàn lọc...................................................................................49
ình 3.14 ích thước sàn lọc.................................................................................50
Hình 3.15 Kích thước miệng phểu..........................................................................51
ình 3.16 ích thước thân phểu.............................................................................52
Hình 3.17 Mô phỏng phểu nạp liệu........................................................................52
ình 3.18 ích thước bếp khè................................................................................53
ình 3.19 ích thước thép chữ L...........................................................................54
Hình 3.20 Hình thép chữ L.....................................................................................55
ình 3.21 ích thước tổng quát khung..................................................................55
Hình 3.22 Mặt bên khung.......................................................................................56
Hình 3.23 Mặt trước khung.....................................................................................56
Hình 3.24 Mô phỏng khung....................................................................................57
Hình 3.25 Phân tích chịu lực của khung.................................................................57
Hình 3.26 Biến dạng của khung khi có lực tác dụng..............................................58
Hình 3.27 Bộ đếm thời gian khi rang hạt...............................................................59
Hình 3.28 Thiết bị đo nhiệt khi rang hạt.................................................................59
ình 3.29 Máy chưa lắp vỏ.....................................................................................60
Hình 3.30 Máy hoàn thành......................................................................................61
8


Hình 3.31 Cấu tạo trong máy..................................................................................62
Hình 3.32 Mặt trước máy rang................................................................................63
Hình 4.1 Phân tách lồng quay.................................................................................64
ình 4.2 ích thước mặt bên ỡ giữa lồng..............................................................65
Hình 4.3 Biên dạng khai triển.................................................................................65
Hình 4.4 Máy uốn tròn TBH-03AT........................................................................67
Hình 4.5 Mô phỏng quá trình uốn...........................................................................67
Hình 4.6 Mô phỏng đồ gá hàn.................................................................................68
Hình 4.7 Gia công bề mặt sau khi hàn.....................................................................68
Hình 4.8 Thành phẩm .............................................................................................69

9


Danh mục bảng biểu
Bảng 3.1 Các thông số của động cơ liền hộp giảm tốc............................................35
Bảng 3.2. Chọn tiết diện đai

với các thông số sau...............................................40

ảng 3.3. Thành phần hóa học và cơ tính của inox304...........................................44
ảng 3.4 Thành phần hóa học của thép c45............................................................55
Bảng 3.5 ơ tính của thép c45................................................................................55

10


TÓM TẮ ĐỒ ÁN
Nội dung đồ án chia thành 5 chương:
hương 1: Tổng quan máy rang hạt điều
hương 2: Lựa chọn phương án thiết kế
hương 3: Tính toán thiết kế máy
hương 4: Lập quy trình gia công chi tiết điển hình
hương 5: ết luận và đề xuất.

11


C ƢƠN I .TỔNG QUAN VỀ MÁY RANG HẠ ĐIỀU .
I .Tổng quan về hạt điều.
1.1 Nguồn gốc về hạt điều.
ây điều còn có tên gọi khác là đào lộn hột, tên hóa học của nó là
Anacardium Occidentale L, thuộc dòng họ xoài tên thương mại là Cashew tree. Có
nguồn gốc từ nước Braxin ở vùng nhiệt đới ở Nam Mỹ và dần dần cây điều phân bố
đến các nước Châu Phi, Châu Á, Châu Úc. Ngày nay, cây điều được trồng rộng rãi
trên khắp thế giới. ây điều có thể chịu được ở những nơi có điều kiện khí hậu đa
dạng và khắc nghiệt. Là một cây ưa nhiệt độ cao rất nhạy cảm với giá lạnh, khí hậu
nhiệt đới với một mùa khô rõ rệt đây là điều kiện thích hợp để cây điều phát triển
tốt nhất. Theo FAO trên thế giới, hiện nay có trên 32 nước sản xuất điều thương
mại nhưng cây điều phát triển tốt chỉ ở những nước ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt
đới. ưới đây là 10 nước trồng điều nhiều nhất hiện nay trên thế giới : Ấn Độ, Việt
Nam, Braxin, Nigenia, Tanzania, Indonesia, Guinea, Bissau, Cotolvore,
Monzambique và enin. Điều dần dần trở thành cây trồng chính thức đặc biệt được
quan tâm phát triển,nó giữ một vị trí quan trong trên nền thị trường nông sản của
một số nước nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Hình 1.1 Hình hạt điều
12


