Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi chắc nghiệm trung học phổ thông

Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỚP 5 HỌC KÌ 1
Bài 1 : Một người đi xe đạp , trong 2 giờ đầu mỗi giờ đi đượ c12,6 km , trong 5 giờ sau
mỗi giờ đi được 11,8 km . Hỏi người đi xe đạp đó đã đi được tất cả bao nhiêu km ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 14,6m . Biết chiều
dài của hình chữ nhật là 16,2m . Tính diện tích hình chũ nhật
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 97,4m. Chiều dài hơn chiều rộng 4,5m. Tính
diện tích cái sân hình chữ nhật đó.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và chiều rộng kém
chiều dài 32,6m. Tính chu vi và diện tích khu vườn hình chữ nhật đó.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Tìm hai số thập phân biết rằng tổng hai số đó là 1,5. Lấy số thứ nhất chia cho số
thứ hai thì cũng được 1,5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Hai số thập phân có tổng là 280,2. Số thứ nhất kém số thứ hai là 14,8. Tìm mỗi số
thập phân đó.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Trong một lớp học có 16 nữ sinh và 23 nam sinh. Tính:
a) Tỉ số phần trăm số nữ sinh và số học sinh của lớp.
b) Tỉ số phần trăm số nữ sinh và số nam sinh của lớp.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Lớp 5A có 18 nam và 32 nữ.
a) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ.
b) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số học sinh của lớp.
c) Cuố năm lớp có 8 học sinh xuất sắc. Hỏi lớp có bao nhiêu phần trăm học sinh xuất
sắc?


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 9: Trường em có 1200 học sinh. Cuối năm số học sinh giỏi đạt được là 48%. Hỏi số
học sinh giỏi cuối năm trường em đạt được là bao nhiêu?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 10: Một phân xưởng may có 510 nữ công nhân. Số công nhân nữ chiếm 85% số công
nhân của toàn nhà máy. Hỏi phân xưởng may đó có tất cả bao nhiêu công nhân?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 11: Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng với lãi suất tiết kiệm là 0,95% một
tháng. Hỏi sau một tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi được bao nhiêu?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 12: Nhà trường đã dành 249,6 m 2 sân trường để làm vườn hoa. Tính ra diện tích
vườn hoa bằng 20% diện tích sân trường. Tính:
a) Diện tích sân trường còn lại
b) Biết sân trường hình chữ nhật, chiều rộng 24m thì chiều dài là bao nhiêu mét?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 13 : a ) Viết thành tỉ số phần trăm :
0,48 = .......
0,06= ..............
1,25 = ...............
b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân
50% = ...........
4% = .......................
120% =......................
Bài 14 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm .
2mm = ..............dm
250m= .................km


35kg = .......... tạ
450kg =...............tấn
2
2
24 cm = ......... dm
7800 m 2 =...............ha
7ha 68 m 2 = ..........ha
13ha 25 m 2 = ………ha
Bài 14 :
a ) tỉ số phần trăm của 0,4 và 3,2 là ..................
b) 0,4% của 3 tấn là....................
c) 0,8 × 0,06 =.............
d) 10, 769 : 2,34 số dư trong phép chia trên là..........................
e) Số thập phân 112,564 giá trị của số 5 là …………………
Bài 15 : Tính :
a) 32,3 : 7, 6
b) 6 ,25 × 2,05
c ) 288 – 93,36
d) 658, 3 + 96,28
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 16 : Tìm 2 số thập phân biết thương của chúng là 25% và tổng của chúng là 75% .
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bài 17 : Một quyển sách giá 29500 đồng , của hàng bán giảm giá 16% . Hỏi giá quyển
sách đó là bao nhiêu ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Bài 18 : Một người mua một số cam , sau khi bán hết người đó thu được 682 500 đồng .
Tính ra người đó lãi được 18% giá bán . hỏi giá vốn số cam đó là bao nhiêu ?.........
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài 19 : Một hình chữ nhật có chu vi 83,50m . Chiều dài hơn chiều rộng là 4,25m . Hỏi
diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét vuông ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
Môn :
Bài 1 : Đặt tính rồi tính (2 điểm )
a) 5327,46 + 549,37
……………………………………
……………………………………
……………………………………
b) 537,12 x 49
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Bài 2: điền dấu >; <;= (1 điểm )
a) 6,009……………6,01
b) 0,735………………0,725

Toán

Lớp : 5…

c) 485,41 - 69,27
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
d) 36,04 : 5,3
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

c) 12,849…………………12,49
d) 30,5……………………30,500

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm )
a) 9km 364m = ………………km
c) 2 phút 30 giây = …………….phút
b) 16kg 536g =..……………kg
d) 45 cm 7 mm = ………………cm
Bài 4: Nối phép tính với kết quả đúng (1 điểm )
2 giờ43 phút + 3 giờ 24
phút
3 giờ 32 phút - 1 giờ 14
phút
2,7 giờ x 4
33,5 giờ : 5

