Tải bản đầy đủ

CẨM NANG TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN KHU DÂN CƯ

ĐOÀN
ĐOÀNTHANH
THANHNIÊN
NIÊNCỘNG
CỘNGSẢN
SẢNHỒ
HỒCHÍ
CHÍMINH
MINH
BAN
CHẤP
HÀNH
TỈNH
VĨNH
PHÚC
BAN CHẤP HÀNH TỈNH VĨNH PHÚC
***
***

TÀI LIỆU HỘI THẢO
Đánh giá triển khai thực hiện

Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

CẨM NANG
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN KHU DÂN CƯ

Vĩnh Phúc, tháng 5/2014

MỞ ĐẦU

Vĩnh Phúc, tháng 7/2015


MỞ ĐẦU
Tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên địa bàn dân cư có vị trí, vai trò đặc biệt
trong việc củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở trong đó chi đoàn giữ vai trò quan
trọng. Điều 17, chương IV của Điều lệ Đoàn khóa X (Nhiệm kỳ 2012-2017) có ghi
“Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp
thanh thiếu nhi…”
Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp nâng cao chất
lượng tổ chức cơ sở đoàn và chi đoàn dân cư. Tuy nhiên hiện nay, việc tổ chức sinh
hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn, tồn tại. Nội dung sinh hoạt
chi đoàn vẫn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của từng đối
tượng đoàn thanh niên. Việc sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, chủ đề, chủ điểm
còn hạn chế; việc định hướng một số nội dung sinh hoạt chi đoàn gắn với nhu cầu,
nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, như: Các vấn đề thông tin nghề
nghiệp, việc làm, vốn vay, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, học cách làm giàu
từ phát triển kinh tế đại phương, các nội dung sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội và
làm việc tập thể, tư vẫn kiến thức về sức khỏe và phòng tránh tệ nạn xã hội, các hoạt
động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...trong thanh niên đô thị còn chưa được
quan tâm thực hiện đúng mức. Đội ngũ cán bộ Đoàn còn lúng túng về nội dung và
hình thức sinh hoạt, từ những yếu tố trên dẫn đến các buổi sinh hoạt chi đoàn chưa
hấp dẫn đoàn viên, thanh niên. Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn còn chưa thống nhất
về cách hiểu nên sinh hoạt chi đoàn thiếu phong phú, đa dạng.
Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, giúp các đồng chí Bí thư chi
đoàn hiểu và phân biệt rõ những nội dung cơ bản trong sinh hoạt chi đoàn, phân biệt
giữa họp chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn đồng thời gợi mở một số chuyên đề sinh
hoạt chi đoàn áp dụng trong thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc biên
soạn Cẩm nang tài liệu sinh hoạt chi đoàn. Mong rằng tài liệu sẽ hỗ trợ một phần
cho các đồng chí Bí thư chi đoàn dân cư trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn.


Để tiếp tục hỗ trợ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chi đoàn dân cư, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cơ sở
đoàn, chi đoàn để tiếp tục bổ sung các nội dung sinh hoạt chi đoàn mới, phong phú
hơn trong những năm tiếp theo.
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC


PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG VÊ SINH HOẠT CHI ĐOÀN
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Tài liệu: Căn cứ vào nội dung, chủ đề cần triển khai, Bí thư chi đoàn có thể
sử dụng tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng trên website
"http://www.tinhdoanvinhphuc.vn" , phát thanh thanh niên, bản tin Tuổi trẻ Vĩnh
Phúc và thông tin sinh hoạt Chi đoàn sao gửi các Chi đoàn.
2. Thành phần mời dự sinh hoạt: Ít nhất 1 quý một lần, Chi đoàn mời đại
diện lãnh đạo Chi bộ, Chi Hội Cựu chiến binh cùng dự sinh hoạt, có phát biểu chỉ
đạo, thông báo tình hình địa phương, trao đổi các chuyên đề giáo dục truyền thống,
đạo đức lối sống,…
3. Thời gian: Sinh hoạt Chi đoàn nên được tổ chức sau buổi sinh hoạt chi bộ
hàng tháng của địa phương để kịp thời triển khai các nhiệm vụ sát với thực tế tại địa
phương.
4. Phân công chuẩn bị sinh hoạt Chi đoàn cho Ban Chấp hành:
- Trước khi tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, BCH Chi đoàn phải họp để thống
nhất công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các nội dung, hình thức, thời gian,
địa điểm sinh hoạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BCH (nếu
không họp được thì Bí thư chủ động gặp, bàn bạc phân công) và thông báo trước
cho đoàn viên biết nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt và những nội dung có
liên quan.
- Trong buổi sinh hoạt chi đoàn, Bí thư hoặc phó Bí thư phải thông báo số đoàn
viên dự sinh hoạt; thông qua nội dung, chương trình và nêu rõ những vấn đề trọng tâm
chi đoàn cần tập trung thảo luận; cử thư ký để ghi diễn biến buổi sinh hoạt.
- Sau khi sinh hoạt chi đoàn, Bí thư hoặc phó Bí thư phải ký gửi báo cáo kết
quả hoạt động với cấp ủy đảng và Đoàn cấp trên.
II. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN

- Ổn định tổ chức; văn nghệ; sinh hoạt trò chơi.
- Điểm danh đoàn viên.
- Giới thiệu đại biểu (nếu có), chủ trì, thư ký.
- Chủ trì thông qua nội dung, chương trình buổi sinh hoạt.
- Đại diện BCH báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong tháng qua, trong đó
chú trọng tới đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các
giải pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng tới.
- Đoàn viên thảo luận và đóng góp ý kiến.


- Mời đại diện Chi bộ, Đoàn cấp trên phát biểu chỉ đạo và định hướng hoạt
động (nếu có).
- Chủ trì tổng hợp ý kiến và kết luận, phân công các đồng chí đoàn viên trong
việc thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể đã được chi đoàn thống nhất.
- Thư ký thông qua biên bản và biểu quyết thống nhất, kết thúc buổi sinh
hoạt.
PHẦN II. CÁC HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN
Để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh
niên, khi chuẩn bị sinh hoạt BCH chi đoàn cũng cần tập trung vào các hình thức
sau:
I. SINH HOẠT THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Căn cứ vào chương trình công tác của chi đoàn được xây dựng căn cứ vào
chương trình công tác của đoàn cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa
phươn, Bí thư chi đoàn có thể triển khaibuooir sinh hoạt theo các nội dung sau:
1. Thông tin chung:
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh: Chi đoàn phân công cho một số đoàn viên đọc, kể những mẩu chuyện về Bác
hoặc đọc bài cảm nhận về việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh…
- Cung cấp thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; hoạt động tiêu
biểu của tổ chức Đoàn địa phương, ở trong và ngoài tỉnh; sự chỉ đạo của Đoàn cấp
trên; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến ĐVTN…
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước:
+ Kết quả hoạt động Chi đoàn trong tháng; quý tình hình thực hiện những đề
xuất, kiến nghị của đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.
+ Tình hình tư tưởng của ĐVTN; việc chấp hành chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề ĐVTN cần quan tâm giải quyết.
+ Việc ĐVTN thực hiện các nhiệm vụ được Chi đoàn phân công, giao phó.
+ Việc tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; việc tổ chức các
hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn cho ĐVTN.
+ Đánh giá chung những mặt ưu điểm, hạn chế trong công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn trong tháng
+ Tổng hợp ý kiến nhận xét, phản ánh, đề xuất của cấp ủy, công đoàn, ĐVTN
về hoạt động của Chi đoàn hoặc đối với BCH, cá nhân đoàn viên.