1.2 Đặc điểm của hạt điều.
Sau khi xảy ra quá trình thụ phấn, hột điều phát triển nhanh chóng, cuống lá
phình lên thành trái trái giả . Sau 60 ngày, trái chín sẽ có màu đỏ hoặc vàng tùy
loại. Trái thường tập trung thành chùm ở đầu cành.
ột điều trái thực có hình thù giống như hình thận, khi còn tươi có màu xanh, khi
khô nó sẽ chuyển sang nâu, mọc lộ ra bên ngoài đầu trái giả trông giống như một
trái đào có hột chui ra ngoài. Vì vậy cây điều còn có tên gọi là cây đào lộn hột.
1.3 hành phần hạt điều.
 Vỏ có độ dày thường 0,4 cm, chiếm 70% trọng lượng hột và có 3 lớp.
+ Lớp vỏ ngoài thường dài và láng.
+ Lớp vỏ giữa xốp như bọt biển và có chứa nhiều dầu vỏ hột điều.
+ Lớp vỏ trong rất cứng.
 Vỏ lụa bao quanh nhân, chiếm 5% trọng lượng hột.
 Trong cùng là nhân.
Nhân điều có chứa nhiều hàm lượng đạm cao với đầy đủ các loại axit amin
rất cần thiết có thể so sánh với thịt, trứng, sữa. Nhân điều được coi là thực phẩm
có giá trị dinh dưỡng cao và cây điều là thành phần chính trong trao đổi kinh
doanh trên thị trường mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng
trong nền thị trường nông sản.Cứ hằng năm đem về cho các nước xuất khẩu một
lượng ngoại tệ đáng kể.
Chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết, điều cũng là thực
phẩm ăn chay lí tưởng và cũng là một dược phẩm có giá trị cao đối với một số
bệnh. Nó cũng là thực phẩm giàu chất béo 0% cholesterol rất thích hợp cho
người ăn kiêng, hiện nay trên thế giới đối với các nước phát triển đang khuyến
khích sử dụng nhân điều ngày càng tăng. ác nuớc nhâp khầu và tiêu thụ nhân
điều nhiều nhất trên thế giới đó chính là Mỹ chiếm gần 2/3 sản luợng nhân điều
thế giới, khối các nước thuộc Liên Xô cũ liên minh hâu Âu(EU) và Nhật Bản.
Nhân của hạt điều là sản phẩm chính của cây điều do có giá trị cao, sử dụng
đa dạng, sau khi loại hết vỏ được rang hoặc dùng tươi hoặc dùng trong chế biến
bánh kẹo .

13


1.4 Giá trị dinh dƣỡng của hạt điều.
Hạt điều được biết đến với hương vị béo, thơm, bùi giàu dinh dưỡng và có
nhiều các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể nên nó được nhiều người lựa
chọn làm món ăn. ơn nữa, khoa học đã chứng minh hạt điều còn có tác dụng tốt
cho sức khỏe giúp phòng chống bệnh tật như ngừa ung thư, tốt cho tim mạch
xương, làm giảm nguy cơ bị béo phì, tiểu đường. Đồng thời thúc đẩy làn da và tóc
khỏe mạnh.

Hình 1.2 Hạt điều sau khi rang
Với quan niệm ăn uống hòa hợp với tự nhiên sẽ mang lại sức khỏe và sự an
vui trong cuộc sống. Một chế độ ăn uống được sắp xếp hợp lý không có nhiều xáo
trộn sẽ giúp bạn duy trì tình trạng sức khỏe tốt và trạng thái tinh thần thoải mái.
Các loại ngũ cốc luôn là những thực phẩm lành được khuyên dùng, và hạt
điều cũng là một loại hạt được xếp vào nhóm thực phẩm lành, bổ sung nhiều chất
dinh dưỡng cho bạn, là một loại thực phẩm có nhiều ưu điểm và mang nguồn gốc
tự nhiên.
Tuy nhiên thời kỳ này Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu hạt điều thô, giá trị
kinh tế thấp, thường xuyên bị ép giá ở nước ngoài.
14


