Tải bản đầy đủ

Trình bày nội dung của TQM và các yêu cầu

Trình bày nội dung của TQM và các yêu cầu?

Đáp án:

Quản lý theo trường phái TQM và phương pháp hệ thống hỗ trợ:
Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM) theo phương cách Nhật Bản. Điểm cốt lõi của TQM theo
phương cách Nhật Bản là quản lý chất lượng không xem nhẹ tiêu chuẩn hóa nhưng không đặt
trọng tâm vào tiêu chuẩn hóa mà lại đặt trọng tâm vào con người. Từ đó, bằng nhiều cách, Nhật
Bản đã biết huy động con người phát huy sáng kiến, cải tiến thường xuyên chất lượng sản phẩm
và dịch vụ để chất lượng của họ ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ hơn ngày
hôm nay.
- Chất lượng trong TQM do khách hàng quyết định (Chất lượng là sự hài lòng của khách hàng).
 Các yêu cầu cơ bản của TQM:
- Nhận biết khách hàng/ đối tượng phục vụ, cả nội bộ và bên ngoài: Họ là ai, nhu cầu hiện tại của họ và
những yêu cầu của họ trong tương lai. Đáp ứng với những nhu cầu thay đổi của họ.

-

- Nhận biết được đối thủ cạnh tranh.
- Nhận biết được chi phí của sự không phù hợp.
- Đo lường hiệu suất/hiệu quả so với các thông số chính do khách hàng/đối tượng phục vụ đưa ra.

- Đảm bảo rằng mỗi nhân viên của cơ sở y tế đều hiểu và cam kết về chất lượng đối với các mục tiêu hoạt
động của cơ sở.
- Cam kết quản lý để cải tiến liên tục chất lượng trong hoạt động của cơ sở y tế.
Xác định mục tiêu của từng bộ phận và từng hoạt động về mặt thoả mãn các yêu cầu của khách hàng nội
bộ và bên ngoài.
- Cho phép các nhân viên hoàn thành cam kết chất lượng bằng cách chi phối chương trình cải tiến liên
tục.
- Thay thế bất cứ khi nào có thể các kỹ thuật thẩm tra và sửa chữa trong kiểm soát chất lượng bằng
những hành động phòng ngừa.
- Không bao giờ chấp nhận một đầu ra không phù hợp dưới hình thức một sản phẩm/ dịch vụ cho khách
hàng nội bộ hoặc bên ngoài.
- Hoạch định hiệu quả trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×