Tải bản đầy đủ

Tuần 25 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

TUẦN 25:
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019
TẬP ĐỌC (2 TIẾT)
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen
tức Sơn Tinh gây ra ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lụt.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4, trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời
được câu hỏi 3 (M3, M4)
2. Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. Chú ý
các từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,…
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Hái hoa dân chủ
- Nội dung chơi:
+ Tổ chức cho học sinh bốc thăm CH: đọc lại
bài Voi nhà + TLCH ...
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích
cực.
- Giới thiệu bài: Vào tháng 7, tháng 8 hằng năm,
ở nước ta thường xảy ra lụt lội. Nguyên nhân
của những trận lụt lội này theo truyền thuyết là
do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và
Thủy Tinh. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các
em hiểu rõ hơn về cuộc chiến đã kéo dài hàng
nghìn năm của hai vị thần này.
- Giáo viên ghi tựa bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
GV:

- Học sinh tham gia chơi.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.

1 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Rèn đọc đúng từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,…
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh:
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu.
-Trưởng nhóm điều hành HĐ
chung của nhóm
-Tổ chức cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng +HS đọc nối tiếp câu trong
câu trong bài.
nhóm.
* Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng tài - HS luyện từ khó (cá nhân).
giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, -HS chia sẻ đọc từng câu trước
lũ,…
lớp (2-3 nhóm)
+Chú ý phát âm đối tượng HS hạn chế
+Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trong bài trước lớp.
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
*Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
- Giáo viên trợ giúp cách ngắt hơi câu dài và đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
cách đọc với giọng thích hợp.
từ và luyện đọc câu khó
- Học sinh hoạt động theo nhóm
4, luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Học sinh chia sẻ cách đọc và
luyện đọc
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến nội dung chia sẻ của HS:
*Dự kiến câu trả lời:
+ Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Bài tập đọc được chia làm 3
- Hỏi: Bài tập đọc có mấy đoạn?
đoạn.
- Các đoạn được phân chia như thế nào?
+ Đoạn 1: Hùng Vương … nước
thẳm.
+ Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết
chọn ai … được đón dâu về.
+ Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau …
cũng chịu thua.
- Gọi 1 học sinh đọc đoạn 1.
-1 học sinh đọc bài.
- Yêu cầu học sinh xem chú giải và giải nghĩa - Cầu hôn nghĩa là xin lấy người
các từ: cầu hôn.
con gái làm vợ.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn và cho - Luyện ngắt giọng câu văn dài
biết câu văn học sinh khó ngắt giọng.
theo hướng dẫn của giáo viên.
- Gợi ý học sinh ngắt giọng câu văn khó.
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1, đoạn 2 và
đoạn 3.
- Yêu cầu học sinh đọc bài nối tiếp nhau.
- 3 học sinh tiếp nối nhau đọc
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối bài. Mỗi học sinh đọc một đoạn.
tượng M1
Đọc từ đầu cho đến hết bài.
d. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc
-Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá
GV:

2 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp,
1 đoạn trong bài.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các đọc tốt.
nhóm.
- Lắng nghe.
g. Yêu cầu 1 học sinh đọc toàn bài.
- Giáo viên đánh giá
- Học sinh đọc
TIẾT 2
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu: Học sinh hiểu nội dung câu chuyện: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước
ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp
đê chống lụt.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
- HS nhận nhiệm vụ
- Cho học sinh quan sát tranh, đọc nội - Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
dung bài và thảo luận các câu hỏi sgk
- HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
-YC trưởng nhóm điều hành chung
nhóm.
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2
µTBHT điều hành HĐ chia sẻ.
- Đại diện nhóm báo cáo
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ
- Dự kiến ND chia sẻ:
-1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
thầm.
+ Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương là
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương?
Sơn Tinh và Thủy Tinh.
+ Sơn Tinh đến từ vùng non cao, còn
- Họ là những vị thần đến từ đâu?
Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm.
- Đọc đoạn 2
- Cho biết Hùng Vương đã phân xử việc + Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ
hai vị thần đến cầu hôn bằng cách nào? vật cầu hôn đến trước thì được đón Mị
Nương về làm vợ.
- Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm + Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp
bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa,
những gì?
ngựa chín hồng mao.
- Vì sao Thủy Tinh lại đùng đùng nổi + Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh không
lấy được Mị Nương.
giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh?
- Thủy Tinh đã đánh Sơn Tinh bằng + Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước
cuồn cuộn.
cách nào?
- Sơn Tinh đã chống lại Thủy Tinh như + Sơn Tinh đã bốc từng quả đồi, dời
từng dãy núi chặn dòng nước lũ.
thế nào?
- Ai là người chiến thắng trong cuộc + Sơn Tinh là người chiến thắng.
chiến đấu này?
- Hãy kể lại toàn bộ cuộc chiến đấu - Một số học sinh M3, M4 kể lại.
giữa hai vị thần.
- Câu văn nào trong bài cho ta thấy rõ + Câu văn: Thủy Tinh dâng nước lên cao
GV:

3 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

Sơn Tinh luôn luôn là người chiến thắng
trong cuộc chiến đấu này?
- Yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời
câu hỏi 4.

bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao
bấy nhiêu.
- Hai học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận
với nhau, sau đó một số học sinh phát
biểu ý kiến.
=> Giáo viên kết luận: Đây là một câu - Học sinh nghe.
chuyện truyền thuyết, các nhân vật
trong truyện như Sơn Tinh, Thủy Tinh,
Hùng Vương, Mị Nương đều được nhân
dân ta xây dựng lên bằng trí tưởng
tượng phong phú chứ không có thật.
Tuy nhiên, câu chuyện lại cho chúng ta
biết một sự thật trong cuộc sống có từ
hàng nghìn năm nay, đó là nhân dân ta
đã chống lũ lụt rất kiên cường.
4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc lại - 3 học sinh lần lượt đọc nối tiếp nhau,
bài.
mỗi học sinh đọc 1 đoạn truyện.
- Gọi học sinh dưới lớp nhận xét sau - Học sinh nhận xét. Lớp theo dõi.
mỗi lần đọc.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp - Học sinh lắng nghe.
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
+ Em thích nhân vật nào trong bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân.
sao?
+ Nội dung của câu chuyện là gì?
-VD: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước
ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh
gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân
đắp đê chống lụt.
- Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe.
trong tiết học.
6.HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Đọc lại câu chuyện theo vai nhân vật
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc bài và chuẩn bị bài: Bé nhìn biển.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

GV:

4 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

................................................................................................................................

TOÁN
TIẾT 116: MỘT PHẦN NĂM
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần năm”, biết đọc, viết 1/5
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng nhận biết “ một phần năm” bằng những hình ảnh trực
quan.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
* Bài tập cần làm: Bài tập 1.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, các mảnh bìa hình vuông, hình ngôi sao, hình
chữ nhật.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3phút)
- GV kết hợp với ban học tập tổ chức trò - Học sinh tham gia chơi.
chơi: Xì điện
+ Nội dung chơi: đọc thuộc bảng chia 5.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Lắng nghe.
dương học sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày
bảng: Một phần năm
bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS
-Thực hiện theo YC của trưởng nhóm
- GV trợ giúp HS hạn chế
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu->- Học
sinh cùng tương tác
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến ND- KQ chia sẻ:
- Học sinh quan sát hình vuông và nhận -Theo dõi thao tác của giáo viên và phân
thấy:
tích bài toán, sau đó trả lời: Được một
- Hình vuông được chia làm 5 phần
bằng nhau, trong đó một phần được tô phần năm hình vuông.
GV:

5 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

màu. Như thế là đã tô màu một phần - Học sinh viết: 1/5
năm hình vuông.
- Học sinh đọc: Một phần năm.
- Học sinh nghe.
- Hướng dẫn học sinh viết: 1/5; đọc:
Một phần năm.
=> GV kết luận: Chia hình vuông bằng
5 phần bằng nhau, lấy đi một phần (tô
màu) được 1/5 hình vuông.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hành
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- GV trợ giúp HS hạn chế
của bài và làm bài.
-Thực hiện theo YC của trưởng
nhóm
- Học sinh làm bài
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ
*Dự kiến ND- KQ chia sẻ:
- Học sinh cùng tương tác
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- Đã tô màu 1/5 hình nào?
của bài và làm bài.
- Nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Tô màu 1/5 hình A, hình D.
* Ôn tập lại BT1 – Bài bảng chia 5:
Bài 1: Số ?
- Từng học sinh lần lượt trả lời:
SBC 10 20 30 40 50 ...
- Yêu cầu từng học sinh trả lời kết quả.
SC 5 5 5 5 5 ...
T 2 4 6 8 10 ...
- Nhận xét và tuyên dương học sinh.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
1
µBài tập chờ: Hình nào đã tô màu số chấm - Học sinh tự làm bài sau đó báo
5
cáo kết quả với giáo viên: Hình 1
tròn?
1
đã tô màu
số chấm tròn?
5