1.5 Tổng quan về ngành chế biến hạt điều ở Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia năm trong khu vực Đông Nam , thổ nhưỡng và khi
hậu của Việt Nam rất phù hợp cho sự phát triển của cây điều. Thấy được giá trị
kinh tế của cây điều, ngay từ những năm 1980, Đảng và Nhà nước đã bước đầu có
sự quan tâm đến cây điều, đặc biệt là công nghệ chế biên điều xuất khẩu tại Hội
nghị ngoại thương tổ chức tại tỉnh Sông é cũ vào năm 1982, có Thủ tướng Phạm
ùng đã chỉ đạo cho ngành ngoại thương phải tổ chức chế biến và xuất khẩu hạt
điều.
Phải đến năm 1990 nghành điều ở Việt Nam mới thực sự khởi sắc. Ngày
29/11/1990 Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm đã ra quyết
định số 346/NN –T
/QĐ v/v thành lập hiệp hội cây điều Việt Nam với tên giao
dịch bằng tiếng anh là Vietnam Cashew Association (VINACAS). Năm 1992, tức
là chỉ một năm sau khi khai thông biên giới Việt - Trung, hạt điều Việt Nam đã có
mặt tại thị trường đông dân nhất hành tinh này. Ngày nay, Trung Quốc luôn là thị
trường lớn thứ 2 của hạt điều Việt Nam. Đặc biệt hơn là ngay từ khi Việt Nam Hoa Kỳ chưa hình thường hoá quan hệ về mặt ngoại giao thì chúng ta đã có những
lô hàng xuất khẩu nhân điều xuất khẩu trực tiếp qua thị trường Hoa Kỳ đó là năm
1994.

Hình 1.3 Những nước nhập khẩu hạt điều ở Việt Nam
15


16


Do vậy mà năm 1996, Việt Nam chính thức ghi tên mình vào danh sách các
quốc gia nhập khẩu hạt điều thô từ châu Phi. Để động viên một ngành công nghiệp
non trẻ đang phát triển với tốc độ “nóng”, Nhà nước cần có định hướng phát
triển- Hiệp hội điều Việt Nam – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình
Thủ tướng Chính phủ đề án chiến lược phát triển ngành điều giai đoạn 10 năm từ
2000-2010 Ngày 0715/1999, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định
số12011999/QĐTTg-v/v: phê duyệt đề án phát triển ngành điều đến năm 2010.
Năm 2008, giá trị xuất khẩu đạt 920 triệu US và năm 2009 thu được 847 triệu.
Theo Cục Hải Quan Việt Nam. Việt Nam xuất khẩu 80000 tấn hạt điều, đạt 425
triệu US trong 6 tháng đầu năm 2010, tăng đến 26% giá trị và 6% số lượng so với
một năm trước. Với thị phần thế giới là 25%, Việt Nam đã vươn lên vị trí đầu và
đầu năm 2007 đã trở thành nhà xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới.
Theo số liệu thống kê, hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản của Việt
Nam đạt trên 1 tỷ US , tăng cả về lượng và giá trị so với 12 tháng năm 2013.
Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam từ 846,68 triệu US năm 2009 đã
tăng lên 1,64 tỷ US vào năm 2013. Năm 2014, với 302,90 nghìn tấn hạt điều xuất
khẩu, thu về gần 2 tỷ US , tăng 16,2% về lượng và 21,4% về giá trị so với năm
2013.

17


Hình 1.4 Kim ngạch xuất khẩu hạt điều
II. Tổng quan về máy rang hạt điều.
Nhu cầu sử dụng các loại hạt rang sẵn như hạt dứa, hạt hướng dương, hạt lạc,
hạt điều,...ngày nay càng được mọi người ưa chuộng. Đó là món ăn vặt được rất
nhiều người thích bởi hướng thơm, vị ngon và sự tiện dụng của nó. Mọi người có
thể nhâm nhi bất cứ lúc nào ở bất kì nơi đâu.
Vì vậy sự xuất hiện của các hộ gia đình hay các cơ sở kinh doanh các loại hạt rang
sẵn đóng gói là điều tất yếu. Trên thị trường có rất nhiều loại máy rang nhưng
không máy nào củng đảm bảo chất lượng, dưới đây là một số máy trên thị trường.
2.1 Máy rang hạt điều HX-25.

Hình 1.5 Máy rang điều HX-25
Máy rang hạt điều Hx-25 động cơ công suất mạnh mẽ và thiết kế kích thước
lớn hơn theo tiêu chuẩn của Châu Âu nên máy có thể rang được sản lượng cao hơn.
Đây là dòng máy rang hạt có công suất lớn, giá thành rẻ so với các dòng máy rang
hạt cùng năng suất. Là một máy rang hạt đa năng.
18


