Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MÔN HÓA 2019

TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN

TUY N T P
CÁC CÂU H I PHÂN LO I
9,10 I M
LUY N THI Y HÀ N I ,
BÁCH KHOA, NGO I
TH
NG , ......
LUY N THI T I CÁC TRUNG TÂM
HÀ N I : 23- NGÕ HU - HAI BÀ TR NG
Câu 1: H n h p X g mă3ăesteăđ năch c, t o thành t c ngăm t ancol Y v i 3 axit cacboxylic
(phân t ch có nhóm –COOH);ătrongăđóăcóă2ăaxitănoălàăđ ngăđ ng k ti p nhau và m t axit không
noă(cóăđ ng phân hình h c, ch a m t liên k tăđôiăC=Cătrongăphânăt ). Th y phân hoàn toàn 11,76
gam X b ng dung d chăNaOHăthuăđ c h n h p mu i và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình
đ ngănatriăd ,ăsauăph n ngăthuăđ că1,792ălítăkhíă(đktc)ăvàăkh i ch t r nătrongăbìnhăt ngă4,96ăgamă
so v iăbanăđ u. M t khác, n uăđ tăcháyăhoànătoànă5,88ăgamăXăthìăthuăđ c CO2 và 3,96 gam H2O.
Ph nătr măkh iăl ng este không no trong X có giá tr là
A. ≈ă34,01%.
B. ≈ă41%.

C. ≈ă38%.
D. ≈ă29,25%.
Câu 2: H n h p X g m (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH,
CH3COOCH2CH(OH)CH2OH, C3H5(OH)3,ătrongăđóăCH3COOH chi m 10% t ng s mol h n h p.
unănóngămăgamăh n h p X v i dung d ch NaOH v aăđ thuăđ c dung d ch ch a 40,098 gam natri
axetatăvàă0,54măgamăglixerol.ă đ t cháy m gam h n h p X c n V lít khí O2 đktc.ăGiáătr c a V g n
nh t v i giá tr nào?
A. 21,5376.
B. 12,7456.
C. 25,4912.
D. 43,0752.
Câu 3: H n h p X g m: metyl fomat,ăđimetylăoxalat,ăglixerolătriaxetatăvàăphenylăaxetat.ăTh y
phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung d chăNaOHăd ,ăđunănóng,ăthuăđ c m gam h n h p mu i
và 15,6 gam h n h p Y g m các ancol. Cho Y tác d ng v iăNaăd ,ăthuăđ c 5,6 lít khí H2 (đktc).ă
M t khác, đ t cháy hoàn toàn 47,3 gam X b ngăoxi,ăthuăđ c 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O.
Giá tr c a m là
A. 58,2.
B. 52,5.
C. 57,9.
D. 54,3.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 29,12 gam h n h p g m 0,08 mol Fe(NO3)2, Fe, Fe3O4, Mg, MgO, Cu
và CuO vào 640 ml dung d ch H2SO4 1M. Sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoànăthuăđ c dung
d ch X ch ch a các mu i sunfat trung hòa và h n h p hai khí là 0,14 mol NO và 0,22 mol H2.
Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 d ,ăt o ra k t t a Y. L y Y nung trong không
khí t i kh iăl ngăkhôngăđ iăthuăđ c ch t r n có kh iăl ng gi m 10,42 gam so v i kh iăl ng
c a Y. N u làm khô c n th n dung d chăXăthìăthuăđ c h n h p mu i khan Z (gi s quá trình
làm khô không x y ra ph n ng hóa h c). Ph nătr măkh iăl ng FeSO4 trong Z g n nh t v i giá
tr nàoăsauăđây?
A. 18.
B. 24.
C. 22.
D. 20.
Câu 5: Nung m gam h n h p X g m FeCO3, Fe(NO3)2 trongăbìnhăchânăkhôngăđ n khi ph n ng
x yăraăhoànătoànăthìăthuăđ c ch t r n là Fe2O3 và 10,08 lít ( đktc)ăh n h p ch g m hai khí.
N u cho 1/2 h n h p X trên tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãngă d ă thìă thuă đ c t iă đaă baoă
nhiêu lít khí ( đktc,ăs n ph m kh duy nh t là NO)?


A. 2,80 lít.
B. 2,24 lít.
C. 5,60 lít.
D. 1,68 lít.
Câu 6: Hòaă tană h tă 35,64ă gamă h nă h pă Xă g mă FeCl2, Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung d chă
HClă 1,5M,ă sauă ph nă ngă thuă đ că dungă d chă Yă vàă khíă NOă (đktc).ă Choă t ă t ă dungă d chă ch aă
AgNO3 1MăvàoăYăđ năkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoànăth yăđãădùngă870ăml,ăthuăđ cămăgamăk tă
t aăvàăthoátăraă0,672ălítăkhíăNOă(ăđktc).ăBi tăNOălàăs năph măkh ăduyănh tăc a N+5 trongăc ăquáă
trình.ăXácăđ nhăgiáătr ăc aăm ?
A. 116,68.
B. 126,34.
C. 123,78.
D. 137,22.
Câu 7: H nă h pă Xă g mă m tă axită cacboxylică haiă ch c,ă no,ă m chă h ;ă haiă ancolă no,ă đ nă ch c,ă
m chăh ăk ăti pănhauătrongădãyăđ ngăđ ngăvàăm tăđiesteăt oăb iăaxităvàăhaiăancolăđó.ă tăcháyă
hoànătoànăaăgamăXăthuăđ că7,26ăgamăCO2 và 2,7 gam H2O.ăM tăkhác,ăđunănóngăaăgamăXătrênă
v iă80mlădungăd chăNaOHă1M,ăsauăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoànătoànăthêmăv aăđ ă10mlădungă
d chăHClă1Măđ ătrungăhòaăl ngăNaOHăd ăthuăđ cădungăd chăY.ăCôăc nădungăd chăYăthuăđ că
măgamămu iăkhan,ăđ ngăth iăthuăđ că896mlăh năh păancolă(đktc)ăcóăt ăkh iăh iăsoăv iăH 2 là
19,5.ăGiáătr ăc aămăg n nh t v i giá tr nào sau đây?
A. 5,770.
B. 5,750.
C. 5,755.
D. 5,84.
Câu 8: Ch tăh uăc ăXăm chăh ăcóăcôngăth căphânăt ăC8H12O4ăvàăth aăs ăđ ăcácăph nă ngăsau
t
 Y + Z + T.
(a) X + 2NaOH 
t0
 2Y + T.
(c) E + 2NaOH 
0

Ni , t
 E.
(b) X + H2 
 NaCl + F.
(d) Y + HCl 
0

h ngăđ nhănàoăsauăđâyăđ ng?
A. T ngăs ănguyênăt ăhidroătrongă2ăphânăt ăT,ăFălàă10.
B. T ăZăcóăth ăđi uăch ăTătheoăs ăđ :ăZă ăhidrocacbonăAă ăT.
C. tăcháyăcùngăs ămolăY,ăZ,ăTăthuăđ căcùngăs ămolăH2O.
D. unănóngăYăv iăvôiătôiă–ăx tăthuăđ că1ăch tăkhíălàăthànhăph năchínhăc aăkhíăthiênănhiên.
Câu 9: i n phân 200 ml dung d ch M(NO3)n b ngă đi n c că tr ă đ n khi catot b tă đ u có khí
thoát ra thì ng ngăđi năphân.ă trung hoà dung d chăsauăđi n phân, ph i dùng 250 ml dung d ch
NaOH 0,8M. M t khác, n u ngâm m t thanh Zn có kh iăl ng 50 gam vào 200 ml dung d ch
M(NO3)n khi ph n ng xong th y kh iăl ngăthanhăZnăt ngăthêmă30,2%ăsoăv iăbanăđ u. Công
th c c a M(NO3)n là
A. Pb(NO3)2.
B. AgNO3.
C. Cd(NO3)2.
D. KNO3.
Câu 10: X và Y là hai axit cacboxylic hai ch c m ch h k ti pănhauătrongădãyăđ ngăđ ng; Z và
T là hai este thu n ch căh năkémănhauă14ăđvCă,đ ng th iăYăvàăZălàăđ ng phân c a nhau (MX<
MY < MT).ă t cháy hoàn toàn 17,28 gam h n h p E ch a X,Y,Z,T c n dùng 10,752 lít oxi (
đktc).ăM t khác 17,28 gam h n h p E tác d ng v aăđ v i 300 ml dung d chăNaOHă1Măthuăđ c
4,2 gam h n h p 3 ancol có cùng s mol. S mol c a X trong E là


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A.0,06.
B. 0,05.
C. 0,04.
D. 0,03.
Câu 11: M t h n h p X g m Al v i Fe3O4.ă unănóngăh n h p cho ph n ng hoàn toàn trong
môiătr ngăkhôngăcóăkhôngăkhíăthuăđ c h n h p Y. Cho Y ph n ng v i dung d chăNaOHăd ă
sinh ra 6,72 lit khí H2. Khi cho Y tác d ng v i dung d chăHClăd ăthuăđ c 26,88 lit khí H2. Th
tích HNO3 10% (D=1,2 g/ml) c năđ hòa tan v a h t h n h p X là (bi t s n ph m kh duy nh t
là NO, các th tíchăthoátăraăđ u đktc)
A. 3570 ml
B. 300 ml
C. 2950 ml
D. 3750 ml.
Câu 12: Cho 14,19 gam h n h p g m 3 amino axit (phân t ch ch a m t nhóm cacboxyl và m t
nhóm amino) vào dung d ch ch aă0,05ămolăaxităoxalicăthuăđ c dung d ch X. Thêm ti p 300 ml
dung d ch NaOH 1M vào dung d ch X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu
đ c 26,19 gam ch t r n khan Y. Hòa tan Y trong dung d chăHClăd ,ăthuăđ c dung d ch ch a m
gam mu i. Giá tr c a m là
A. 19,665.
B. 35,39.
C. 37,215.
D. 39,04.
Câu 13: H n h p X g m Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO,ăCuătrongăđóăoxiăchi m 25,39% v kh iăl ng
h n h p. Cho m gam h n h p X tác d ng v i 8,96 lít khí CO ( đktc)ăsauăm t th iăgianăthuăđ c
h n h p r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v iăhiđroălàă19.ăChoăh n h p Y tác d ng v i dung
d ch HNO3 loãngăd ăthuăđ c dung d ch T và 7,168 lít khí NO ( đktc,ăs n ph m kh duy nh t).
Cô c năTăthuăđ c 3,456m gam mu i khan. Giá tr g n nh t c a m là
A. 38,43 gam.
B. 35,19 gam.
C. 41,13 gam.
D. 40,43 gam.
Câu 14: Cho h n h p X g m m t tetrapeptit và m t tripeptit.ă th y phân hoàn toàn 50,36 gam
X c n dung d ch ch a 0,76 mol NaOH , sau ph n ng hoàn toàn cô c năthuăđ c 76,8 gam h n
h p mu i ch g m a mol mu i glyxin và b mol mu i alanin. M tăkhácăđ t cháy hoàn toàn 0,11
mol X b ng O2 d ăthuăđ c m gam CO2. Giá tr c a m là
A. 76,56.
B. 16,72.
C. 19,14.
D. 38,28.
Câu 15: XăvàăYălàăhaiăaxităcacboxylicăđ năch că(trongăđóăcóăm t axit có m t liên k tăđôiăC=C,ă
MX < MY),ăZălàăesteăđ năch c, T là este 2 ch c (các ch tăđ u m ch h , phân t không có nhóm
ch c nào khác, không có kh n ngătrángăb c). Cho 38,5 gam h n h p E g m X, Y, Z, T tác d ng
v aăđ v i 470 ml dung d chăNaOHă1Măđ c m gam h n h p 2 mu i và 13,9 gam h n h p 2
ancol no, m ch h có cùng s nguyên t C trong phân t .ă t cháy hoàn toàn m gam h n h p
mu i c n v aăđ 27,776 lít O2 thuăđ c Na2CO3 và 56,91 gam h n h p g m CO2 và H2O. Ph n
tr mătheoăkh iăl ng c a T trong E g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?ă
A. 41.
B. 66.
C. 26.
D. 61.
Câu 16: H n h p E g m 3 este m ch h X, Y, Z (phân t không ch a nhóm ch c nào khác, MX
< MY < MZ < 260). Cho 52,7 gam h n h p E tác d ng v aăđ v i 620 ml dung d ch NaOH 1M
đ c m gam m t mu i duy nh t và a gam h n h p 3 ancol. M t khác, n uăđ t cháy hoàn toàn
9,61 gam h n h păancolănóiătrênăthìăthuăđ c 6,944 lít CO2 và 8,37ăgamăn c. T ng s nguyên
t H trong phân t X,Y,Z là
A. 28.
B. 32.
C. 30.
D. 26.
Câu 17:
m gam h n h p E g m Mg, Fe và Cu trong không khí m t th iăgian,ăthuăđ c 16,8
gam h n h p X g m các kim lo i và oxit c a chúng. Hoà tan hoàn toàn h n h p X c n t iăđaă
0,5625 mol HNO3 thuăđ c 1,12 lít NO và dung d ch Y . Dung d ch Y tác d ng t iăđaăv i dung
d ch ch a 20,25 gam NaOH.Giá tr c a m là
A. 11,2.
B. 12,0.
C. 14,4.
D. 15,6.
Câu 18: Cho X, Y là hai ch t thu cădãyăđ ngăđ ng c a axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có
cùng s nguyên t cacbon v i X; T là este hai ch c t o b iăX,ăYăvàăZ.ă t cháy hoàn toàn 11,16
gam h n h p E g m X, Y, Z, T c n v aăđ 13,216 lít khí O2 (đktc)ă,ăthuăđ c khí CO2 và 9,36
gamăn c. M t khác 11,16 gam E tác d ng t iăđaăv i dung d ch ch a 0,04 mol Br2. Kh iăl ng
mu iăthuăđ căkhiăchoăcùngăl ng E trên tác d ng v iă OHăd ălà


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. 5,04 gam.
B. 5,44 gam.
C. 5,80 gam.
D. 4,68 gam.
Câu 19: Cho 60,8 gam h n h p X g m Cu, CuO và m t oxit s t tác d ng v i m tăl ng dung
d ch HCl v aăđ thuăđ c dung d ch Y. Chia Y làm hai ph n b ng nhau. Cho t t dung d ch
H2Săđ năd ăvàoăph năIăthuăđ c k t t a Z. Hoà tan h tăl ng k t t a Z trong dung d ch HNO3
đ că nóng,ă d ă gi i phóng 24,64 lit NO2 (đktc)ă vàă dungă d ch T. Cho dung d ch T ph n ng v i
l ngăd ădungăd ch Ba(OH)2 thuăđ c m gam k t t a. M t khác, ph n II làm m t màu v aăđ
500 ml dung d ch KMnO4 0,44Mătrongămôiătr ng H2SO4. Giá tr c a m gam là
A. 89,5.
B. 44,75.
C. 66,2.
D. 99,3.
Câu 20: H p ch t X có thành ph n g m C, H, O ch a vòng benzen. Cho 1,38 gam X vào 72 ml
dung d chăNaOHă0,5ăMă(d ă20%ăsoăv iăl ng c n ph n ng)ăđ n ph n ngăhoànătoàn,ăthuăđ c
dung d ch Y. Cô c năYăthuăđ c m gam ch t r n khan. M tăkhác,ăđ t cháy hoàn toàn 3,45 gam X
c n v aăđ 3,92 lít O2 (đktc),ăthuăđ c 7,7 gam CO2. Bi t X có công th c phân t trùng v i công
th căđ năgi n nh t. Giá tr c a m là
A. 2,46.