3. Đề ra phương hướng hoạt động của Chi đoàn tháng tới: Căn cứ kế
hoạch công tác của chi đoàn trong quý, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu
cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Chi đoàn xác định và đề
ra phương hướng hoạt động cho tháng tới.
4. Chi đoàn thảo luận, thông qua kết luận: Bí thư Chi đoàn cần nêu rõ
những nội dung trọng tâm, quan trọng để Chi đoàn tập trung thảo luận. Trong thảo
luận, cần phát huy tính dân chủ, tạo không khí đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn để đoàn
viên thể hiện chính kiến của mình. Những vấn đề còn có ý kiến khác, Chi đoàn cần
trao đổi, thảo luận, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết.
II. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ, CHỦ ĐIỂM

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên của tổ chức Đoàn nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về
một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự
chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; thống nhất về mục đích, ý nghĩa,
nội dung và phương pháp tổ chức một hoạt động chi đoàn trong một đợt hoạt động
lớn của toàn Đoàn.
Yêu cầu đặt ra trong sinh hoạt chủ điểm là phải tạo được sự đối thoại dân
chủ trong chi đoàn, tránh thông tin một chiều. Buổi sinh hoạt chủ điểm phải đạt
được sự thống nhất để đi đến hành động, vì vậy, Ban chấp hành Đoàn phải có kết
luận cụ thể đối với từng nội dung được trao đổi, tranh luận trong buổi sinh hoạt.
Song, đối với thanh niên cần phải đa dạng hóa hình thức nhưng để đảm bảo
chất lượng và hiệu quả thì các chi đoàn cũng cần phải tuân theo các bước trên để có
thể đảm bảo đầy đủ nội dung trong một buổi sinh hoạt chi đoàn.
Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ
động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:
1. Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề:
- Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên đến nói chuyện với đoàn viên về
các chủ đề nêu trên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết
quả, xem đây như là một giải pháp rèn luyện đoàn viên về mặt nhận thức.
- Lưu ý: Báo cáo viên có thể là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến
binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cấp ủy Đảng tại chi bộ phụ trách, lãnh đạo
chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên.
2. Tổ chức tọa đàm, thảo luận trong chi đoàn:
- Ban Chấp hành chi đoàn chuẩn bị trước một số tài liệu liên quan đến chủ
đề nêu trên để các đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng; đồng thời mời một số


đồng chí cấp ủy, chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên và các bạn đoàn viên nòng cốt
chuẩn bị bài phát biểu trước (Có thể đóng tập làm tài liệu nếu có điều kiện).
Khi tổ chức tọa đàm, cần đảm bảo theo qui trình sau:
- Người chủ trì phát biểu đề dẫn, gợi ý các nội dung cần thảo luận.
- Mời đoàn viên cùng trao đổi.
- Nghe ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Đoàn cấp trên (nếu có tham dự).
- Người chủ trì kết luận.
3. Tổ chức các hội thi trong chi đoàn (thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình,
viết bài cảm nhận…)
Khi tổ chức theo hình thức này, các chi đoàn cần lưu ý:
- Chi đoàn không nhất thiết phải tổ chức một cuộc thi riêng mà có thể hưởng
ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức.
- Chi đoàn có thể liên kết , phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
4. Tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với các
hoạt động tham quan, giao lưu:
Tùy theo mỗi chủ điểm sinh hoạt, chi đoàn có thể tổ chức nghe báo cáo
chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa
nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, mang lại một cái nhìn trực quan sinh động
trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT
I. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN NĂM 2015.

Thực hiện công văn số: 4357-CV/TWĐTN-BTG, ngày 02 tháng 03 năm
2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng chủ điểm sinh hoạt chi
đoàn năm 2015;
Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả, chất lượng chi đoàn và
sinh hoạt chi đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc xây dựng chủ đề sinh
hoạt chi đoàn hàng tháng năm 2015, cụ thể như sau:
Thời
gian
Tháng
01

Chủ đề
Nội dung tuyên truyền
sinh hoạt chi đoàn
Xuân biên giới 1. Tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh
Tết hải đảo
thiếu nhi về tầm quan trọng của chủ quyền, lãnh thổ.
2. Tuyên truyền về nhiệm vụ thiêng liêng, những gian
nan, vất vả và cuộc sống khó khăn của cán bộ, chiến sĩ,


Tháng
02

Tháng
03

Tháng
04

nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê
hương.
3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm chia sẻ của đoàn viên,
thanh niên trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở các địa phương có
đồn biên phòng đóng trên địa bàn.
4. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII.
1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên,
thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang và sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 85 năm
qua.
2. Nêu bật những mục tiêu của Đảng; những thành tựu
Mừng Đảng - Mừng
kinh tế - xã hội trong năm 2014 của địa phương, đơn vị.
Xuân; Một lòng son
3. Phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong
sắt với Đảng
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương,
đơn vị.
4. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII.
1. Tuyên truyền ý nghĩa, truyền thống vẻ vang của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu
nhi.
2. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện
của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội thực
Tháng Thanh niên hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị trong
- Tự hào tiến bước Tháng Thanh niên; đặc biệt là các hoạt động xung kích,
dưới cờ Đảng
tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa
phương, đơn vị.
3. Giới thiệu và biểu dương các tấm gương đảng viên
trẻ tiêu biểu; giới thiệu các gương đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.
4. Triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên.
Đất nước
1. Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa
trọn niềm vui
của việc thống nhất đất nước.
2. Tuyên truyền, học tập nêu gương các anh hùng liệt sĩ,


Tháng
05

Tháng
06

Tháng
07

Tháng
8, 9

Tháng
10

thương bệnh binh đã xả thân vì độc lập, dân tộc.
3. Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi
trẻ về truyền thống, cội nguồn dân tộc.
4. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội
Đảng.
1. Tiếp tục, tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo
chuyên đề năm 2015; ngoài ra, cần chú ý về các tiêu chí
Nhớ về Bác lòng ta 5 xây, 5 chống và các tiêu chí rèn luyện khác.
trong sáng hơn
2. Đánh giá sự rèn luyện của đoàn viên trong học tập và
làm theo Bác.
3. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội
Đảng.
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức Đoàn
trong xây dựng Đội; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.
Vì đàn em
2. Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục
thân yêu
đích, ý nghĩa, nội dung của chiến dịch hè tình nguyện.
3. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội
Đảng.
1. Tuyên truyền về đạo lý uống nước nhớ nguồn của
dân tộc; tinh thần uống nước nhớ nguồn thông qua các
Uống nước
hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ;
nhớ nguồn
2. Tuyên truyền các tấm gương anh hùng liệt sỹ, thương
bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng.
3. Thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng.
1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng
ứng tham gia cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ
quốc tôi”.
2. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc của thanh niên; bày tỏ
Tôi yêu Tổ quốc tôi tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc nhân kỷ
niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9,
70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân.
3. Lý tưởng của thanh niên; các giá trị của hình mẫu
thanh niên thời kỳ mới.
Đại đoàn kết
1. Tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh
thiếu nhi về ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc; truyền


Tháng
11

Nhớ ơn thầy cô

Tháng
12

Tự hào vững bước
dưới cờ Đảng

thống đoàn kết của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.
2. Các giải pháp tăng cường đoàn kết thanh niên; các đề
xuất góp ý mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh
niên thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền
thống Hội LHTN Việt Nam 15/10.
1. Tuyên truyền giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo và
các hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11.
2. Nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống của đoàn viên,
thanh thiếu nhi.
1. Ý nghĩa của công tác an sinh xã hội; các hoạt động
phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.
2. Đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên.
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII.