2 giờ 18 phút
6,7 giờ
6 giờ 7 phút
10,8 giờ

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm )
a) Chữ số 2 trong số thập phân 18,524 thuộc hàng nào ?
A. Hàng đơn vò
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn


b) Viết

7

10

A. 7,0
b) 25 % = ?
A. 250

dưới dạng số thập phân được:
B. 0,7

C. 70,0

D. 0,07

B. 25

C. 2,5

D. 0,25

15 cm

Bài 6: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48km/giờ. một xe máy đi ngược
chiều từ B đến A với vận tốc 34km/giừ. Cả hai xe cùng xuất phát lúc 6 giờ 15 phút
và gặp nhau lúc 8 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài giải :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 7 : ( 1 điểm ) Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước
M
như hình bên, M là trung điểm của cạnh AB.
A
B
a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
b) Tính diện tích của hình AMCD.
Bài giải :

D

C
36 cm

C

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


Tên :……………

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – MÔN TOÁN 5

Phần 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Chữ số 3 trong số thập phân 86,342 thuộc hàng nào ?
A. Hàng chục B.Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
Câu 2 : Chữ số 0 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào ?
A. Hàng trăm B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
Câu 3 : Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 thuộc hàng nào ?
A. 21000
B. 2100
C. 210
Câu 4 : Chữ số 7 trong số thập phân 181,075 thuộc hàng nào ?
A. 7
B. 7 10
C. 7 100

D. Hàng phần nghìn
D. Hàng phần nghìn
D. 2 đơn vò
D. 71000

Câu 5: Phân số 5 8 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 6,25
B. 0,65
C. 2,65
D. 0,625
Câu 6 : 0,4 là cách viết dưới dạng số thập phân của phân số nào ?
A. 41
B. 41000
C. 4100
D. 410
Câu 7 : 0,075 = …… ?
A. 75100
B. 7510
C. 751000
D. 7510000
Câu 8 : Hỗn số 4 8 9 Viết dưới dạng phân số là :
A. 12 9
B. 32 9
C. 419
D. 44 9
Câu 9 : 19,100 được viết dưới dạng gọn hơn là :
A. 19,10
B. 19,1
C. 19,0
D. 19,100
Câu 10 : Khoảng thời gian từ 7giờ 15 phút đến 8 giờ kém 10 phút là :
A. 25 phút
B. 35 phút
C. 45 phút
D. 50 phút
Câu 11: Khoảng thời gian từ 9giờ kém 15 phút đến 9 giờ 30 phút là :
A. 20 phút
B. 30 phút
C. 40 phút
D. 45 phút
Câu 12 : 1% của 100.000 đồng là :
A. 1 đồng
B. 10 đồng
C. 100 đồng
D. 1000 đồng
Câu 13 : 3% của 6m là :
A. 2m
B. 18 mm
C. 18 cm
D. 18 m
Câu 14 : 60 % = …… ?
A. 6,0
B. 0,60
C. 0,06
D. 60,0
Câu 15 : 25% của 120 lít là …… ?
A. 3l
B. 4,8 l
C. 25 l
D. 30 l


Phần 2 : Thực hiện các bài toán sau
Bài 1: Điền dấu > ; < ; =
48,97…………48,89
7,843………….7,85
0,750…………0,8
64,970…………65,98

132 ………132,00
76,089…………76,2

36,324……….36,38
4,005…………4,05

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống :
9m6dm =……… m
8kg375g=………kg
5tấn463kg=……..tấn 68,543m = ……… mm
72ha=…………...km
7,47 m = ………dm
9876 cm = …… …m
45km3dam= …… ...km
Bài 3: Tìm x
x + 65,27 = 72,6 x – 43,502 = 21,73 x x 6,3 = 187
1602 : x = 7,2

Bài 5: Đặt tính rồi tính
288,34 + 521,852 350,65 – 98,964
61,894 + 530,83 249,087 - 187,89
234 + 65,203
437 – 260,326
15,096 + 810
732,007 - 265

265,87 x 63
14,63 x 34,75
54,008 x 82,6
37,65 x 7,9

Bài 6 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 4,5 x 5,5 + 4,7 x 4,5 c)73,5 x 35,64 + 73,5 x
b) 7,5 x 2,5 x 0,04
64,36
d)3,12 x 8 x 1,25

45,54 : 18
919,44 : 36
45,54 : 18
216,72 : 4,2

8,568 : 3,6
100 : 2,5
76,65 : 15
74,76 : 2,1

e)6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25
f)3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33

