Tải bản đầy đủ

Tuần 27 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

TUẦN 27:
Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ( Tiết 1)
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Biết đặt và trà lời câu hỏi khi nào? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời cảm ơn
trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).
2. Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26
(phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc
lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. HĐ khởi động: (5 phút)
- GV kết hợp với TBHT tổ chức cho học sinh thi - Học sinh thi đọc và trả lời câu

đọc bài “Sông Hương”.
hỏi sgk.
- Giáo viên nhận xét.
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập cuối học kì 1 - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
(Tiết 1)
sách giáo khoa.
2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ
ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi
về nội dung đoạn đọc).
- Biết đặt và trà lời câu hỏi khi nào? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời cảm ơn trong
tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4)
*Cách tiến hành:
Việc 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
Làm việc cá nhân
- Cho học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Lần lượt từng học sinh gắp
thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội - Đọc và trả lời câu hỏi.
Giáo viên:

1


Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

dung bài vừa đọc.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Tuyên dương học sinh đọc tốt.
- Chú ý: Tùy theo số lượng và chất lượng học
sinh của lớp được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ
được tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của
tuần này.
Việc 2: Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi:
Khi nào?
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Theo dõi và nhận xét.

+ HS thực hiện theo YC
+Dự kiến nội dung chia sẻ:

- Bài tập yêu cầu chúng ta: Tìm
bộ phận của mỗi câu dưới đây trả
lời cho câu hỏi: “Khi nào?”
- Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về nội dung - Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi
gì?
về thời gian.
- Hãy đọc câu văn trong phần a.
- Đọc: Mùa hè, hoa phượng vĩ nở
đỏ rực.
- Khi nào hoa phượng vĩ nở đỏ rực?
- Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ
rực.
- Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Khi - Mùa hè.
nào?”
- Yêu cầu học sinh tự làm phần b.
- Suy nghĩ và trả lời: khi hè về.
Lưu ý: GV trợ giúp HS m1 hoàn thành BT
Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
+Dự kiến nội dung chia sẻ:
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.
- Đặt câu hỏi cho phần được in
đậm.
- Gọi học sinh đọc câu văn trong phần a.
- Những đêm trăng sáng, dòng
sông trở thành một đường trăng
lung linh dát vàng.
- Bộ phận nào trong câu trên được in đậm?
- Bộ phận “Những đêm trăng
sáng”.
- Bộ phận này dùng để chỉ điều gì? Thời gian - Bộ phận này dùng để chỉ thời
hay địa điểm?
gian.
- Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như - Câu hỏi: Khi nào dòng sông trở
thế nào?
thành một đường trăng lung linh
dát vàng?
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau cùng thực - Một số học sinh trình bày, cả
hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, gọi 1 số cặp lớp theo dõi và nhận xét. Đáp án
học sinh lên trình bày trước lớp.
b) Khi nào ve nhởn nhơ ca hát?/
- Giáo viên nhận xét chung.
Ve nhởn nhơ ca hát khi nào?
Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời cảm ơn của
người khác
Bài 4: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu các em đáp lại lời cảm ơn của
Giáo viên:

2

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

người khác.
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau, suy nghĩ
để đóng vai thể hiện lại từng tình huống, 1 học
sinh nói lời cảm ơn, 1 học sinh đáp lại lời cảm
ơn. Sau đó gọi 1 số cặp học sinh trình bày trước
lớp.

- Học sinh làm việc cặp đôi:
+Dự kiến kết quả chia sẻ:
a) Có gì đâu./ Không có gì./ Đâu
có gì to tát đâu mà bạn phải cảm
ơn./ Ồ, bạn bè nên giúp đỡ nhau
mà./ Chuyện nhỏ ấy mà./ Thôi
mà, có gì đâu./…
b) Không có gì đâu bà ạ./ Bà đi
đường cẩn thận, bà nhé./ Dạ,
không có gì đâu ạ./…
c) Thưa bác, không có gì đâu ạ./
Cháu cũng thích chơi với em bé
mà./ Không có gì đâu bác, lần
sau bác bận bác lại cho cháu
chơi với em, bác nhé./…
-Nhận xét và tuyên dương học sinh có cách nói - Học sinh lắng nghe.
hay.
3. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
/?/Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về nội dung gì?
-> Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về thời gian.
/?/ Khi đáp lại lời cảm ơn của người khác, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào?
-> Chúng ta thể hiện sự lịch sự, đúng mực.
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
4. HĐ sáng tạo (2 phút)
- Về nhà đọc nâng cao bài TĐ tuần 23 và tuần 24 và 25 cho người thân nghe và thi
đọc với bạn bè.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “Khi nào?” và cách đáp
lời cảm ơn của người khác.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..
.......................................................................................................................................
..........................................................................................
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ( Tiết 2)
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa (bài tập 2); Biết đặt dấu vào chỗ thích
hợp trong đoạn văn ngắn (bài tập 3).
2. Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26
(phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc
lòng từ tuần 19 đến tuần 26. Bảng để học sinh điền từ trong trò chơi.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, T.C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- GV kết hợp với ban HT tổ chức TC “Mời bạn - Học sinh chủ động tham gia
nói”:
chơi.
-TBHT điều hành trò chơi
-TBHT nêu các tình huống để học sinh nói lời đáp
lại:
+ Cô hàng xóm nói lời cảm ơn khi em xách đồ giúp
cô.
+ Bé gái cảm ơn khi em đỡ bé đứng dậy lúc bé bị
ngã...
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh có hành - Lắng nghe.
vi đúng.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
- Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập (Tiết 2).
sách giáo khoa.
2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng
tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội
dung đoạn đọc).
- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa (bài tập 2); biết đặt dấu vào chỗ thích hợp trong
đoạn văn ngắn (bài tập 3).
*Cách tiến hành:
Việc 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng: Làm
việc cá nhân
- Cho học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Lần lượt từng học sinh gắp thăm
bài, về chỗ chuẩn bị.
- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung - Đọc và trả lời câu hỏi.
bài vừa đọc.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Theo dõi và nhận xét.
Giáo viên:

4

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Tuyên dương học sinh đọc tốt.
- Chú ý: Tùy theo số lượng và chất lượng học sinh
của lớp được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ được
tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của tuần này.
Việc 2: Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Chia lớp thành 4 đội, phát co mỗi đội một bảng
ghi từ (ở mỗi nội dung cần tìm từ, giáo viên có thể
cho học sinh 1, 2 từ để làm mẫu), sau 10 phút, đội
nào tìm được nhiều từ nhất là đội thắng cuộc.
- Đáp án:
Mùa
Mùa hạ Mùa
Mùa
xuân
thu
đông
Từ tháng Từ tháng Từ
Từ tháng
Thời
1
đến 4
đến tháng 7 10 đến
gian
tháng 3
tháng 6
đến
tháng 12
tháng 9
Hoa đào, Hoa
Hoa
Hoa
hoa mai, phượng, cúc… mậm,
Các
hoa
hoa bằng
hoa gạo,
loài
thược
lăng, hoa
hoa sữa,
hoa
dược,… loa kèn,


Quýt, vú Nhãn,
Bưởi,
Me, dưa
Các
sữa, táo, sấu, vải, na,
hấu, lê,
loại

xoài,…
hồng,

quả
cam,…
Ấm áp, Oi nồng, , lũ lụt, Rét
mưa
nóng

mướt,
Thời
phùn,… bức,
Mát
gió mùa
tiết
mưa to, mẻ,
đông
mưa
nắng
bắc, giá
nhiề
nhẹ,… lạnh,…
- Đánh giá; Tuyên dương học sinh.
Việc 3: Ôn luyện cách dùng dấu chấm:
Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài tập 3.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài vào phiếu H.
- Gọi học sinh chia sẻ bài làm, đọc cả dấu chấm.

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.
Giáo viên:

5

- Học sinh phối hợp cùng nhau
tìm từ. Khi hết thời gian, các đội
dán bảng từ của mình lên bảng. Cả
lớp cùng đếm số từ của mỗi đội.

- 1 học sinh đọc thành tiếng, cả
lớp đọc thầm theo.
- Học sinh làm bài.
- Dự kiến ND chia sẻ:
Trời đã vào thu. Những đám mấy
bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió
hanh heo đã rải khắp cánh đồng.
Trời xanh và cao dần lên.
- Học sinh tương tác, nhận xét.

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

- Nhận xét và tuyên dương học sinh làm tốt.

Năm học 2018 - 2019

- Lắng nghe.

3. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Gọi học sinh nhắc lại nội dung ôn tập.
- Trò chơi: Thi tìm từ chỉ: về các loài hoa ; về các loài quả; về thời tiết của các mùa:
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- Giáo viên đánh giá tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
4. HĐ sáng tạo (2 phút)
- Về nhà đọc nâng cao bài TĐ tuần 25 và tuần 26 cho người thân nghe và thi đọc với bạn
bè trong lớp.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà xem trước bài: Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 3)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................
TOÁN
TIẾT 126: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tính nhẩm.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: Bài tập 1,2.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bộ thực hành toán, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, T.C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)

Giáo viên:

6

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- GV kết hợp với Ban HT tổ chức trò chơi: Đố - Học sinh chủ động tham gia
bạn?
chơi.
-TBHT nêu nội dung bài toán để học sinh đưa ra
đáp số:
+ Chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh - Nhận xét.
lần lượt là 3cm, 5cm, 8cm.
+ Chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh
lần lượt là 4cm, 6cm, 9cm, 8cm. (…)
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời của bạn.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh tích cực.
- GV kết nối nội dung bài mới và ghi đầu bài lên - Học sinh mở sách giáo khoa,
bảng: Số 1 trong phép nhân và phép chia.
trình bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 1.
- Học sinh làm cá nhân -> chia
a) Giáo viên nêu phép nhân, YC học sinh sẻ với bạn:
chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau
+ HS nêu cách chuyển thành
1x2=1+1=2
vậy 1 x 2 = 2
tổng các số hạng bằng nhau:
1x3=1+1+1=3
vậy 1 x 3 = 3
VD: 1 x 2 = 2
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 vậy 1 x 4 = 4
1x3=3
1x4=4
- Giáo viên cho học sinh nhận xét:
+ Số 1 nhân với số nào cũng
bằng chính số đó.
 GVKL: Số 1 nhân với số nào cũng bằng
chính số đó.
b) Giáo viên nêu vấn đề: Trong các bảng nhân -HS NX về KQ của các phép tính
+ Số nào nhân với số 1 cũng
đã học đều có
bằng chính số đó.
2x1=2
ta có 2 : 1 = 2
3x1=3
ta có 3 : 1 = 3
 GVKL: Số nào nhân với số 1 cũng bằng
chính số đó.
Chú ý: Cả hai nhận xét trên nên gợi ý để học
sinh tự nêu; sau đó giáo viên sửa lại cho chuẩn
xác rồi kết luận (như sách giáo khoa).
Việc 2: Giới thiệu phép chia cho 1 (số chia là
1)
- Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia, -HS quan sát, chia sẻ
giáo viên nêu:
2:1=2
1x2=2
ta có
2:1=2
3:1=3
1x3=3
ta có
3:1=3
Giáo viên:

7

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

1x4=4
ta có
4:1=4
4:1=4
1x5=5
ta có
5:1=5
5:1=5
/?/Số nào chia cho 1được KQ như thế nào.
+ Số nào chia cho 1 cũng bằng
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
chính só đó.
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hành
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- GV trợ giúp HS hạn chế
của bài và làm bài.
-Thực hiện theo YC của trưởng
nhóm
- Học sinh làm bài
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến ND- KQ chia sẻ:
- Học sinh cùng tương tác
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Học sinh nối tiếp nêu kết quả:
Dự kiến KQ chia sẻ:
1x2=2 1x3=3 1x1=1
2x1=2 3x1=3 1:1=1
- Nhận xét bài làm học sinh.
2:1=2
3:1=3
Bài 2: TC Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
- Học sinh tham gia chơi, dưới
- Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài lớp cổ vũ, cùng giáo viên làm
tập 2, tổ chức cho 2 đội tham gia chơi. Mỗi đội ban giám khảo.
gồm 3 em, lần lượt mỗi em sẽ lên điền số thích Dự kiến đáp án:
hợp vào ô trống. Đội nào đúng và xong trước sẽ
1 x2=2
thắng cuộc.
5x 1
=5
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học
sinh.
x1=2
5 : 1 = 5…
2
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập chờ:
- Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên:
Bài 3:
- Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết Dự kiến KQ báo cáo:
a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1
quả với giáo viên.
=8
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1
dạy.
=2
c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1
= 24
Giáo viên:

8

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
- Tổ chức chơi trò chơi Xì điện với ND:
1x4
1x3
4x1
5x1
5:1
4:1
2:1
3:1
4. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Giải bài toán sau: x , :
4
2
1=2
4
2
1=8
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Số 0 trong phép nhân
và phép chia.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................................
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CÂY SỐNG Ở ĐÂU ( Tiết 2)
.....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ( Tiết 3)
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời
xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).
2. Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26
(phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc
lòng từ tuần 19 đến tuần 26. Bảng để học sinh điền từ trong trò chơi.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, T.C học tập.
Giáo viên:

9

Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- GV kết hợp với Ban học tập tổ chức cho học - Học sinh thực hiện.

sinh thi đọc lại Cò và Cuốc
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe.
hay.
- GV kết nối nội dung bài: Ôn tập (Tiết 3).
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.
2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ
ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi
về nội dung đoạn đọc).
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời xin lỗi
trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).
*Cách tiến hành:
Việc 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
Làm việc cá nhân
- Cho học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Lần lượt từng học sinh gắp
thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội - Đọc và trả lời câu hỏi.
dung bài vừa đọc.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Theo dõi và nhận xét.
- Tuyên dương học sinh đọc tốt.
+ Chú ý: Tùy theo số lượng và chất lượng học
sinh của lớp được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ
được tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của
tuần này.
Việc 2: Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi:
Ở đâu?
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
+GV giao nhiệm vụ cho HS
+HS thực hiện theo YC -> chia
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
sẻ:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Tìm bộ phận câu trả lời cho câu
hỏi: “Ở đâu?”
- Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì? - Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi
về địa điểm (nơi chốn).
- Hãy đọc câu văn trong phần a.
- Đọc: Hai bên bờ sông, hoa
phượng vĩ nở đỏ rực.
- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?
- Hai bên bờ sông.
- Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” - Hai bên bờ sông.
- Yêu cầu học sinh tự làm phần b.
- trên những cành cây.
Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
+ Làm việc N2 => chia sẻ:
Giáo viên:

10 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
- Gọi học sinh đọc câu văn trong phần a.