II. NHỮNG NỘI DUNG GỢI Ý SINH HOẠT CHI ĐOÀN
`
Ngoài các nội dung định hướng trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, BCH chi
đoàn lựa chọn nội dung tổ chức buổi sinh hoạt theo chủ đề gợi ý sau:
Chuyên đề 1. TỌA ĐÀM MÃI MÃI NIỀM TIN THEO ĐẢNG
I. Chuẩn bị:
* Gửi cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn một số câu hỏi nghiên cứu
trước khi tổ chức tọa đàm.
1. Ý nghĩa sự ra đời và vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng ta từ khi thành
lập cho đến nay?
2. Hiện nay, bên cạnh lớp thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng, vẫn còn có
một bộ phận thanh niên sống thực dụng, chạy theo các giá trị áo. Theo bạn tổ chức
Đoàn cần phát huy vai trò như thế nào để tăng cường thu hút, tập hợp thanh niên,
qua đó định hướng, giúp giới trẻ sống có lý tưởng, có lối sống đúng đắn?
3.Theo bạn, thế hệ trẻ hiện nay phải làm gì để xứng đáng là lực lượng dự bị,
cánh tay đắc lực của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới? Và điều cần nhất của
thanh niên hiện nay là gì?


4. Bạn cần làm gì để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng?
II. Nội dung chi tiết sinh hoạt tọa đàm:
STT

1

NỘI DUNG

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, dẫn dắt vấn đề
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các bạn ĐVTN
85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp
công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ
đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài
chưa từng có trong lịch sử. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã
chứng minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố
hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong suốt 85 năm hình thành và phát triển, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị
trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng;
công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Để tiếp tục tuyên truyền
sâu rộng trong tuổi trẻ tỉnh nhà về truyền thống lịch sử của Đảng cộng sản
Việt Nam, về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ. BCH chi đoàn tổ chức Tọa
đàm “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Thông qua chương trình nhằm phát
huy vai trò, trách nhiệm và cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của thế
hệ thanh niên trong tiến trình đổi mới đất nước; đồng thời tiếp tục bồi
dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin vào
con đường cách Mạng mà Bác Hồ, Đảng và các thế hệ thanh niên đi trước
đã chọn.
Đến dự với chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu có:
- Đại biểu cấp ủy địa phương (nếu có)
Tại buổi tọa đàm hôm nay, chúng tôi mong muốn các đồng chí trao đổi một
số nội dung:
- Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.
- Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh
niên.
- Chia sẻ những thành tích, nỗ lực vượt khó của các điển hình tiên tiến,
những đoàn viên ưu tú tiêu biểu.
Sau đây, chương trình tọa đàm của chúng ta sẽ bắt đầu

NGƯỜI
THỰC
HIỆN
Đ.c Bí
thư
chi đoàn


2

Ý nghĩa sự ra đời và vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng ta từ khi
Bí thư
thành lập cho đến nay?
chi đoàn
* Xin mời các bạn cùng trao đổi
( Đoàn viên phát biểu 1,2 ý kiến)
* Mời Bí thư chi bộ trả lời khái quát lại về câu hỏi:
Chúng ta biết năm nay Đảng ta tròn 85 năm lịch sử. Đó là một lịch sử quang
vinh của Đảng ta và chúng ta có thể tự hào nói dân tộc ta là một dân tộc anh
hùng, Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Để nói được ý nghĩa sự ra đời của
Đảng và vai trò của Đảng trong quá trình cách mạng nước ta, phải bắt đầu
từ một hiện tượng văn hóa độc đáo của Việt Nam trong thời hiện đại - đó là
sự xuất hiện nhân vật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu
của chúng ta. Như các đồng chí đã biết, năm 1920, khi Bác tròn 30 tuổi, Bác
đã là người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp; và 10 năm sau, lúc 40 tuổi,
vào năm 1930, Bác là người sáng lập ra Đảng ta. Đồng thời, Bác là tác giả
đầu tiên của Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng; kể cả Thư kêu
gọi quốc dân đồng bào nhân sự kiện Đảng ra đời, Bác cũng là tác giả.
Cho nên Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta có một niềm hạnh phúc không
dễ gì có được là có một di sản vĩ đại, một nhân cách cao thượng như Bác, để
lại một dấu ấn rất đặc biệt trong lịch sử Đảng và trong đời sống của nhân
dân ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đánh dấu một
bước ngoặt lớn của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng có thể nói đã
chấm dứt cuộc khủng hoảng triền miên về đường lối cứu nước mà các thế
hệ cha anh của ta trước đây, kể cả những bậc tiền bối đầy tâm huyết của Bác
Hồ như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... cũng đều thất bại.
Sự ra đời của Đảng năm 1930 có thể nói đã đặt cách mạng Việt Nam từ nay
trong quỹ đạo của cách mạng thế giới và chịu ảnh hưởng trực tiếp của Cách
mạng tháng Mười Nga - cuộc cách mạng do Lênin và Đảng Cộng sản Nga
lãnh đạo, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời như Bác Hồ đã tổng kết là kết quả của sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa phong trào công nhân và phong trào yêu
nước của nhân dân ta.
Chính từ sự ra đời của Đảng, Đảng ta ngay từ bản chất và lịch sử ra đời của
nó đã gắn bó chặt chẽ với nhân dân và chủ nghĩa yêu nước. Sự đoàn kết,
đồng thuận của nhân dân, dân tộc là một đảm bảo chắc chắn cho sự ra đời,
sự trưởng thành của Đảng. Vai trò của Đảng được thể hiện rõ nhất trong các
nước ngoặt lịch sử này. Năm 1945, khi Đảng ta tròn 15 tuổi, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, của Bác Hồ, chúng ta đã làm nên cuộc cách mạng vĩ đại
được xếp vào một trong những cuộc cách mạng điển hình của thế kỷ XX,
sau Cách mạng tháng Mười Nga. Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng ta chính
thức ở vị thế đảng cầm quyền lãnh đạo xã hội, lãnh đạo cả nước, trở thành


