Tải bản đầy đủ

9 đề tài HƯỚNG dẫn CÁC ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

Giảng Viên: Ths. Phạm Thành Nam
Bộ Môn: Công nghệ truyền thông
Khoa: Công nghệ điện tử - truyền thông
CÁC ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đề tài 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính toán, thiết kế tuyến

thông tin quang tại VNPT Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện: VNPT Thái Nguyên
3. Mục tiêu:


+ Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tính toán và thiết kế tuyến thông tin
quang.
+ Tìm hiểu công cụ mô phỏng tính toán thiết kế, tuyến thông tin quang.
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết, mô phỏng, thực tế.
5. Nội dung chính của đề tài:

+ Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố: tán sắc, suy hao, dự trữ công suất đến
tính toán thiết kế tuyến thông tin quang.
+ Tìm hiểu công cụ mô phỏng tính toán thiết kế, bài toán thiết kế cụ thể.
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được


1

Tìm hiểu, tổng hợp tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu có liên quan tới đề tài

2

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống
thông tin quang

Tài liệu tổng quan về hệ thống
thông tin quang

Tìm hiểu ảnh hưởng của tán sắc
và suy hao tới tính toán thiết kế
tuyến thông tin quang
Tìm hiểu ảnh hưởng của quỹ dự
trữ công suất tới tính toán thiết kế
tuyến thông tin quang


Tìm hiểu các công cụ mô phỏng
tính toán thiết kế tuyến

Tài liệu về tính toán thiết kế tuyến
thông tin quang có ảnh hưởng của
tán sắc, suy hao
Tài liệu tính toán thiết kế tuyến
thông tin quang có ảnh hưởng của
độ dự trữ công suất

3
4
5

7

Tìm hiểu bài toán triển khai xây
dựng tuyến truyền dẫn quang tại
VNPT Thái Nguyên
Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

6

Tài liệu về công cụ mô phỏng mạng
quang
Tài liệu triển khai xây dựng tuyến
truyền dẫn quang tại VNPT Thái
Nguyên
Tài liệu, báo cáo đề tài
Tài liệu, báo cáo đề tài

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

BỘ MÔN`

GVHD của Doanh nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Đề tài 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ Voice IP trong mạng viễn thông
2. Nơi thực hiện: Học Viên Hồng Hà Trung Quốc
3. Mục tiêu:

+ Lý thuyết về công nghệ VoIP triển khai trong mạng di động
+ Tìm hiểu kiến trúc và các giao thức sử dụng trong nghệ VoIP
+ Ứng dụng công nghệ VoIP tại Việt Nam
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết, thực nghiệm
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu tổng quan về công nghệ Voice IP
+ Tìm hiểu các giao thức triển khai trong mạng Voice IP
+ Tìm hiểu triển khai VoIP tại Việt Nam
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

1

Tìm hiểu, tổng hợp tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu có liên quan tới đề tài

2

Tìm hiểu tổng quan về công nghệ
VoIP

Tài liệu tổng quan về công nghệ
VoIP

3

Tìm hiểu tổng quan về kiến trúc
VoIP

Tài liệu tổng quan về kiến trúc
VoIP

4

Tìm hiểu các giao thức triển khai
công nghệ VoIP

Tài liệu về các giao thức triển khai
công nghệ VoIP


5

Tìm hiểu triển khai kiến trúc VoIP
trên thế giới

Tài liệu triển khai kiến trúc VoIP
trên thế giới

6

Tìm hiểu triển khai kiến trúc VoIP
tại Việt Nam

Tài liệu triển khai kiến trúc VoIP tại
Việt Nam

7

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

BỘ MÔN`

GVHD của Doanh nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KHOA CNĐT&TT

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Tìm hiểu quá trình thu và phát tín hiệu tại đài phát thanh

truyền hình Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện: Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên
3. Mục tiêu:

+ Tìm hiểu quá trình thu và xử lý tín hiệu tại đài truyền hình Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết, thực nghiệm
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu quá trình thu tín hiệu
+ Tìm hiểu quá trình phát tín hiệu
+ Tìm hiểu các thiết bị thu và phát tín hiệu tại đài phát thanh truyền hình Thái
Nguyên
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

1

Tìm hiểu, tổng hợp tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu tổng hợp về đề tài

2

Tìm hiểu tổng quan về lý thuyết
thu và xử lý tín hiệu truyền hình

Tài liệu tổng quan về lý thuyết thu
và xử lý tín hiệu truyền hình

3

Tìm hiểu về quá trình thu tín hiệu
trong truyền hình

Tài liệu về quá trình thu tín hiệu
trong truyền hình

4

Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu
trong truyền hình

Tài liệu quá trình xử lý tín hiệu
trong truyền hình

5

Tìm hiểu các thiết bị thu, phát tín
hiệu truyền hình

Tài liệu các thiết bị thu tín hiệu
truyền hình

Tìm hiểu quá trình phát tín hiệu

Tìm hiểu quá trình phát tín hiệu

6

Thời gian


7

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

BỘ MÔN`

GVHD của Doanh nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


1. Tên đề tài: Tìm hiểu quy trình sản xuất một chương trình truyền hình tại

Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện:
3. Mục tiêu

+ Tìm hiểu quy trình sản xuất một chương trình truyền hình tại đài phát thanh
truyền hình thái nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết, thực nghiệm
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu tổng quan lý thuyết thu và phát tín hiệu truyền hình
+ Tìm hiểu về quy trình thu và xử lý tín hiệu trong truyền hình
+ Tìm hiểu về quy trình và các thiết bị phát tín hiệu truyền hình
+ Tìm hiểu về các khối trong sản suất một chương trình truyền hình
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

1

Tổng hợp, thu thập tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu liên quan đến đề tài

2

Tìm hiểu tổng quan về lý thuyết
thu phát trong truyền hình

Tìm hiểu tổng quan về lý thuyết thu
phát trong truyền hình

3

Tìm hiểu quy trình thu và xử lý
tín hiệu truyền hình

Tài liệu quy trình thu và xử lý tín
hiệu truyền hình

4

Tìm hiểu quy trình và các khối
thiết bị phát truyền hình

Tài liệu quy trình và các khối thiết
bị phát truyền hình

5

Tìm hiểu các khối trong quy trình
sản suất chương trình truyền hình

Tài liệu các khối trong quy trình
sản suất chương trình truyền hình

6

Tìm hiểu các yêu cầu đối với một
chương trình truyền hình

Tài liệu các yêu cầu đối với một
chương trình truyền hình

7
8

Thời gian

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo
Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo

Tài liệu, viết báo cáo
Tài liệu, viết báo cáo


(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

GVHD của Doanh nghiệp

BỘ MÔN`

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật WCDMA triển khai trong mạng thông tin

di động 3G tại VNPT Thái Nguyên


2. Nơi thực hiện: VNPT Thái Nguyên
3. Mục tiêu

+ Tìm hiểu kỹ thuật WCDMA triển khai trong mạng thông tin di động 3G tại
VNPT Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu tổng quan về mạng thông tin di động 3G
+ Tìm hiểu về công nghệ đa truy nhập và trải phổ WCDMA
+ Tìm hiểu về kiến trúc WCDMA UMTS
+ Tìm hiểu tình hình triển khai tại VNPT Thái Nguyên
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT
1

Thời gian

Nội dung công việc
Tìm hiểu, sưu tập tài liệu có liên
quan tới đề tài

Kết quả dự kiến đạt được
Tài liệu có liên quan tới đề tài

3

Tìm hiểu tổng quan về mạng
thông tin di động 3G Tại VNPT
Thái Nguyên
Tìm hiểu về công nghệ đa truy
cập và trải phổ WCDMA