Bài 7 : Giải các bài toán sau :
a) Một ô tô chở khách trung bình một giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô
đi bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Một ô tô chạy trong 3,5 giờ đđược 154km. Hỏi ô tô đó chạy trong 6 giờ đđược bao
nhiêu ki-lô-mét?
c) Biết rằng 3,5l dầu hỏa nặng 2,66kg . Hỏi 5l dầu hỏa nặng bao nhiêu ki -lô -gam
?
Bài 8: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận
tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút . Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A
đến tỉnh B.
Bài 9 : Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180km. Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai
tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau.
a) Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2 3 vận tốc ô tô đi từ B .


Bài 10 : Một ô tô đi với vận tốc 51km/ giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu

mét / phút ?
Bài 12: Ôâ tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ
A với vận tốc 44,5km/ giờ, xe mày đi từ B với vận tốc 32,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30
phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 13: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,
chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m.Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường phía
trong phòng học.
a) Tính diện tích cần sơn biết diện tích các cửa là 15m.
b) Mỗi mét vuông sơn với giá 25 000 đồng. Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao
nhiêu tiền ?
Bài 14 : Một cửa hàng đònh giá chiếc cặp là 65 000 đồng. Nhân dòp
khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12%. Hỏi sau khi giảm giá 12%
thì giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?


Gia sư Tài Năng Việt

Ă
n

...........
............................

và t n :
p:5

A-

https://giasudaykem.com.vn

Điểm

ôn :
T i gian :40 p t
Ngà i tra : ........................

:

n
m 3 i
1 2 i
: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a C ữ số 5 trong số 124,352 có giá trị là:
A. 5

B.

5
10

C.

5
100

b. 2m385dm3 = ………………… 3 . Số t íc ợp viết vào c ỗ c ấ là:
A. 2,85
B. 2 085
C. 285
c Một ội bóng rổ ã t i ấu 20 trận, t ắng 12 trận N ư t ế tỉ số p ần tră các trận
t ắng của ội bóng ó là:
A. 12%
B. 32%
C. 60%
d – Số ược viết dư i dạng số t ập p ân của p ân số
A : 175,2
C : 1752
2 1 i

1752
là:
100

B : 1,752
D : 17,52

: Nối phép tính với kết quả đúng.
2 gi 43 p

t + 3 gi + 26 p

3 gi 32 p

t – 1 gi 16 p

t
t

2 gi 16 p

t

6 gi 54 p

t

2,8 gi x 4

6 gi 9 p

t

34,5 gi : 5

11 gi 12 p

t

ần : ự
n 7 i
1 (2
: Đặt tín rồi tín :
a/ 3256,34 + 428,57
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
c/ 625,04 x 6,5
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

B-

b/ 576,40 – 59,28
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
d/ 125,76 : 1,6
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

..................................................................
............................................................
..................................................................
............................................................
2 (2
: Một
n vư n n c ữ n ật có n a c u vi 120
C iều dài ơn c iều
rộng 10
Tín diện tíc
n vư n ó
Bài gi i:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3 (2
: Một ô tô i từ tỉn A l c 6 gi và ến tỉn B l c 10 gi 45 p t Ô tô i
v i vận tốc 48
/gi và ng ỉ d c ư ng ất 15 p t Tín ộ dài quãng ư ng từ tỉn A
ến tỉn B
Bài gi i:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4
Tín t

: Bạn Min là
tíc cái ộp ó

ột cái ộp

n lập p ương bằng b a có cạn 10,5 cm.

Bài gi i:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

NG D N C

M MÔN : TO N
Ă

A-

:

n

3

Mỗ số ú
2

c o 0,5


Gia sư Tài Năng Việt

Bài 1/ a

B:

2: 1 i

5
10

b) B : 2 085

Nối

ng

2 gi 43 p

: ự

c) C : 60%

2 gi 16 p

t

6 gi 54 p

t

2,8 gi x 4

6 gi 9 p

t

34,5 gi : 5

11 gi 12p

t

t – 1 gi 16 p

t
t

n

1: 2 i
à
ng ỗi p ép tín
ính đúng kết quả
điểm
* ết qu
ng là:
a. 3684,91
2: (2 i

3 (2 i

4: (1 i

:

d ) D : 17,52

ỗi ý ược 0,25 i
t + 3 gi + 26 p

3 gi 32 p

B-

https://giasudaykem.com.vn

ược 0,5 i
b. 517,12

Đ t tính đúng
c. 4062,76

d. 78,6

Bài gi i
Chiều dài n vư n n c ữ n ật là : 0, 5
(120 + 10) : 2 = 65 (m)
(0,5
C iều rộng n vư n n c ữ n ật là : 0, 5
120 – 65 = 55 (m)
(0,5
Diện tíc
n vư n là : 0, 5
65 x 55 = 3575 (m 2)
0, 5
2
Đáp số: 3575 (m )
Bài gi i
T i gian ô tô i từ tỉn A ến tỉn B : 0, 5
10 gi 45 p t – 6 gi = 4 gi 45 p t (0,5
T i gian ô tô t ực i :
0, 5
4 gi 45 p t – 15 p t = 4 gi 30 p t (0,25
Đổ : 4
30 ú = 4,5
Quãng ư ng từ tỉn A ến tỉn B : 0, 5
48 x 4,5 = 216 (Km) (0,5
Đáp số : 216 km
Bài gi i
T tíc
n lập p ương là : 0, 5
10,5 x 10,5 x 10,5 = 1157,625 (cm 3) 0,5
Đáp số: 1157,625 cm 3 0, 5

3

điểm


Gia sư Tài Năng Việt

...............
và t n : ............................
p : 5 ...
Điểm

https://giasudaykem.com.vn

Ă
ôn :
: 35

Ngà

i

ú

tra : .......................

:


3
*
n t òn t ướ ý e
ún :
â 1 : 0,5 i
iện tượng tin trùng ết ợp v i trứng ở ộng vật g i là:
A : Sự t ụ p ấn
B : Sự t ụ tin
C : C 2 ý tr n
â 2 : 0,5 i
oài vật nào dư i â ẻ n iều con n ất trong ột lứa?
A : Mèo
B:C ó
C : ợn
D : Trâu
â 3: 0,5 i
ổ t ư ng sin s n vào ùa nào?
A : Mùa ông và ùa xuân
B : Mùa ạ và ùa t u
C : Mùa t u và ùa ông
D: Mùa xuân và ùa ạ
âu 4: 0,5 i
ươu ẹ dạ ươu con tập c ạ
i nào?
A : i ươu con
i ược sin ra
B : i ươu con ược o ng 10 ngà tuổi
C : i ươu con ược o ng 20 ngà tuổi
D . i ươu con ược o ng 1 t áng tuổi
â 5 : 0,5 i
Tài ngu n tr n trái ất là:
A. Vô tận, con ngư i cứ việc s dụng t o i ái
B. Có ạn c ế n n con ngư i p i biết s dụng có ế oạc và tiết iệ
C.
ông ược ai t ác v iện na tài ngu n ã ết
â 6: 0,5 i
Trong các nguồn năng lượng dư i â , nguồn năng lượng nào ông
p i là năng lượng sạc ?
A : Năng lượng ặt tr i
B : Năng lượng gió
C : Năng lượng nư c c
D : Năng lượng từ t an á, xăng, dầu, í, ất……
2: Ự L Ậ 7
â 1: 2 i
Đ trán lãng p í i s dụng iện c ng ta cần p i là g ?
Tr l i: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
â 2: (3 i
Việc p á rừng bừa bãi dẫn ến n ững ậu qu g ?
Tr l i: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
â 3
. Ngu n n ân nào là c o ất trồng bị ô n iễ ?

4


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

Ă

CU
:

A-


â
:
: 2 14 - 2015

5

(3
Ý ún
B
C
D
C
B
D

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

L

Đ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

i
i
i
i
i
i

: ỰL Ậ (7

B-

â 1: (2 i
c sin n u ược các ý sau:
+ S dụng iện ột các ợp lý trán lãng p í
+ C ỉ s dụng iện i cần t iết, ra ỏi n à n tắt èn, quạt, ti vi…
+ Tiết iệ
i un nấu, sưởi, là ủi quần áo…… v n ững việc nà cần n iều
năng lượng iện
*
ú ý: c sin có t n u n ững ý ác n ưng p ù ợp vẫn ược tín i
â 2: 3 i
c sin n u ược cácý sau:
+ í ậu t a ổi, lũ lụt, ạn án x ra t ư ng xu n
+ Đất bị xói òn trở n n bạc àu
+ Động vật và t ực vật quí iế gi
dần, ột số loài ã bị tu ệt c ủng v ột số
loài iện tại có ngu cơ tu ệt c ủng
*
ú ý: c s
c
c
c
.
â 32 i
c sin n u ược cácý sau:
- Do s dụng n iều p ân oá c
- Do s dụng n iều t uốc trừ sâu, t uốc diệt cỏ
- X lý p ân và rác t i ông ợp vệ sin , …
*

ú ý:

cs

c

c

6

c

.


