Tải bản đầy đủ

lap trinh bien tan va HMI rockwell auto mation

1. Khối lệnh điều khiển biến tần PowerFlex 525 và đọc
xung HSC
Khối lệnh điều khiển biến tần được thêm vào chương trình bằng thao tác Import khối chức
năng do người dùng tự định nghĩa của phần mền lập trình Connected Components
Workbench

-

Khối lệnh điều khiển biến tần Micro800 [UDFB] PF750,520 Series & 4-Class
(Ethernet) cung cấp tất cả các công cụ dùng để điều khiển biến tần PowerFlex 525 qua
Etherne/IP. Một số thông số cơ bản cần phải khai báo khi sử dụng như:
IPAddress: dùng khai báo địa chỉ IP cho biến tần (lưu ý, địa chỉ IP phải được đặt trùng
khớp với IP của biến tần đang sử dụng để điều khiển).
Stop, Start: dùng cài đặt ON, OFF cho biến tần PowerFlex 525.


-

ClrFault: xóa thông báo sự cố trên biến tần.
SpeedRef: đặt tần số điều khiển tốc quay.
Speedfeedback: tần số hồi tiếp.


-

Khi sử dụng khối lệnh điều khiển biến tần cần cài đặt các thông số của PowerFlex 525
như sau:
C128 chọn giá trị 1: Điều khiển biến tần Parameters.
P46 chọn giá trị 5: Điều khiển biến tần qua Ethernet/IP.
P47 chọn giá trị 15: Điều khiển biến tần qua Ethernet/IP.

Khối lệnh đọc xung tốc độ cao HSC

Khối lệnh HSC_1 có chức năng đọc xung tốc độ cao từ Encoder. Để sử dụng
khối lệnh này cần phải khái báo các biến cho khối lệnh trong chương trình.

2. Thiết kế giao diện làm việc HMI PanelView 800
Phần mềm Connected Components Workbench hỗ trợ chức năng thiết kết giao diện làm
việc cho HMI PanelView 800 bằng các công cụ bên trong Toolbox.


-

Màn hình HMI PanelView 800 thực hiên nhiệm vụ giao tiếp giữa người sử dụng với hệ
thống làm việc, một số chức năng đã được sử dụng trên HMI PanelView 800:
Numeric Entry: nhập các thông số đầu vào gồm tốc độ quay, vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc.
Numeric Display: Hiển thị thông số vị trí hiện tại của Vitme trên màn hình HMI.
Trend: Biểu đồ thể hiện tốc độ quay phản hồi của động cơ trên màn hình HMI.
Momentary Push Button: Các nút nhấn trên màn hình HMI, thực hiện chức năng khởi
động, dừng và xóa lỗi cho biến tần PowerFlex 525.
Connected Components Workbench sử dụng các thẻ Tags để đánh dấu cho từng khối chức
năng trên giao diện làm việc của HMI PanelView 800.

Mỗi Tag Name có các kiểu dữ liệu Data Type và địa chỉ Address riêng và tất cả được điều
khiển bởi một PLC có tên khai báo là PLC-1.
Khi thiết kế giao diện làm việc cho HMI PanelView 800 cần khai báo địa chỉ IP của HMI tại
mục Address. Lưu ý trên phần mềm Connected Components Workbench, địa chỉ IP này
phải được khai báo trùng khớp với địa chỉ IP của PLC Micro 850 đã được khai báo trước
đó. Ví dụ, địa chỉ IP của PLC Micro 850 là 192.168.1.95 thì IP địa chỉ IP của PanelView 800
cũng phải được khai báo là 192.168.1.95.
Trong mạng truyền thông Ethernet/IP, các thiết bị kết nối với nhau qua một switch và để
phân biệt một thiết bị này với thiết bị khác thì mỗi thiết bị sẽ được đặt một địa chỉ IP khác


nhau. Điều kiện, các địa chỉ IP này phải cùng một lớp mạng.
Đặt địa chỉ IP cho HMI bằng cách thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng của PanelView
800.


Tại giao diện Main của PanelView 800, chọn Commuication

Chọn Set Static IP Address

Tại IP Address: nhập địa chỉ IP tĩnh của thiết bị. Trong đề tài này, địa chỉ IP của HMI
PanelView 800 được nhập với giá trị là 192.168.1.96 và hoàn tất việc nhập IP Address
bằng Enter, tương tự nhập Mask với 255.255.255.0, Gateway là 0.0.0.0.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×