Tải bản đầy đủ

Nêu các quyền khi được tự chủ của Bệnh viện

Nêu các quyền khi được tự chủ của Bệnh viện?

Đáp án:

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ
chức hoạt động;
- Được thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ được giao; phù hợp với phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy và biên chế và tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
- Quyết định việc tuyển dụng cán bộ, viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết
định bổ nhiệm vào ngạch viên chức….
- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự
bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần
chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp…
- Đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, được huy động
vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp;
- Đơn vị thực hiện đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp
luật về quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×