Gia sư Tài Năng Việt

...........
và t n S : .........................
p:
Điểm

https://giasudaykem.com.vn

Ă
Đ

2 14– 2015

ôn : L
L
T i gian:35 p t
Ngà i tra : ........................

:L
5
*
n t òn

ứn t ướ ý t ả ờ ún
â 1 (0,5 i
C iến t ắng lịc s Điện Bi n P ủ ã ết t c vào ngà , t áng, nă
nào?
A. 13/03/1954
B. 30/03/1954
C. 01/05/1954
D. 07/05/1954
â 2: (0,5 i
Mục íc của việc ở ư ng Trư ng Sơn là:
A. Đ ở ư ng t ông t ương sang ào và Ca –pu –Chia.
B. Đ iền Bắc c i viện c o iền Na , t ực iện n iệ vụ t ống n ất ất nư c
C. C 2 ý tr n
â 3: 1 i
G ép t i gian ở cột A v i sự iện lịc s ở cột B c o t íc ợp:
A
B
02-09-1945
Trung ương Đ ng qu ết ịn
ở ư ng Trư ng Sơn
19-05-1959
Quân ta gi i p óng Sài Gòn ết t c c iến dịc
ồ C í
Min lịc s
C ỉ tịc ồ C í Min
c b n tu n ngôn ộc lập, ai sin
30-04-1975
nư c Việt Na Dân c ủ cộng oà
25-04-1976
Cuộc tổng tu n c bầu Quốc ội c ung ược tổ c ức trong
c nư c
â 4: (1 i
E
ã n u ý ng a lịc s của c iến t ắng ngà 30 t áng 04 nă 1975?
Tr l i: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
â 5: (2 i ) K
p ầu ti n Quốc ội oá VI tại à Nội nă 1976 ã qu ết ịn
n ững g ?
Tr l i: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

7


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

:Đ L 5
*
n t òn

t ướ ý ún
â 1: (0,5 i
C âu có n ững i í ậu nào?
A N iệt i
B : Ôn i
C : àn

i

D : Có c ba

i

í ậu

â 2: (0,5 i
Trong các nư c dư i â , nư c nào có bi n gi i ông có bi n?
A : Trung Quốc B : Cam-pu-chia C : ào
D : T ái an
â 3: 1 i

Ghép đúng tên nước ở cột A với tên thủ đô ở cột B
tên nướ
ên t ủ ô
Việt Na
Bắc in
ào
à Nội
Cam-pu-chia
Vi ng C ăn
Trung Quốc
Ph-nô -p n
Băng- ốc
â 4: (1,5 i
E
ã n u t n các ại dương tr n trái ất Trong ó ại dương nào có
diện tíc và ộ sâu trung b n l n n ất?
Tr l i: ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..
..............................................................................................................................................
â 5: 1,5 i
V sao u vực Đông Na
lại s n xuất ược n iều l a gạo?
Tr l i: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

8


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

:L
Ă
:L
Câu 1: D (0,5 i
Câu 2: B (0,5 i
Câu 3: 1 i
A
02-09-1945
19-05-1959
30-04-1975
25-04-1976

Đ
: 2014 - 2015

LÝ L

5B
Trung ương Đ ng qu ết ịn
ở ư ng Trư ng Sơn
Quân ta gi i p óng Sài Gòn ết t c c iến dịc
ồC í
Min lịc s
C ủ tịc
ồ C í Min
c b n tu n ngôn ộc lập, ai
sin nư c Việt Na Dân c ủ cộng oà
Cuộc tổng tu n c bầu Quốc ội c ung ược tổ c ức
trong c nư c

Câu 4: (1 i
c sin n u ược các ý sau:
+ Đán tan quân xâ lược Mỹ và quân ội nguỵ Sài Gòn; gi i p óng oàn toàn
iền Na , c ấ dứt c iến tran , t ống n ất ất nư c Na – Băc su
p ột n à
Câu 5: (2 i
- Mỗ
ú c o 0,5
Quốc ội óa VI nă 1976 ã qu ết ịn :
- T n nư c Cộng òa xã ội c ủ ng a Việt Na
- Quốc u , quốc ỳ là lá c ỏ sao vàng
- Bài Quốc ca là Tiến quân ca ; T ủ ô à Nội
- Gia n ập T àn p ố Sài Gòn và Gia Địn lấ t n TP ồ C í Min
:Đ L 5
â 1 : (0,5 i
â 2 : C (0,5 i
â 3:
1 i
tên nướ
ên t ủ ô
Việt Na
Bắc in
ào
à Nội
Cam-pu-chia
Vi ng C ăn
Trung Quốc
Ph-nô -p n
Băng- ốc
â 4 : Câu 1: 1,5 i
c sin tr l i dược các ý sau:
+ Tr n trái ất có 4 ại dương
+ Bắc Băng Dương
+ n Độ Dương
+ T ái B n Dương
+ Đại Tâ Dương
- trong ó: T ái B n Dương có ộ sâu trung b n l n n ất
9


