Tải bản đầy đủ

Định nghĩa, Mục đích, kỹ thuật và nguyên tắc phục hồi chức năng

Định nghĩa, Mục đích, kỹ thuật và nguyên tắc phục hồi chức năng
1. Định nghĩa
- PHCN bao gồm các biện pháp y học, kinh tế, xã hội học, giáo dục, hướng nghiệp và các
kỹ thuật phục hồi làm giảm tối đa tác động của giảm chức năng và tàn tật, bảo đảm cho
người tàn tật hội nhập hoặc tái hội nhập xã hội, có những cơ hội bình đẳng tham gia vào
các hoạt động xã hội.
- PHCN bao gồm các biện pháp luyện tập, thay đổi môi trường xã hội không chỉ có y tế,
cộng đồng mà chính bản thân và gia đình người tàn tật phải tham gia vạch kế hoạch, triển
khai các biện pháp PHCN một cách thích hợp.
2. Mục đích
- Hoàn lại một cách tối đa về thể chất, tinh thần, nghề nghiệp.
- Ngăn ngừa thương tật thứu cấp
- Nâng cao chất lượng và khả năng còn lại của người tàn tật để giảm hậu quả của tàn tật.
- Tác động làm thay đổi tích cực suy nghĩ, thái độ xã hội chấp nhận người tàn tật là thành
viên của xã hội. Đồng thời người tàn tật cũng phải chấp nhận tinfht rạng tàn tật của mình
để hợp tác và thực hiện có hiệu quả công tác PHCN.
- Cải thiện các điều kiện: nhà ở, trường học, giao thông, công sở để người tàn tật có thể
đến được nơi mà họ cần đến như những người bình thường, có cơ hội vui chơi, học hành,
làm việc, tham gia hoạt động xã hội.
- Động viên được toàn xã hội có ý thức phòng ngừa tàn tật để giảm tỷ lệ người tàn tật.
3. Kỹ thuật

- Y học: bao gồm: khám, lượng giá chức năng và điều trị.
- Các kỹ thuật vật lý trị liệu
- Hoạt động trị liệu.
- Tái giáo dục nghề nghiệp.
- Ngôn ngữ trị liệu và giáo dục đặc biệt.
- Sản xuất các dụng cụ chỉnh hình và thay thế.
4. Nguyên tắc
- Đánh giá cao khả năng của người tàn tật đối với bản thân, gia đình và xã hội.
- Phục hồi tối đa các chức năng bị giảm hoặc bị mất để giảm hậu quả của tàn tật.
- Đánh giá cao tính độc lập, lòng tự trọng, quyền bình đẳng của người tàn tật.
- Người tàn tật là yếu tố quan trọng nhất trong PHCN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×