3. Hiện nay, bên cạnh lớp thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng, vẫn
còn có một bộ phận thanh niên sống thực dụng, chạy theo các giá trị
ảo. Theo bạn tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò như thế nào để tăng
cường thu hút, tập hợp thanh niên, qua đó định hướng, giúp giới trẻ
sống có lý tưởng, có lối sống đúng đắn?
* Gợi ý và mời 2-3 đoàn viên phát biểu ý kiến
* Bí thư chi đoàn tóm tắt lại các ý kiến và trả lời câu hỏi:
Trong bối cảnh h iện nay, Đoàn Thanh niên làm phải có phương pháp thu
hút, tập hợp để giáo dục thanh niên phù hợp trong bối cảnh xã hội có nhiều
biến chuyển.
Thanh niên hôm nay cũng có đặc thù tư duy riêng và đặc trưng thời đại, do
vậy, tổ chức Đoàn cần có phương pháp khai đợt sinh hoạt chính trị, hình
thức để giúp các bạn có diễn đàn nói lên suy nghĩ, nguyện vọng, hoài bão để
định hướng, chia sẻ, góp phần phát huy những giá trị tích cực, tham gia xây
dựng địa phương, quê hương. Tận dụng hệ thống internet để mềm hóa và
chuyển hóa linh hoạt về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
giúp các bạn thanh niên, sinh viên có thể tìm hiểu được, vẫn nắm được các
kiến thức cơ bản .
Thứ hai, tổ chức Đoàn, Hội thông qua phong trào, bằng hoạt động cụ thể,
giải pháp thiết thực và gần gũi với các bạn thanh niên, đưa các bạn vào
phong trào để các bạn phát huy hết sở trưởng, khả năng, từ đó thu nhận
nhiều bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Chúng ta thấy, phong
trào Thanh niên tình nguyện là một điểm sáng hiệu quả; qua đó, các bạn
nhận thức rõ ràng trách nhiệm với gia đình, nhân dân và đóng góp một phần
sức lực của mình ngay tại thời điểm các bạn vừa được xã hội chăm lo, đồng
thời chứng minh cho xã hội việc các bạn có thể đóng góp thế nào. Điều đó
giúp các bạn cảm nhận nhiều hơn thực tiễn diễn ra xung quanh, nhận rõ hơn
những giá trị đích thực của cuộc sống, từ đó có những hành động tích cực.
Chúng ta cần cố gắng thông qua các hoạt động tạo ra các điển hình trong
thanh niên, bởi mỗi tác động điển hình này là rất lớn. Chỉ có thể bằng hình
mẫu với những con người cụ thể, nỗ lực trong học tập và lao động vươn lên
bất chấp khó khăn, chứng minh bằng khó khăn và nỗ lực của mình, chứng
minh mình hoàn toàn có thể cống hiến và đóng góp tích cực cho xã hội. Đó
là hình mẫu thanh niên có thể đeo đuổi, có thể học tập, hướng tới phấn đấu
nỗ lực vươn lên. Ví dụ như bạn A làm kinh tế giỏi, hay nhặt được của rơi trả
lại người mất, hoặc tích cực trong phong trào hiến máu...
Bản chất thanh niên hiện nay đại đa số là tốt. Chỉ một bộ phận nhỏ thanh
niên chúng ta còn thờ ơ, chưa nhận thức đúng về trách nhiệm của mình,
hoặc có biểu hiện tiêu cực. Vì vậy tổ chức Đoàn cần nắm bắt tâm tư, nguyện


vọng và đề ra các hoạt động cụ thể, thiết thực cho đoàn viên thanh niên, để
đoàn viên thanh niên gẫn gũi, gắn bó với tổ chức. Từ đó giáo dục và định
hướng tư tưởng đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.
Theo bạn, thế hệ trẻ hiện nay phải làm gì để xứng đáng là lực lượng dự
bị, cánh tay đắc lực của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới? Và điều
cần nhất của thanh niên hiện nay là gì?
* Gợi ý và mời 2-3 đoàn viên phát biểu ý kiến
* Tóm tắt khái quát câu trả lời:
Trong giai đoạn Cách mạng hiện nay – giai đoạn cách mạng xã hội chủ
nghĩa, để xứng đáng là lực lượng hậu bị, cánh tay đắc lực của Đảng, thì thế
hệ trẻ cần phải:
Một là: ta cần phải tìm hiểu và nắm vững lịch sử, lịch sử của dân tộc,
lịch sử của Đảng từ đó hiểu rõ về Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng, có như
vậy ta mới có thể xác định đúng đắn mục tiêu cho bản thân phấn đấu vì điều
gì, cống hiến vì điều gì và từ đó ta mới có thể trung thành tuyệt đối với
Đảng, với lý tưởng Cộng sản. Bác Hồ đã nói chúng ta “Không một phút nào
quên được lý tưởng cao cả của mình”. Lý tưởng cao cả của chúng ta hiện
nay chính là mục tiêu mà đại hội Đảng XI đã vạch ra: Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.
Hai là: Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi
cách thúc đẩy “diễn biến hòa bình” để ta tự diễn biến, tự chuyển hóa Đặc
biệt là thông qua mạng internet, các trang mạng xã hội như Facebook, zalo,
twitter,.. các thế lực thù địch thường đăng tải những hình ảnh, bài viết mang
tính tiêu cực, đồi trụy nhằm tiêm nhiễm vào chúng ta lối sống tha hóa, suy
đồi đạo đức, lối sống đề cao chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy mỗi thanh niên cần
cảnh giác cao độ trước những dư luận, luận điệu xấu do kẻ thù xuyên tạc,
tiếp nhận thông tin từ nguồn có chọn lọc và bằng cách có chọn lọc; tự giáo
dục, tự tu dưỡng rèn luyện bản thân có đạo đức Cách Mạng, có bản lĩnh
chính trị vững vàng
Ba là: Chúng ta cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên
môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế hệ trẻ hôm nay
có điều kiện tiếp cận những cái mới, những cái tiên tiến của thế giới trong
mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,.. do đó mỗi người cần
trang bị cho mình những kiến thức tổng hợp cũng như chuyên sâu phục vụ
có hiệu quả việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được giao; đưa Việt Nam đứng
ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới.
Và bốn là thế hệ trẻ cần rèn luyện cho mình tính kỷ luật, tác phong
công nghiệp, khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong thời


kỳ mới. Điều này thường không được thế hệ trẻ quan tâm chú trọng nhưng
lại là vấn đề cốt yếu trong công cuộc Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất
nước, công cuộc đất nước hòa nhập với kinh tế thế giới. Mỗi người cần tự ý
thức xây dựng hình ảnh về thanh niên Việt Nam cần cù, năng động, sáng tạo
và kỷ luật tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.
Theo tôi, điều cần nhất ở thanh niên Việt Nam hiện nay chính là việc rèn
luyện tu dưỡng bản thân có đạo đức Cách Mạng, bản lĩnh chính trị vững
vàng trung thành tuyệt đối với Đảng, nhà nước và nhân dân bởi đạo đức là
gốc của người Cách Mạng, có tài mà không có đức thì cũng là người vô
dụng.
4.Chia sẻ những thành tích, nỗ lực vượt khó của các điển hình tiên tiến,
những đoàn viên ưu tú tiêu biểu.
Mời một số đoàn viên ưu tú ( có thể chuẩn bị được kết nạp Đảng) chia sẻ
những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân.
Hoặc chia sẻ, bạn cần làm gì để sớm được đứng trong hàng ngũ của
Đảng:

Việc trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là một
niềm rất đáng vinh dự và tự hào đúng. Có được vinh dự ấy là cả
sự cố gắng, nỗ lực của bản thân trong lao động, học tập và rèn
luyện. Theo bạn cần làm gì để để sớm được đứng trong hàng ngũ
của Đảng cộng sản Việt Nam?
Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức mà cá nhân nào cũng cố gắng, ước
mơ để đc gia nhập, nỗ lực để được đứng vào hàng ngũ của Đảng
Để trở thành một đảng viên, bản thân mỗi người phải rèn luyện bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng
đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm
sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó cần
trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.
Để được đứng trọng hàng ngũ của đảng, đối với mỗi người, ở một vị
trí cần đề ra cho mình những mục tiêu cụ thể và hoàn thành nhiệm vụ của
mình. Nếu là học sinh, việc học tập nghiên cứu vẫn là nhiệm vụ hàng đầu,
nếu là cán bộ, bạn phải phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nếu là thanh niên làm kinh tế, bạn phải phấn đấu làm giàu chính đáng,
mang lại thu nhập cao cho bản thân, gia đình....
Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đoàn thể được giao phó và cố
gắng gương mẫu, là nhân tố đi đầu trong những hoạt động phong trào của
đoàn, Hội và các tổ chức xã hội khác.
* Kết thúc chương trình:


- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và các
bạn đoàn viên thanh niên thân mến, hôm nay chúng ta đã hiểu rõ hơn về sự
ra đời, vai trò, những đóng góp của Đảng cộng sản Việt Nam; nhiệm vụ của
thanh niên trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ tổ quốc. Chương trình
Tọa đảm “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” xin được dừng lại tại đây. Xin trân
trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham dự
chương trình.
- Một lần nữa xin được trân trọng gửi tới các đồng chí lời kính chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thành công

Chuyên đề 2: CƯỚI TIẾT KIỆM, VĂN MINH
I. Phần I.
Bí thư chi đoàn định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề tại kỳ sinh hoạt chi
đoàn trước khi diễn ra sinh hoạt chuyên đề để ĐVTN chuẩn bị và thảo luận. Nội
dung các câu hỏi gửi trước cho ĐVTN để tìm hiểu, nghiện cứu.
1. Thế nào là cưới tiết kiệm, văn minh?
2. Thực trạng thực hiện việc cưới tiết kiệm , văn minh trên địa bàn tỉnh hiện nay?
3. Nguyên nhân của thực trạng
4. Giải pháp để xây dựng phong trào cưới tiết kiệm, văn minh tròn đời sống văn
hóa của thanh niên hiện nay?
II. Nội dung chi tiết sinh hoạt chuyên đề :
STT

1

NỘI DUNG

Dẫn dắt vấn đề
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các bạn ĐVTN
Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội - văn hóa
của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng có sự phát triển rõ rệt đặc
biệt là về văn hóa. Bên cạnh sự du nhập của các yếu tố văn hóa tích cực vẫn
còn một số hạn chế trong đời sống tinh thần của thanh niên như : trọng nam
khinh nữ, cưới hỏi phải được tổ chức linh đính, tốn kém, gia đình sống
theo lối phong kiến... Một vẫn đề quan trọng đặt ra là văn minh, tiết kiệm
trong cưới hỏi là gì? Thực trạng của vấn đề này trong đời sống văn hóa của
tỉnh ta hiện nay? Giải pháp để xây dựng phong trào cưới tiết kiệm, văn minh
trong đời sống văn hóa của thanh niên hiện nay?Đó là những câu hỏi chúng
tôi muốn đưa ra nhằm cùng các bạn thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên

NGƯỜI
THỰC
HIỆN
Đ.c Bí
thư
chi đoàn


đề hôm nay. Thông qua đó để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm về những gì
chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cũng có thể là những gì chúng ta đã từng
làm, những hành động tưởng nhỏ của mỗi cá nhân nhưng lại góp phần xây
dựng nên nét đẹp văn hóa mà cả nước đang xây dựng
2

3

Cưới văn minh, tiết kiệm là gì?
- Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để
tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội loài người. Các yếu tố của văn
minh có thể hiểu gọn lại là di sản tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất của
con người kể từ khi loài người hình thành cho đến thời điểm xét đến.
Thế nào là tiết kiệm?
- " Tiết kiệm là sử dụng đúng mức, không phí phạm sức lực, của cải, thời
gian.
Vậy một bạn ĐVTN cho biết cưới văn minh, tiết kiệm là gì?

Bí thư
chi đoàn

Mời ĐVTN phát biểu:
Theo tôi cưới Văn minh, tiết kiệm là đám cưới diễn ra đơn giản, trang
trọng không lãng phí vật chất mà vẫn ấm áp:
Vâng, xin cảm ơn bạn, bạn đã đưa ra khái niệm khá cụ thể về cưới văn
minh, tiết kiệm “”. Xin mời các bạn bổ sung thêm?
Đoàn viên phát biểu
Tôi đồng ý với những ý kiến bạn vừa rồi đưa ra và bổ sung thêm ; cưới tiết
kiệm, văn minh vẫn giữ gìn truyên thống tốt đẹp của dân tộc
Vâng xin cảm ơn bạn. Qua ý kiến của các bạn ĐVTN có thể khái quát như sau:
Cưới văn minh, tiết kiệm là một đám cưới diễn ra vẫn có đủ các thủ tục theo
truyền thồng nhưng không tổ chức linh đình, tốn kém về vật chất mà vẫn đảm
bảo sự trang trọng, phong tục tập quán của địa phương.
Thực trạng thực hiện việc cưới văn minh, tiết kiệm
Thưa các bạn!
Có thể nói diện mạo nơi chúng ta đang sinh sống ngày càng văn minh, hiện
đại. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều gia đình khi tổ chức đám cưới
cho con cái thì mới đông đảo bạn bè, xóm làng, cỗ bàn linh đình, rượu chè
thoải mái ...gây tốn kém về kinh tế, tập trung đông người dễ gây gổ đánh
nhau ảnh hưởng đến trật tự an ninh công cộng. Thực trạng hiện tượng đó
như thế nào và đâu là nguyên nhân, sau đây chúng ta sẽ cũng thảo luận sâu
hơn, nhưng trước hết xin mời các bạn cùng xem một số hình ảnh sau
(Đưa ra một số hình ảnh minh họa cụ thể về những hành động vi đánh
nhau, chửi bậy, bài bạc của thanh niên khi tham gia đám cưới...)

Ý kiến 1

Bí thư
chi đoàn
Ý kiến 2

Bí thư
chi đoàn
Bí thư
chi đoàn


Chúng ta vừa được xem một số hình ảnh khá phổ biến hiện nay. Các bạn có
cảm nhận gì và theo bạn ở địa bàn chúng ta hiện nay có những hiện tượng gì
tạo nên hình ảnh không đẹp về nếp sống văn minh đô thị?
- Hỏi ĐVTN cảm nhận khi xem một số hình ảnh hoặc hành động không
đẹp trong đám cưới phô trương, lãng phí.
- ĐVTN đưa ra một số hành động không phù hợp với văn hóa cưới
ngày nay
Ví dụ (người tham gia đám cưới uống rượu say vi phạm giao thông, gây
lộn, )
+ Hiện tượng bài bạc, tụ tập của thanh niên.
+ Có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá sau khi uống
rượu say tại đám cưới.
+ Các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo
hiểm, đèo 3…khi đi đưa, đón dâu
+Đám cưới mời hàng hàng nghìn khách đến dự để phô trương với bạn
bè, làng xóm.