Gia sư Tài Năng Việt

https://giasudaykem.com.vn

â 5: (1,5 i
c sin tr l i ược các ý sau:
- Có n iều ồng bằng c âu t ổ àu ỡ
- Có í ậu gió ùa nóng ẩ

10


ÔN TẬP TOÁN CUỐI HK2 – LỚP 5
M1 Câu 1: (1điểm) 20% của 200 là:…………..
M1 Câu 2:(1điểm) Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:……………
M1 Câu 3:(1điểm) : 1 giờ 25 phút × 4 có kết quả là : ………………..
M2 Câu 4: (1điểm) Một hình tròn có chu vi là 6, 28 cm. Bán kính của hình tròn đó là:………
M3 Câu 5: (1điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 270 cm3 ; chiều dài 6 cm ; chiều
cao 9 cm. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó.................
42m3 53dm3 = ………… dm3
503 m = …………. km
2
2
2
15,4hm = ……. hm ………dam
8,6 tạ = ………….. kg
Câu 6/ Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Hình thứ nhất có chiều dài 15,2 m chiều
rộng 9,5 m. Hình thứ hai có chiều rộng 10 m. Tính chu vi hình chữ nhật thứ hai. …….m
Tính: 275, 98 × 10,5
28,32 : 0,8
M3 Câu 9: (2 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô
đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh
A đến tỉnh B. (TT-BG)
Câu 1: Số 65,982 đọc là: ……………………………………………………………………
Câu 2: Số Một nghìn không trăm linh ba phẩy sáu mươi bảy viết là………………….
Câu 3: Phần thập phân của số thập phân 23,567 là ………………………
Câu 4: Trong số thập phân 34,265 chữ số có giá trị ở hàng phần mười là …………..
Bài 5: Bốn bạn Bắc, Trung, Nam, Tây khi chuyển từ phân số thập phân ra số thập
phân

5
= 0,5 bạn nào thực hiện đúng cách
10

a. Bắc. 5 - 10
b. Trung. 5 + 10
c. Nam. 5 x 10
d. Tây. 5 : 10
Bài 6: Trong các số thập phân sau, số nào lớn hơn số 12,014
c. 12,015
d. 12,006
Câu 7. Khi bác Hùng nói: “Con gà này nặng một cân rưỡi” thì chúng ta hiểu con gà đó
nặng bao nhiêu ki-lô-gam
a. 1,1 kg
b. 1,2 kg
c. 1,5 kg
c. 0,5 kg
Câu 8. Kết quả đúng của phép tinh 12,876 x 10 = ………………….
Câu 9. Khi tính tỉ số phần trăm của 13 với 26, thì bạn nào thực hiện cách tính đúng
a. Xuân làm: 26 : 13 x 100
b. Hạ làm: 13 : 26 x 100
Câu 10. 45 phút bằng bao nhiêu giờ
c. 0,75 giờ
d. 0,075 giờ
Bài 11. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a = 4cm, chiều rộng b = 1,2cm là:……….
Câu 12. Thể tích hình lập phương có kích thước như hình sau là:
a.
b.
c.
d.

15 cm2
25 cm2
75 cm2
125 cm2
a = 5cm


Câu 13. Trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 84,6m2. Người ta sử dụng một
nửa diện tích đó để trồng lúa, phần còn lại trồng ngơ.
a. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vng?.
b. Nếu cứ 1m2 thì thu hoạch được 5,2kg lúa, thì với diện tích trồng lúa như trên thì
người ta thu được bao nhiêu ki-lơ-gam lúa?. (TT - BG)
Câu 14. Mẹ hái được 30 quả cam, con hái được 15 quả cam. Hỏi số cam con hái được bằng
bao nhiêu phần trăm số cam mẹ hái được? (TT - BG)
Câu 15. Bạn Tuấn đi học từ nhà lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15 km/giờ thì đến trường lúc
6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài …… ki-lơ-mét?. (TT - BG)
a. (0,5 điểm) Số thập phân 0,9 đư c viết dưới dạng phân số là:……………
b. (1 điểm) 25

của 120 là:……………..