Đặc điểm của máy rang hạt:
Có thể rang được nhiều loại hạt khác nhau.
Thuận tiện, hiệu quả cao, chất lượng đảm bảo.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
– ó chức năng điều khiển tự động, xoay nhiều chiều, cách nhiệt với môi trường và
có thể tư động điều chỉnh nhiệt độ.
– ó đèn hiển thị trạng thái nguồn điện.
Ƣu điểm của máy rang hạt điều:
Toàn bộ phần khung được làm bằng inox, đặc biệt lồng rang làm bằng inox 304,
giúp rang các loại hạt có muối như hạt điều, máy cũng không bị gỉ sét.
Máy được thiết kế thông minh, có chế độ cho hạt vào, sau khi hạt được rang
chín, chỉ cần bật công tắc là toàn bộ hạt điều được tự động cho ra.
ệ thống điều khiển tất cả được đặt trên tủ điện, chỉ cần nhìn vào là ta biết được
hết các thông số. hế độ điều chỉnh nhiệt bằng cài đặt điện tử.
iện tại Máy có 3 loại là dùng điện 220V, 380V và dùng gas. Khách hàng có
nhiều sự lựa chọn hơn cho mình.
hông số kỹ thuật của máy :
Model: Hx-25
ích thước máy:990x470x1030 mm
ông suất motor: 1,1 kw
Điện áp: 220V/50Hz
Năng suất: 10kg/mẻ
Nguyên liệu đốt: as hoặc điện trở trên 5 kw
19


Suất xứ: Trung Quốc
2.2 Máy rang hạt điều CY 25.

Hình 1.6 Máy rang điều CY -25
Ƣu điểm máy rang hạt điều CY 25:
Máy rang hạt điều Y 25 là dòng máy rang hạt đa năng, rang được nhiều loại hạt
nông sản năng suất cao từ 8 - 10kg/mẻ, tiết kiệm thời gian, sức lao động.
ùng điện nên tiết kiệm chi phí, gọn gàng, vệ sinh hơn.
Vận hành đơn giản, hoàn toàn tự động.
ạt rang thành phẩm chín đều, vàng giòn, giữ được mùi vị tự nhiên.
hông số kỹ thuật của máy :
Model: CY25
20


ông suất gia nhiệt: 3.6kW
Tốc độ quay: 20vòng/phút
Điện áp: 220V/50Hz-380V/60Hz
Năng suất: 8-10kg/mẻ
Nhiệt độ điện trở: 0-300ºC
hất liệu chính: Inox
2.3 Máy rang hạt điều CY-50.
Máy rang hạt điều Y50 là dòng máy rang hạt sở hữu nhiều ưu điểm được
Viễn Đông nhập khẩu chính hãng và phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam.
Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cơ sở có nhu cầu sản xuất rang hạt điều
hạt nông sản với năng suất 200kg/ngày.
Những tiện ích của máy rang hạt điều CY-50:
Rang hạt chín đều, lớp vỏ đều màu, ít bị tách vụn, cháy xém như rang tay.
Năng suất cao từ 18 -20Kg/mẻ.
Rút ngắn thời gian rang hạt.
Rang được nhiều loại hạt nông sản.
Lồng rang được làm từ Inox độ bền cao.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sử dụng đơn giản với hộp điện điều khiển.
Đặc điểm nổi bậc của máy rang hạt CY 50:
Máy rang hạt Y50 được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng cao với nhiều
cải tiến vượt bậc so với máy rang hạt CH.

21


Toàn bộ lồng rang và vỏ máy làm bằng chất liệu inox hạn chế bỉ gỉ khi rang
trong môi trường muối và nhiệt độ cao như các máy rang hạt thông thường có lồng
rang bằng thép.
Lồng quay rang đều trên hệ thống thanh nhiệt giúp hạt chín đều màu. Thiết
kế lồng rang có độ nghiêng thích hợp để cho hạt ra một cách dễ dàng hết sạch mà
không bị văng tung tóe ra ngoài.

Hình 1.7 Mặt nghiêng máy rang điều CY-50
Thông số kỹ thuật của máy:
Model: CY50
iệu điện thế: 220v-380v
ông suất: 7.2 kw
Tốc độ quay: 20 vòng/phút
Nhiệt độ điện trở: 0-300ºC
Lượng rang: 18-20kg/mẻ
22


hất liệu chính: Inox
ích thước máy:1250 x 600 x 1300mm
Nhiên liệu: Điện
Trọng lượng: 120kg

Hình 1.8 Mặt trước máy rang điều CY-50
ệ thống điện của máy rang hạt điều CY 50 có đầy đủ các chức năng:
ông tắc 2 chiều cho hạt vào ra nhanh chống.
Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ chuẩn xác.
ông tắc nhiệt và đèn báo nguồn.
Đặc biệt máy rang hạt Y50 có thể dễ dàng mở ra sữa chữa, thay thế các linh kiện
bên trong sau một thời gian dài sử dụng.
23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×