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
/?/ Hãy tô màu vào 1/5 số ô vuông của hình sau:

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
5. HĐ sáng tạo: (1 phút)
GV:

6 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Yêu cầu học sinh về nhà tự vẽ một số hình tròn, hình tam giác, hình vuông, bông
hoa,… rồi tô màu vào 1/5 số hình tròn (hình tam giác,....) đã vẽ.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm lại các bài tập sai.
-Xem trước bài: Luyện tập.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
PHIẾU KIỂM TRA 2
(VNEN)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................
THỂ DỤC:
ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, 2 TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG
NGANG. TRÒ CHƠI NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang
ngang
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
4.Năng lực: : Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL vận động cơ
bản và phát triển các tố chất thể lực, NL hoạt động thể dục, thể thao, NL giao tiếp –
hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL quan sát – Thực hành,...
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
GV:

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

7 Trường Tiểu học

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
Đội Hình
* * * * * * * *


Giáo án lớp 2

Tuần 25

- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước: Đi thường theo vạch kẽ thẳng,
hai tay chống hông và dang ngang
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai
tay chống hông và dang ngang

- Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời
kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật.
- Sau đó YC trưởng nhóm điều khiển cho học
sinh thực hiện.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh.
(Chú ý theo dõi đối tượng M1)
Việc 2: Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm
được cách chơi.
- Sau đó cho học sinh chơi thử.
- Nêu hình thức xử phạt, nhắc nhở HS chơi an
toàn, vui vẻ,...
-Tổ chức cho HS chơi thật,

(Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực.)
III/ KẾT THÚC:
- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân.
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà tập luyện them.

Năm học: 2018 - 2019
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV
26p
16p
2-3lần

10p
2-3lần

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................
Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019
GV:

8 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

KỂ CHUYỆN
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen
tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt.
- Xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh
kể lại được nội dung câu chuyện (BT2). Một số học sinh biêt kể lại toàn bộ câu
chuyện (BT3).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 3 tranh minh hoạ câu chuyện trong sách giáo khoa (phóng to, nếu
có thể).
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- CT.HĐTQ điều hành T/C: Thi kể chuyện - Học sinh tham gia thi kể.
đúng ,kể chuyện hay.
- Nội dung tổ chức cho học sinh thi đua kể lại
câu chuyện: Quả tim khỉ
- Học sinh dưới lớp lắng nghe,
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học nhận xét.
sinh.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng
- Lắng nghe.
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo
tranh kể lại được nội dung câu chuyện (BT2).
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện (BT3). (M3, M4)
*Cách tiến hành:
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm, giao - Trưởng nhóm điều hành chung
nhiệm vụ cho các nhóm
- HS thực hiện theo YC
*TBHT điều hành cho các bạn cùng chia sẻ
*Dự kiến ND chia sẻ
Việc 1: Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo
đúng nội dung câu chuyện: Làm việc cả lớp
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1.
- Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh
GV:

9 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

theo đúng nội dung câu chuyện
Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Treo tranh và cho học sinh quan sát tranh.
- Quan sát tranh.
- Hỏi: Bức tranh 1 minh hoạ điều gì?
- Bức tranh 1 minh hoạ trận đánh
của hai vị thần. Thủy Tinh đang
hô mưa, gọi gió, dâng nước, Sơn
Tinh bốc từng quả đồi chặn đứng
dòng nước lũ.
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
- Đây là nội dung cuối cùng của
câu chuyện.
- Hỏi: Bức tranh 2 vẽ cảnh gì?
- Bức tranh 2 vẽ cảnh Sơn Tinh
mang lễ vật đến trước và đón
được Mị Nương.
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
- Đây là nội dung thứ hai của câu
chuyện.
- Hãy nêu nội dung của bức tranh thứ 3.
- Hai vị thần đến cầu hôn Mị
Nương.
- Hãy sắp lại thứ tự cho các bức tranh theo đúng -1 học sinh lên bảng sắp xếp lại
nội dung truyện.
thứ tự các bức tranh: 3, 2, 1.
Việc 2: Kể lại toàn bộ nội dung truyện (M3,
M4 kể): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước
lớp
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm nhỏ. - Học sinh tập kể chuyện trong
Mỗi nhóm có 3 học sinh và giao nhiệm vụ cho nhóm.
các em tập kể lại truyện trong nhóm: Các nhóm
kể chuyện theo hình thức nối tiếp. Mỗi học sinh
kể một đoạn truyện tương ứng với nội dung của
mỗi bức tranh.
- Tổ chức cho các nhóm thi kể.
- Các nhóm thi kể theo hai hình
thức kể trên.
- Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể tốt.
- Lắng nghe
Lưu ý:
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu nội dung: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn
Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước
lớp
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS
- Học sinh suy nghĩ -> chia sẻ
*TBHT điều hành cho các bạn cùng chia sẻ
- Dự kiến ND chia sẻ
- Câu chuyện kể về việc gì?
+ Truyện giải thích nạn lũ lụt ở
- Em hãy nêu ý nghĩa câu chuyện trên?
nước ta là do Thủy Tinh ghen tức
Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản
Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả ánh việc nhân dân đắp đê chống
GV:

10 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

lời CH2
lụt
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (3phút)
- Hỏi lại tên câu chuyện.
- 1 học sinh về kể lại câu chuyện.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- 1 HS nhắc lại nội dung câu chuyện.
5. HĐ sáng tạo: (2 phút)
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe
- Tìm những câu chuyện có chủ đề về chống lũ lụt, thiên tai.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

.........................................................................
TOÁN
TIẾT 117: LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép chia
(trong bảng chia 5).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
* Bài tập cần làm: bài tập 1,2,3.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-- TBHT điều hành trò chơi: Đố bạn biết:
- Học sinh tham gia chơi.
+Nội dung chơi: Giáo viên vẽ trước lên bảng
GV:

11 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

một số hình học và yêu cầu học sinh nhận biết
các hình đã tô màu

1
hình.
5

- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe.
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,
Luyện tập
trình bày bài vào vở.
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
*Cách tiến hành:
-GV giao nhiệm vụ cho HS
-HS thực hiện theo YC của GV
-GV trợ giúp HS hạn chế
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
*Dự kiến nội dung chia sẻ
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
của bài và làm bài.
- Nhận xét bài làm học sinh.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Học sinh lầm lượt nêu kết quả.
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
30 : 5 = 6
45 : 5 = 9
20 : 5 = 4
35 : 5 = 7....
- Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5.
- 2 học sinh đọc thuộc lòng bảng
chia 5 trước lớp, cả lớp theo dõi
và nhận xét.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu gì?
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3.....
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- HS nối tiếp báo cáo kết quả.
- Học sinh nối tiếp chia sẻ.
- Nhận xét bài làm học sinh.
- Hỏi: Một bạn nói: “Khi biết kết quả của 5 x 2 - Bạn đó nói đúng vì 2 phép chia
= 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 : 2 = 5 và 10 : 2 = 5 và 10 : 5 là các phép
10 : 5 mà không cần tính”. Theo em bạn đó nói chia được lập ra từ phép nhân 5 x
đúng hay sai? Vì sao?
2 = 10. Khi lập các phép chia từ
1 phép tính nhân nào đó, nếu ta
lấy tích chia cho thừa số này thì
sẽ được kết quả là thừa số kia.
Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Có tất cả bao nhiêu quyển vở?
- Có tất cả 35 quyển vở
- Chia đều cho 5 bạn nghĩa là chia như thế nào? - Nghĩa là chia thành 5 phần
GV:

12 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

bằng nhau, mỗi bạn nhận được
một phần.
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả:
- Học sinh làm bài:
- Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng.
*Dự kiến KQ chia sẻ:
- Giáo viên nhận xét chung.
Bài giải
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài Số quyển vở của mỗi bạn nhận
tập
được là:
35: 5 = 7 (quyển vở)
Đáp số: 7 quyển vở
- Học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.
µBài tập chờ:
Bài tập 3: Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên:
cáo kết quả với giáo viên.
*Dự kiến KQ:
Bài giải
Xếp được vào số đĩa là:
25 : 5 = 5 (đĩa)
Đáp số: 5 đĩa
- Học sinh tự làm bài rồi báo cáo
Bài tập 4 : Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo
kết quả với giáo viên: Hình a đã
cáo kết quả với giáo viên.
1
-Phỏng vấn cách làm của HS
khoanh vào số con voi.
5

4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh chơi trò chơi Bắn tên với nội dung ôn lại bảng chia 5.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
5. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Giải bài toán sau: có 40 kg gạo chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lôgam gạo?
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Sửa lại bài làm sai. Học thuộc bảng nhân
từ 2 đến 5, bảng chia 2,3.
- Xem trước bài: Luyện tập chung.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

........................................................................
CHÍNH TẢ: (Tập chép)
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
GV:

13 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn
xuôi. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả.
- Làm được bài tập 2a.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
- Học sinh: Vở bài tập.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBVN bắt nhịp cho lớp hát tập thể

- Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết
càng ngoan.
- Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe.
khen em viết tốt.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe giáo viên
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
đọc.
- Gọi 2 học sinh lần lượt đọc đoạn văn viết -2 học sinh lần lượt đọc.
chính tả.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý:
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ
* Dự kiến ND chia sẻ:
+ Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì?
+ Giới thiệu về vua Hùng Vương
thứ mười tám. Oâng có một
người con gái xinh đẹp tuyệt vời.
Khi nhà vua kén chồng cho con
gái thì đã có hai chàng trai đến
cầu hôn.
+ Yêu cầu học sinh quan sát kĩ bài viết mẫu + Khi trình bày một đoạn văn,
trên bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn? chữ đầu đoạn phải viết hoa và lùi
vào một ô vuông.
GV:

14 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Trong bài có những chữ nào phải viết hoa?

- Các chữ đứng đầu câu văn và
các chữ chỉ tên riêng như Sơn
Tinh, Thủy Tinh.
- Hãy tìm trong bài thơ các chữ bắt đầu bởi âm - tuyệt trần, công chúa, chồng,
r, d, gi, ch, tr; các chữ có dấu hỏi, dấu ngã.
chàng trai, non cao, nước,…
- giỏi, thẳm,…
- Đọc lại các tiếng trên cho học sinh viết vào -Viết các từ khó, dễ lẫn.
bảng con. Sau đó, chỉnh sửa lỗi cho học sinh,
nếu có.
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh viết lại chính xác một đoạn trong bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe.
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở.
lệnh của giáo viên).
Lưu ý:
- Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của
các đối tượng M1.
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình,
trong sách giáo khoa.
dùng bút chì gạch chân lỗi viết
sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng
bút mực.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài.
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr.
*Cách tiến hành:
Bài 2: Hoạt động cá nhân
Bài 2a: TC Trò chơi Ai nhanh ai đúng
- Học sinh tham gia chơi, dưới
- Giáo viên kết hợp với TBHT tổ chức, điều lớp cổ vũ và làm ban giám khảo.
hành cho 2 đội tham gia thi điền từ đúng vào * Dự kiến ND chia sẻ:
chỗ trống.
+ trú mưa, chú ý; truyền tin,
- GV đánh giá, chốt đáp án, tuyên dương.
chuyền cành; chở hàng, trở về.
6. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
GV:

15 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Cho học sinh nêu lại tên bài học.
- Đọc lại các quy tắc chính tả tr/ch.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học.
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp tham khảo
7. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau. Học thuộc các quy tắc chính tả: tr/ch
- Viết tên một số đồ vật có phụ âm đầu là tr/ch.
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu các em viết sai 3 lỗi chính tả trở lên về nhà viết lại bài cho đúng. Xem
trước bài chính tả sau: Bé nhìn biển.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................
THỦ CÔNG
LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 1)
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo. Làm được dây xúc xích để trang
trí.
3. Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
4. Năng lực: Góp phần hình thành các năng lực: Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp
tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Phát triển bản thân; Tự tìm tòi và khám phá đồ
vật; Vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Dây xúc xích mẫu bằng giấy thủ công. Giấy thủ công, kéo, hồ
dán, bút chì, thước kẻ.
- Học sinh: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- TBVN bắt nhịp hát bài: Đôi bàn tay khéo léo
- Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học.
GV:

- Học sinh hát tập thể.
- Học sinh báo cáo

16 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

- Giới thiệu bài mới - ghi bài lên bảng.