0

c. (0,5 đĐiểm) Số thích h p điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =……kg

0

d. (1 điểm) Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:……
Câu 2 (0,5 điểm). Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ơ trống:

0
1

1

1

2

1
giờ = 30 phút
2

2 ngày 4 giờ

24 giờ

Câu 3 (0,5 điểm). Viết số thích h p vào chỗ chấm :
4,8 m3 = ........................ dm3
5 m3 27dm3 = ........................ m3
Câu 4 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:
b. 87,5 : 1,75
10 - x = 46,8 : 6,5
16,6 × (3,2 – 0,48)
Câu 6 (2 điểm). Một mảnh vườn hình thang có t ng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng
4
t ng số đo hai đáy.
7

a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vng?
b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng rau. Hãy tính phần diện tích còn
lại.
1/ Thể tích của một khối gỗ hình lập phương có cạnh 2 cm là :………………….
2/ Một lớp học có 12 nữ và 18 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh
cả lớp là:……………
3/ Chữ số 7 trong số 182,075 có giá trò là:......................................
4/ Số thích hợp viết vào chỗ chấm trong biểu thức 805m2 = ………………………….…….ha là :
5/ Chu vi của hình tròn là 6.28 cm. Vậy diện tích của hình tròn là: ………………
6/ Từ 9 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 20 phút có :
a) Tìm Y: (0,5đ)
Y x 5,3 = 54,06 : 5

b) Tính giá trò biểu thức: (0,5đ)
24,52 : 0,25 + 47,6 x 4,08 =

Bài 3: (1,5đ) Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 50km/ giờ và đến B lúc 9 giờ. Tính
quãng đường AB.


Bài 4: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m.
Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía bên trong phòng học, biết diện tích của các cửa là
15m2. Hỏi diện tích cần phải sơn là bao nhiêu mét vuông ? (2,5đ)

Câu 1:(0,5đ). Chữ số 9 trong số thập phân 84,391 có giá trị là:
Câu 2:(0,5đ). 25% của 600kg là: …………………
Câu 3: (0,5đ). Tìm Y: Y x 4,8 = 16,08. Giá trị của Y là:....................
Câu 4: a,(0,5đ). Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 35dm,chiều cao 15dm là:..................
b,(0,5đ). Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao
7cm là:........................
Câu 5: (1đ). Giá trị của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là : .........................
Câu 6: (1đ). Một người đi xe đạp từ A lúc 6 giờ với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ.
Qng đường AB dài là:.............................
a. 3 giờ 15 phút =....................phút
c. 6 km 35m = ...................km
3
3
3
b. 5 m 8 dm
=....................dm
d. 2 tấn 450 kg =....................tấn
c) 235,05 x 4,2
d) 9,125 : 2,5
Bài 2 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28m, đáy bé 18m và chiều cao hơn
đáy bé 7m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 62 kg thóc. Tính
số ki-lơ-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó?
Bài 6: 5đ Diện tích hình hình tam giác vng ABC là :
A
2

A. 4 cm

B. 5 cm

2

2

C. 6 cm

2

D. 7 cm

3cm

B
a/ 7890kg =
Bài 8

...

tấn.

Đăt tính rồi tính:
a ) 62,8 x 7,4

b/ 4m3 59dm3 =

4cm

...

m3 .

b). 8,45 : 2,5

a) Diện tích hình thang có đáy lớn 9cm, đáy bé 6cm, chiều cao 5 cm là :…………….
b) Hình tam giác có đáy là 14 cm, chiều cao 6cm. Diện tích hình tam giác đó là : …..
b) 5m2 8 dm2 = ……. ….. ……. dm2

a) 6 km 472 m = ………. ….km

c) 18 tấn 69 kg = ……........ tấn
d) 7 m3 26 dm3 = ……………. dm3
Một người đi xe máy từ A với vận tốc 50km/giờ và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Một
người đi xe đạp có vận tốc bằng

3
vận tốc xe máy thì đi hết qng đường AB trong bao
5

lâu?
Câu 3: Tìm số mà 20% của nó bằng 112
Câu 4: 7% của 250 là:


3
4

Câu 5: 3 giờ = . . . . Phút?
Câu 6: 18,5 ha = . . . . . .m2
a) X -

7 1

12 3

b) X +

31
12
= 14,5 +
10
10

a. Số thập phân: 2 đơn vị; 4 phần mười, 6 phần trăm viết là:.....................
(M1)Câu 2. (1 điểm)

Hỗn số 2

3
được viết dưới dạng phân số là: ………….
5

(M2)Câu 3. (1 điểm ) Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ,
8 viên bi vàng. Như vậy

1
số viên bi có màu:
5

(M1)Câu 4. (1 điểm ) Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 10 giờ kém 10 phút
là: …………..
(M3)Câu 5. (1 điểm) Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao
su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng ……….. phần trăm diện tích đất ?
(M2) Câu 7. (1 điểm ) Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5840g = …. kg
b) 0,65km2 = ............. ha
a) 4,64 x 12,5
b) 12,5 : 0,25
(3)Câu 9(2 điểm ) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi
với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Câu 1(1 điểm). Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào..............................
Câu 2(1 điểm). 25% của 520 là .........................
Câu 4(1 điểm). Thể tích của hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên dưới là:
A.800 dm3
B. 40 dm3
4dm
3
3
C. 80 dm
D.96 dm
4dm
6dm