B. 2,64.

C. 2,22.

D. 2,28.

Câu 21: H n h p X g m ba este m ch h . Cho 0,055 mol X ph n ng v aăđ v i 0,09 gam H2
(xúc tác Ni, to),ăthuăđ c h n h p Y. Cho toàn b Y ph n ng v aăđ v i 65 ml dung d ch KOH
1M,ăthuăđ c h n h p Z g m hai mu i c a hai axit cacboxylic no, có m ch không phân nhánh
và 3,41 gam h n h p T g măhaiăancolăno,ăđ năch c. M tăkhác,ăđ t cháy hoàn toàn 0,1 mol X c n
v aăđ 11,2 lít O2 (đktc).ăPh nătr măkh iăl ng c a mu i có phân t kh i l năh nătrongăZăcóăgiáătr
g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 33%.
B. 44%.
C. 55%.
D. 66%.
Câu 22: Cho X, Y là hai ch t thu cădãyăđ ngăđ ng c a axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có
cùng s nguyên t cacbon v i X; T là este hai ch c t o b iăX,ăYăvàăZ.ă t cháy hoàn toàn 5,58
gam h n h p E g m X, Y, Z, T c n v aăđ 6,608 lít khí O2 (đktc),ăthuăđ c khí CO2 và 4,68 gam
n c; M t khác 5,58 gam E tác d ng t iăđaăv iăđungăd ch ch a 0,02 mol Br2. Kh iăl ng mu i
thuăđ căkhiăchoăcùngăl ng E trên tác d ng v iă OHăd ălà
A. 5,44 gam.
B. 4,68 gam.
C. 2,34 gam.
D. 2,52 gam.
Câu 23: Nung 1,26 mol h n h p X g m Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong m tăbìnhăkínăđ n kh i
l ngăkhôngăđ iăthuăđ c ch t r n Y và 13,44 lít h n h păkhíăZă(đktc)ăcóăt kh iăh iăđ i v i H2
là 22,8. Cho toàn b ch t r n Y tác d ng v i dung d ch h n h p 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3
đunănh thuăđ c dung d ch A và 7,168 lít h n h păkhíăBă(đktc)ăg m NO và N2O. Cho toàn b
dung d ch A tác d ng v i m tăl ngăd ădungăd ch AgNO3,ăthuăđ că0,448ălítăNOă(đktc)ălàăs n
ph m kh duy nh t và m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m g n nh t
v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 413.
B. 415.
C. 411.
D. 414.
Câu 24.
t cháy hoàn toàn m gam h n h p A g mă3ăesteăX,ăY,ăZă(đ u m ch h và ch ch a
este, Z chi m ph nătr măkh iăl ng l n nh tătrongăA)ăthuăđ căl ng CO2 l năh năH2O là 0,25
mol. M t khác m gam A ph n ng v aăđ v i dung d chăNaOHăthuăđ că22,2ăgamă2ăancolăh nă
kém nhau 1 nguyên t cacbon và h n h p T g m 2 mu i.ă t cháy hoàn toàn T c n v aăđ 0,275
mol O2 thuăđ c CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,2 mol H2O. Ph nătr măkh iăl ng c a Z trong A là
A. 62,10%.

B. 50,40%.

C. 42,65%.

D. 45,20%.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
Câu 25. Ti năhànhăđi n phân dung d ch ch a NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M b ngăđi n c cătr ,ă
màngăng năx p v iă c ngăđ dòngăđi năkhôngă đ i I = 5A trong th i gian 8492 giây thì d ng
đi n phân, anotăthoátăraă3,36ălítăkhíă(đktc).ăChoămăgamăb t Fe vào dung d chăsauăđi n phân, k t
thúc ph n ng, th y khí NO thoát ra (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và 0,8m gam r n không
tan. Giá tr c a m là.
A. 16,8 gam.
B. 19,6 gam.
C. 29,4 gam.
D. 25,2 gam.
Câu 26. Ch t X có công th c phân t C6H8O4. Cho 1 mol X ph n ng h t v i dung d ch NaOH,
thuăđ c ch t Y và 2 mol ch tăZ.ă unăZăv i dung d ch H2SO4 đ c,ăthuăđ căđimetylăete.ăCh t Y
ph n ng v i dung d ch H2SO4 loãngă(d ),ăthuăđ c ch t T. Cho T ph n ng v iăHBr,ăthuăđ c
hai s n ph mălàăđ ng phân c u t o c a nhau. Phát bi uănàoăsauăđâyăđ ng?
A. Ch t Z làm m tămàuăn c brom.
B. Ch t X ph n ng v i H2 (xt Ni, t0) theo t l mol 1 : 3.
C. Ch tăTăkhôngăcóăđ ng phân hình h c.
D. Ch t Y có công th c phân t C4H4O4Na2.
Câu 27. Cho m gam h n h p X g m Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan h t trong 320 ml dung d ch
KHSO4 1M. Sau ph n ng,ăthuăđ c dung d ch Y ch a 59,04 gam mu i trung hòa và 896 ml NO
(s n ph m kh duy nh t c a N+5, đktc).ăYăph n ng v aăđ v i 0,44 mol NaOH. Bi t các ph n
ng x y ra hoàn toàn. Ph nătr măkh iăl ng c a Fe(NO3)2 trong X có giá tr g n nh t v i giá tr
nàoăsauăđây?
A. 18.
B. 73.
C. 20.
D. 63.
Câu 28: Xălàăh năh păch aăm tăaxităđ năch c,ăm tăancolăhaiăch căvàăm tăesteăhaiăch că(ăcácă
ch tăđ uăm chăh ă).ăNg iătaăchoăXăquaădungăd chăBr2 thìăkhôngăth yăn căBr2 b ănh tămàu.ă tă
cháyăhoànătoànă0,09ămolăXăthìăc nă10,752 lít khí O2 (đktc),ăthuăđ căl ngăCO2 và H2Oăh năkémă
nhauă10,84ăgam.ăM tăkhác,ă0,09ămolăXătácăd ngăv aăh tăv iă0,1ămolă OH.ăCôăc nădungăd chăsauă
ph nă ng,ăthuăđ cămăgamămu iăkhanăvàăm tăancolăcóăbaănguyênăt ăcacbonătrongăphânăt .ăGíaă
tr ăc aămălà:ă
A. 12,6
B. 8,6
C. 10,4
D. 9,8
Câu 29: ChoăkhíăCOăquaămăgamăXăăg măFeO,ăFe2O3 và Fe3O4 nungănóng,ăsauăm tăth iăgianăthuă
đ căh năh păch tăr năYăvàăh năh păkhíăZ.ăChoătoànăb ăZăvàoădungăd chăCa(OH)2 d ,ăđ năph nă
ngăhoànătoàn,ăthuăđ că4ăgamăk tăt a.ăM tăkhác,ăhòaătanăhoànătoànăYătrongădungăd chăH2SO4
đ că,ănóngă(d ),ăthuăđ că1,008ălítăkhíăSO2 (ăđktc,ăs năph măkh ăduyănh t)ăvàădungăd chăch aă18ă
gamămu iăsunfatătrungăhòa.ăGía tr ăc aămălà:ă
A. 6,80
B. 7,12
C. 13,52
D. 5,68
Câu 30: Choă5,18ăgamăh năh păAăg mă(ămetanol,ăancolăanlylic,ăetanđiolăvàăglixerolătácăd ngăv iă
Naăd ăthuăđ că1,568ălítăkhíă ăđktc.ăN uăđ tăcháyăhoànătoànă5,18ăgamăh năh pătrênăthìăthuăđ că
0,27 mol H2O.ăPh nătr măkh iăl ngăancolăanlylicătrongăh năh păAăg nănh tăv iăgiáătr ănàoăsauă
đây?
A. 33,6%
B. 33,0%
C. 34,6%
D. 34,0%
Câu 31: Choă2,144ăgamăh năh păAăg măFeăvàăCuătácăd ngăv iă0,2ălítădungăd chăAgNO3, sau khi
cácăph nă ngăx yăraăhoànătoànăthuăđ cădungăd chăBăvàă7,168ăgamăch tăr năC.ăChoăBătácăd ngă
v iădungăd chăNaOHăd ,ăl căk tăt aăđemănungătrongăkhôngăkhíăđ năkh iăl ngăkhôngăđ iăthuă
đ că2,56ăgamăch tăr n.ăN ngăđ ădungăd chăAgNO3 là:
A. 0,32M
B. 0,2M.
C. 0,16M.
D. 0,42M.
Câu 32: H năh păXă g mă M2CO3, MHCO3 vàăMClă v iă Mălàăkimălo iă ki m, nung nóng 20,29
gamăh năh păX,ăsauăkhiăph nă ngăx yăraăhoànătoànăth yăcònăl iă18,74ăgamăch tăr n.ăC ngăđemă
20,29ăgamăh năh păXătrênătácăd ngăh tăv iă500ămlădungăd chăHClă1Măthìăthoátăraă3,36ălítăkhíă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
(đktc)ăvàăthuăđ cădungăd chăY.ăChoăYătácăd ngăv iădungăd chăAgNO3 d ăthìăthuăđ că74,62ă
gamăk tăt a.ă imălo i M là
A. Cs
B. Na
C. K
D. Li
Câu33: Choă9,6ăgamăh năh păXăg măMgăvàăFe3O4 vàoă300ămlădungăd chăHNO3 2M,ăthuăđ că
dungăd chăYăvàă0,896ălítă(đktc)ăh năh păN2OăvàăNOăcóăt ăkh iăsoăv iăhiđroălàă16,75.ăTrung hòa Y
c nădùngă40ămlăNaOHă1Măthuăđ cădungăd chăZ,ăcôăc năZăthuăđ cămăgamămu iăkhan.ăBi tăr ngă
ph nă ngăx yăraăhoànătoànăvàăkhiăcôăc nămu iăkhôngăb ănhi tăphân.ăGiáătr ămălà
A. 42,26.
B. 19,76.
C. 28,46.
D. 72,45.
Câu 34: i năphânădungăd chăch aăAgNO3 v iăđi năc cătr ătrongăth iăgianătă(s),ăc ngăđ ădòngă
đi nă2Aăthuăđ cădungăd chăX.ăChoămăgamăb tăMgăvàoădungăd chăX,ăsauăkhiăph nă ngăx yăraă
hoànătoànăthuăđ că0,336ăgamăh năh păkimălo i,ă0,112ălítăh năh păkhíăZă(đktc)ăg măNOăvàăN2O
cóăt ăkh iăđ iăv iăH2 làă19,2ăvàădungăd chăYăch aă3,04ăgamămu i.ăChoătoànăb ăh năh păb tăkimă
lo iă trênă tácă d ngă v iă dungă d chă HClă d ă thuă đ că 0,112ă lítă khíă H2 (đktc).ă Giáă tr ă c aă tă là
A. 2895,10
B. 2219,40
C. 2267,75
D. 2316,00
Câu 35: H năh păXăch aăhaiăh păch tăh uăc ăg măch tăYă(C2H7O2N)ăvàăch tăZă(C4H12O2N2).
unănóngă 9,42ăgamăXăv iădungăd chăNaOHăd ,ăthuăđ căh năh păTăg măhaiăaminăk ăti păcóăt ă
kh iăsoăv iăHeăb ngă9,15.ăN uăchoă18,84ăgamăXătácăd ngăv iădungăd chăHClăloãngăd ,ăthuăđ că
dungăd chăcóăch aămăgamămu iăc aăcácăh păch tăh uăc .ăGiáătr ăc aămălà
A. 23,54 gam
B. 20,62 gam
C. 29,06 gam
D. 14,62 gam
Câu 36: H n h p T g m đipeptităXăm ch h (t o b iă1ă -amino axit có d ng H2NCnH2nCOOH)
vàăesteăYăđ năch c, m ch h , có 2 liên k t pi trong phân t .ă t cháy hoàn toàn a gam T c n
0,96 mol O2,ăthuăđ c 0,84 mol CO2. M t khác, cho a gam T tác d ng v aăđ v i 280 ml dung
d ch NaOHă1M,ăthuăđ c dung d ch Y. Cô c năYăthuăđ c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m
g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 26,0.
B. 24,5.
C. 25,8.
D. 26,5.
Câu 37: H n h p E g măcácăesteăđ u có công th c phân t C9H10O2 vàăđ u ch a vòng benzen.
Cho E tác d ng v aăđ v i dung d ch ch aă0,1ă molă OH,ăđunănóng.ăSauăph n ng,ăthuă đ c
dung d ch X và 3,74 gam h n h p ancol Y. Cho toàn b Y tác d ng v iăNaăd ,ăthuăđ c 0,448 lít
H2 (đktc).ăCôăc năXăthuăđ c m gam mu i khan. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a
m là:
A. 16,86.
B. 12,18.
C. 11,82.
D. 13,70.
Câu 38: Cho 27,04 gam h n h p r n X g m Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung d ch
ch a 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khu yăđ u cho các ph n ng x yăraăhoànătoàn,ăthuăđ c
dung d ch Y (không ch a ion NH4+) và 0,12 mol h n h p khí Z g m NO2 và N2O. Cho dung
d ch AgNO3 đ năd ăvàoădungăd ch Y, th y thoát ra 0,02 mol NO (s n ph m kh duy nh t);ăđ ng
th iăthuăđ c 133,84 gam k t t a. Bi t t l mol c a FeO; Fe3O4; Fe2O3 trong X l năl t là 3 : 2 :
1. Ph nătr măs mol c aăFeăđ năch t trong h n h păbanăđ u có giá tr g n nh t v i giá tr nào sau
đây?
A. 54%.
B. 58%.
C. 46%.
D. 48%.
Câu 39: H n h p X g m FexOy; Fe; MgO; Mg. Cho m gam X tác d ng v i dung d ch HNO3 d ,ă
thuăđ că6,72ălítă(đktc)ăh n h p khí g m N2O; NO có t kh i so v i H2 là 15,933 và dung d ch Y.
Cô c nă Yă thuă đ c 129,4 gam mu i khan. M t khác, cho m gam X tác d ng v i dung d ch
H2SO4 đ c,ănóng,ăd ,ăthuăđ c 15,68 lít SO2 (đktc,ăs n ph m kh duy nh t c a S+6) và dung d ch
Z. Cô c n Z thuăđ c 104 gam mu i khan. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 29,0.
B. 27,5.
C. 28,5.
D. 22,0.
Câu 40: H n h p E g măaxităcacboxylicăđ năch căXăvàă2ăesteăY,ăZăđ u m ch h (trongăđó,ăXăvàă
Yălàăđ ng phân c u t o c aănhau).ă t cháy hoàn toàn m gam E c n v aăđ 1,2 mol O2,ăthuăđ c
CO2 và 1,1 mol H2O. M t khác, cho 7,72 gam E tác d ng v aăđ v i 130 ml dung d ch KOH
1M,ăthuăđ c h n h p mu iăvàăancolăđ năch c. Ph nătr măs mol c a Z trong E là:


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. 44,44%.
B. 33,33%.
C. 22,22%.
D. 16,67%.
Câu 41: H n h p X g m Glu-Ala-Ala; Glu-Ala-Glu-Ala; Glu-Ala-Ala-Glu-Glu; Ala-Ala.ă t
cháyăhoànătoànăaăgamăXătrongăoxiăd ,ăthuăđ c 10,125 gam H2O và 29,7 gam CO2. M t khác,
cho 0,1 mol X tác d ng h t v i dung d chăNaOHăd ,ăđunănóng,ăsauăkhiăph n ng x y ra hoàn
toàn, cô c n dung d ch,ăthuăđ c m gam ch t r n khan ch a b gam mu i. Giá tr c a b g n nh t
v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 29.
B. 51.
C. 25.
D. 58.
Câu 42: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung d ch loãng g m H2SO4 vàăaămolăHCl,ăthuăđ c
khí H2 và dung d ch X. Cho t t dung d ch Y g m KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X. S ph
thu c c a kh iăl ng k t t aăthuăđ c (m gam) vào th tích dung d chăYă(Vălít)ăđ c bi u di n
trênăđ th sau:

Giá tr c a a là:
A. 0,15.
B. 0,20.
C. 0,25.
D. 0,10.
Câu 43: Cho 32,67 gam tinh th M(NO3)2.nH2O vào 480 ml dung d chăNaClă0,5M,ăthuăđ c
dung d ch X. Ti năhànhăđi n phân dung d ch X v iăđi n c cătr ,ămàngăng năx p,ăc ngăđ dòng
đi năkhôngăđ i. Sau t giây, th y kh iăl ngăcatotăt ngămăgam;ăđ ng th i anot thuăđ c 0,135
mol khí. Sau 2t giây, t ng th tích khí thoát ra 2ăđi n c călàă8,4ălítă(đktc).ăGiáătr c a m và n l n
l t là:
A. 8,40 và 5.
B. 8,64 và 5.
C. 8,64 và 3.
D. 8,40 và 3.
Câu 44: H p th hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung d ch ch a đ ng th i 0,1 mol Ba(OH)2;
0,255 mol KOH và 0,2 mol NaOH. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch
X và k t t a Y. Nh t t đ n h t dung d ch X vào dung d ch ch a 0,35 mol HCl, sinh ra 0,25
mol CO2. Giá tr c a V là:
A. 7,280
B. 12,432
C. 9,520
D. 5,600
Câu 45: H n h p X g m C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5.
t
cháy hoàn toàn 14,6 gam X c n dùng v a đ x mol O2, thu đ c y mol CO2 và 0,9 mol H2O.
M t khác, đ tác d ng v i 14,6 gam X trên c n dùng v a đ v i 25 ml dung d ch Ba(OH)2 0,5M.
T l x : y là:
A. 24 : 35.
B. 40 : 59.
C. 35 : 24.
D. 59 : 40.
Câu 46: un nóng m gam h n h p X g m hai este đ n ch c v i l ng d dung d ch KOH thì
có t i đa 11,2 gam KOH ph n ng, thu đ c ancol Y và dung d ch ch a 24,1 gam mu i.
t
cháy hoàn toàn Y thu đ c 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá tr c a m là
A. 21,2.
B. 12,9.
C. 20,3.
D. 22,1.
Câu 47: Cho các ch t h u c : X, Y là hai ancol có cùng s nguyên t cacbon trong phân t , Z
là axit no, m ch h (MZ > 90) và este T (phân t ch ch a ch c este) t o b i X, Y v i m t phân
t Z.
t cháy hoàn toàn 0,325 mol h n h p E g m X, Y, Z và T, thu đ c 20,16 lít CO2
(đktc) và 17,55 gam H2O. Ph n tr m s mol c a T trong E g n nh t v i giá tr nào sauăđây?
A. 7,75.
B. 7,70.
C. 7,85.
D. 7,80.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
Câu 48: Cho m t l ng h n h p M g m etylamin, etylenđiamin (hay etan-1,2-điamin), axit
glutamic (Glu) và amino axit X có công th c d ng CnH2n + 1- x(NH2)xCOOH (n, x nguyên d ng; t
l mol nGlu : nX = 3 : 4) tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 1M, sau m t th i gian thuăđ c
dung d ch Y. Cho toàn b dung d ch Y tác d ng v aăđ v i 100 ml dung d ch ch a đ ng th i
Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,5M, thu đ c dung d ch Z ch a 16,625 gam mu i. Ph n tr m kh i
l ng c a nit ătrong X là:
A. 15,73%.
B. 11,96%.
C. 19,18%.
D. 21,21%.
Câu 49: H n h p M g m hai amino axit X, Y và ba peptit m ch h Z, T, E đ u t o b i X và
Y. Cho 31,644 gam M ph n ng hoàn toàn v i l ng v a đ 288 ml dung d ch NaOH 1M, thu
đ c dung d ch F ch a a gam h n h p mu i natri c a alanin và lysin. M t khác, đ t cháy hoàn
toàn b mol M c n dùng v a đ 35,056 lít O2 (đktc),ăthuăđ c CO2 và H2O có t l s molăt ng
ng là 228 : 233. K t lu n sai là:
A. Ph n tr m s mol mu i natri c a alanin có trong a gam h n h p mu i là 41,67%.
B. Giá tr c a a là 41,544.
C. Giá tr c a b là 0,075.
D. T ng kh i l ng CO2 và H2O sinh ra khiăđ t cháy hoàn toàn 31,644 gam M là 85,536
gam.
Câu 50: i n phân dung d ch ch a đ ng th i NaCl và CuSO4 (đi n c c tr , màng ng n x p,
hi u su t đi n phân 100%, b qua s hòa tan c a các khí trong n c và s bay h i c a n c)
v i c ng đ dòng đi n không đ i. K t qu c a thí nghi măđ c ghi b ng sau:
Th i gian
Kh iăl ng
Khí thoát ra anot Dung d ch thu đ c sau đi n phân
đi n
catot t ngă(gam)
có kh i l ng gi m so v i kh i
phân (giây)
l ng dung d ch banăđ u (gam)
1930
m
M t khí duy nh t
2,70
7720
4m
H n h p khí
9,15
t
5m
H n h p khí
11,11
Giá tr c a t là:
A. 10615.
B. 9650.
C. 11580.
D. 8202,5.
Câu 51: Tr n m gam h n h p X g m Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên t oxi
chi m 12,82% kh i l ng h n h p X) v i 7,05 gam Cu(NO3)2, thu đ c h n h p Y. Hòa tan
hoàn toàn Y trong dung d ch ch a đ ng th i HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau
khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu đ c dung d ch Z ch ch a mu i clorua và 3,36 lít
(đktc) h n h p khí T g m N2 và NO có t kh i so v i H2 là 14,667. Cho Z ph n ng v i dung
d ch Ba(OH)2 d , k t thúc các ph n ng thu đ c 56,375 gam k t t a. Giá tr c a m g n nh t v i
giá tr nào sauăđây?
A. 30,5.
B. 32,2.
C. 33,3.
D. 31,1.
Câu 52: Cho 66,2 gam h n h p X g m Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung d ch ch a
3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoànăthuăđ c dung d ch Y ch ch a
466,6 gam mu iăsunfatătrungăhòaăvàă10,08ălítă(đktc)ăkhí Z g mă2ăkhí,ătrongăđóăcóăm t khí hóa
23
nâu ngoài không khí. Bi t t kh i c a Z so v i He là
. Ph nătr măkh iăl ng c a Al trong h n
18
h p X g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 15%.
B. 20%
C. 25%
D. 30%
Câu 53: Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m CuSO4 và KCl vào H2O,ăthuăđ c dung d chăY.ă i n
phânăYă(cóămàngăng n,ăđi n c cătr )ăđ năkhiăn c b tăđ uăđi n phân c haiăđi n c c thì d ng
đi n phân, s mol khí thoát ra anot b ng 4 l n s mol khi thoát ra t catot. Ph nătr măkh i
l ng c a CuSO4 trong X là:


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. 61,70%.
B. 44,61%.
C. 34,93%.
D. 50,63%.
Câu 54: H n h p E g măhaiăesteăđ năch c,ălàăđ ng phân c u t oăvàăđ u ch aăvòngăbenzen.ă t
cháy hoàn toàn m gam E c n v aăđ 8,064 lít khí O2 (đktc),ăthuăđ c 14,08 gam CO2 và 2,88
gam H2O.ă unănóngămăgamăEăv i dung d chăNaOHă(d )ăthìăcóăt iăđaă2,80ăgamăNaOHăph n ng,
thuăđ c dung d ch T ch a 6,62 gam h n h p ba mu i. Kh iăl ng mu i c a axit cacboxylic
trong T là:
A. 3,84 gam.
B. 3,14 gam.
C. 3,90 gam.
D. 2,72 gam.
Câu 55: unănóngă48,2 gam h n h p X g m KMnO4 và KClO3, sau m t th iăgianăthuăđ c 43,4
gam h n h p ch t r n Y. Cho Y tác d ng hoàn toàn v i dung d chăHClăđ c, sau ph n ng thu
đ c 15,12 lít Cl2 (đktc)ăvàădungăd ch g m MnCl2,ă ClăvàăHClăd .ăS mol HCl ph n ng là:
A. 1,9 mol.
B. 2,4 mol.
C. 1,8 mol.
D. 2,1 mol.
Câu 56: Có 3 dung d ch riêng bi t : H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1Măđ căđánhăs ng u nhiên
là (1), (2), (3).
- Tr n 5 ml dung d ch (1) v i 5 ml dung d ch (2), thêm b tăCuăd ,ăthuăđ c V1 lít khí
NO.
- Tr nă5ămlăđung d ch (1) v i 5 ml dung d ch (3), thêm b tăCuăd ,ăthuăđ c 2V1 lít khí
NO.
- Tr n 5 ml dung d ch (2) v i 5 ml dung d ch (3), thêm b tăCuăd ,ăthuăđ c V2 lít khí NO
Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn, NO là s n ph m kh duy nh t, các th tíchăkhíăđoă cùng
đi u ki n.ăSoăsánhănàoăsauăđâyăđ ng?
A. V2 = 2V1.
B. V2 = V1.
C. V2 = 3V1.
D. 2V2 = V1.
Câu 57: Cho m gam h n h p M g măđipeptităX,ătripeptităY,ătetrapeptităZ vàăpentapeptităTă(đ u
m ch h ) tác d ng v i dung d ch NaOH v aăđ ,ăthuăđ c h n h p Q g m mu i c a Gly, Ala và
Val.ă t cháy hoàn toàn Q b ng m tăl ng oxi v aăđ , thu l y toàn b khíăvàăh iăđemăh p th
vàoăbìnhăđ ngăn căvôiătrongăd ,ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă13,23ăgamăvàăcóă0,84ălítăkhíă(đktc)ă
thoát ra. M tăkhác,ăđ t cháy hoàn toàn m gam M, thu đ c 4,095 gam H2O. Giá tr c a m g n
nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 6,0.
B. 6,5.
C. 7,0.
D. 7,5.
Câu 58: H năh păXăg măNa,ăAl,ăNa2O và Al2O3.ăHòaătanăhoànătoànă20,05ăgamăXăvàoăn c,ăthuă
đ că2,8ălítăkhíăH2 (đktc)ăvàădungăd chăY.ăThêmăt ăt ădung d chăHClă1MăvàoăY,ăđ năkhiăb tăđ uă
xu tăhi năk tăt aăthìădùngăh tă50ăml,ăn uăthêmăti pă310ămlăn aăthìăthuăđ cămăgamăk tăt a.ăGiáă
tr ăc aămălà:
A. 17,94.
B. 14,82.
C. 19,24.
D. 31,2.
Câu 59: EsteăXăcóăcôngăth căphânăt ăd ngăCnH2n-2O2.ă tăcháyă0,42ămolăXăr iăchoăs năph mă
cháyăh păth ăhoànătoànăvàoădungăd chăch aă68,376ăgamăCa(OH)2 thìăth yădungăd chăv năđ c.ă
Th yăphânăXăb ng
dungăd chăNaOHăthuăđ că2ăch tăh uăc ăkhôngăthamăgiaăph nă ngătrángăg ng.ăPhátăbi uăđ ngă
là:
A. Ph nătr măkh iăl ngăoxiătrong X là 36,36%.
B. Tênăc aăesteăXălàăvinylăaxetat.
C. Xălàăđ ngăđ ngăc aăetylăacrylat.
D. hôngăth ăđi uăch ăđ căXăt ăancolăvàăaxităh uăc ăt ngă ng.
Câu 60: Nungămăgamăh năh păXăg măFe,ăFe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không
có không khí). Sauăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoànătoàn,ăthuăđ căch tăr năYăvàăh năh păkhíăZăcóă
t ăkh iăsoăv iăH2 làă22,5ă(gi ăs ăkhíăNO2 sinhăraăkhôngăthamăgiaăph nă ngănàoăkhác).ăChoăYătană
hoànătoànătrongădungăd chăg mă0,01ămolă NO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng),ăthuăđ cădungăd chă
ch ăch aă21,23ăgamămu iătrungăhòaăc aăkimălo iăvàăh năh păkhíă(g măNOăvàăH2)ăcóăt ăkh iăsoă
v iăH2 làă8.ăGiáătr ăc aămălà:


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. 13,76.
B. 11,32.
C. 13,92.
D. 19,16.
Câu 61: Oligopeptităm chăh ăXăđ căt oănênăt ăcácă -aminoaxităđ uăcóăcôngăth căd ngă
H2NCxHyCOOH.ă tăcháyăhoànătoànă0,05ămolăXăc nădùngăv aăđ ă1,875ămolăO2,ăch ăthuăđ că
N2; 1,5 mol CO2 và 1,3 mol H2O.ăM tăkhác,ăth yăphânăhoànătoànă0,025ămolăXăb ngă400ămlădungă
d chăNaOHă1Măvàăđunănóng,ăthuăđ cădungăd chăY.ăCôăc năc năth nătoànăb ădungăd chăYăthuă
đ cămăgamăch tăr năkhan.ăS ăliênăk tăpeptitătrongăXăvàăgiáătr ăc aămăl năl tălà:
A. 10 và 27,75.
B. 9 và 33,75.
C. 10 và 33,75.
D. 9 và 27,75.
Câu 62: H năh păEăg măhaiăesteăđ năch c,ălàăđ ngăphânăc uăt oăvàăđ uăch aăvòngăbenzen.ă tă
cháyăhoànătoànămăgamăEăc năv aăđ ă8,064ălítăkhíăO2 (đktc),ăthuăđ că14,08ăgamăCO2 và 2,88
gam H2O.ă unănóngămăgamăEăv iădungăd chăNaOHă(d )ăthìăcóăt iăđaă2,80ăgamăNaOHăph nă ng,ă
thuăđ cădungăd chăTăch aă6,62ăgamăh năh păbaămu i.ă h iăl ngămu iăc aăaxităcacboxylic
trong T là:
A. 3,14 gam.
B. 3,90 gam.
C. 3,84 gam.
D. 2,72 gam.
Câu 63: Choămăgamăh năh păXăg măFe,ăFe3O4 và Fe(NO3)2 tanăh tătrongă320ămlădungăd chă
KHSO4 1M.ăSauăph nă ng,ăthuăđ cădungăd chăYăch aă59,04ăgamămu iătrungăhòaăvàă896ămlăNOă
(s năph măkh ăduy
nh tăc aăN+5,ă ăđktc).ăYăv aăph nă ngăv aăđ ăv iă0,44ămolăNaOH.ăBi tăcácăph nă ngăx yăraă
hoànătoàn.ăPh nătr măkh iăl ngăc aăFe(NO3)2 trongăXăcóăgiáătr ăg nănh tăv iăgiáătr ănàoăsauă
đây?
A. 73.
B. 18.
C. 63.
D. 20.
Câu 64: i năphânădungăd chăch aăAgNO3 v iăđi năc cătr ătrongăth iăgianătăgiây,ăc ngăđ ă
dòngăđi nă2Aăthuăđ cădungăd chăX.ăChoămăgamăb tăMgăvàoădungăd chăX,ăsauăkhiăph nă ngăx yă
raăhoànătoànăthuăđ că0,336ăgamăh năh păkimălo i,ă0,112ălítăh năh păkhíăZă(đktc)ăg măNOăvàă
N2O cóăt ăkh iăđ iăv iăH2 là19,2ăvàădungăd chăYăch aă3,04ăgamămu i.ăChoătoànăb ăh năh păb tă
kimălo iătrênătácăd ngăv iădungăd chăHClăd ăthuăđ că0,112ălítăkhíăH2 (đktc).ăGiáătr ăc aătălà:
A. 2267,75.
B. 2895,10.
C. 2316,00.
D. 2219,40.
Câu 65: H năh păXăg mă0,1ămolăm tă -aminoaxităno,ăm chăh ,ăch aă1ănhómă-NH2, 1 nhóm COOHăvàă0,025ămolăpentapeptităm chăh ăc uăt oăt ăA.ă tăcháyăhoànătoànăh năh păXăc năaămolă
O2,ăs năph măcháyăh păth ăh tăvàoă1ălítădungăd chăNaOHă1,2Măthuăđ cădungăd chăY.ăRótăt ăt ă
dungăd chăch aă0,8aămolăHClăvàoădungăd chăYăthuăđ că14,448ălítăCO2 (đktc).ă tă0,01aămolă
đipeptităm chăh ăc uăt oăt ăAăc năVălítăO2 (đktc).ăGiáătr ăc aăVălà:
A. 2,5760.
B. 2,7783.
C. 2,2491.
D. 2,3520.
Câu 66: i năphânădungăd chăch aăAgNO3 đi năc cătr ,ăv iăc ngăđ ădòngăđi nă2A,ăm tăth iă
gianăthuăđ cădungăd chăX.ăChoămăgamăb tăMgăvàoădungăd chăX,ăsauăkhiăph nă ngăx yăraăhoànă
toànăthuăđ că1,58măgamăh năh păb tăkimălo iăYăvàă1,12ălítăh năh păhaiăkhíăZă(đktc)ăg măNO,ă
N2Oăcóăt ăkh iăh iăđ iăv iăH2 là 19,2 vàădungăd chăTăch aă37,8ăgamămu i.ăChoătoànăb ăh năh pă
b tăkimălo iăYătácăd ngăv iădungăd chăHClăd ăthuăđ că5,6ălítăkhíăH2 (đktc).ăTh iăgianăđi năphână
là:
A. 22195 giây.
B. 28950 giây.
C. 24125 giây.
D.
23160
giây.
Câu 67: Nungănóngămăgamăh năh păAlăvà Fe2O3 trongăđi uăki năkhôngăcóăkhôngăkhíăđ năkhiă
ph nă
ng
x yă raă hoànă toànă thuă đ că h nă h pă r nă X.ă Chiaă Xă thànhă haiă ph nă b ngă nhau:
+ă Ph nă 1:ă tácă d ngă v iă dungă d chă H2SO4 loãng,ă d ă thuă đ că 3,08ă lítă khíă (đktc).
+ă Ph nă 2:ă tácă d ngă v iă dungă d chă NaOHă loãng,ă d ă thuă đ că 0,84ă lítă khíă (đktc).
Giáă
tr ă
c aă

là:
A. 11,375.
B. 14,700.
C. 29,400.
D.
22,750.
Câu 68: X, Y (MX < MY)ălàăhaiăaxităh uăc ăm chăh ,ăZălàăesteăm chăh ,ăthu năch căt oăb iăX,ăYă
(trongăZăch aăkhôngăquáă5ăliênăk tăpi)ăvàăancolăT.ă tăcháyăhoànătoànămăgamăh năh păEăch aăX;ă
Y;ăZ;ăTăc năv aăđ ă6,944ălítăO2 (đktc),ăthuăđ că7,616ălítăkhíăCO2 (đktc)ăvàă4,5ăgamăH2O.ăM tă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
khác,ăđunănóngămăgamăEăv iă165ămlădungăd chăNaOHă1Mă(l yăd ă50%ăsoăv iăph nă ng),ăcôăc nă
dungăd chăsauăph nă ngăthuăđ căph năh iăch aăancolăTăvàăh năh păr năFă(trongăFăcóăch aă2ă
mu iăv iăt ăl ăs ămolălàă7ă:ă4).ăD nătoànăb ăTăquaăbìnhăđ ngăNaăd ăth yăkh iăl ngăbìnhăt ngă
4,45ă gam;ă đ ngă th iă thoátă raă 1,68ă lítă khíă H2 (đktc).ă Ph nă tr mă kh iă l ngă c aă Ză trongă Eă là:
A. 51,95%.
B. 41,93%.
C. 53,30%.
D.
50,31%.
Câu 69: Choă 0,5ă molă h nă h pă Eă ch aă 2ă esteă đ uă đ nă ch c,ă m chă h ă tácă d ngă v iă dungă d chă
AgNO3/NH3,ăđunănóngăthuăđ că64,8ăgamăAg.ăM tăkhác,ăđunănóngă37,92ăgamăh năh păEătrênă
v iă
320ă
mlă
dungă
d ch
NaOHă2M,ăcôăc nădungăd chăsauăph nă ngăthuăđ căph năr năYăvàă20,64ăgamăh năh păch aă2ă
ancolă no,ă trongă đóă oxiă chi mă 31,0%ă v ă kh iă l ng.ă tă cháyă h tă ph nă r nă Yă thuă đ că xă molă
CO2,
y
mol
H2O