Năm học: 2018 - 2019
- Học sinh quan sát

2. HĐ quan sát và nhận xét: (10 phút)
*Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu tạo, kích thước và quy trình làm dây xúc xích.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu dây xúc xích mẫu và đặt - Học sinh quan sát và nhận xét:
câu hỏi để học sinh quan sát và nhận xét:
+ Các vòng của dây xích làm bằng gì?
+ Các vòng của dây xích làm
bằng giấy thủ công.
+ Có hình dáng, màu sắc, kích thước như thế + Có hình dáng giống nhau,
nào?
nhiều màu sắc, kích thước dài
bằng nhau.
+ Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào? + Để có được dây xúc xích ta
phải cắt nhiều nan giấy màu dài
bằng nhau.
- Giáo viên nhận xét và kết luận: Để có được - Học sinh lắng nghe.
dây xúc xích trang trí, ta phải cắt nhiều nan giấy
màu dài bằng nhau. Sau đó dán lồng các nan
giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau.
3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu: Làm được dây xúc xích trang trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên treo quy trình gấp.
- Quan sát, lắng nghe và theo dõi
Bước 1: Cắt thành các nan giấy.
cách làm.
Bước 2: Dán các nan giấy thành giây xúc xích.
- Giáo viên yêu cầu 1 hoặc 2 học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại quy trình làm
cách làm dây xúc xích và thực hiện thao tác cắt, dây xúc xích trang trí.
dán hai vòng xúc xích.
*GV giao nhiệm vụ cho HS, quy định thời gian - HS thực hiện theo nhóm (nhóm
thực hành
trưởng điều hành chung)
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh tập cắt các + Học sinh thực hành theo nhóm.
nan giấy.
Lưu ý: Quan sát, theo dõi và giúp đỡ các đối
tượng M1 để hoàn thành sản phẩm
3.HĐ vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Trưng bày và đánh giá sản phẩm: Giáo viên gợi ý cho các nhóm biết trình bày sản
phẩm của nhóm.
-> Học sinh trưng bày sản phẩm trước lớp
- Cho học sinh đánh giá sản phẩm
- Giáo viên kết luận chung. Tuyên dương nhóm và cá nhân làm tốt

GV:

17 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

4. Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)
- Về nhà thực hành gấp, cắt, dán được dây xúc xích.
- Trang trí sang tạo, đẹp mắt, hấp dẫn.
- Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn dò học sinh giờ sau mang giấy thủ công, giấy vở học sinh, giấy trắng, bút
màu, thước kẻ, kéo để học bài Làm dây xúc xích trang trí( Tiết 2).
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2019
TẬP ĐỌC
BÉ NHÌN BIỂN
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ con.
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa, thuộc 3 khổ thơ đầu.
2. Kỹ năng: Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi hồn nhiên. Chú ý
các từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp
và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa. Bảng phụ viết
sẵn từ, câu cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Giáo viên kết hợp với TBHT tổ chức, điều - Học sinh thực hiện theo yêu cầu
hành cho học sinh thi đọc lại bài: Dự báo thời
tiết.
-Học sinh lắng nghe
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
-Học sinh trả lời cá nhân
- Hỏi: Trong lớp chúng ta, con nào đã được đi
tắm biển? Khi được đi biển, các con có suy
nghĩ, tình cảm gì? Hãy kể lại những điều đó với
cả lớp.
- Giới thiệu: Trong bài tập đọc hôm nay, chúng
GV:

18 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

ta sẽ được nhìn biển qua con mắt của một bạn
nhỏ. Lần đầu được bố cho ra biển, bạn nhỏ có
những tình cảm, suy nghĩ gì? Chúng ta cùng học - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
bài hôm nay để biết được điều này nhé.
sách giáo khoa.
- Giáo viên ghi tựa bài: Bé nhìn biển.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: bễ, còng, sóng lừng.
*Cách tiến hành:
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài lần 1. Chú ý: - Nghe giáo viên đọc, theo dõi và
Giọng vui tươi, thích thú.
đọc thầm theo.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Học sinh đọc cá nhân theo tổ.
- Yêu cầu học sinh tìm các từ cần chú ý phát *Dự kiến một số từ đọc chưa tốt:
âm: Học sinh tìm các tiếng trong bài có thanh
hỏi/ ngã, âm cuối là n, c, t?
- Biển, nghỉ hè, tưởng rằng,
(Học sinh trả lời, giáo viên ghi các từ này lên nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
bảng)
- Đọc mẫu, sau đó gọi học sinh đọc các từ này.
(Tập trung vào các học sinh mắc lỗi phát âm)
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu
trong bài.
Chú ý phát âm đối với đối tượng M1
c. Học sinh nối tiếp đọc từng khổ trong nhóm.
- Đọc bài nối tiếp kết hợp giải
- Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ nghĩa từ mới. (Mỗi học sinh chỉ
thơ trong nhóm -> trước lớp.
đọc 1 khổ thơ). Đọc từ đầu cho
d. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
đến hết bài.
-Tổ chức cho học sinh thi đọc từng khổ thơ, đọc -Tiếp nối nhau đọc hết bài.
cả bài.
+ Lần lượt từng học sinh trong
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối nhóm đọc. (Mỗi học sinh đọc 1
tượng M1
khổ thơ cho đến hết bài).
+ Mỗi nhóm cử 2 học sinh thi
đọc.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe.
nhóm
* Yêu cầu 1học sinh đọc cả bài.
- Học sinh đọc .
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Hiểu ý nghĩa: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ con.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
* GV giao nhiệm vụ (câu hỏi cuối bài)
-HS nhận nhiệm vụ
*YC HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi
-Thực hiện theo sự điều hành của
=> Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
GV:

19 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
* Đại diện nhóm chia sẻ
+ Các nhóm khác tương tác
*TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
*Dự kiến nội dung chia sẻ:
-Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng.
+Những câu thơ cho thấy biển rất
rộng là: Tưởng rằng biển nhỏ,
Mà to bằng trời, Như con sông
lớn, Chỉ có một bờ, Biển to lớn
thế.
- Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như - Những câu thơ cho thấy biển
trẻ con?
giống như trẻ con đó là: Bãi
giằng với sóng, Chơi trò kéo co,
Lon ta lon ton.
- Học sinh cả lớp đọc lại bài và
trả lời:
- Em thích khổ thơ nào nhất, vì sao?
+ Em thích khổ thơ 1, vì khổ thơ
cho em thấy biển rất rộng.
- Giáo viên trợ giúp HS hạn chế
+ Em thích khổ thơ thứ 2, vì biển
cũng như em, rất trẻ con và rất
thích chơi kéo co.
+ Em thích khổ thơ thứ 3, vì khổ
thơ này tả biển rất thật và sinh
động.
+Em thích khổ thơ 4, vì em thích
những con sóng đang chạy lon
ton vui đùa trên biển.
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt
ý (HS M3, M4)).
- Giáo viên rút nội dung.
+ HS nhắc lại.
4. HĐ Học thuộc lòng bài thơ: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp
- Giáo viên treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ, - Học thuộc lòng bài thơ.
yêu cầu học sinh đọc đồng học sinh học thuộc
lòng.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài - Các nhóm thi đọc theo nhóm,
thơ.
cá nhân thi đọc cá nhân.
-Bình chọn bạn thuộc nhanh hất
- Bình chọn...
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Qua câu chuyện em hiểu điều gì?
- GV giúp HS thấy được: Biển rất đẹp, rất to và rộng lớn.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học.
6. Hoạt động sáng tạo(2 phút)
GV:

20 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

- Đọc diễn cảm bài cho cả nhà cùng nghe.
- Tìm các văn bản có chủ đề về biển ....để luyện đọc thêm.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài: Tôm Càng và Cá Con.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................
TOÁN
TIẾT 118: LUYỆN TẬP CHUNG
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường
hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số và giải
bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1,2,4.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- TBHT điều hành trò chơi: Truyền điện: Tổ - Học sinh tham gia chơi.
chức cho học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,
GV:

21 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2
Luyện tập chung.

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019
trình bày bài vào vở.

2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp
đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.
*Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS
-HS thực hiện theo YC của GV
- GV trợ giúp HS hạn chế
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
*Dự kiến nội dung chia sẻ;
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước
lớp
- Hướng dẫn học sinh tính theo mẫu:
- Học sinh tự làm bài theo mẫu.
Tính 3 x 4 = 12
- Kiểm tra chéo trong cặp.
Viết 3 x 4 : 2 = 12 : 2
=6
- Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả.
- 3 học sinh lên bảng làm bài, mỗi
em làm một ý-> chia sẻ:
a)5 x 6 : 3 = 30 : 3
= 10
b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5
= 10
c) 2 x 2 x 2 = 2 x 3
=6
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu
- Đánh giá bài làm từng em.
có).
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của
lớp
bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Yêu cầu 4 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi - 4 học sinh làm bài:
x x 2= 6
em làm một ý.
a) x +2 = 6
x =6-2
x =6:2
x =4
x =3
b) 3+ x = 15
3 x x = 15
x = 15 - 3
x =15 : 3
x = 12
x =5
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên đánh giá chung, tuyên dương.
Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước
lớp
- Bài toán cho biết gì?
- Mỗi chuồng có 5 con thỏ.
- Bài toán hỏi gì?
- 4 chuồng như thế có bao nhiêu
con thỏ?
- Để tìm số con thỏ trong 4 chuồng, em thực - Để tìm số con thỏ trong 4 chuồng,
GV:

22 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

hiện phép tính gì?

