Tải bản đầy đủ

Các mục tiêu của thẩm định chất lượng bệnh viện?

Các mục tiêu của thẩm định chất lượng bệnh viện?

Đáp án:

• TĐCL bệnh viện đưa ra các mục tiêu là:
- Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn có thể đạt được;
- Kích thích và cải thiện sự phối hợp và quản lý dịch vụ;
- Thiết lập cơ sở dữ liệu để có thể so sánh các cơ sở y tế thông qua các tiêu chuẩn và tiêu chí về cấu trúc,
quy trình và kết quả;
- Giảm chi phí thông qua việc tập trung vào tăng cường hiệu lực và hiệu quả của dịch vụ;
- Cung cấp đào tạo và tư vấn cho các cơ sở y tế, các nhà quản lý và chuyên gia y tế về chiến lược cải tiến
chất lượng và “thực hành tốt nhất” trong cơ sở y tế;
- Tăng cường sự tin cậy của công chúng vào chất lượng dịch vụ y tế;
- Giảm rủi ro liên quan đến tổn thương và nhiễm khuẩn bệnh viện đối với người bệnh và nhân viên y
tế….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×