4

Nguyên nhân của thực trạng
Vâng, bạn đã đưa ra rất cụ thể các vấn đề còn tồn tại trong lối
sống của người dân hiện nay. Theo bạn đâu là nguyên nhân? (Mời
ĐVTN phát biểu)
ĐVTN phát biểu: Do người dân chưa có cái nhìn thiện cảm về
đám cưới chỉ có bánh kẹo, nước chè, đông đảo bạn bè đến dự vui
vẻ, mà phải cố bàn thật lớn, hình thức xa hoa.
Như vậy, có thể nhận ra nguyên nhân là: Do suy nghĩ của nhiều
gia đình đám cưới phải mâm cao cỗ đầy , nhiều quan khách thì
mới long trọng, được nhiều người biết đến,hãnh diện với bạn bè,
người thân.
Theo các bạn nguyên nhân nào quan trọng nhất? (Mời ĐVTN trả
lời)
Như vậy, việc thay đổi ý thức của nhiều gia đình là vấn đề quan
trọng nhất để thực hiện cưới văn minh, tiết kiệm trở thành nét văn
hóa rộng rãi phổ biến hiện nay. Song điều đó không phải một sớm,
một chiều mà thay đổi được vì nó đã ăn sâu vào một bộ phận
nhân dân ta

Bí thư
chi đoàn
Bí thư
chi đoàn

Bí thư chi đoàn

Ý kiến phát biểu
ĐVTN
Bí thư chi đoàn

ĐVTN phát biểu
Bí thư chi đoàn


5

6

Giải pháp để xây dựng cưới tiết kiệm văn minh trong nếp sống văn hóa
của thế hệ trẻ?
Nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ
chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không
hút thuốc lá nơi công sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ra chỉ thị số 11-CT/TU ngày
18/10/2012, trong đó nêu rõ nội dung Về việc cưới: Tổ chức cưới gọn nhẹ,
văn minh, tiết kiệm, trang trọng phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân
tộc. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tổ chức cưới cho
con hoặc bản thân phải gương mẫu không tổ chức linh đình, mời khách tràn
lan, không mời khách trong giờ làm việc không tổ chức tiệc cưới nhiều lần
hoặc ở nhiều địa điểm khác nhau.
Người điều hành nhấn mạnh giải pháp:
Mỗi người thông qua tuyên truyền, giáo dục bằng hình thức sinh hoạt
chuyên đề, bằng các hoạt động cụ thể.
- Mỗi ĐVTN cần gương mẫu trong thực việc cưới tiết kiệm, văn minh. Bên
cạnh đó còn làm tốt công tác tuyên tryền đến gia đình, làng xóm, bạn bè để
họ hiểu được lợi ích mang lại từ những đám cưới tiết kiệm, văn minh..
Kết thúc sinh hoạt chuyên đề
Thưa các đ/c!
Như vậy, qua buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu rõ
hơn về các nội dung xoay quanh chủ đề cưới tiết kiệm, văn minh.
Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới ở mỗi thôn xóm là một quá
trình lâu dài, vấn đề quan trọng là cần làm thay đổi suy nghĩ tư tưởng cổ hủ,
lạc hậu trong mỗi gia đình để họ hiểu rằng một đám cưới văn minh không
cần xa hoa, hình thức, tốn kém mà vẫn đảm bảo không khí vui vẻ, hạnh
phúc.
Kính thưa các đồng chí!
Với vai trò là chủ thế tích cực góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy đám
cưới tiêt kiệm, văn minh . Buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay là cơ hội để
mỗi chúng ta nhìn lại mình, tự đánh giá xem bản thân mình đã và đang làm
được gì để góp phần xây dựng những đám cưới tiết kiệm, văn minh trong
mỗi gia đình.

Bí thư
chi đoàn

Bí thư
chi đoàn

Chuyên đề 4. CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU
TIỄN TÂN BINH LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

T

Nội dung

Người


T
1

2

thực
hiện
Người dẫn chương trình ……………… và …………… xin kính chào quý vị
đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên
MC
- Văn nghệ chào mừng : Để mở đầu cho đêm giao lưu hôm nay, xin mời
Quý vị đại biểu, khách quý và các đồng chí đến với chùm ca khúc.
…………………………MC Nam: Những bài ca thực sự đặc sắc và sôi động
đã mở đầu cho đêm giao lưu tối hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, xin được
gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức
khỏe và lời chào trân trọng nhất.
MC Nữ: Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm ………Thanh niên phường (xã) …………………………… cũng hăng hái
lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.Giao lưu hôm nay sẽ tiếp sức cho các
bạn đoàn viên thanh niên có thêm niềm tin và nghị lực, hoàn thành tốt nghĩa
vụ của mình trong thời gian tới.
MC Nam: Để những niềm tin, nghị lực đó trở thành hiện thực và đêm giao
lưu của chúng ta thành công tốt đẹp, chúng tôi rất mong nhận được những
tràng pháo tay giòn giã của quý vị trong suốt buổi tối giao lưu hôm nay.
MC Nữ: Mở đầu đêm giao lưu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính
mời đồng chí ………………………….. – Bí thư Đoàn phường (xã)lên khai
mạc đêm giao lưu , xin trân trọng kính mời đồng chí.
Đ/c Bí thư Đoàn thanh niên phường ( xã) lên tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn cấp
đại biểu và khai mạc đêm giao lưu:
trên
(có bài phát biểu khai mạc riêng)
Kính thưa : Quý vị đại biểu, khách quý.
Thưa toàn thể các đồng chí
Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước lập thành
tích thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng kỷ niệm …….
năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
(đối với đợt 1) (hoặc chào mừng kỷ niệm ……… ngày Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh 2/9 (đối với đợt 2)
Thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu giao quân của cấp trên giao cho phường
(xã) …………………………. Chính thức có …. Đồng chí nhận lệnh nhập
ngũ đợt 1 năm ………. (hoặc đợt 2 năm ……..)
Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường (xã), đoàn
thanh niên phường (xã) . …………………… phối hợp với Ban chỉ huy
quân sự phường (xã) và các đoàn thể tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt các
anh em thanh niên lên dường nhập ngũ. Đây là những đoàn viên thanh
niên ưu tú , đại diện cho tuổi trẻ phường (xã)……………. Tiếp nối truyền