Na2CO3.ă

l ălà:
A. 7 : 6.
B. 14 : 9.
C. 4 : 3.
D.
17
:
9.
Câu 70: H n h pă Xă g mă 4ă ch tă h uă c ă đ uă cóă cùngă côngă th că phână t ă C2H8N2O3.ă Choă m tă
l ngă

ph n
ngăv aăđ ăv iăVămlădungăd chăNaOHă0,5M,ăđunănóng,ăthuăđ cădungăd chăYăch ăg măcácăch tă
vôă
c ă

6,72ălítă(đktc)ăh năh păZăg mă3ăamin.ăCôăc nătoànăb ădungăd chăYăthuăđ că29,28ăgamăh năh pă
mu iă
khan.ă
Giáă
tr ă
c aă

là:
A. 480.
B. 840.
C. 960.
D.
420.
Câu 71: Xălàăesteăc aăaminoaxită,ăYăvàăZălàăhaiăpeptită(MY < MZ)ăcóăs ănguyênăt ănit ăliênăti pă
nhau;ăX,ăY,ăZăđ uăm chăh .ă unănóngăh tă56,73ăgamăh năh păHăg măX,ăY,ăZ trongădungăd chă
NaOHă(v aăđ ),ăthuăđ căh năh pămu iăNă(ch ăch aă3ămu iănatriăc aăglyxin,ăalanin,ăvalin;ăbi tă
s ămolămu iăc aăalaninălàă0,08ămol)ăvàă14,72ăgamăancolăM.ăD năh tăMăquaăCuOăđunănóng,ăthìă
thuăđ că21,12ăgamăh năh păh iăg măanđehit,ăn c,ăancol d .ă tăcháyătoànăb ăNăc năv aăđ ă
1,7625 mol O2,ăthuăđ că36,57ăgamăNa2CO3.ăPh nătr măkh iăl ngăYătrongăHăcóăgiáătr ăg nănh tă
v iă
giáă
tr ă
nàoă
sauă
đây?
A. 26%.
B. 22%.
C. 24%.
D.
21%.
Câu 72: X là peptit m ch h c u t o t axit glutamic và m tă -aminoaxit Y no, m ch h ch a 1
nhóm
-NH2 và 1 nhóm -COOH.ă tác d ng v aăđ v i 0,01 mol X c n 0,09 mol NaOH t o thành h n
h p mu i trung hoà. M tăkhác,ăđ t cháy hoàn toàn 0,01 mol X c n 0,27 mol O2. S n ph m cháy
thuăđ c h p th vào dung d ch ch a Ba(OH)2 d ăth y xu t hi n 47,28 gam k t t a. Kh iăl ng
c a 0,02 mol X là
:
A. 12,36.
B. 13,48.
C. 6,18.
D. 16,56.
Câu 73: H n h p X g m Al, Fe2O3, Fe3O4,ăCuOătrongăđóăoxiăchi m 22,74% kh iăl ng h n
h p. Cho m gam h n h p X tác d ng v iă13,44ălítăCOă(đktc) sau 1 th iăgianăthuăđ c ch t r n Y
và h n h p khí Z có t kh i so v iăhiđroălàă20.ăChoăch t r n Y tác d ng v i dung d ch HNO3
loãngăd ăthuăđ c dung d chăTăvàă10,416ălítăNOă(đktc,ăs n ph m kh duy nh t). Cô c n dung
d chăTăthuăđ c 3,186m gam mu i khan. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 46.
B. 48.
C. 47.
D. 40.
Câu 74: H n h p E g măhaiăesteăđ năch c,ălàăđ ng phân c u t oăvàăđ u ch aăvòngăbenzen.ă t
cháy hoàn toàn m gam E c n v aăđ 8,064 lít khí O2 (đktc),ăthuăđ c 14,08 gam CO2 và 2,88
gam H2O.ă unănóngămăgamăEăv i dung d chăNaOHă(d )ăthìăcóăt iăđaă2,8ăgamăNaOHăph n ng,
thuă đ c dung d ch T ch a 6,62 gam h n h p ba mu i. Kh iă l ng mu i c a axit cacboxylic
trong T là:
A. 3,90 gam.
B. 2,72 gam.
C. 3,14 gam.
D. 3,84 gam.
Câu 75: X là m tă -amino axit ch a 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Cho 8,9 gam X tác d ng
v i 200 ml dung d chăHClă1Măthuăđ c dung d chăY.ă
ph n ng h t v i các ch t trong dung
d ch Y c n dùng 300ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a X là:


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. CH3CH(NH2) COOH.
B. (CH3)2C(NH2)COOH.
C. CH2(NH2)CH2COOH.
D. CH3CH2CH(NH2)COOH.
Câu 76: Cho 86,3 gam h n h p X g m Na, K, Ba và Al2O3 (trongăđóăoxiăchi m 19,47% v kh i
l ng) tan h tăvàoăn căthuăđ c dung d ch Y và 13,44 lít H2 (đktc).ăChoă3,2ălítădungăd ch HCl
0,75M vào dung d chăYăthuăđ c m gam k t t a. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 22,5.
B. 24,5.
C. 23,5.
D. 25,5.
Câu 77: i n phân 400 ml dung d ch ch aăHClăvàă Clătrongăbìnhăđi năphânăcóăváchăng năv i
đi n c cătr ăvàăc ngăđ dòngăđi n là 9,65A trong 20 phút thì dung d chăthuăđ c ch a m t ch t
tan có pH = 13 (coi th tích dung d chăkhôngăđ i). T ng n ngăđ mol c a HCl và KCl trong
dung d chăbanăđ u là:
A. 0,2.
B. 0,4 .
C. 0,1 .
D. 0,3.
Câu 78:
t cháy h t 5,64 gam h n h p X g mă1ăaxităđ năch c,ă1ăancolăđ năch c và este t o
b iăch ngăthuăđ c 11,88 gam CO2 và 4,32 gam H2O. N u l yăcùngăl ng h n h p trên tác d ng
v aăđ v i 250 ml dung d ch NaOH 0,2 M. Dung d ch sau ph n ngăđunănóngăthuăđ c 0,896 lít
h iăancolă(đktc)ăvàă4,7ăgamămu i khan Y. Trong s các phát bi u sau:
(a) % v s mol c a axit trong h n h p X là 42,86%.
(b)ăCóă2ăđ ng phân este th aămãnăđ ra.
(c) % v s kh iăl ng c a este trong h n h p là 40,43%.
(d) Khi nung mu i Y v iăNaOH/CaOăthuăđ c eten.
(e) 5,64 gam h n h p X ph n ng t iăđaăv i 0,05 mol Br2.
S phát bi u đ ng là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 79: H n h p X g m peptit A m ch h có công th c CxHyN5O6 và h p ch t B có công
th c phân t là C4H9NO2. L y 0,09 mol X tác d ng v a đ v i 0,21 mol NaOH ch thu đ c
s n ph m là dung d ch g m ancol etylic và a mol mu i c a glyxin, b mol mu i c a alanin. N u
đ t cháy hoàn toàn 41,325 gam h n h p X b ng l ng oxi v a đ thì thu đ c N2 và 96,975
gam h n h p CO2 và H2O. Giá tr a : b g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 0,50.
B. 0,76
C. 2,6
D. 1,3
Câu 80: Hoà tan m gam h n h p X g m FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (s mol Fe3O4 b ng ¼ s
mol h n h p) b ng dung d ch HNO3 d ăthuăđ c 15,68 lít NO và CO2 có t kh iăh iăc a h n
h p so v iăhiđroălàă18. Cô c n dung d chăthuăđ c (m + 284,4) gam mu i khan. Giá tr c a m là:
A. 151,2.
B. 201,6.
C. 302,4.
D. 75,6.
Câu 81: Hòa tan hoàn toàn m tăl ng Ba vào dung d ch ch aăaămolăHClăthuăđ c dung d ch X
và a mol H2. Trong các ch t sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. S
ch t tác d ng v i dung d ch X là:
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 82: Cho 0,1 mol ch t X (có công th c phân t C2H9O6N3) tác d ng v i dung d ch ch a 0,4
molăNaOHăđunănóng,ăthuăđ c m t ch t làm xanh gi y qu m và dung d ch Y. Cô c n Y, thu
đ c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là:
A. 19,1
B. 22,5
C. 13,5
D. 23,1
Câu 83: Nung nóng m gam h n h p X g m Fe, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong bình kín (không có
không khí). Sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoàn,ăthuăđ c ch t r n Y và khí Z có t kh i so
v i H2 là 22,5 (gi s khí NO2 sinh ra không tham gia ph n ng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn
trong dung d ch g m 0,02 mol KNO3 và 0,125 mol H2SO4 (loãng),ă thuă đ c dung d ch T ch
ch a hai mu i trung hoà c a kim lo i và h n h p haiăkhíă(trongăđóăcóăNO)ăcóăt kh i so v i H2 là
8. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 13,5
B. 11,5
C. 12
D. 10,4


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
Câu 84: i n phân dung d ch X ch a a mol CuSO4 vàă0,15ămolă Clă(đi n c cătr ,ămàngăng nă
x p,ăc ngăđ dòngăđi năkhôngăđ i) trong th iăgianătă giâyăthuăđ c 2,24 lít khí anotă(đktc).ă
N u th iăgianăđi n phân là 2t giây thì t ng th tíchăkhíăthuăđ c 2ăđi n c călàă4,76ălítă(đktc).ă
Bi t hi u su t c aăquáătrìnhăđi năphânăđ t 100% và các khí sinh ra không tan trong dung d ch.
Giá tr c a a là:
A. 0,25.
B. 0,30.
C. 0,20.
D. 0,15.
Câu 85: Hòaătanăh tă 0,2ămolăh năh păXăg mă Fe,ăFe(OH)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 trong dung
d chăch aă0,36ămolăHNO3,ăk tăth căph nă ngăthuăđ cădungăd chăYăvàă0,08ămolăkhíăNOă(s nă
ph măkh ăduyănh tăc aăN+5). Choă500ămlădungăd chăNaOHă1MăvàoăY,ăl căb ăk tăt a,ăcôăc nă
ph nădungăd chăn căl c,ăsauăđóănungăđ năkh iă l ngăkhôngăđ i,ăthuăđ că33,92ăgamăr năkhan.ă
Ph nătr măkh iăl ngăFe(OH)2 trong X là:
A. 14,8%.
B. 18,5%.
C. 11,1%
D. 7,4%.
Câu 86: Choăh năh p g mă3,84ăgamăMgăvàă2,24ăgamăFeătrongădungăd chăch aăCuCl2 0,2M và
FeCl3 0,1M.ăSauăkhiăk tăth căph nă ng,ăthuăđ cădungăd chăXăvàăr năY.ăChoătoànăb ăYăvàoădungă
d chăH2SO4 loãngăd ,ăth yăthoátăraă1,12ălítăkhíăH2 (đktc).ăChoădungăd chăAgNO3 d ăvàoăX,ăk tă
thúcăph nă ngăthuăđ cămăgamăk tăt a.ăGiáătr ăc aăm là:
A. 64,59.
B. 66,75.
C. 65,67.
D. 68,91.
Câu 87: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho a mol Mg vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(2) Cho a mol Fe tác d ng v i dung d ch ch a 3a mol HNO3, thu khí NO là s n ph m
kh duy nh t.
(3) Cho a mol Fe vào dung d ch ch a 3a mol AgNO3.
(4) S c a mol khí CO2 vào dung d ch ch a a mol Ca(OH)2.
(5) Cho dung d ch ch a 3a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol AlCl3.
Sauăkhiăk tăth căph nă ng,ăs ătr ngăh păthuăđ cădungăd chăch aăhaiămu iălà:
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Câu 88: i năphânădungăd chăCuSO4 v iăđi năc căb ngăđ ng,ăv iăc ngăđ ăIă=ă1,2A.ăBi tăanotă
làăm tăăđo nădâyăđ ngăcóăđ ngăkínhă1ămmăđ cănh ngăsâuă4ăcmăvàoătrongădungăd chăCuSO 4.
Choăkh iăl ngăriêngăc aă đ ngălà 8,92 g/cm3.ăTh iăgianăt ăkhiăb tăđ uăđi năphânăchoăđ năkhiă
đo nădâyăđ ngănh ngătrongădungăd chăb ăoxiăhóaăhoànătoànăvàătanăvàoădungăd ch là:
A. 640 giây.
B. 704 giây.
C. 750 giây.
D. 765 giây.
Câu 89: Choă33,26ăgamăh năh păXăg măFe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 vàăCuăvàoă500ămlădungăd chă
HClă1,6Măthuăđ cădungăd chăYăvàă7,68ăgamăr năkhôngătan.ăChoădungăd chăAgNO3 d ăvàoăY,ă
thuăđ căkhíă0,045ămolă khíăNOă(s năph măkh ăduyănh tăc aăN+5)ăvàă126,14ăgamăk tăt a.ăCácă
ph nă ngăx yăraăhoànătoàn.ăPh nătr măkh iăl ngăFe(OH)2 trong X là:
A. 16,2%.
B. 21,1%
C. 10,8%
D. 14,1%
Câu 90: EsteăXăđ căt oăb iăt ăm tăaxităcacboxylicăhaiăch căvàăhaiăancolăđ năch c.ă tăcháyă
hoànătoànăăluônăthuăđ căCO2 cóăs ămolăb ngăv iăs ămolăO2 đãăph nă ng.ăTh căhi năs ăđ ăph nă
ngăsauă(đ ngăv iăt ăl ămolăcácăch t):
Ni
t0
(1)X  2H2 
Y
 Z  X1  X2
 2 Y  2NaOH 
t0
Bi tăr ngăX1 và X2 làăđ ngăđ ngăk ăti pănhauăvàăkhiăđunănóngăX1 v iăH2SO4 đ că ă1700C không
thuăđ căanken.ăNh năđ nhănàoăsauăđâyălàăsai?
A. X,ăYăđ uăcóăm chăkhông phân nhánh.
B. Zăcóăcôngăth căphânăt ălà C4H2O4Na2.
C. X2 là ancol etylic.
D. Xăcóăcôngăth căphânăt ălà C7H8O4.
Câu 91: Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p g m Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào dung
d ch H2SO4 và NaNO3,ăthuăđ c dung d ch X ch ch a mu i sunfat trung hòa c a kim lo i, h n
h p khí Y g m 0,04 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X ph n ng v i dung d ch Ba(OH)2 d ,ăthuă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
đ c 109,99 gam k t t a. L c k t t aănungătrongăkhôngăkhíăđ n kh iăl ngăkhôngăđ i,ăthuăđ c
104,806 gam ch t r n. Kh iăl ng c a FeSO4 trong X g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 3,10 gam.
B. 7,31 gam.
C. 4,55 gam.
D. 4,20 gam.
Câu 92: Cho h n h p Z g m peptit m ch h X và aminoaxit Y (MX < 4MY ) v i t l molăt ngă
ng 1 : 1. Cho m gam Z tác d ng v aăđ v i dung d chăNaOH,ăthuăđ c dung d ch T ch a (m +
16,32) gam h n h p mu i natri c a glyxin và alanin. Dung d ch T ph n ng t iăđaăv i 480 ml
dung d chă HClă 2M,ă thuă đ c dung d ch ch a 84,96 gam h n h p mu i. Các ph n ng x y ra
hoàn toàn. Ph nătr măkh iăl ng N trong X là:
A. 24,85%.
B. 21,15%.
C. 20,29%.
D. 15,73%.
Câu 93: H n h p X g m Fe3O4,ă FeOă vàă Cuă (trongă đóă nguyênă t oxi chi m 20% theo kh i
l ng). Cho m gam X tác d ng v i 500 ml dung d chăHClă2,5Mă(d ),ăthuăđ c dung d ch Y và
còn l i 0,08m gam ch t r n không tan. Cho dung d ch AgNO3 d ăvàoăY,ăthuăđ c khí NO (s n
ph m kh duy nh t c a N+5) và 202,325 gam k t t a. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr
c a m là:
A. 40.
B. 48.
C. 50.
D. 32.
Câu 94: H n h p X g m Al, Ca, Al4C3 và CaC2.ăChoă15,15ăgamăXăvàoăn căd ,ăch thu đ c
dung d ch Y và h n h p khí Z (C2H2, CH4, H2).ă t cháy h tăZ,ăthuăđ c 4,48 lít CO2 (đktc)ăvàă
9,45 gam H2O. Nh t t 200 ml dung d chăHClă2MăvàoăY,ăthuăđ c m gam k t t a. Giá tr c a
m là:
A. 15,6.
B. 16,9.
C. 19,5.
D. 27,3.
Câu 95: Cho các ch t h uăc ăm ch h :ă Xălàăaxităkhôngăno,ăđ năch c, có hai liên k tă ătrongă
phân t ,ăYălàăaxităno,ăđ năch c, Z là ancol no, hai ch c, T là este c a X, Y v iăZ.ă t cháy hoàn
toàn a gam h n h p M g măXăvàăT,ăthuăđ c 0,108 mol CO2 và 0,078 mol H2O. Cho 12,06 gam
M ph n ng v aăđ v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ngăthuăđ c h n h p mu i
khanăE.ă tăcháyăhoànătoànăE,ăthuăđ c Na2CO3; 0,345 mol CO2 và 0,255 mol H2O. Kh iăl ng
c a T trong a gam M g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 1,80 gam.
B. 1,90 gam.
C. 1,96 gam.
D. 1,69 gam.
Câu 96: t cháy hoàn toàn a gam este hai ch c, m ch h Xă(đ c t o b i axit cacboxylic no và
haiăancolătrongăđóăcóăm tăancolăcóăđ ng phân hình h c) c n v aăđ 16,8 lít khí O2 (đktc),ăthuă
đ c 1,2 mol h n h p CO2 và H2O. Cho a gam X ph n ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch
OHă2M,ăthuăđ c dung d ch Y. Cô c năY,ăthuăđ c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là:
A. 13,4.
B. 16,6.
C. 27,8.
D. 21,4.
Câu 97: Cho 35,875 gam mu i MSO4.nH2O vào 200 ml dung d chăNaClă1Măthuăđ c dung d ch
X. Ti năhànhăđi n phân dung d ch X b ngăđi n c cătr ,ămàngăng năx p v iăc ngăđ dòngăđi n
khôngăđ i trong th i gian t giây, th y kh iăl ngăcatotăt ngămăgam;ăđ ng th i anotăthuăđ c
0,2 mol khí. N u th iă gianăđi n phân là 2t giây, t ng th tích khí thoát ra 2 c c là 18,48 lít
(đktc).ăGiáătr c a m là:
A. 12,800.
B. 8,125.
C. 3,250.
D. 5,600.
Câu 98: Choăs ăđ ph n ng sau:
X  C6 H11NO4   NaOH  Y  Z  H 2O