Câu 6 (1 điểm). Chiều cao hình tam giác có độ dài đáy 35 cm và diện tích 5,95 dm2 là: ....
Câu 7 (1 điểm). Giá trị của biểu thức 360,5 + 12,8 - 16,6 : 2 x 5 là..................
a) 45,06 x 8,4 ;
b) 88,02 : 5,4
Câu 2. (0,5đ) Số có tám nghìn, hai chục, 5 phần trăm là :………………………
Câu 4. (1đ) Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 cân nặng 22,4g. Nếu khối kim loại đó có
thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :………………………..
Câu 5. (1đ) Một nhà hàng có 45% nhân viên nam và số nhân viên nữ là 22 người. Số nhân
viên của nhà hàng đó là : ……………………………………………
Câu 6. (1đ) Tu i của con gái bằng

1
1
tu i mẹ. Tu i của con trai bằng tu i mẹ. Tu i của
4
5

con gái cộng với tu i của con trai là 18 tu i. Tu i của mẹ là : ……………………………………………
Câu 7. (1đ) Tính : )

21
22 42

:
17 34
11

b) 3,42 : 0,57  8,4 – 6,8

Câu 8. (2đ) Một người đi xe máy từ Thanh Hóa lúc 6giờ 15 phút và đến Hà Nội lúc 10 giờ
40 phút với vận tốc 37,5km/giờ. Giữa đường, người đó nghỉ 25 phút. Tính quãng đường
Thanh Hóa – Hà Nội người đó đã đi.


Câu 9. (1,5đ) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều
dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Tính
số lít nước có trong bể ? (1dm3 = 1 lít nước)
Câu 1. (0,5đ) Chữ số 5 trong số 3,125 có giá trị là :………………..
Câu 2. (1đ) Lớp 5A có 35 bạn, trong đó có 14 bạn nam. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và
t ng số bạn lớp 5A là :…………..
Câu 3. (0,5đ) 2m2 5dm2 = … … … dm2.
Câu 4. (1đ) Một hình chữ nhật có chiều dài là 21cm, chiều rộng bằng

2
chiều dài. Diện
3

tích của hình chữ nhật đó là :………………..
Câu 6. (1đ) Một người xuất phát từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đi hết 1 giờ 55 phút thì đến cơ
quan làm việc. Thời gian lúc người đó đến cơ quan là : …………………………………………………..
Câu 7. (1đ) Đặt tính rồi tính : 134,656 : 5,26
Câu 8. (2đ) Một đi ô tô trong 2 giờ 45 phút được 143km. Hỏi nếu ô tô đó đi với vận tốc như
vậy trong bao lâu thì hết quãng đường dài 182km ?
Câu 9. (1,5đ) Một bể nước có kích thước lòng bể là : dài 3,5 ; rộng 2,7m và chiều cao bằng
7
chiều rộng. Hỏi bể nước đó chứa được bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít nước)
9

Bài 1. Số thập phân gồm 24 đơn vị, 5 phần mười, 2 phần nghìn viết là: ……………………
Bài 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 7,5m, đáy lớn 14,2m và chiều cao 8,5m. Diện
tích thửa ruộng đó là:…………………….
Bài 3. Phép tính: 1,15 : 23 = ......, có kết quả là:
Bài 4. Trong số thập phân 25,15: giá trị của chữ số 5 ở phần nguyên gấp giá trị của chữ số 5
ở phần thập phân số lần là:………………………
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
1325,25 + 362,7

2415,4 - 325,45

a. Tìm X, biết:
X x 3,5 = 85,3 - 51

4,02 x 5,8

17,28 : 5,4

b. Tính bằng cách thuận tiện:
21,8 x 12,05 + 12,05 x 78,2

Bài 3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 75cm, chiều
rộng 40cm, chiều cao 45cm.
a) Tính diện tích kính làm bể cá.
b) Hỏi bể cá đó chứa được bao nhiêu lít nước?.
Bài 4. Một chiếc đồng hồ có mặt hình tròn với đường kính là 30 cm. Tính diện tích mặt đồng hồ
đó………………….

Câu 1. (1đ) Biết 95% của một số là 475. Vậy

1
của số đó là :…………………
5

Câu 2. (0,5đ) Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là :……………..
Câu 4. (1đ) Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều
dài 11cm, chiều rộng 9cm. Diện tích của sân bóng đó là :……………..


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×