thống cha anh hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc.
Đến dự với buổi giao lưu, gặp mặt hôm nay tôi xin trân trọng giới
thiệu có các vị khách mời:
Về cấp trên có:
……………………………………………………………………
………………………………………………………………
Về phía địa phương có:
……………………………………………………
……………………………………………………………..
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Tới dự với buổi giao lưu của chúng ta hôm nay còn có các đồng chí
trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể của
phường, các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố cùng toàn
thể các đồng chí đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trong toàn phường
(xã) về dự.
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
Vâng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt
quan trọng, không thể thiếu được trong buổi giao lưu, gặp mặt ngày hôm nay.
Đó là các đồng chí ĐVTN ưu tú đại diện cho tuổi trẻ phường (xã)
……………… lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.
Vâng xin được trân trọng giới thiệu:
1. Đ/c ………thôn/xóm…….
5. Đ/c…………………………...
2. Đ/c ………………………
6. Đ/c …………………………..
3. Đ/c ……………………….
7. Đ/c …………………………
4. Đ/c………………………
8. Đ/c …………………………..
Đề nghị các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí chúng ta cùng nổ một
tràng pháo tay thật ròn rã chào mừng sự có mặt của các đồng chí trong buổi
giao lưu hôm nay.
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, xây dựng và bảo vệ
tổ quốc, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Nó có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng đối với thế hệ trẻ phường (xã)………………. chúng ta. Trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới ngọn cờ hiệu triệu của đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh, những thế hệ thanh niên đã không tiếc máu xương, sống
chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, đó là lớp
thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, lớp
cha anh đi trước, lớp con, em theo sau đã thành đồng chí
Và hôm nay tôi mong muốn rằng thanh niên chúng ta hãy phát huy
truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, thể hiện rõ vai trò là đội quân xung
kích trên mọi mặt trận, luôn mang trong mình khẩu hiệu “ Đâu cần thanh niên


có, đâu khó có thanh niên”, xứng đáng với vai trò lịch sử của mình: thanh
niên là người chủ hiện tại, tương lai của đất nước”. Như Bác Hồ đã nói : “
Nước nhà thạnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên
Thay mặt cho BCH Đoàn phường (xã), tôi chúc các đồng chí là những
đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ phường (xã)
……………………….. tiếp bước truyền thống cha anh lên dường nhập ngũ
luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh niên
phường (xã) ……………………… Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc
đêm giao lưu văn nghệ tiễn tân binh phường (xã) ……………… lên đường
nhập ngũ đợt …… năm ……., xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách
quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, chúc buổi giao lưu của chúng ta
thành công tốt đẹp .
Xin trận trọng cảm ơn.
3

MC Nam: Xin được cảm ơn đồng chí …………………………. – Bí thư
Đoàn phường (xã) và để tiếp nối chương trình giao lưu hôm nay, tốp ca nam
MC
– nữ ( hoặc đơn ca, song ca) đến từ chi đoàn …………………………. Xin ………
được gửi tới đêm giao lưu bài hát: ………………Mời quý vị cùng thưởng ………
thức.

MC Nữ: Không khí đêm giao lưu lúc này đã thực sự sôi động, chắc chắn
không khí này sẽ cùng chúng ta đi suốt đêm giao lưu hôm nay
MC
MC Nam: Và bây giờ chúng tôi cùng toàn thể quý vị đều rất sốt ruột được
gặp gỡ những nhân vật chính của buổi giao lưu hôm nay.
MC Nữ: Vâng bây giờ tôi xin được mời lên sân khấu những thanh niên ưu tú
của phường (xã) ............... sẽ lên đường nhập ngũ đợt này:
MC Nam: Xin mời đ/c …………………………….. – đến từ (thôn) tổ dân phố
…………………………………
MC Nữ: Xin mời đ/c …………………………….. – đến từ (thôn) tổ dân phố
…………………………………
: Vâng xin mời các đồng chí lên sân khấu
MC Nữ: Chúng tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………… - Bí thư
Đảng ủy phường (xã) và đồng chí …………………… - Chủ tịch UBND phường
(xã lên tặng hoa và quà cho các đồng chí tân binh của chúng ta.
(Các đồng chí tân binh của chúng ta sẽ nhận được xuất quà của Đảng uỷUBND phường (xã) tặng trị giá ………………đồng, trong đó có quà bằng hiện
vật là ……………………đồng và ……………………đồng tiền mặt, ngoài ra mỗi
đồng chí còn được đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi động viên và quà của các
ban ngành đoàn thể từ phường tới tổ dân phố)
………………………………


MC Nam: Vâng xin cảm ơn ông .................................... Bí
th đảng uỷ và ông ......................................... Chủ tịch
UBND phờng(xó) và chúc mừng cho các đồng chí tân binh
của chúng ta.
Xin c mi cỏc ng chớ tõn binh ca chỳng ta nỏn li sõn khu ớt phỳt
cựng giao lu vi cỏc i biu v cỏc bn VTN
4

3.

Giao lu vi cỏc thanh niờn lờ ng nhp ng:
MC
MC N: Võng xin c hi ng chớ, ng chớ thy bui
ti hụm nay th no ?
Tõn binh: Mỡnh cm thy rt l vui v m cỳng.
MC Nam: Th cũn bn?, bn thy sao?...
Tõn binh: Mỡnh cng nh bn ., cng cm thy rt l vui, rt
xỳc ng, cú l õy s l mt k nim vụ cựng ỏng nh i vi mỡnh.
MC Nam: Cũn bn? trong thi khc trc khi lờn ng thc hin ngha v
thiờng liờng ny, bn cú mun núi gỡ vi cỏc bỏc, cỏc cụ chỳ lónh o a
phng cng nh vi cỏc bn VTN ti hu phng khụng?
Tõn binh: Cú, tụi rt xỳc ng vỡ chỳng tụi lờn ng nhp ng t
ny ó c cỏc bỏc, cỏc cụ chỳ lónh o a phng quan tõm ng viờn v
cũn cho chỳng tụi cú c mt bui giao lu rt m m v ý ngha, thay mt
cho cỏc thanh niờn lờn ng nhp ng t ny xin c cm n cỏc bỏc,
cỏc cụ chỳ lónh o phng ( xó), cỏc bỏc lónh o thụn (t dõn ph) v xin
ha vi cỏc bỏc, cỏc cụ chỳ s c gng hc tp, rốn luyn, hon thnh tt
nhim v m ng, quõn i giao khụng ph s tin tng ca cỏc bỏc, cỏc
cụ chỳ lónh o a phng v gia ỡnh
MC N: Xin c cm n bn. Tip theo chng trỡnh chỳng ta cựng n
vi ca khỳc.................................... do ...................... biu din, xin mi quý v
cựng thng thc.
- Giao lu:
MC nam:M bia liờn hoan chỳc mng: Sau õy, xin c kớnh mi cỏc
MC
quý v i biu, khỏch quý cựng ton th cỏc ng chớ va thng thc v
tham gia giao lu vn ngh, va nõng cc chỳc mng cỏc ng chớ tõn binh
ca chỳng ta.
B mc: chng trỡnh giao lu vn ngh tin tõn binh lờn ng nhp ng
MC
t./. Xin c khộp li ti õy, mt ln na xin c cm n v kớnh
chỳc sc khe cỏc v i biu cựng ton th cỏc ng chớ, chỳc cỏc ng chớ
tõn binh ca chỳng ta lờn ng mnh khe, hon thnh xut sc nhim v
ng v quõn i giao, xng ỏng vi truyn thng ca quờ hng.
Nhc do bi hỏt Nh cú Bỏc H trong ngy vui i thng tt c mi ngi
cựng hỏt v v tay theo nhp