Y  HCl  HOOC  CH(NH3Cl)  CH 2  CH 2  COOH  NaCl
Bi t X; Y; Z là các ch t h uăc .ăPhátăbi uănàoăsauăđâyăđ ng?
A. X có 2 công th c c u t o th a mãn.
B. Phân t X có 2 lo i nhóm ch c.
C. Z là ancol etylic.
D. Y là axit glutamic.
Câu 99: Th y phân m gam h n h p X g mătetrapeptităAăvàăpentapeptităBă(AăvàăBăđ u m ch h ,
ch aăđ ng th i glyxin và alanin trong phân t ) b ng dung d ch NaOH v aăđ . Cô c n dung d ch
sau ph n ngăthuăđ c (m + 15,8) gam h n h p mu i.ă t cháy toàn b l ng mu i sinh ra b ng
l ng oxi v aăđ thuăđ c Na2CO3 và h n h păh iăTăg m CO2, H2O và N2. D n toàn b l ng
h iăTăđiăr t ch măquaăbìnhăđ ng dung d chăNaOHăđ căd ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă56,04ăgamă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
và có 4,928 lít m tăkhíătr ăduyănh tă(đktc)ăthoátăraăkh i bình. Ph nătr măkh iăl ng c a B trong
h n h p X là:
A. 50,92%.
B. 46,94%.
C. 35,37%.
D. 58,92%.
Câu 100: H n h p X g m 2 este A; B (MA < MB). N uăđunănóngă15,7 gam X v i dung d ch
NaOHăd ,ăthuăđ c m t mu i c a axit h uăc ăđ năch c và 7,6 gam h n h pă2ăancolăno,ăđ nă
ch c, m ch h , k ti pănhauătrongădãyăđ ngăđ ng. N uăđ t cháy hoàn toàn 15,7 gam h n h p X
c n dùng v a h t 21,84 lít O2 (đktc),ăthuăđ c 17,92 lít CO2 (đktc).ăPh nătr măkh iăl ng c a A
trong h n h p X là:
A. 63,69%.
B. 36,28%.
C. 40,57%.
D. 48,19%.
Câu 101: Chia h n h p X g m Fe; Fe2O3; FeCO3 thành 2 ph n b ng nhau. Hòa tan hoàn toàn
ph n 1 trong dung d chăHClăd ,ăthuăđ că1,568ălítă(đktc)ăh n h p 2 khí có t kh i so v i H2 b ng
10 và dung d ch ch a m gam mu i. Hòa tan hoàn toàn ph n 2 trong dung d ch ch a 0,57 mol
HNO3,ăthuăđ c dung d ch ch a 41,7 gam mu i (không có mu iăamoni)ăvàă2,016ălítă(đktc)ăh n
h pă2ăkhíă(trongăđóăcóăkhíăNO).ăGiáătr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 27,5.
B. 24,5.
C. 24,6.
D. 25,0.
Câu 102: i n phân dung d ch ch a CuSO4 và KCl b ngădòngăđi n m t chi uăcóăc ngăđ 5A
(đi n c cătr ,ămàngăng năx p, hi u su tăđi n phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung
d ch). Toàn b khíăsinhăraătrongăquáătrìnhăđi n phân ( c 2ăđi n c c) theo th iăgianăđ c bi u
di nătrênăđ th sau:

Giá tr c a z là:
A. 5018.
B. 5404.
C. 3860.
D. 6176.
Câu 103: H n h p X g m alanin, axit glutamic và hai amin thu cădãyăđ ngăđ ng c a metylamin.
t cháy
hoànătoànă0,2ămolăX,ăthuăđ c 1,58 mol h n h p Y g m CO2, H2O và N2. D năYăquaăbìnhăđ ng
dung d ch H2SO4 (đ căd ),ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă14,76ăgam.ăN u cho 44,205 gam h n h p
X trên tác d ng v i dung d chăHClăloãngăd ,ăthuăđu c m gam mu i. Giá tr c a m là:
A. 60,7895.
B. 72,6215.
C. 63,3675.
D. 69,4355.
Câu 104: H n h p X g mă0,1ămolă -amino axit no, m ch h M (ch a m t nhóm -NH2 và m t
nhóm
-COOH) và 0,025 mol pentapeptit m ch h c u t o t M.ă t cháy hoàn toàn h n h p X c n a
mol O2, s n ph m cháy h p th h t vào 1 lít dung d chăNaOHă1,2Măthuăđ c dung d ch Y. Rót t
t dung d ch ch a 0,8a mol HCl vào dung d chăY,ăthuăđ c 14,448 lít khí CO2 (đktc).ă t cháy
hoànătoànă0,2aămolăđipeptităm ch h , c u t o t M c n V lít O2 (đktc).ăGiáătr c a V là:
A. 44,982.
B. 51,520.
C. 55,566.
D. 47,040.
Câu 105: D n t t khí CO qua ng s nung nóng ch a h n h p X g m CuO, Fe2O3, Al2O3 và
BaOăthuăđ c h n h p Y. H n h p Y tác d ng v iăl ngăd ădungăd chăNaOH,ăthuăđ c dung
d ch Z và ch t r n T. Ch t r n T tác d ng v i dung d ch AgNO3 d ,ăthuăđ c ch t r n T1 và dung
d ch T2. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Phát bi u sai là:
A. i n phân dung d ch T2, ch có khí O2 thoát ra anot.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
B. H n h p X tan h t trong dung d ch HNO3,ăthuăđ c dung d ch có th ph n ng v i
Na2SO4.
C. Nh t t dung d ch HCl t iăd ăvàoădungăd chăZ,ăthuăđ c k t t a ch a m t ch t.
D. H n h p Y tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 d ,ăthuăđ c dung d ch ch a hai ch t tan.
Câu106: Este hai ch c m ch h X,ăđ c t o b i axit cacboxylic no, hai ch căvàăancol.ă t cháy
hoàn toàn m tăl ng X thì s mol O2 c n dùng b ng 0,6 l n t ng s mol c a CO2 và H2O thu
đ c. Cho 9,0 gam ch t h uăc ăYă(cóăcùngăcôngăth c phân t v i X) tác d ng v aăđ v i dung
d ch ch a 0,125 mol OH,ăthuăđ c m gam mu i và 2,75 gam m t ch t h uăc ăduyănh t. Giá tr
c a m là:
A. 11,250.
B. 13,250.
C. 12,125.
D. 10,125.
Câu 107: Ti năhànhăđi n phân dung d ch h n h p 0,25 mol Cu(NO3)2 và 0,18 mol NaCl b ng
đi n c cătr ,
màngăng năx p v iăc ngăđ dòngăđi năkhôngăđ i t i khi kh iăl ng dung d ch gi m 21,75 gam
thì d ng
đi n phân. Thêm m gam b t Fe vào dung d ch ngay sau khi d ngăđi n phân, k t thúc các ph n
ng,ăthuăđ c khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và còn l i 0,75m gam r n không tan. Giá
tr c a m là:
A. 19,60.
B. 18,66.
C. 18,88.
D. 19,33.
Câu108 : XăvàăYălàăhaiăaxităcacboxylicăđ u m ch h (MX < MY); Z là ancol no; T là este hai
ch c, m ch
h đ c t o b iăX,ăYăvàăZ.ă unănóngă38,86ăgamăh n h p E1 ch a X, Y, Z và T v i 400 ml dung
d ch NaOH 1M (v aăđ ),ăthuăđ c ancol Z và h n h p E2 g m hai mu i có s mol b ng nhau.
D n toàn b Zăvàoăbìnhăđ ngăNaăd ,ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă19,24ăgam;ăđ ng th iăthuăđ c
5,824 lít khí H2 (đktc).ă t cháy hoàn toàn E2 c n v aăđ 0,7 mol O2 thuăđ c CO2, Na2CO3 và
0,4 mol H2O. Ph nătr măkh iăl ng c a T trong E là:
A. 50,82%.
B. 13,90%.
C. 26,40%.
D. 8,88%.
Câu 109: H n h p X g m amino axit Y và este Z t o b i Y và metanol (nY = nZ). Cho 49,6 gam
h n h p X ph n ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch NaOH 1,125Mă(d ă12,5%ăsoăv iăl ng
ph n ng),ăthuăđ c 3,2 gam ancol và dung d ch T. Cô c n dung d chăTăthuăđ c m gam ch t r n
khan. Giá tr c a m là:
A. 54,4.
B. 53,6.
C. 52,6.
D. 50,8.
Câu 110: Hòa tan h t 20 gam h n h p X g m Cu, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong X, oxi chi m
16,8% v kh iăl ng) c n v aăđ dung d ch ch a b mol HCl và 0,2 mol HNO3,ăthuăđ c 1,344
lítăkhíăNOă(đktc)ălàăs n ph m kh duy nh t và dung d ch Y. Cho toàn b Y tác d ng v i dung
d ch AgNO3 v aăđ ,ăthuăđ c m gam k t t a và dung d ch Z. Cho toàn b Z tác d ng v i dung
d chăNaOHăd ,ăl c k t t a,ănungăđ n kh iăl ngăkhôngăđ i,ăthuăđ c 22,4 gam ch t r n. Bi t các
ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là:
A. 83,86.
B. 76,84.
C. 78,97.
D. 70,59.
Câu 111: Cho các phát bi u sau:
(1)ăGlucoz vàăsaccaroz ăđ u là ch t r n có v ng t, d tanătrongăn c.
(2) Dung d ch axit glutamic làm xanh qu tím.
(3) Nhi tăđ sôi c aătrioleinăcaoăh nănhi tăđ sôi c a tristearin.
(4 ) Peptit Gly-Ala có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2.
(5) Các este có nhi tăđ sôi th păh năaxităcacboxylicăcóăkh iăl ngăt ngăđ ng.
(6)ăT ănilon-6 thu c lo iăt ăbánăt ng h p.
(7) Th y phân hoàn toàn tinh b t ho căxenluloz ătrongămôiătr ngăaxit,ăđ uăthuăđ c
glucoz .
S phát bi uăđ ngălà:


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 112: Cho 1,792 lít khí O2 tác d ng h t v i h n h p X g măNa,ă ăvàăBaăthuăđ c h n h p
r n Y ch g m các oxit và các kim lo i. Hòa tan h t toàn b Yăvàoăn căd ,ăthuăđ c dung d ch
Z và 3,136 lít khí H2. Cho Z tác d ng v iăl ngăd ădungăd ch NaHCO3 thuăđ c 39,4 gam k t
t a. M t khác, h p th hoàn toàn 10,08 lít khí CO2 vào dung d chăZ,ăthuăđ c m gam k t t a.
Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn, các
th tíchăkhíăđ uăđoă đktc.ăGiáătr c a m là:
A. 44,32.
B. 29,55.
C. 39,40.
D. 14,75.
Câu 113: Hòa tan h t m gam h n h p r n X g m Mg, Cu(NO3)2, Fe và FeCO3 b ng dung d ch
ch a H2SO4 và 0,054 mol NaNO3,ăthuăđ c dung d ch Y ch ch a 75,126 gam các mu i (không
có mu i c a Fe3+) và th y thoát ra 7,296 gam h n h p khí Z g m N2; N2O; NO; CO2 và 0,024
1
mol H2. Cho dung d ch NaOH vào
dung d chăYăđ năkhiăthuăđ căl ng k t t a l n nh t là
10
3,8064 gam thì dùng h t 0,1038 mol NaOH. M t khác, cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch Y
v aăđ ,ăsauăđóăchoăti p dung d ch AgNO3 d ăvàoăthìăthuăđ c 30,7248 gam k t t a. Bi t các
ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph nătr măkh iăl ng c aăFeăđ năch t trong X g n nh t v i giá tr
nàoăsauăđây?
A. 20,6%.
B. 34,1%.
C. 12,1%.
D. 42,6%.
Câu 114: Cho 3,99 gam h n h p X g m CH8N2O3 và C3H10N2O4 đ u m ch h , tác d ng v aăđ
v i dung d chăNaOH,ăthuăđ c dung d ch Y và 1,232 lít khí X duy nh tă(đktc,ălàmăxanhăqu tím
m). Cô c năYăthuăđ c ch t r n ch ch a 3 mu i. Ph nătr măkh iăl ng mu i có kh iăl ng
phân t nh nh t trong Y là:
A. 31,15%
B. 22,20%
C. 19,43%
D. 24,63%
Câu 115: ChoăX,ăYălàă2ăaxităcacboxylicăđ năch c, m ch h (MX < MY); T là este hai ch c t o
b i X, Y và m t ancol no, m ch h Z.ă t cháy hoàn toàn 10,32 gam h n h p E g m X, Y, T
b ng m tăl ng O2 v aăđ ,ăthuăđ c 8,4 lít CO2 (đktc)ăvàă4,86ăgamăH2O. M t khác, 10,32 gam E
tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d ,ăthuăđ c 19,44 gam Ag. Kh iăl ng ch t r n khan thu
đ căkhiăchoăcùngăl ng E trên tác d ng v i 150 ml dung d ch KOH 1,5M là:
A. 15,81 gam
B. 19,17 gam
C. 20,49 gam
D. 21,06 gam
Câu 116: H n h p E g m tripeptit X (Gly-Ala-Lys) và ch t h uăc ăYă(C4H12N2O2)ăđ u m ch
h . Cho m gam E ph n ng v aăđ v i 400 ml dung d chăNaOHă1M,ăđunănóng,ăthuăđ c 2,24 lít
khíăZă(đktc)ăvàădungăd ch ch a 3 mu i.ă t cháy hoàn toàn Z trong O2, r i cho toàn b s n ph m
cháy qua dung d ch H2SO4 đ c,ăd ăthìăth y kh iăl ng dung d chăt ngă4,5ăgamăvàăcóă0,15ămolă
khí thoát ra g m CO2 và N2. M t khác, cho m gam E ph n ng v i dung d chăHClăd ,ăthuăđ c a
gam mu i. Giá tr c a a là:
A. 64,9
B. 63,4
C. 58,4
D. 61,2
Câu 117: Cho 24,06 gam h n h p Z g m Zn, ZnO, ZnCO3 có t l molăt ngă ng 3 : 1 : 1 tan
hoàn toàn trong dung d ch Y g m H2SO4 và NaNO3,ăthuăđ c dung d ch Z ch ch a 3 mu i trung
hòa và V lít h n h păkhíăTă(đktc)ăg m NO, N2O, CO2, H2. Bi t t kh iăh iăc a T so v i H2 là
218
. Cho dung d ch BaCl2 d ăvàoăZăthuăđ c 79,22 gam k t t a. M t khác, n u cho Z ph n ng
15
v i dung d chăNaOHăd ăthìăs mol NaOH ph n ng là 1,21 mol. Giá tr c a V g n nh t v i giá
tr nàoăsauăđây?
A. 4,0
B. 2,6
C. 5,0
D. 3,0
Câu 118: Hòa tan h t 27,2 gam h n h p X g m Fe3O4; Fe2O3; Cu trong dung d ch ch a 0,9 mol
HClă(d ),ăthuăđ c dung d ch Y ch a 13 gam FeCl3. Ti năhànhăđi n phân dung d ch Y b ngăđi n
c cătr ăđ n khi catot b tăđ u có khí thoát ra thì ng ngăđi n phân, th y kh iăl ng dung d ch
gi m 13,64 gam. Cho dung d ch AgNO3 d ăvàoădungăd chăsauăđi n phân, k t thúc ph n ng th y


