Tải bản đầy đủ

Trình bày sự khác biệt giữa TQM, ISO và thẩm định chất lượng

: Trình bày sự khác biệt giữa TQM, ISO và thẩm định chất lượng?

Đáp án:

Tiêu chí

TQM

1.Tiêu chí chất lượng

Nhằm cải tiến chất lượng Hệ thống nhằm duy trì chất Hệ thống nhằm duy trì
ngày càng cao hơn
lượng
chất lượng

2.Lấy khách hàng làm
++
trọng tâm

Accreditation


+

ISO

+

3. Chất lượng được đánh Sự hài lòng của khách hàng Bộ tiêu chuẩn quy định
giá bởi

Bộ tiêu chuẩn quy định

4.Câu hỏi hàn động

- Làm như thế nào?

- Làm cái gì?

5. Đặt trọng tâm vào:

Quá trình quản lý tạo ra Đầu ra- chất lượng của sản Đầu ra- chất lượng của sản
chất lượng
phẩm, dịch vụ
phẩm, dịch vụ

6.Mức độ linh hoạt

- Tấn công/cải tiến (đạt đến - Phòng thủ
- Phòng thủ
(không để mất những gì
những mục tiêu cao hơn)
(không để mất những gì đã đã có)
có)

7.Yêu cầu đảm bảo đầu
+
vào

- Làm cái gì?

++++

8.Kinh phí thực hiện ban 2.000 USD đào tạo và 10 000 USD
đầu (trung bình)
hướng dẫn

20 000 USD

9.Chu kỳ đánh giá lại 6 tháng
(trung bình)

3-5 năm

3 năm

10.Mực độ phức tạp

++

++

+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×