Kết thúc đêm giao lưu

MC

Chuyên đề 5: TỌA ĐÀM “XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN HOÁ,
VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG TTN”
* Hình thức: Tọa đàm, đối thoại giữa ĐVTN và Lãnh đạo địa phương, đơn vị
ST
T

1

NỘI DUNG

NGƯỜ
I
THỰC
HIỆN
* Ổn định tổ chức
Đ/c
Đã đến giờ làm việc, xin mời các đại biểu và các đ/c ĐVTN vào hội
PBT
trường ổn định chỗ ngồi để buổi sinh hoạt của chúng ta được bắt đầu.
Đoàn
Sau đây tôi xin được điểm danh thành phần triệu tập tham gia sinh cơ sở
hoạt:
+ Chi đoàn 1 (hoặc đ/c ……)
+ Chi đoàn 2……..
Như vậy thành phần triệu tập tham gia sinh hoạt là ….. chi đoàn ( …..
ĐVTN)
Có mặt:…….chi đoàn (….. ĐVTN), vắng …… đ/c, lý do ……
* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Kính thưa các vị đại biểu
Thưa toàn thể các bạn ĐVTN
Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và
làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm …………… năm ngày sinh của Bác
đồng thời nhằm tuyên truyền, giáo dục trong TTN ……….. xây dựng lối
sống và nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Hôm nay, được sự chỉ đạo của
BTV Huyện ( thị, thành đoàn………), BCH Đoàn phường (xã, trường,
…………) …………………………… tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Xây
dựng lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong TTN”. Đến dự buổi
toạ đàm hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có:
* Về phía Huyện (thị, Thành đoàn hoặc Đoàn phường, xã…… có:
Đ/c…………………………………………
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
 Về phía lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị có:
Đ/c……………………………………………


2.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
Tiếp theo chương trình xin được giới thiệu và kính mời
đ/c
……………………………. Bí thư …………………… lên tuyên bố lý do
giới thiệu đại biểu và khai mạc chương trình. Xin kính mời đồng chí.
Đ/c Bí thư đoàn cơ sở lên khai mạc
Kính thưa các vị đại biểu
Thưa các bạn ĐVTN
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực cho chúng ta về lối sống
giản dị. Sinh thời Người rất quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn hoá đó
là ở cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc. Người dạy “Mọi
người cần sống trên thuận dưới hòa, không thiên tư, thiên ái. Từ ăn mặc đến
việc làm phải ăn đều, tiêu sòng. Có kế hoạch ngăn nắp, giữ gìn đường sá
sạch sẽ. Đối với xóm giềng phải thân mật và sẵn lòng giúp đỡ. Đối với việc
làng, việc nước phải hăng hái làm gương”. Trải qua hơn nửa thế kỷ, những
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới vẫn còn
nguyên giá trị.
Từ sự giản dị, khiêm tốn của Bác, chúng ta suy nghĩ về nếp sống hiện nay
để cùng nhìn lại mình và việc làm của mình, cố gắng thực hiện những lời Bác
dạy để tích cực xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, văn minh đô thị ở địa
phương, đơn vị.
Với vai trò là chủ thế tích cực góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy lối
sống nếp, sống văn hoá, văn minh, mỗi hành động, việc làm của các bạn trẻ
có ý nghĩa quan trọng. Buổi toạ đàm hôm nay là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn
lại mình, tự đánh giá xem bản thân mình đã và đang làm được gì để xây dựng
lối sống, nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Có thể mỗi ngày, chúng ta vẫn
chứng kiến những sự việc, những hành động chưa thật đẹp, chưa thật đúng
tinh thần thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nhất là xuất phát từ
người trẻ. Song, tôi tin rằng, những hành động ấy không có tính đại diện cho
các bạn trẻ phường (xã, đơn vị) chúng ta. “Bắt đầu từ những việc rất nhỏ để
xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Đó chính là thông
điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả các bạn qua buổi toạ đàm hôm
nay.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đ/c ĐVTN mạnh
khỏe, hạnh phúc, chúc buổi tọa đàm của chúng ta gặt hái được nhiều thành
công
Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết
mục văn nghệ do các bạn ĐVTN …………………… biểu diễn (2 tiết
mục)
Kính thưa các vị đại biểu!

Đ/c bí
thư
Đoàn
cơ sở

MC
MC


Thưa toàn thể các đồng chí ĐVTN
Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của các đô thị, có một cụm từ
thường xuyên được nhắc đến đó là cụm từ “Văn minh đô thị”. Vậy văn minh
đô thị là gì? Thực trạng của việc xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, văn
minh đô thị như thế nào? và vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng lối sống
và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ra sao? Đó là những câu hỏi chúng tôi
muốn đưa ra nhằm cùng các bạn thảo luận. Thông qua đó để tất cả chúng ta
cùng suy ngẫm về những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cũng có thể là
những gì chúng ta đã từng làm, những hành động tưởng nhỏ của mỗi cá nhân
nhưng lại góp phần xây dựng nên hình ảnh địa phương ( cơ quan, đơn vị)
chúng ta đang sinh sống, công tác, học tập.
Trước hết, với tinh thần trao đổi thoải mái, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những nội
dung xoay quanh chủ đề về nếp sống văn minh đô thị, vậy theo các đồng chí thế
nào là lối sống, nếp sống văn hóa văn minh đô thị? Xin mời các đồng chí cùng
thảo luận
MC mời một vài ý kiến phát biểu
Ý kiến của Đoàn viên thanh niên:
Ý kiến 1. Lối sống, nếp sống văn hóa văn minh đô thị là:
- Sống và làm việc theo pháp luật và quy định, quy ước của cộng đồng dân
cư, cơ quan, đơn vị.
- Có tinh thần yêu nước, yêu quê hương; có lòng tự hào dân tộc, tự hào quê
hương; có ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì quê hương giàu mạnh, công
bằng, dân chủ, văn minh.
- Sống hướng về cội nguồn tổ tiên, biết gìn giữ, phát huy truyền thống và bản
sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc : “tôn
sư trọng đạo”, tôn trọng người già, phụ nữ, thương yêu trẻ em; tương thân,
tương ái, “lá lành đùm lá rách”…
Ý kiến 2. Ngoài các ý kiến trên thì Lối sống, nếp sống văn hóa văn
minh đô thị còn thể hiện trong việc:
- Có ý thức đoàn kết cộng đồng, có tinh thần hợp tác, biết giúp đỡ mọi người;
tôn trọng lợi ích của người khác và của cộng đồng trong giao tiếp, lao động,
sản xuất và trong hợp tác giao lưu quốc tế.
- Sống và làm việc có ý thức gánh vác việc công, bảo vệ tài sản công; biết
bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự công cộng.
- Thực hiện việc hôn nhân đúng luật, sống hạnh phúc; tổ chức việc cưới,
việc tang, lễ hội đúng quy định, không xa hoa, lãng phí; không mê tín dị
đoan; không sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy.
Vâng xin cảm ơn bạn. Các đồng chí ĐVTN đã đưa ra ý kiến về khái niệm “Nếp
sống văn minh đô thị”. Như vậy có thể khái quát lại rằng:

MC
MC

ĐVTN

MC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×