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
khí NO thoát ra (s n ph m kh duy nh t),ăđ ng th iăthuăđ c m gam k t t a. Giá tr c a m là:
A. 116,31
B. 118,64
C. 117,39
D. 116,85
Câu 119: ChoămăgamăesteăEăph nă ngăh tăv iă150ămlăNaOHă1M.ă ătrungăhòaădungăd chăthuă
đ c c nădùngă60ămlăHClă0,5M.ăCôăc nădungăd chăsauăkhiătrungăhòaăđ că11,475ăgamăh năh pă
haiămu iăkhanăvàă4,68ăgamăh năh păhaiăancolăđ năch căliênăti p.ăCôngăth căc uăt oăthuăg năc aă
esteăEăvàăgiáătr ămălà:
A. CH2(COOCH3)(COOC2H5) và 9,6
B. C2H4(COOCH3)(COOC2H5) và 9,6
C. CH2(COOCH3)(COOC2H5) và 9,06
D. C2H4(COOCH3)(COOC2H5) và 9,06
Câu 120: H păch tăXăm chăh ăcóăcôngăth căphânăt ălàăC4H9NO2.ăChoă15,45ăgamăXăph nă ngă
v a đ ăv iădungăd chăNaOHăsinhăraăm tăch tăkhíăYăvàădungăd chăZ.ă híăYăn ngăh năkhôngăkhí,ă
làmăgi yăqu ă măchuy nămàuăxanh.ăDungăd chăZăcóăkh ăn ngălàmăm tămàuăn căbrom.ăCôăc nă
dungăd chăZăthuăđ cămăgamămu iăkhan.ăGiáătr ăc aămălà:
A. 16,2
B. 12,3
C. 14,1
D. 14,4
Câu 121: H năh păXăg măNa,ăAl,ăNa2O và Al2O3.ăHòaătanăhoànătoànă20,05ăgamăXăvàoăn c,ă
thu đ că2,8ălítăH2 (đktc)ăvàădungăd chăY.ăThêmăt ăt ădungăd chăHClă1MăvàoăY,ăđ năkhiăb tăđ uă
xu tăhi năk tăt aăthìădùngăh tă50ăml,ăn uăthêmăti pă310ămlăn aăthìăthu đ cămăgamăk tăt a.ăGiáă
tr ăc aămălà:
A. 17,94
B. 19,24
C. 14,82
D. 31,2
Câu 122: Tr năaăgamăh năh păXăg mă2ăhiđrocacbonăC6H14 và C6H6 theoăt ăl ăs ămolă(1ă:ă1)ăv iă
55a
18,9a
băgamăm tăhidrocacbonăYăr iăđ tăcháyăhoànătoànăthìăthuăđ că
gam CO2 và
gam H2O.
16, 4
16, 4
Công th c phân t c a Y có d ng:
A. CnHn.
B. CnH2n – 2.
C. CnH2n.
D. CnH2n + 2.
Câu 123: tăcháyăhoànătoànă3,24ăgamăh năh păXăg măhaiăch tăh uăc ăAăvàăBă(trongăđóăAăh nă
B m tănguyênăt ăcacbon,ăMA < MB), thuăđ cămăgamăH2O và 9,24 gam CO2.ăBi tăt ăkh iăh iăc aă
Xăsoăv iăH2 là
13,5.ăGiáătr ăc aămălà:
A. 1,26
B. 1,08
C. 2,61
D. 2,16
Câu 124: Choăh năh păAăg mătetrapeptităXăvàăpeptapeptităYă(đ uăh ăvàăđ uăt oăb iăGlyăvàăAla).
unănóngămăgamăh năh păAăv iădungăd chăNaOHăv aăđ ăr iăcôăc năc năth nădungăd chăthuăđ că
(mă+ă7,9)ăgamămu iăkhan.ă tăcháyăhoànătoànăh năh pămu i,ăđ căNa2CO3 vàăh năh păBă(khíă
vàăh i).ăChoăBăvàoăbìnhăđ ngădungăd chăBa(OH)2 d ăth yăkh iăl ngăbìnhăt ngă28,02ăgamăvàăcóă
2,464 lít khí bayăraă(đktc).ăPh nătr măkh iăl ngăc aăYătrongăAălà:
A. 46,94%
B. 64,63%
C. 69,05%
D. 44,08%
Câu 125: Hòaătanăh tă31,12ăgamăh năh păXăg măMg,ăFe,ăFe3O4, FeCO3 vàoădungăd chăh năh pă
ch a H2SO4 và KNO3.ăSauăph nă ngăthuăđ că4,48ălítăh năh păkhíăYă(đktc)ăg mă(CO2, NO,
NO2, H2)ăcóăt ăkh iăsoăv iăH2 làă14,6ăvàădungăd chăZăch ăch aăcácămu iătrungăhòaăv iăt ngăkh iă
l ngălàămăgam.ăChoăBaCl2 d ăvàoăZăth yăxu tăhi nă140,965ăgamăk tăt aătr ng.ăM tăkhác,ăchoă
NaOHăd ăvàoăZăth yăcóă1,085ămolăNaOHăph nă ngăđ ngăth iăxu tăhi nă42,9ăgamăk tăt aăvàă0,56ă
lítăkhíă(đktc)ăthoátăra.ăBi tăcácăph nă ngăx yăraăhoànătoàn.ăChoăcácănh năđ nhăsau:
(1)ăGiáătr ăc aămălàă82,285ăgam.
(2)ăS ămolăc aă NO3 trongădungăd chăbanăđ uălàă0,225ămol.
(3)ăPh nătr măkh iăl ngăc aăFeCO3 trong X là 18,638%.
(4)ăS ămolăc aăFe3O4 trong X là 0,05 mol.
(5)ăS ămolăc aăMgătrongăXălàă0,15ămol.
S ănh năđ nhăđ ngălà:
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
Câu 126: X,ăY,ăZălàă3ăesteăđ uăm chăh ăvàăkhôngăch aănhómăch căkhácă(trongăđóăX,ăYăđ uăđ n
ch c,ăZăhaiăch c).ă unănóngă19,28ăgamăh năh păEăch aăX,ăY,ăZăv iădungăd chăNaOHăv aăđ ăthuă
đ căh năh păFăch ăch aă2ămu iăcóăt ăl ăs ămolă1ă:ă1ăvàăh năh pă2ăancolăđ uăno,ăcóăcùngăs ă
nguyênăt ăcacbon.ăD nătoànăb ăh năh pă2ăancolănàyăquaăbìnhăđ ngăNaăd ,ăth yăkh iăl ngăbìnhă
t ngă8,1ăgam.ă tăcháyătoànăb ăFăthuăđ căCO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3.ăPh nătr mă
kh iăl ngăc aăesteăcóăkh iăl ngăphânăt ănh ănh tătrongăEălà:
A. 3,78%
B. 3,92%
C. 3,96%
D. 3,84%
Câu 127: H n h p X g m hai ch t h uăc ăno,ăm ch h (đ u ch a C, H, O), trong phân t m i
ch t có hai nhóm ch c trong s các nhóm –OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X ph n ng hoàn
toàn v iăl ngăd ădungăd ch AgNO3 trong NH3,ăthuăđ c 4,05 gam Ag và 1,86 gam m t mu i
amoni h uăc .ăChoătoànăb l ng mu i amoni h uăc ănàyăvàoădungăd chăNaOHă(d ,ăđunănóng),ă
thuăđ c 0,02 mol NH3. Giá tr c a m là:
A. 1,22.
B. 1,24.
C. 2,98.
D. 1,5.
Câu 128:
t cháy hoàn toàn h n h p X g m các ch t có công th c phân t CH2O, CH2O2,
C2H2O2 đ u có c u t o m ch h và có s mol b ngănhauăthuăđ c CO2, H2O. H p th h t s n
ph m cháy b ngăn căvôiătrongăd ,ăsauăph n ng th y kh iăl ng dung d ch gi m 17 gam so v i
kh iăl ngăn căvôiătrongăbanăđ u.ăChoăl ng h n h păXănh ătrênătácăd ng v iăl ngăd ădungă
d ch AgNO3 trong NH3 thìăthuăđ c t iăđaămăgamăAg.ăGiá tr c a m là:
A. 64,8.
B. 86,4.
C. 54.
D. 108.
Câu 129: Cóăhaiăbìnhăđi năphân,ăbìnhă(1)ăđ ng 20 ml dung d chăNaOHă1,73ăM;ăbìnhă(2)ăđ ng
dung d ch g m 0,225 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. M c n i ti pă bìnhă (1)ă vàă bìnhă (2).ă i n
phân các dung d ch b ngădòngăđi n m t chi u v iăc ngăđ dòngăđi năkhôngăđ i m t th i gian.
Khi d ngăđi n phân, tháo ngay catot các bình. Sau ph n ng th y n ngăđ NaOH bình (1) là
2M. Cho ti p 14 gam b tăFeăvàoăbìnhă(2)ăđ n khi ph n ng x yăraăhoànătoànăthuăđ c m gam
ch t r n không tan. Bi t NO là s n ph m kh duy nh t N+5. Giá tr c a m là:
A. 9,8.
B. 9,4.
C. 8,3 .
D. 10,4.
Câu 130: Cho 11,2 lít h n h p X g mă axetilenă vàă anđehită axetică (đktc)ă quaă dungă d ch
AgNO3/NH3 d .ăSauăkhiăph n ngăhoànătoànăthuăđ c 112,8 gam k t t a. D năl ng h n h p X
nh ă trênă quaă dungă d chă n că bromă d ,ă kh iă l ng brom tham gia ph n ng là (gi s l ng
axetilen ph n ng v iăn călàăkhôngăđángăk ):
A. 112 gam.
B. 26,6 gam.
C. 90,6 gam.
D. 64 gam.
Câu 131: Cho Zn t iăd ăvàoădungăd ch g m HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi
k t thúc các ph n ngăthuăđ c dung d ch X ch a m gam mu i; 0,125 mol h n h p khí Y g m
haiă khíă khôngămàu,ătrongăđóă cóăm t khí hóa nâu trong không khí. T kh i c a Y so v i H2 là
12,2. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 64.
B. 58.
C. 61.
D. 50.
Câu 132: H n h p M g m m tăesteăno,ăđ năch c, m ch h vàăhaiăaminăno,ăđ năch c, m ch h
XăvàăYălàăđ ngăđ ng k ti p nhau (MX < MY).ă t cháy hoàn toàn m tăl ng M c n dùng v aăđ
0,225 mol O2,ăthuăđ c H2O, N2 và 0,12 mol CO2. Công th c phân t c a Y là:
A. C3H9N.
B. C4H11N.
C. C2H7N.
D. CH5N.
Câu 133: H n h p M g m m t peptit X và m t peptit Y (m iăpeptităđ c c u t o t m t lo i
amino axit, t ng s nhóm -CO-NH- trong hai phân t X và Y là 5) v i t l mol nX : nY = 1 : 3.
Khi th yăphânăhoànătoànămăgamăMăthuăđ c 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá tr c a m
là:
A. 109,5.
B. 104,28.
C. 110,28.
D. 116,28.
Câu 134: H năh păXăg măcácăch tăYă(C5H14N2O4)ăvàăch tăZă(C4H8N2O3);ătrongăđóăYălàămu i
c a axităđaăch c,ăZălàăđipeptităm chăh .ăChoă21,5ăgamăXătácăd ngăv iădungăd chăNaOHăd ,ăđună
nóng,ăthuăđ că0,1ămolăh năh păkhíăđ uălàmăxanhăqu ătímă m,ăt ăkh iăc aăm iăkhíăsoăv iăkhôngă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
khíăđ uăl năh nă1.ăM tăkhác,ă21,5ăgamăXătácăd ngăv iădungăd chăHClăd ăđunănóngăthuăđ cămă
gamăch tăh uăc .ăGiáătr ăc aămăg nănh tăv iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 37
B. 26
C. 34
D. 32
Câu 135: Nungămăgamăh năh păXăg măb tăAlăvàăFe3O4 sauăm tăth iăgianăthuăđ căch tăr năY.ă
hòaătanăh tăYăc năVălítădungăd chăH2SO4 0,7M (loãng).ăSauăph nă ngăthuăđ cădungăd chăZă
vàă0,6ămolăkhí.ăChoădungăd chăNaOHăvàoădungăd chăZăđ năd ,ăthuăđ căk tăt aăM.ăNungăMă
trongăchânăkhôngăđ năkh iăl ngăkhôngăđ iăthuăđ că44ăgamăch tăr năT.ăChoă50ăgamăh năh păAă
g măCOăvàăCO2 quaă ngăs ăđ căch tăr năTănungănóng.ăSauăkhiăTăph nă ngăh tăthuăđ căh nă
h păkhíăBăcóăkh iăl ngăg pă1,208ăl năkh iăl ngăc aăA.ăGiáătr ăc aă(mă– V)ăg năv iăgiáătr ănàoă
sauăđâyănh t?
A. 61,5
B. 65,7
C. 58,4
D. 63,2
Câu 136: ăhòaătană38,36ăgamăh năh păRăg măMg,ăFe3O4, Fe(NO3)2 c nă0,87ămolădungăd chă
H2SO4 loãng,ăsauăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoànătoànăthuăđ cădungăd chăch ăch aă111,46ăgamă
sunfatătrungăhòaăvàă5,6ălítă(đktc)ăh năh păkhíăXăg măhaiăkhíăkhôngămàu,ăt ăkh iăh iăc aăXăsoăv iă
H2 làă3,8ă(bi tăcóăm tăkhíăkhôngămàuăhóa nâuăngoàiăkhôngăkhí).ăPh nătr măkh iăl ngăMgătrongă
Răg năv iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 31.
B. 25.
C. 10.
D. 28.
Câu 137: H năh păXăch aă3,6ăgamăMgăvàă5,6ăgamăFeăchoăvàoă1ălítădungăd chăch aăAgNO3 aM
và Cu(NO3)2 aMăthuăđ cădungăd chăAăvàămăgamăh năh păch tăr năB.ăChoădungăd chăAătácăd ngă
v iădungăd chăNaOHăd ăthuăđ căk tăt aăD.ăNungăDăngoàiăkhôngăkhíăđ năkh iăl ngăkhôngăđ iă
thuăđ căch tăr năEăcóăkh iăl ngă18ăgam.ăBi tăcácăph nă ngăđ uăx yăraăhoànătoàn.ăGiáătr ăc aăm
là:
A. 31,2.
B. 22,6.
C. 34,4.
D. 38,8.
Câu 138: Choă8,28ăgamăch tăh uăc ăAăch aăC,ăH,ăOă(cóăcôngăth căphânăt ătrùngăv iăcôngăth că
đ năgi nănh t)ătácăd ngăv iăNaOHăv aăđ ,ăsauăđóăch ngăkhô,ăph năh iăthuăđ căch ăcóăn c,ă
ph nă ch tă r nă khană cóă kh iă l ngă 13,32ă gam.ă Nungă l ngă ch tă r nă nàyă trongă oxiă d ,ă sauă khiă
ph nă ngăx yăraăhoànătoànăthuăđ că9,54ăgamăNa2CO3; 14,52 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Cho
ph năch tăr nătrênăvàoădungăd chăH2SO4 loãngăd ăthuăđ căhaiăch tăh uăc ăX,ăYă(bi tăMX < MY).
Phânăt ăkh iăc aăYălà:
A. 68.
B. 88.
C. 138.
D. 110.
Câu 139: Choă mă gamă h nă h pă Mă (cóă t ngă s ă molă 0,03ă mol)ă g mă đipeptită X,ă tripeptită Y,ă
tetrapeptităZăvàăpentapeptităTă(đ uăm chăh )ătácăd ngăv iădungăd chăNaOHăv aăđ ,ăthuăđ căh nă
h păQăg mămu iăc aăGly,ăAlaăvàăVal.ă tăcháyăhoànătoànăQăb ngăm tăl ngăoxiăv aăđ ,ăthuăl yă
toànă b ă khíă vàă h iă đemă h pă th ă vàoă bìnhă đ ngă n că vôiă trongă d ,ă th yă kh iă l ngă bìnhă t ngă
13,23ăgamăvàăcóă0,84ălítăkhíă(đktc)ăthoátăra.ăGiáătr ăc aămăg nănh tăv iăgiáătr ănào sauăđây?
A. 6,08
B. 6,00
C. 6,90
D. 7,00
Câu 140: Hòaătanăhoànătoànă11,6ăgamăh năh păAăg măFeăvàăCuăvàoă87,5ăgamădungăd chăHNO3
50,4%,ăsauăkhiăkimălo iătanăh tăthuăđ cădungăd chăXăvàăh năh păkhíăB.ăChoă500mlădungăd chă
OHă1Măvàoădungăd chăXăthuăđ căk tăt aăYăvàădungăd chăZ.ăL căl yăYăr iănungătrongăkhông
khíăđ năkh iăl ngăkhôngăđ iăthuăđ că16,0ăgamăch tăr n.ăCôăc nădungăd chăZăđ căch tăr năT.ă
NungăTăđ năkh iăl ngăkhôngăđ iăthuăđ că41,05ăgamăch tăr n.ăBi tăcácăph nă ngăx yăraăhoànă
toàn.ăN ngăđ ăph nătr măc aăCu(NO3)2 trongădungăd chăXăg nănh tăv iăgiáătr nàoăsauăđây?
A. 13,6%.
B. 11,8%.
C. 10,6%.
D. 20,2%.
Câu 141: Hòaătanăhoànătoànăh năh păr năg măFe3O4 (1,2xămol)ăvàăCuă(xămol)ăvàoădungăd chă
HClă(v aăđ ),ăk tăth căph nă ngăch ăthuăđ cădungăd chăX.ăThêmădungăd chăch aă7,6ăgamă
MgCl2 vàoăX,ăđ c
dungăd chăY.ă i năphânădungăd chăYăđ năkhiăn căb tăđ uăđi năphână ăanotăthìăng ngăđi năphân,ă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
khiăđóăkh iăl ngădungăd chăgi mă71,12ăgam.ă h iăl ngămu iăkhanăthuăđ căkhiăcôăc nădungă
d chăYălà:
A. 54,80 gam.
B. 60,64 gam.
C. 73,92 gam.
D. 68,24 gam.
Câu 142: H năh păXăg măanđehităY,ăaxităcacboxylicăZăvàăesteăTă(ZăvàăTălàăđ ngăphân).ă tă
cháyăhoànătoànă0,2ămolăXăc nă0,625ămolăO2,ăthuăđ că0,525ămolăCO2 và 0,525 mol H2O. Cho
m tăl ngăYăb ngăl ngăYăcóătrongă0,2ămolăXătácăd ngăv iăm tăl ngăd ădungăd chăAgNO3
trong NH3,ăđunănóng,ăsauăph nă ngăđ cămăgamăAgă(hi uăsu tăph nă ngă100%).ăGiáătr ăc aămă
là:
A. 32,4.
B. 16,2.
C. 64,8.
D. 21,6.
2+
+
Câu 143: Dung d ch E ch a các ion: Ca , Na , HCO3 , Cl trongăđóăs mol Cl- g păđôiăs mol
Na+. Cho m t n a dung d ch E ph n ng v i dung d chăNaOHăd ,ăthuăđ c 4 gam k t t a. Cho
m t n a dung d ch E còn l i ph n ng v i dung d ch Ca(OH)2 d ,ăthuăđ c 5 gam k t t a. M t
khác, n uăđunăsôiăđ n c n dung d chăEăthìăthuăđ c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là:
A. 11,84.
B. 8,79.
C. 7,52.
D. 7,09.
Câu 144: Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m Zn và ZnO v i t l t ngă ng 4 : 3 vào dung d ch
ch a 1,62 mol HCl và 0,19 mol NaNO3. K t thúc ph n ngăthuăđ c dung d ch Y ch ch a các
mu i và h n h p khí Z g măhaiăkhí,ătrongăđó có m tăkhíăhóaănâuăđ c trong không khí, t kh i
c aăZăđ i v i He b ng 6,1. Cô
c n dung d chăYăthuăđ c m gam mu i khan. Giá tr c a m là:
A. 103,01.
B. 99,70.
C. 103,55.
D. 107,92.
Câu 145: Th yăphânăhoànătoànăpeptităXăc ngănh ăpeptităYăđ uăđ c GlyxinăvàăValin.ă t cháy
hoàn toàn h n h p E ch a X và Y c n dùng 22,176 lít O2 (đktc).ăD n toàn b s n ph m cháy
g m CO2; N2; H2Oăquaăbìnhăđ ng dung d ch Ca(OH)2 d ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă46,48ăgam;ă
khí thoát ra kh i bình có th tíchă2,464ălítă(đktc).ăTh y phân hoàn hoàn toàn h n h păEăthuăđ c
a mol Gly và b mol Val. T l a : b là:
A. 1 : 1.
B. 1 : 2.
C. 2 : 1.
D. 2 : 3.
Câu 147:
hòa tan h t 38,36 gam h n h p R g m Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 c n 0,87 mol dung
d ch H2SO4 loãng, sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoànăthuăđ c 111,46 gam sunfat trung
hòaăvàă5,6ălítă(đktc)ăh n h p khí X g m hai khí không màu, t kh iăh iăc a X so v i H2 là 3,8
(bi t có m t khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Ph nătr măkh iă l ng Fe3O4 trong R
g n nh t v i giá tr nào sauăđây?
A. 28,15%.
B. 25,51%.
C. 41,28%.
D. 48,48%.
Câu 148: H n h p E g m hai peptit X và Y (t l mol nX : nY = 1: 3), đ u m ch h có t ng s
liên k t peptit b ng 8. Th yăphânăhoànătoànăXăc ngănh ăYăđ uăthuăđ căGlyăvàăVal.ă t cháy
hoàn toàn h n h p E c n v aă đ 0,99 mol O2, d n s n ph mă cháyă quaă bìnhă đ ng dung d ch
NaOHăđ căd ăth y kh iăl ngăbìnhăt ngă46,48ăgamăvàăcóă2,464ălítăkhíă(đktc)ăthoátăraăkh i bình.
Ph nătr măkh iăl ng c a X trong h n h p E g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 29,0%.
B. 14,0%.
C. 19,0%.
D. 24,0%.
Câu 149: Ti năhànhăđi n phân (v iăđi n c cătr ,ăhi u su tă100%,ădòngăđi năcóăc ngăđ không
đ i) v i dung d ch X g m 0,4 mol CuSO4 và 0,25 mol NaCl, sau m t th iăgianăđi n phân thu
đ c dung d ch Y có kh iăl ng gi m 17,675 gam so v i kh iăl ng dung d ch X. Cho 18 gam
b tăFeăvàoăYăđ n khi k t thúc các ph n ngăthuăđ c m gam ch t r n. B qua s hòa tan c a khí
trongăn c và s bayăh iăc aăn c. Giá tr c a m là:
A. 14,52.
B. 19,56.
C. 21,76.
D. 16,96.
Câu 150: H n h p X ch a etylamin và trimetylamin. H n h p Y ch aă2ăhiđrocacbonăm ch h
có s liên k tăpiă( )ănh h nă3.ăTr n X và Y theo t l mol nX : nY =ă1ă:ă5ăthuăđ c h n h p Z.
t cháy hoàn toàn 3,17 gam h n h p Z c n dùng v aăđ 7,0ălítăkhíăoxiă(đktc),ăs n ph m cháy
g m CO2, H2O và N2 đ c d n qua dung d chă NaOHăđ c,ăd ăth y kh iă l ng dung d chăt ngă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
12,89 gam. Ph nătr măkh iăl ng c aăhiđrocacbonăcóăphânăt kh i l năh nătrongăYăg n nh t v i
giá tr nàoăsauăđây?
A. 71%.
B. 79%.
C. 57%.
D. 50%.
Câu 151: Nung nóng m gam h n h p X g m b t Al và FexOy trongăđi u ki n không có không
khíăđ n ph n ngăhoànătoànăthuăđ c h n h p Y. Nghi n nh , tr năđ u h n h p Y r i chia thành
2 ph n:
- Ph n 1 có kh iăl ngă6,025ăgamăđ c hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng,ăd ,ăđunănóngă
thuăđ c dung d ch Z và 0,075 mol NO (s n ph m kh duy nh t).
- Ph nă2ăđemătácăd ng v i dung d chăNaOHăd ,ăđunănóngăthuăđ c 0,1125 mol khí H2 và
còn l i 8,4 gam ch t r n. Công th c c a oxit s t và giá tr c a m l năl t là:
A. Fe3O4 và 13,92. B. Fe2O3 và 24,1.
C. Fe3O4 và 19,32. D. Fe2O3 và 28,98.
Câu 152: H n h p X g mă2ăesteăno,ăđ năch c, m ch h . Cho 0,25 mol X tác d ng v i dung d ch
AgNO3 trong NH3 d ,ăđunănóngăthuăđ c 21,6 gam Ag. M t khác, cho 14,08 gam X tác d ng
v i dung d ch NaOH v aăđ thuăđ c h n h p 2 mu i c aă2ăaxităcacboxylicăđ ngăđ ng k ti p
và 8,256 gam h n h păhaiăancolăno,ăđ năch c, m ch h ,ăđ ngăđ ng k ti p. Thành ph n ph n
tr măkh iăl ng c a 2 este là:
A. 50% và 50%.
B. 30% và 70%.
C. 40% và 60%.
D. 80% và 20%.
Câu 153: H n h p E g m esteăXăđ năch c và axit cacboxylic Y hai ch că(đ u m ch h , không
no có m t liên k tăđôiăC=Cătrongăphânăt ).ă t cháy hoàn toàn m tăl ngăEăthuăđ c 1,29 mol
khí CO2 vàă 0,96ă molă h iă n c. M t khác, th y phân 55,92 gam E b ng 200 gam dung d ch
NaOH 14% r i cô c n dung d chăthuăđ c ph năh iăZăcóăch a ch t h uăc ăT.ăD n toàn b Z vào
bìnhăđ ng Na, sau ph n ng kh iăl ngăbìnhăt ngă187,42ăgamăđ ng th i sinh ra 7,392 lít khí H2
(đktc).ăBi t t kh i c a T so v i H2 là 16. Ph nătr măkh iăl ng c a Y trong h n h p E có giá tr
g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 44%.
B. 46%.
C. 42%.
D. 48%.
Câu 154: H n h p E g măankenăX,ăankanăYăvàăaminănoăđ năch c m ch h Z. T kh iăh iăc a E
so v i He b ngă7,35.ă tăcháyăhoànătoànă14,70ăgamăE,ăthuăđ c 38,72 gam CO2 và 1,12 lít N2
(đktc).ăPh nătr măkh iăl ng c a Z trong E là:
A. 20,07%.
B. 30,28%.
C. 40,14%.
D. 38,26%.
Câu 155: Cho m gam h n h p X g m Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3 vàăCuă(trongăđóăs mol nguyên
t oxi trong X g p 1,625 l n s mol h n h p X) vào 250 ml dung d ch HClă2Măthuăđ c dung
d ch Y và 1,92 gam r n không tan. Cho dung d ch AgNO3 d ăvàoăY,ăthuăđ c dung d ch Z, 672
ml khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5, đktc)ăvàă78,23ăgamăk t t a. Các ph n ng x y ra
hoàn toàn. Ph nătr măkh iăl ng c a Fe3O4 trong h n h p X là:
A. 40,5 %.
B. 10,9 %.
C. 67,4 %.
D. 13,7 %.
Câu 156: Hòa tan hoàn toàn 1180m gam h n h p A g m FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 vào dung
d ch ch a 2 mol HNO3. Sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoàn,ăthuăđ c dung d ch X (không
ch a mu i amoni) và 549m gam h n h p khí T g m CO2, NO, NO2. Dung d ch X tác d ngăđ c
v i t iăđaă20,16ăgamăCu,ăthuăđ c dung d ch Y và khí NO là s n ph m kh duy nh t c a N+5.
Kh iăl ng ch t tan trong Y nhi uăh năkh iăl ng ch t tan trong X là 18,18 gam M t khác, dung
d chăXăc ngăph n ng v i t iăđaă0,87ămolăBa(OH)2,ăthuăđ c 90,4 gam k t t a. Bi t trong A, oxi
chi m 24,407% v kh iăl ng. Ph nătr măkh iăl ng NO2 trong T có giá tr g n nh t v i giá tr
nàoăsauăđây?
A. 28,75%.
B. 33,85%.
C. 46,54%.
D. 29,35%.
Câu 157: Cho m t octapeptit m ch h Măđ c t o t cácă -aminoaxit (no, m ch h , phân t ch
có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH).ă t cháy hoàn toàn m gam M, c n v aăđ 0,204 mol O2.
Cho m gam M tác d ng v i dung d ch NaOH v aăđ , cô c n dung d ch sau ph n ngăthuăđ c
h n h p Y ch a mu i natri c aăcácă -aminoaxit.ă t cháy hoàn toàn Y trong 1,250 mol không
khí, sau khi các ph n ng x yăraăhoànătoàn,ălàmăng ngăt h tăh iăn c th y còn l i 1,214 mol