4

Tìm hiểu về giao diện vô tuyến
WCDMA UMTS

Tài liệu về giao diện vô tuyến
WCDMA UMTS

5

Tìm hiểu về truy nhập gói tốc độ
cao HSPA

Tài liệu về truy nhập gói tốc độ cao
HSPA trong mạng WCDMA
Tài liệu về triển khai công nghệ
WCDMA 3G tại VNPT Thái
Nguyên

7

Tìm hiểu tình hình triển khai công
nghệ WCDMA 3G tại VNPT Thái
Nguyên
Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

2

6

Tài liệu về mạng thông tin di động
3G tại VNPT Thái Nguyên
Tài liệu về đa truy cập và trải phổ
WCDMA

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

Tài liệu, báo cáo đề tài
Tài liệu, báo cáo đề tài


GVDH của Trường

GVHD của Doanh nghiệp

BỘ MÔN`

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch trong mạng di động tại VNPT

Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện: VNPT Thái Nguyên
3. Mục tiêu


+ Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu tổng quan về chuyển mạch
+ Tìm hiểu ứng dụng chuyển mạch tại VNPT Thái Nguyên
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

1

Tìm hiểu, sưu tập tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu có liên quan đến đề tài

2

Tìm hiểu tổng quan về mạng viễn
thông và tổng đài viễn thông

Tài liệu tổng quan về mạng viễn
thông và tổng đài viễn thông

3

Tìm hiểu tổng quan về chuyển
mạch

Tài liệu tổng quan về chuyển mạch

4

Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển
mạch tại VNPT Thái Nguyên

Tài liệu tổng quan về chuyển mạch
tại VNPT Thái Nguyên
Tài liệu mạng truyền tải quang và
cấu trúc vòng tại VNPT Thái
Nguyên

6

Tìm hiểu mạng truyền tải quang
và cấu trúc vòng tại VNPT Thái
Nguyên
Tìm hiểu ứng dụng chuyển mạch
tại VNPT Thái Nguyên

Tài liệu về ứng dụng chuyển mạch
tại VNPT Thái Nguyên

7

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

5

Thời gian

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

GVHD của Doanh nghiệp


BỘ MÔN`

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Nghiên cứu thuật toán ước lượng tuyến 4B trong mạng cảm biến

không dây
2. Nơi thực hiện: Học Viện Hồng Hà Trung Quốc
3. Mục tiêu

+ Tìm hiểu thuật toán ước lượng tuyến 4B trong mạng cảm biến không dây
+ Đưa ra lưu đồ thuật toán


4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu hệ điều hành contiki cho mạng cảm biến không dây
+ Nghiên cứu thuật toán ước lượng tuyến 4B cho mạng cảm biến không dây
+ Đưa ra lưu đồ thuật toán
+ Tìm hiểu mô phỏng thuật toán 4B
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT
1

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

Tìm hiểu, tổng hợp tài liệu liên
quan đến đề tài

Tài liệu liên quan đến đề tài

Tìm hiểu tổng quan về mạng
cảm biến không dây
Tìm hiểu về hệ điều hành
contiki, công cụ mô phỏng
cooja
Tìm hiểu thuật toán ước lượng
tuyến 4B

Có tài liệu về hệ điều hành
contiki, công cụ mô phỏng cooja

5

Tìm hiểu lưu đồ thuật toán ước
lượng tuyến 4B

Hiểu lưu đồ thuật toán ước
lượng tuyến 4B

6

Tìm hiểu mô phỏng thuật toán
4B

Tài liệu mô phỏng thuật toán 4B

7

Tổng hợp tài liệu viết báo cáo

Tài liệu, báo cáo đền tài

8

Tổng hợp tài liệu viết báo cáo

Tài liệu, báo cáo đền tài

2
3
4

Tài liệu tổng quan về mạng cảm
biến ko dây

Hiểu thuật toán ước lượng tuyến
4B

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

GVHD của Doanh nghiệp


BỘ MÔN`

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đề tài 8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh tại đài

phát thanh truyền hình Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện: Đài Phát Thanh Truyền Hình Thái Nguyên
3. Mục tiêu

+ Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh tại đài phát thanh truyền
hình Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: lý thuyết, thực nghiệm
5. Nội dung chính của đề tài

+ Tìm hiểu tổng quan về lý thuyết xử lý tín hiệu truyền thanh, truyền hình


+ Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh tại đài phát thanh Truyền
hình Thái Nguyên
6. Tiến độ thực hiện đề tài
TT

Thời gian

1
2
3
4
5

6

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

Tìm hiểu, sưu tập tài liệu có liên
quan đến đề tài

Tài liệu liên quan đến đề tài

Tìm hiểu tổng quan về lý thuyết
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh
truyền hình
Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu
âm thanh tại đài phát thanh truyền
hình Thái Nguyên
Tìm hiểu quá trình xử lý tín hiệu
hình ảnh tại đài phát thanh truyền
hình Thái Nguyên
Tìm hiểu các yêu cầu đối với chất
lượng tín hiệu âm thanh, hình ảnh
sau xử lý
Xây dựng quy trình xử lý tín hiệu
âm thanh, hình ảnh tại đài phát
thanh truyền hình Thái Nguyên

Tài liệu tổng quan về lý thuyết xử
lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh
truyền hình
Tài liệu quá trình xử lý tín hiệu âm
thanh tại đài phát thanh truyền hình
Thái Nguyên
Tài liệu quá trình xử lý tín hiệu
hình ảnh tại đài phát thanh truyền
hình Thái Nguyên
Tài liệu các yêu cầu đối với chất
lượng tín hiệu âm thanh, hình ảnh
sau xử lý
Tài liệu xây dựng quy trình xử lý
tín hiệu âm thanh, hình ảnh tại đài
phát thanh truyền hình Thái
Nguyên

7

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đề
tài

Tài liệu, báo cáo đề tài

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

BỘ MÔN`

GVHD của Doanh nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Đề tài 9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CNĐT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao mềm trong mạng di động VNPT

Thái Nguyên
2. Nơi thực hiện: VNPT Thái Nguyên
3. Mục tiêu: Nắm bắt được kỹ thuật chuyển giao mềm trong mạng di động, thực

nghiệm tại VNPT Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu: Lý thuyết, thực nghiệm
5. Nội dung chính của đề tài:

+ Tìm hiểu tổng quan về mạng thông tin di động
+ Tìm hiểu về kỹ thuật chuyển giao mềm trong thông tin di động
+ Tìm hiểu việc điều khiển công suất trong chuyển giao mềm
6. Tiến độ thực hiện đề tài


TT

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến đạt được

1

Tìm hiểu tài liệu liên quan đến đề
tài thực tập

Tài liệu về kỹ thuật chuyển giao
mềm trong mạng di động

2

Tìm hiểu tổng quan về mạng
thông ti di động

Tài liệu về mạng thông tin di động

Tìm hiểu về các kỹ thuật chuyển
giao trong mạng di động

3

Tài liệu về chuyển giao trong mạng
di động
Tài liệu về chuyển giao mềm trong
mạng di động và tại VNPT Thái
Nguyên

5

Tìm hiểu về chuyển giao mềm
trong mạng di động và tại VNPT
Thái Nguyên
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
tới hiệu suất của hệ thống

6

Tìm hiểu điều khiển công suất tối
ưu trong chuyển giao mềm

Tài liệu phân tích điều khiển công
suất tối ưu trong chuyển giao mềm

7

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đồ
án

Tài liệu, báo cáo đồ án

8

Tổng hợp tài liệu, viết báo cáo đồ
án

Tài liệu, báo cáo đồ án

4

Tài liệu phân tích các yếu tố ảnh
hưởng tới hiệu suất hệ thống

(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)

GVDH của Trường

BỘ MÔN`

GVHD của Doanh nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×