+Dự kiến ND chia sẻ:
- Đặt câu hỏi cho bộ phận được
in đậm.
- Bộ phận nào trong câu văn trên được in đậm? - Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai
bên bờ sông.
- Bộ phận này dùng để chỉ điều gì? Thời gian - Bộ phận “hai bên bờ sông”.
hay địa điểm?
- Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như - Bộ phận này dùng để chỉ địa
thế nào?
điểm.
( Lưu ý: Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau - Câu hỏi: Hoa phượng vĩ nở đỏ
cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, rực ở đâu?/ Ở đâu hoa phượng vĩ
gọi 1 số cặp học sinh lên trình bày trước lớp).
nở đỏ rực?
- Một số học sinh trình bày, cả
lớp theo dõi và nhận xét.
Dự kiến đáp án:
b) Ở đâu trăm hoa khoe sắc?/
Trăm hoa khoe sắc ở đâu?
+ Tổ chức cho học sinh nhận xét phần bài làm - Học sinh nhận xét.
của nhóm bạn.
+ Nhận xét và tuyên dương học sinh.
- Học sinh nghe.
Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời xin lỗi của
người khác:
Bài 4: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu các em đáp lời xin lỗi của - Học sinh nghe.
người khác.
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau, suy nghĩ - Học sinh làm bài:
để đóng vai thể hiện lại từng tình huống, 1 học Dự kiến ND chia sẻ:
sinh nói lời xin lỗi, 1 học sinh đáp lại lời xin lỗi. a) Không có gì. Lần sau bạn nhớ
Sau đó gọi 1 số cặp học sinh trình bày trước lớp. cẩn thận hơn nhé./ Không có gì,
mình về giặt là áo lại trắng thôi./
Bạn nên cẩn thận hơn nhé./ Thôi
không sao./…
b) Thôi không có đâu./ Em quên
mất chuyện ấy rồi./ Lần sau chị
nên suy xét kĩ hơn trước khi
trách người khác nhé./ Không có
gì đâu, bây giờ chị hiểu em là tốt
rồi./…
c) Không sao đâu bác./ Không có
gì đâu bác ạ./…
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên đánh giá.
3. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì? - Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi
Giáo viên:

11 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

về địa điểm.
- Khi đáp lại lời cảm ơn của người khác, chúng - Chúng ta thể hiện sự lịch sự,
ta cần phải có thái độ như thế nào?
đúng mực, nhẹ nhàng, không chê
trách nặng lời vì người gây lỗi đã
biết lỗi rồi.
4. HĐ sáng tạo (2 phút)
- Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
+ Ngày hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.
+ Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh suốt cả mùa mưa lũ.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “Ở đâu?” và cách đáp lời
xin lỗi của người khác.Dặn học sinh về nhà xem trước bài: Ôn tập cuối học kì 1
(Tiết 4)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................

TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ( Tiết 4)
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Nắm được một từ về chim chóc (bài tập 2); viết được một đoạn văn ngắn về
một loại chim hoặc gia cầm (bài tập 3).
2. Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26
(phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc
lòng từ tuần 19 đến tuần 26. Câu hỏi về chim chóc để chơi trò chơi, 4 lá cờ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, T.C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- GV kết hợp với Ban học tập tổ chức cho học - Học sinh chủ động tham gia
sinh trò chơi: Đố bạn:
chơi.
Giáo viên:

12 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- TBHT đọc câu văn để học sinh đặt câu hỏi,
dạng “Ở đâu?”:
+ Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời.
+ Những lộc non đang hé trên các cành cây.
+ Mọi người đang xếp hàng dài ở ngoài hành
lang.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Lắng nghe.
- GV kết nối nội dung bài và tựa bài: Ôn tập - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
(Tiết 4).
sách giáo khoa.
2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ
ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi
về nội dung đoạn đọc).
- Nắm được một từ về chim chóc (bài tập 2); viết được một đoạn văn ngắn về một
loại chim hoặc gia cầm (bài tập 3).
*Cách tiến hành:
Việc 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
Làm việc cá nhân
- Cho học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Lần lượt từng học sinh gắp
thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội - Đọc và trả lời câu hỏi.
dung bài vừa đọc.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Theo dõi và nhận xét.
- Tuyên dương học sinh đọc tốt.
- Chú ý: Tùy theo số lượng và chất lượng học
sinh của lớp được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ
được tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của
tuần này.
Việc 2: Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc
- Chia lớp thành 4 đội, phát cho mỗi đội một lá
cờ.
- Chia đội theo hướng dẫn của
- Phổ biến luật chơi: Trò chơi diễn ra qua 2 giáo viên.
vòng.
*TBHT điều hành trò chơi
+ Vòng 1: Giáo viên đọc lần lượt từng câu đố về * Giải đố. Ví dụ:
các loài chim. Mỗi lần giáo viên đọc, các đội - Con gì biết đánh thức mọi
phất cờ để dành quyền trả lời, đội nào phất cờ người vào mỗi sáng? (gà trống)
trước được trả lời trước, nếu đúng được 1 điểm, - Con chim có mỏ vàng, biết nói
nếu sai thì không được điểm nào, đội bạn được tiếng người. (vẹt)
quyền trả lời.
- Con chim này còn gọi là chim
+ Vòng 2: Các đội được quyền ra câu đố cho chiền chiện. (sơn ca)
nhau. Đội 1 ra câu đố cho đội 2, đội 2 ra câu đố - Con chim được nhắc đến trong
cho đội 3, đội 3 ra câu đố cho đội 4, đội 4 ra câu bài hát có câu: “luống rau xanh
đố cho đội 5. Nếu đội bạn trả lời được thì đội ra sâu đang phá, có thích không…”
câu đố bị trừ 2 điểm, đội giải đố được cộng 3 (chích bông)
Giáo viên:

13 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

điểm. Nếu đội bạn không trả lời được thì đội ra - Chim gì bơi rất giỏi, sống ở Bắc
câu đố giải đố và được cộng 2 điểm. Đội bạn bị Cực? (cánh cụt)
trừ đi 1 điểm.
- Chim gì có khuôn mặt giống
với con mèo? (cú mèo)
- Chim gì có bộ lông đuôi đẹp
- Giáo viên tổng kết trò chơi, đội nào dành được nhất? (công)
nhiều điểm thì đội đó thắng cuộc.
- Chim gì bay lả bay la? (cò)
Việc 3: Viết một đoạn văn ngắn (từ 2 đến 3
câu) về một loài chim hay gia cầm mà em
biết: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.
- GV giao nhiệm vụ cho HS
- 1 học sinh đọc
- Hỏi: Em định viết về con chim gì?
- HS thực hiện theo YC
- Hình dáng của con chim đó thế nào? (Lông nó - …
màu gì? Nó to hay nhỏ? Cánh của nó thế nào…)
- Em biết những hoạt động nào của con chim
đó? (Nó bay thế nào? Nó có giúp gì cho con
người không…)
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ
- Học sinh làm bài.
- Yêu cầu 1 đến 2 học sinh đọc bài làm của - Học sinh nối tiếp nhau chia sẻ
mình.
-Học sinh đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương học sinh viết hay.
- Học sinh lắng nghe.
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Giáo viên chốt lại nội dung ôn tập
- Thi tìm và nói tên các con vật qua câu hỏi hoặc làm động tác:
VD: + Hỏi: Loài chim gì màu lông sặc sỡ, bắt chước tiếng người rất giỏi?
+ Làm động tác: Vẫy hai cánh tay, sau đó 2 bàn tay chụm đưa lên miệng.
4. Hoạt động sáng tạo: (2 phút)
- Viết đoạn văn khoảng 5, 7 câu về loài chim mà em yêu thích rồi đọc cho người
thân nghe.
- Nhận xét, tuyên dương những học sinh tích cực.
- Dặn dò học sinh về xem trước bài Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 5)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................

THỂ DỤC:
ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, 2 TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG NGANG.
TRÒ CHƠI TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh
Giáo viên:

14 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Thực hiện cơ bản đúng động tác đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông
và dang ngang.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ
bản và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp –
hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước: Đi thường theo vạch kẽ thẳng,
hai tay chống hông và dang ngang
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống
hông và dang ngang.

- Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời
kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật.
- Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện.
- HS luyện tập theo đơn vị nhóm
-Thi nội dung bài tập giữa các nhóm
- Quan sát, nhắc nhở.
(Chú ý theo dõi đối tượng M1)
Việc 2: Trò chơi “ vòng vào đích”

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

26p
16p
2-3 lần

10p
2-3 lần

- Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm
được cách chơi.
Giáo viên:

15 Trường Tiểu học....

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
Đội Hình
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV


Giáo án lớp 2

Tuần 27

- Sau đó cho học sinh chơi thử.
- Nêu hình thức xử phạt.
-Tổ chức cho HS chơi thật
(Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực)
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân.
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà ôn các động tác đã học.