em thực hiện phép tính 5 x 4.
- Vì có tất cả 4 chuồng thỏ như
- Hỏi: Tại sao để tìm số con thỏ trong 4 nhau, mỗi chuồng có 5 con thỏ,
chuồng, em lại thực hiện phép nhân 5 x 4?
như vậy nghĩa là 5 con thỏ được
lấy 4 lần nên ta thực hiện phép
nhân 5 x 4.
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.
- Học sinh làm bài-> chia sẻ
*Dự kiến KQ:
Bài giải
Số con thỏ có tất cả là:
5 x 4 = 20 (con)
Đáp số: 20 con.
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn - Học sinh nhận xét.
trên bảng.
- Giáo viên nhận xét chung.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành
bài tập
µBài tập chờ:
Bài tập 3: Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên:
báo cáo kết quả với giáo viên.
- Hình đã tô màu

1
số ô vuông là
2

hình C.
- Hình đã tô màu

1
số ô vuông là
3

hình A.
- Hình đã tô màu

1
số ô vuông là
4

hình D.
- Hình đã tô màu

1
số ô vuông là
5

hình B.
4. HĐ vận dụng, ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh chơi trò chơi: Thi xếp hình
ND: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật( Xem hình vẽ)

- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy.
5. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Giải bài toán sau: 1 lọ hoa có 5 bông hoa. Hỏi 4 lọ hoa như thế có tất cả bao nhiêu
bông hoa?
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Sửa lại bài làm sai. Học thuộc bảng nhân
từ 2 đến 5, bảng chia 2,3. Xem trước bài: Giờ, phút.
GV:

23 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

Năm học: 2018 - 2019

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN.
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT1,BT2)
- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3,BT4)
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng đặt câu.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập 3. Bài tập 2 viết vào 2 tờ giấy, 2 bút
màu.
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- TBHT gọi HS đọc bài thơ. Tổ quốc tôi ba - HS đọc bài thơ..
nghìn cây số biển.
-Nội dung bài thơ nói lên điều gì?
- HS trả lời.
- Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay chúng ta - Lắng nghe.
sẽ học từ ngữ về sông biển, biết sử dụng cụm từ
“Vì sao?” để đặt câu.
- Ghi đầu bài lên bảng: Từ ngữ về sông biển. - Học sinh mở sách giáo khoa và
Đặt và trả lời câu hỏi vì sao?
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT1,BT2)
- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3,BT4)
*Cách tiến hành:

GV:

24 Trường Tiểu học


Giáo án lớp 2

Tuần 25

- GV giao nhiệm vụ cho HS
- GV trợ giúp HS hạn chế
- TBHT điều hành HĐ chia sẻ
Bài 1: Làm việc theo nhóm– Chia sẻ trước
lớp
- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
- Chia học sinh thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm
4 học sinh. Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy yêu
cầu các em thảo luận với nhau để tìm từ theo
yêu cầu của bài.

Năm học: 2018 - 2019
- HS thực hiện theo yêu cầu
( Trưởng nhóm điều hành chung)
- Dự kiến nội dung học sinh chia
sẻ:
- Đọc yêu cầu.
- Thảo luận theo yêu cầu, sau đó
một số học sinh đưa ra kết quả
bài làm: tàu biển, cá biển, tôm
biển, chim biển, sóng biển, bão
biển, lốc biển, mặt biển, rong
biển, bờ biển, …; biển cả, biển
khơi, biển xanh, biển lớn, biển
hồ, biển biếc,…

- Nhận xét tuyên dương các nhóm tìm được
nhiều từ.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?
- Bài yêu cầu chúng ta tìm từ
theo nghĩa tương ứng cho trước.
-Yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả.
- Học sinh chia sẻ: sông; suối;
hồ
- Giáo viên đánh giá, chốt đáp án: sông; suối; - Học sinh lắng nghe.
hồ
Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
- Bài tập yêu cầu gì?
của bài và làm bài.
- Đặt câu hỏi cho phần in đậm
trong câu sau: Không được bơi ở
đoạn sông này vì có nước xoáy.
- Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả.
- Kiểm tra chéo trong cặp
- Học sinh nối tiếp nhau phát
=>GV kết luận: Trong câu văn “Không được biểu ý kiến.
bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.” thì phần - Nghe hướng dẫn và đọc câu
được in đậm là lí do cho việc “Không được bơi hỏi: “Vì sao chúng ta không
ở đoạn sông này”, khi đặt câu hỏi cho lí do của được bơi ở đoạn sông này?”
một sự việc nào đó ta dùng cụm từ “Vì sao?” để
đặt câu hỏi. Câu hỏi đúng cho bài tập này là:
“Vì sao chúng ta không được bơi ở đoạn sông
này?”
Bài 4: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Bài tập yêu cầu chúng ta dựa
vào nội dung của bài tập đọc Sơn
Tinh, Thủy Tinh để trả lời câu
GV:

25 Trường Tiểu học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×