Tải bản đầy đủ

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, bán buôn thuốc

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,
bán buôn thuốc:

Quyền

Nghĩa
vụ

Doanh nghiệp xuất
khẩu, nhập khẩu thuốc
Được xuất khẩu, nhập
khẩu, ủy thác và nhận
ủy thác xuất khẩu, nhập
khẩu các loại thuốc do
Bộ Y tế quy định

Cơ sở bán buôn thuốc

-Mua nguyên liệu làm thuốc, thuốc
thành phẩm, vaccine, sinh phẩm y tế
từ CSSX hoặc CS bán buôn thuốc

-Bán nguyên liệu làm thuốc, thuốc
thành phẩm, vaccine, sinh phẩm y
tế cho các cơ sở có chức năng kinh
doanh thuốc và cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh
-Tuân thủ quy định về
-Bảo quản thuốc theo đúng các đk
thực hành tốt trong bảo ghi trên nhãn thuốc
quản, phân phối
-Giữ nguyên vẹn bao bì của thuốc,
thuốc,kê khai giá thuốc ko được thay đổi bao bì và nhãn của
-Chỉ được xuất khẩu,
thuốc. TH thay đổi nhãn, bao bì của
nhập khẩu những thuốc thuốc đã được đk thì phải được
đạt tiêu chuẩn chất
CSSX thuốc ủy quyền hoặc được
lượng , theo dõi và chịu Bộ Y tế đồng ý bằng văn bản
trách nhiệm về chất
-Đảm bảo việc được giao, nhận, bảo
lượng thuốc lưu hành
quản thuốc phải do người có trình
trên thị trường do doanh độ chuyên môn về dược đảm nhận
nghiệp xuất khẩu, nhập -Lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên
khẩu.
quan đến từng lô thuốc trong thời
-Bồi thường thiệt hại
hạn ít nhất là 1 năm, kể từ khi thuốc
cho người sử dụng
hết hạn dùng
thuốc trong TH có thiệt -Niêm yết giá bán buôn thuốc và
hại do lỗi của doanh
tuân thủ các quy định khác về quản
nghiệp xuất khẩu, nhập lí giá thuốc
khẩu.
-Bồi thường thiệt hại cho người sử
dụng thuốc trong TH có thiệt hại do
lỗi của CS bán buôn thuốc
-Tuân thủ các quy định về thực hành
tốt trong bảo quản, phân phối thuốc,
thu hồi thuốc và các quy định khác


của pháp luật có liên quan.


1

Quyền và nghĩa vụ của người bán lẻ và chủ cơ sở bán lẻ thuốc:
Quyền

Nghĩa
vụ

Người bán lẻ
-Được bán lẻ thuốc cho người sử
dụng
-Từ chối bán thuốc khi đơn thuốc
kê ko đúng quy định hoặc người
mua thuốc ko có khả năng tiếp
nhận những chỉ dẫn cần thiết
-Người bán lẻ thuốc là dược sĩ có
trình độ ĐH có quyền thay thế
thuốc bằng 1 thuốc khác có cùng
hoạt chất, dạng bào chế, cùng liều
lượng khi có sự đồng ý của người
mua
-Thực hiện các quyền của chủ cơ
sở bán lẻ thuốc trong phạm vi
được ủy quyền
-Kiểm tra đơn thuốc trước khi bán
-Ghi rõ tên thuốc,hàm lượng trên
bao bì đựng thuốc khi thuốc bán lẻ
ko đựng trong bao bì ngoài của
thuốc
-Bán đúng thuốc ghi trong đơn
thuốc
-TH thay thế thuốc thì phải ghi rõ
tên thuốc, hàm lượng, nồng độ, số
lượng thuốc, cách thức sử dụng
thuốc đã thay thế vào đơn và chịu
trách nhiệm về việc thay thế thuốc
đó
-Chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở
bán lẻ thuốc về hành vi của mình
trong phạm vi được ủy quyền

Chủ cơ sở bán lẻ
- Có quyền bán và từ chối
bán thuốc
- Mua thuốc từ cơ sở bán
buôn thuốc để bán lẻ,
mua nguyên liệu để pha
chế thuốc theo đơn
-Ủy quyền cho nhân viên
có trình độ chuyên môn
tương đương trở lên điều
hành công việc khi vắng
mặt.

-Trực tiếp quản lí, điều
hành mọi hoạt động của
cơ sở
-Niêm yết thời gian bán
thuốc, niêm yết giá bán lẻ
trên sản phẩm, trừ TH giá
bán lẻ được in trên sản
phẩm, không được bán
giá cao hơn giá niêm yết
-Chịu trách nhiệm trước
pháp luật về mọi hoạt
động của cơ sở, kể cả
trong TH ủy quyền
-Người bán lẻ, chủ cơ sở
bán lẻ thuốc phải bồi
thường thiệt hại cho
người sử dụng thuốc
trong trường hợp có thiệt
hại do lỗi của mình gây
ra.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×