Năm học 2018 - 2019

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TOÁN
TIẾT 127: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 .
- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
- Biết không có phép chia cho 0.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tính nhẩm.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1,2,3.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bộ thực hành toán, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, T.C học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- CTHĐTQ điều hành trò chơi: Bắn tên
Giáo viên:

- Học sinh chủ động tham gia
16 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

+ ND chơi: đưa ra một số phép tính để học sinh chơi.
nêu đáp số:
5x6x1
36 : 4 : 1
3x1x3
4x7x1
25 : 1 : 5
5x7 x1
- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe.
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
- GV kết nối nội dung bài mới và ghi đầu bài lên - Học sinh mở sách giáo khoa,
bảng: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
trình bày bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 .
- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
- Biết không có phép chia cho 0.
*Cách tiến hành: Làm việc cả lớp
Việc 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 0.
- Dựa vào ý nghĩa phép nhân, giáo viên hướng - Học sinh viết phép nhân thành
dẫn học sinh viết phép nhân thành tổng các số tổng các số hạng bằng nhau
hạng bằng nhau:
+HS tương tác, chia sẻ
+YC ,TBHT điều hành HĐ chia sẻ
+ Dự kiến ND chia sẻ
0 x 2 = 0 + 0 = 0, vậy 0 x 2 = 0
0x2=0
2x0=0
Ta công nhận:
2x0=0
- YC học sinh nêu bằng lời: Hai nhân không - Học sinh nêu: Hai nhân không
bằng không, không nhân hai bằng không.
bằng không, không nhân hai
0x3=0+0+0 =0
vậy 0 x 3 = 3
bằng không.
Ta công nhận:
3x0=0
- Cho học sinh nêu lên nhận xét để có:
- Học sinh nêu nhận xét:
+ Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
+ Số 0 nhân với số nào cũng
bằng 0.
+ Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
+ Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
 GV kết luận phép nhân có thừa số 0
Việc 2: Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0. - Học sinh thực hiện theo mẫu:
- Dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép
chia, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện
- 0 : 2 = 0, vì 0 x 2 = 0 (thương
theo mẫu sau:
nhân với số chia bằng số bị chia)
- Mẫu: 0 : 2 = 0, vì 0 x 2 = 0
- Học sinh làm: 0 : 3 = 0, vì 0 x 3
= 0 (thương nhân với số chia
- 0 : 3 = 0, vì 0 x 3 = 0
bằng số bị chia)
- 0 : 5 = 0, vì 0 x 5 = 0 (thương
nhân với số chia bằng số bị chia)
- 0 : 5 = 0, vì 0 x 5 = 0
- Học sinh tự kết luận: Số 0 chia
- Cho học sinh tự kết luận: Số 0 chia cho số nào cho số nào khác cũng bằng 0.
- Học sinh lắng nghe.
khác cũng bằng 0.
- Giáo viên nhấn mạnh: Trong các ví dụ trên, số
Giáo viên:

17 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

chia phải khác 0.
- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.
- Giáo viên nêu chú ý quan trọng: Không có
phép chia cho 0.
Chẳng hạn: Nếu có phép chia 5 : 0 = ? không
thể tìm được số nào nhân với 0 để được 5 (điều
này không nhất thiết phải giải thích cho học
sinh).
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
 GV kết luận phép chia có số bị chia là 0
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 .
- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
- Biết không có phép chia cho 0.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hành
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- GV trợ giúp HS hạn chế
của bài và làm bài.
-Thực hiện theo YC của trưởng
nhóm
- Học sinh làm bài
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến ND- KQ chia sẻ:
- Học sinh cùng tương tác
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
- Học sinh nối tiếp nêu kết quả:
0x4=0 0x2=0 0x1=0
- Nhận xét bài làm học sinh.
4x0=0 2x0=0 1x0=0
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - 2 học sinh lên bảng làm:
làm 2 ý.
0:4=0
0:3=0
0:2=0
0:1=0
- Tổ chức cho học sinh dưới lớp nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Đánh giá bài làm từng em.
Bài 3: TC Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
- Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài - Học sinh tham gia chơi.
tập 3, tổ chức cho 2 đội tham gia chơi, thi điền
số thích hợp vào ô trống. Đội nào đúng mà xong
trước sẽ thắng cuộc.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Học sinh nghe.
thắng.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
Giáo viên:

18 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

µBài tập chờ:
Bài tập 4: Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên
cáo kết quả với giáo viên.
*Dự kiến nội dung báo cáo:
2:2x0=0
0:3x0=0
5:5x0=0
0:4x1=0
3. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Yêu cầu học sinh trả lời nhanh đáp số:
- Dự kiến KQ:
24 : 0 x 5
24 : 0 x 5 = 0
0:5x3
0:5x3=0
5x5:0
5x5:0=0
4x7x0
4x7x0=0
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Học sinh lắng nghe.
sinh tích cực.
4. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Giải bài toán sau:
+ Phép nhân có một thừa số là 6, tích là 0. Vậy thừa số còn lại trong phép nhân này
là số nào?
+ Phép chia có số chia là 3, thướng bằng 0. Vậy số bị chia trong phép chia này là
số nào?
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Luyện tập
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

THỦ CÔNG
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (TIẾT 1)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách làm đồng hồ đeo tay.
2. Kỹ năng: Làm được đồng hồ đeo tay. Với học sinh khéo tay: Làm được đồng hồ
đeo tay. Đồng hồ cân đối.
3. Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
4. Năng lực: Góp phần hình thành các năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp
tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Phát triển bản thân; Tự tìm tòi và khám phá đồ
vật; Vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
+ Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy.
+ Quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.
Giáo viên:

19 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

+ Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.
- Học sinh: Giấy thủ công.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể

- Học sinh hát bài
Đôi bàn tay khéo léo.
- Học sinh báo cáo.
- Học sinh quan sát.

- Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học.
- Giới thiệu bài mới - ghi bài lên bảng.
2. HĐ quan sát và nhận xét: (10 phút)
*Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu tạo của đồng hồ đeo tay.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu:
- Quan sát-> chia sẻ:
/?/ Đồng hồ đeo tay có những bộ phận nào?
- Mặt đồng hồ, dây đeo, đai cài
dây đồng hồ.
- Vật liệu làm đồng hồ?
- Làm bằng giấy, hoặc lá chuối,
lá dừa.
- Hướng dẫn mẫu.
- Học sinh quan sát.
- Hướng dẫn học sinh các bước.
- Quan sát, theo dõi.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
- Ta phải cắt một nan giấy màu nhạt dài 24 ô,
rộng 3 ô để làm mặt đồng hồ.
- Cắt và dán nối thành một nan giấy khác dài 35
ô, rộng 3 ô để làm dây đồng hồ.
- Cắt một nan dài 8 ô rộng 1 ô để làm đai cài
dây đồng hồ.
Bước 2 : Làm mặt đồng hồ
- Gấp 1 đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào mấy
ô? (3 ô như hình 1)
Hình 1

- Tiếp theo ta làm sao? (gấp cuốn tiếp như hình
2 cho đến hết nan giấy được hình 3).
Bước 3 : Gài dây đeo đồng hồ.
- Gài 1 đầu nan giấy làm dây đeo vào khe giữa
của các nếp gấp mặt đồng hồ. (H4)

Giáo viên:

20 Trường Tiểu học....

Hình 2
Hình 3

Hình 4


Giáo án lớp 2

Tuần 27

- Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối của mặt đồng
hồ rồi luồn đầu nan qua một khe khác vừa gài.
Kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt
đồng hồ và dây đeo. (H5)
- Dán nối hai đầu của nan giấy dài 8 ô, rộng 1 ô
làm đai để giữ dây đồng hồ.(mép dán chồng lên
nhau 1 ô rưỡi)
Bước 4 : Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.
- Hướng dẫn lấy dấu bốn điểm chính để ghi số:
12, 3, 6 ,9 và chấm các điểm chỉ giờ khác (H6a)
- Vẽ kim ngắn chỉ giờ ,kim dài chỉ phút …Luồn
đai vào dây đeo đồng hồ (H6b)
- Gài dây đeo vào mặt đồng hồ, gài đầu dây thừa
qua đai, ta được chiếc đồng hồ đeo tay hoàn
chỉnh. (H7)
3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu: Học sinh làm được đồng hồ đeo tay.
*Cách tiến hành:
- Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm.
- Quan sát giúp đỡ học sinh còn lúng túng.
Lưu ý:
Quan sát, theo dõi và giúp đỡ các đối tượng M1
để hoàn thành sản phẩm
3. HĐ ứng dụng, vận dụng: (3 phút)
- Trưng bày và đánh giá sản phẩm:
+Giáo viên gợi ý cho các nhóm biết trình bày
sản phẩm của nhóm .
- Cho học sinh đánh giá sản phẩm
- Giáo viên kết luận chung. Tuyên dương nhóm
và cá nhân làm tốt.
- Nhắc lại nội dung tiết học.
4. Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)

Năm học 2018 - 2019

Hình 6a

Hình 5
Hình 6b

Hình 7

- Thực hành làm đồng hồ đeo tay.

- Học sinh trưng bày sản phẩm
trước lớp:
- Học sinh thực hiện.
- Lắng nghe.
- Học sinh trả lời.

- Gấp, cắt, dán được đồng hồ đeo tay theo ý thích của mình kết hợp trang trí đẹp
mắt, hấp dẫn.
- Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà thực hành tiếp. Chuẩn bị giấy thủ công cho bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019
Giáo viên:

21 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

THỂ DỤC:
ĐI KIỄNG GÓT, 2 TAY CHỐNG HÔNG. ĐI NHANH CHUYỂN SANG
CHẠY. TRÒ CHƠI TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Thực hiện cơ bản đúng đi kiễng gót, hai tay chống hông.
- Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ
bản và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp –
hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học.
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước: Đi nhanh chuyển sang chạy, Đi
thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông
và dang ngang.
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Đi kiễng gót, hai tay chống hông

- Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời
kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật.
- Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện
+Thực hiện theo sự điều hành của nhóm trưởng
- Quan sát, nhắc nhở.
(Chú ý theo dõi đối tượng M1)
Việc 2: Đi nhanh chuyển sang chạy

Giáo viên:

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
*
*
*
*

26p
10p

10p

22 Trường Tiểu học....

*
*
*
*

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*


Giáo án lớp 2

Tuần 27

- Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời
kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật.
- Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện.
+ Thực hiện theo sự điều hành của nhóm trưởng

Năm học 2018 - 2019

10p

- Quan sát, nhắc nhở.
(Chú ý theo dõi đối tượng M1)
Việc 3: Trò chơi “Tung vòng vào đích”

- Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm
được cách chơi.
- Sau đó cho học sinh chơi thử -> Nêu hình thức
xử phạt.
- Tổ chức cho HS chơi thật
(Khích lệ đối tượng M1 tham gia tích cực)
-GV tổng kết T.C
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân.
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà ôn các động tác đã học.

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................

TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ( Tiết 5)
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào? (bài tập 2, bài tập 3); biết
đáp lời khẳng định, phủ định trong tình huống cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập
4).
2. Kỹ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26
(phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút).
Giáo viên:

23 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc
lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Giáo viên gọi vài học sinh đọc phần bài làm
viết đoạn văn tả một loài chim hoặc gia cầm đã
viết ở tiết trước.
- Giáo viên đánh giá, tuyên dương học sinh.
- Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập (Tiết 5).

- Học sinh thực hiện.
-Học sinh nhận xét bài của bạn
- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.

2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ
ràng tốc độ khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi
về nội dung đoạn đọc).
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời
khẳng định, phủ định trong tình huống cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).
*Cách tiến hành:
Việc 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
Làm việc cá nhân
- Cho học sinh lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Lần lượt từng học sinh gắp
thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội - Đọc và trả lời câu hỏi.
dung bài vừa đọc.
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Theo dõi và nhận xét.
- Tuyên dương học sinh đọc tốt.
- Chú ý: Tùy theo số lượng và chất lượng học
sinh của lớp được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ
được tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của
tuần này.
Việc 2: Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi:
Như thế nào?
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh đọc thầm YC bài
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- …Tìm bộ phận câu trả lời cho
câu hỏi: “Như thế nào?”
Giáo viên:

24 Trường Tiểu học....


Giáo án lớp 2

Tuần 27

Năm học 2018 - 2019

- Câu hỏi “Như thế nào?” dùng để hỏi về nội - Câu hỏi “Như thế nào?” dùng
dung gì?
để hỏi về đặc điểm.
+GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài
+HS thực hiện theo YC ->chia sẻ
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ
Dự kiến ND chia sẻ:
- Hãy đọc câu văn trong phần a.
a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ
rực hai bên bờ sông.
- Mùa hè, hai bên bờ sông hoa phượng vĩ nở - Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ
như thế nào?
rực hai bên bờ sông.
- Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Như thế - Đỏ rực.
nào?”
b). (... Nhởn nhơ).
- Giáo viên nhận xét chung.
Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
+GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài
+HS thực hiện theo YC ->chia sẻ
+TBHT điều hành HĐ chia sẻ
Dự kiến ND chia sẻ:
- Bài tập yêu cầu gì?
- Đặt câu hỏi cho bộ phận được
in đậm.
- Gọi học sinh đọc câu văn trong phần a.
- Chim đậu trắng xoá trên những
cành cây.
- Bộ phận nào trong câu trên được in đậm?
- Bộ phận “trắng xoá”.
- Phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào? - Câu hỏi: Trên những cành cây,
chim đậu như thế nào?/ Chim
đậu như thế nào trên những cành
cây?
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau cùng thực - Một số học sinh trình bày, cả
hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, gọi 1 số cặp lớp theo dõi và nhận xét. Đáp án:
học sinh lên trình bày trước lớp.
b) Bông cúc sung sướng như thế
nào?
- Tỏ chức cho học sinh nhận xét câu trả lời của - Học sinh nhận xét.
nhóm bạn.
- Giáo viên đánh giá.
- Lắng nghe.
Việc 3: Ôn luyện cách đáp lời khẳng định,
phủ định của người khác:
Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu các em đáp lại lời khẳng định
hoặc phủ định của người khác.
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau, suy nghĩ - Học sinh làm bài:
để đóng vai thể hiện lại từng tình huống, 1 học + Dự kiến ND chia sẻ:
sinh nói lời khẳng định (a,b) và phủ định (c), 1 a) Ôi, thích quá! Cảm ơn ba đã
học sinh nói lời đáp lại. Sau đó gọi 1 số cặp học báo cho con biết./ Thế ạ? Con sẽ
sinh trình bày trước lớp.
chờ để xem nó./ Cảm ơn ba ạ./…
b) Thật à? Cảm ơn cậu đã báo
với tớ tin vui này./ Oâi, thật thế
hả? Tớ cảm ơn bạn, tớ mừng
quá./ Oâi, tuyệt quá. Cảm ơn
bạn./…
Giáo viên:

25 Trường Tiểu học....


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×