Tải bản đầy đủ

Thủ công 1 ôn chương 2

Gi¸o ¸n líp 1
Tn 21

Thủ công

TiÕt 21: Ôn tập chương 2 : Kỹ

thuật gấp hình
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố cho học sinh nắm được gấp giấy,gấp hình đã
học.
- Gấp các nếp thẳng,phẳng và đều.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Một số mẫu gấp quạt,gấp ví và gấp mũ ca lô.
- HS : Chuẩn bò 1 số giấy màu để làm sản phẩm tại lớp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp :
Hát tập thể.
2. Bài cũ :
GV: chúng ta đã học gấp những đồ vật gì?
(gấp cái ví, cái quạt, mũ ca lơ)

Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học
sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
VIÊN
SINH
 Hoạt động 1 : Gấp một
sản phẩm tự chọn.
Mục tiêu : Giáo viên
Học sinh tự làm.
hướng dẫn sản phẩm học
sinh ưa thích để trình bày.
- Giáo viên theo dõi giúp
Học sinh trình bày chỉnh sửa
đỡ những em còn lúng
sản phẩm của mình cho đẹp.
túng,khó khăn để hòan
Học sinh dán sản phẩm
thành sản phẩm.
vào vở.
 Hoạt động 2 : Đánh giá
sản phẩm.
Mục tiêu : Giáo viên đánh
giá theo 2 mức : hoàn thành
và chưa hoàn thành.
4. Củng cố – Dặn dò :
- Giáo viên nhận xét về thái độ học tập và sự chuẩn
bò đồ dùng học tập của học sinh.


- Dặn tiết sau mang 1,2 tờ giấy,vở nháp,kéo,bút
chì,thước để học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×