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
khí. Bi t trong không khí, O2 chi m 20% th tích, còn l i là N2. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr
nàoăsauăđây?
A. 4,3.
B. 4,4.
C. 4,1.
D. 4,6.
Câu 158: H n h p P g m 2 ch t h uăc ă(ch ch a m t lo i nhóm ch c) có công th c phân t là
C11H10O4 và C9H10O2.ă t cháy hoàn toàn 50,6 gam h n h păPăthuăđ c 27 gam H2O. Cho 50,6
gam h n h p P trên tác d ng v aăđ 350 ml dung d chăNaOHă2Măthuăđ c ch t h uăc ăTăvàă
68,8 gam h n h p g m 3 mu i X, Y, Z ( MX > MY > MZ > 90). Kh iăl ng c a X có g n nh t v i
giá tr nàoăsauăđây?
A. 12 gam.
B. 15 gam.
C. 19 gam.
D. 35 gam.
Câu 159: Hòa tan hoàn toànămăgamăh năh păXăg măMgă,ăFe,ăFeCO3, Cu(NO3)2 vàoădungăd chă
ch aăNaNO3 0,045 mol và H2SO4,ăthuăđ cădungăd chăYăch ăch aăcácămu iătrungăhòaăcóăkh iă
l ngălàă62,605ăgamă(khôngăch aăionăFe3+)ăvàă3,808ălítă(đktc)ăh năh păkhíăZă(trongăđóăcóă0,02ă
19
mol H2). T ăkh iăc aăZăsoăv iăO2 b ngă .ăThêmăti pădungăd chăNaOHă1ăMăvàoăYăđ năkhiăthuă
17
đ căl ngăk tăt aăl nănh tălàă31,72ăgamăthìăv aăh tă865ăml.ăM tăkhác,ăthêmădungăd chăBaCl2
v aăđ ăvàoădungăd chăY,ăl căb ăk tăt aăđ cădungăd chăG,ăsau đóăchoăthêmăl ngăd ăAgNO3 vào
Găthuăđ că256,04ăgamăk tăt a.ăGiáătr ăc aămălà:
A. 26,5.
B. 27,2.
C. 22,8.
D. 19,8.
Câu 160: tăcháyăh năh păg mă2,6ăgamăZnăvàă2,24ăgamăFeăv iăh năh păkhíăXăg măCl2 và O2,
sauăph nă ngăch ăthuăđ căh năh păYăg măcácăoxităvàămu iăcloruaă(khôngăcònăkhíăd ).ăHòaătană
hoànă toànă Yă b ngă m tă l ngă v aă đ ă 120ă mlă dungă d chă HClă 1M,ă thuă đ că dungă d chă Z.ă Choă
AgNO3 d ăvàoăZ,ăthuăđ că28,345ăgamăk tăt a.ăPh nătr măth ătíchăc aăCl2 trongăh năh păXălà:
A. 56,36%.
B. 51,72%.
C. 53,85%.
D. 76,70%.
Câu 161: H năh păEăg măbaăpeptităm chăh :ăđipeptităX,ătripeptităY,ătetrapeptităZăcóăt ăl ămolă
t ngă ngălàă2ă:ă1ă:ă1.ăChoăm tăl ngăEăph nă ngăhoànătoànăv iădungăd chăNaOHăd ,ăthuăđ că
0,25ămolămu iăc aăglyxin,ă0,2ămolămu iăc aăalaninăvàă0,1ămolă mu iăc aăvalin.ăM tăkhác,ăđ tă
cháyăhoànătoànămăgamăE,ăthuăđ căt ngăkh iăl ngăc aăCO2 và H2Oălàă39,14ăgam.ăGiáătr ăc aămă
là:
A. 16,78.
B. 22,64.
C. 20,17.
D. 25,08.
Câu 162: X, Y (MX < MY)ălàăhaiăaxităk ăti păthu căcùngădãyăđ ngăđ ngăaxităfomic;ăZălà este hai
ch căt oăb iăX,ăYăvàăancolăT.ă tăcháyă25,04ăgamăh năh păEăch aăX,ăY,ăZ,ăTă(đ uăm chăh )ăc nă
dùng 16,576 lít O2 (đktc)ăthuăđ că14,4ăgamăn c.ăM tăkhác,ăđunănóngă12,52ăgamăEăc nădùngă
380ămlădungăd chăNaOHă0,5M.ăBi tăr ngă ăđi uăki năth ng,ăancolăTăkhôngătácăd ngăđ căv iă
Cu(OH)2.ăPh nătr măkh iăl ngăXătrongăEăg nănh tăv iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 50%.
B. 40%.
C. 55%.
D. 45%
Câu 163: Choă35,2ăgamăh năh păXăg măphenylăfomat,ăpropylăaxetat,ămetylăbenzoat,ăbenzylă
fomat,ăetylăphenylăoxalatătácăd ngăv iăl ngăd ădungăd chăNaOH,ăcóă0,4ămolăNaOHăthamăgiaă
ph nă ng,ăthuăđ c
dungăd chăch aămăgamămu iăvàă10,4ăgamăh năh păancolăY.ăChoăYătácăd ngăh tăv iăNa,ăthuăđ că
2,24 lít H2 (đktc).ăGiáătr ăc aămălà:
A. 40,8.
B. 39,0.
C. 37,2.
D. 41,0.
Câu 164: unănóngă0,14ămolăh năh păTăg măhaiăpeptităXă(CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt)ăv iă
dungăd chăNaOHăv aăđ ăch ăthuăđ cădungăd chăch aă0,28ămolămu iăglyxinăvàă0,4ămolămu iăc aă
alanin.ăM tăkhác,ăđ tăcháyămăgamăTătrongăO2 v aăđ ,ăthuăđ căh năh păCO2, H2O và N2, trong
đóăt ngăkh iăl ngăc aăCO2 và H2Oălàă63,312ăgam.ăGiáătr ăc aămăg nănh t v iăgiáătr ănàoăsauă
đây?
A. 18.
B. 34.
C. 32.
D. 28.
Câu 165: Choăm tăl ngăkimălo iăAlăvàoădungăd chăch aăh năh păg măHCl;ă0,05ămolăNaNO3
và 0,1 mol KNO3.ăSauăkhiăph nă ngăx yăraăhoànătoànăthuăđ cădungăd chăXăch aămăgamămu i,ă


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
kimălo iăd ăvàă0,125ămolăh năh păkhíăY,ăg mă2ăkhíăkhôngămàuătrongăđóăcóă1ăkhíăhóaănâuăngoàiă
khôngăkhí,ăcóăt ăkh iăsoăv iăH2 làă12,2.ăGiáătr ăc aămălà:
A. 33,375.
B. 46,425.
C. 27,275.
D. 43,500.
Câu 166: Este A t o b iă2ăaxităcacboxylicăX,ăYăđ u m ch h , không phân nhánh và ancol Z. Xà
phòng hóa hoàn toàn a gam A b ng 140 ml dung d chăNaOHăxM.ă trungăhòaăNaOHăd ăsauă
ph n ng c n dùng 80 ml dung d chăHClă0,25M,ăthuăđ c dung d ch B. Cô c n dung d ch B thu
đ c b gam h n h p mu iăkhanăM.ăNungăMătrongăNaOHăkhanăd ,ăcóăx cătácăCaO,ăthuăđ c
ch t r n R và h n h p khí K g mă2ăhiđrocacbonăcóăt kh i so v i O2 là 0,625. D n khí K l i qua
dung d chăn căbromăd ăth y có 5,376 lít m t ch t khí thoát ra. Cho toàn b l ng ch t r n R
thuăđ c trên tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãngăd ăthìăcóă8,064ălítăkhíăCO2 thoátăra.ă đ t
cháy hoàn toàn 2,76 gam ancol Z c n dùng 2,352 lít O2, sau ph n ng khí CO2 vàăh iăn c t o
thành có t l kh iăl ngăt ngă ng là 11 : 6. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn, các th tích khí
đoă đktc.ăGiáătr c a t ng (a + b + x) g n nh t v i giá tr nàoăsauăđây?
A. 64
B. 60
C. 62
D. 66
Câu 167: Hoàătană17,44ăgamăh năh pă X g mă FeS,ăCu2S và Fe(NO3)2 (trongăđóănguyênăt ă
nit ă chi mă 6,422%ă kh iă l ngă h n h p)ă vàoă dungă d chă HNO3 đ c,ă nóng,ă d .ă Sauă cácă ph nă
ngăthuăđ căh năh păkhíăY (g măNO2 và SO2)ăvàădungăd chăZ.ăChoădungăd chăBa(OH)2 d ă
vào Z,ăsauăph nă ngăthuăđ că35,4ăgamăk tăt aăT g mă3ăch t.ăL cătáchăT r iănungăđ năkh iă
l ngă khôngă đ iă thuă đ că 31,44ă gamă ch tă r nă E.ă Ph nă tr mă kh iă l ngă c aă nguyênă t ă oxiă
trong E g n nh t v iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 27,5.
B. 24,5.
C. 18,2.
D. 32,5.
Câu 168: H n h p X g mătripeptităAăvàătetrapeptităBăđ uăđ c c u t o b i glyxin và alanin.
Thành ph n ph nătr măkh iăl ngănit ătrongăAăvàăBătheoăth t là 19,36% và 19,44%. Thu
phân 0,1 mol h n h p X b ngăl ng dung d ch NaOH v aăđ ,ăthuăđ c dung d ch Y. Cô c n
dung d chăYăthuăđ c 36,34 gam h n h p mu i. T l mol A và B trong h n h p X là:
A. 2 : 3
B. 3 : 7
C. 7 : 3
D. 3 : 2
Câu 169:
t cháy h t 25,56 gam h n h p H g măhaiăesteăđ năch c X, Y thu căcùngădãyăđ ng
đ ng liên ti p và m t aminoaxit Z thu cădãyăđ ngăđ ng c a glyxin (MZ > 75) c năđ ngă1,09ămolă
O2,ăthuăđ c CO2 và H2O v i t l molăt ngă ng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2.ăC ngăl ng H trên
cho tác d ng h t v i dung d ch KOH, cô c n dung d ch sau ph n ngăđ c m gam r n khan và
m t ancol duy nh t. Bi t KOH dùng d ă20% so v iăl ng ph n ng. Giá tr c a m là:
A. 38,792
B. 34,760
C. 31,880
D. 34,312
Câu 170: H n h p X ch a hai h p ch t h uăc ăg m ch t Y (C2H7O2N) và ch t Z (C4H12O2N2).
unănóngă 9,42 gam X v i dung d chăNaOHăd ,ăthuăđ c h n h p T g m hai amin k ti p có t
kh i so v i He b ng 9,15. N u cho 9,42 gam X tác d ng v i dung d chăHClăloãngăd ,ăthuăđ c
dung d ch có ch a m gam mu i c a các h p ch t h uăc .ăGiáătr c a m là:
A. 10,31 gam
B. 11,77 gam
C. 14,53 gam
D. 7,31 gam
Câu 172: H n h p X g m M2CO3, MHCO3 và MCl v i M là kim lo i ki m, nung nóng 20,29
gam h n h p X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn th y còn l i 18,74 gam ch t r n.ăC ngăđemă
20,29 gam h n h p X trên tác d ng h t v i 500 ml dung d ch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí
(đktc)ăvàăthuăđ c dung d ch Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 d ăthìăthuăđ c 74,62
gam k t t a. Kim lo i M là:
A. Cs
B. Na
C. K
D. Li
Câu 173: H năh păTăg măX, Y, Z (58 < MX < MY < MZ <ă78),ălàăh păch tăh uăc ăt păch c,ă
phânăt ăch ăch aăC,ăHăvàăOăcóăcácătínhăch t sau: X,ăY,ăZăđ uătácăd ngăđ căv i Na; Y, Z tác
d ngăđ căv i NaHCO3;ăX,ăYăđ uăcóăph nă ngătráng b c. Choăcácăphátăbi uăsau:
(1)ăTrongăXăs ănguyênăt ăHăg păđôiăs ănguyênăt ăC.
(2)ă tăcháyă1ămolăYăc nă1ămolăO2.
(3)ăZăcóănhi tăđ ăsôiănh ăh năX.


TH YăNGUY NăV NăTHỄIăăăăăăăă Tă:ă09.789.95.825ăăăăăăăăăăăăPAGEă:ăHịAăH CăTH YăTHỄIă
23 – NGÕ HU ă- HN
(4)ăZăcóăth ăđi uăch ătr căti păt ăY.
S ăphátăbi uăđ ngălà:
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 174: Choămăgamăh năh păXăg măMgO,ăCuO,ăMgSăvàăCu2Să(oxiăchi mă29,7%ăkh iăl ngă
h nă h p)ă tană h tă trongă dungă d chă H2SO4 và NaNO3,ă thuă đ că dungă d chă Yă ch ă ch aă 4mă gamă
mu iătrungăhòaăvàă2,016ălítă(đktc)ăh năh păkhíăZăg măNO2, SO2 (khôngăcònăs năph măkh ăkhác).ă
ChoăYătácăd ngăv a đ ăv iădungăd chăBa(NO3)2,ăđ cădungăd chăTăvàă27,96ăgamăk tăt a.ăCôăc nă
Tăđ căch tăr năM.ăNungăMă đ năkh iăl ngăkhôngăđ i,ăthuăđ că8,064ălítă(đktc)ăh năh păkhíăQă
(cóăt ăkh iăsoăv iăHeăb ngă9,75).ăGiáătr ăc aămăg năgiáătr ănàoănh tăsauăđây?
A. 7,6
B. 12,8
C. 10,4
D. 8,9
Câu 175: H năh păEăch aăpeptităXă(t oăb iăglyxinăvàăalanin;ăcóăs ăliênăk tăpeptitănh ăh nă7)ăvàă
esteăYăm chăh ă(đ căt oăb iăetylenăglicolăvàăm tăaxităđ năch c,ăkhôngănoăch aăm tăliênăk tă
C=C).ă unănóngăh năh păEăv iădungăd chăNaOH v aăđ ăthuăđ că23,08ăgamăh năh păF.ăL yă
toànă b ă Fă đ tă cháyă thuă đ că Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O.ă Ph mă tr mă kh iă
l ngăc aăXăg nănh tăv iăgiáătr ănào sauăđây?
A. 27,51.
B. 28,15.
C. 27,66.
D. 25,59.
Câu 176 X, Y là hai axit cacboxylicăđ uăđ năch c,ăm chăh ă(trongăphânăt ăX,ăYăch aăkhôngăquáă
2ăliênăk tă ăvàă50ă<ăMX < MY);ăZălàăesteăđ căt oăb iăX,ăYăvàăetylenăglicol.ă tăcháyă13,12ăgamă
h năh păEăch aăX,ăY,ăZăc nădùngă0,50ămolăO2.ăM tăkhác,ă0,36ămolăEălàmăm tămàuăv aăđ ădungă
d chăch aă0,1 mol Br2.ăN uăđunănóngă13,12ăgamăEăv iă200ămlădungăd chă OHă1Mă(v aăđ ),ăcôă
c nădungăd chăsauăph nă ngăthuăđ căh năh păFăg măaăgamămu iăAăvàăbăgamămu iăBă(M A <
MB).ăT ăl ăc aăaă:ăbăg nănh tăv iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 2,9.
B. 2,7.
C. 2,6.
D. 2,8.
Câu 177. Tr n 8,1 gam Al v i 35,2 gam h n h p X g m Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2, thu
đ c h n h p Y. Hòa tan h t Y vào dung d ch ch a 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3 đ n ph n
ngăhoànătoàn,ăthuăđ c dung d ch Z (không có NH4+) và 0,275 mol h n h p khí T g m NO và
N2O. Cho dung d ch AgNO3 d ăvàoăZăđ n ph n ngăhoànătoàn,ăthuăđ c dung d ch M; 0,025
mol khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và 280,75 gam k t t a. Ph nătr măkh iăl ng c a
Fe(NO3)2 trong Y là:
A. 51,14%.
B. 62,35%.
C. 76,70%.
D. 41,57%.
Câu 178. Nungămăgamăh năh păg măMgăvàăCu(NO3)2 trongăđi uăki năkhôngăcóăkhôngăkhí,ăsauă
m tăth iăgianăthuăđ căch tăr năXăvàă10,08ălítă(đktc)ăh năh păkhíăg măNO2 và O2. Hòa tan hoàn
toànăXăb ngă650ămlădungăd chăHClă2M,ăthuăđ cădungăd chăYăch ăch aă71,87ăgamămu iăcloruaă
vàă0,05ămolăh năh păkhíăZăg măN2 và H2.ăT ăkh iăc aăZăsoăv iăHeăb ngă5,7.ăGiáătr ăc aămăg nă
nh tăv iăgiáătr ănàoăsauăđây?
A. 50.
B. 54.
C. 62.
D. 46.
Câu 179. ChoămăgamăMgăvàoădungăd chăch aă0,06ămolăAgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sauăm tă
th iăgianăthuăđ că11,664ăgamăch tăr năvàădungăd chăXăch aă2ămu i.ăTáchăl yăk tăt a,ăthêmăti pă
5,04ăgamăb tăs tăvàoădungăd chăX,ăsauăkhiăcácăph nă ngăhoànătoàn,ăthuăđ că5,616ăgamăch tăr n.ă
Giáătr ăc aăm là:
A. 2,784.
B. 3,168.
C. 2,880.
D. 2,592.
Câu 180. XăvàăYălàăhaiăesteăđ năch c có m t liên k t C=C, Z là este no hai ch c,ăđ u m ch h
(nX = nY; MX < MY). Cho 20,95 gam h n h p g m X ,Y, Z tác d ng v aăđ v i 0,25 mol NaOH
thuăđ c h n h p F g măhaiăancolăđ ngăđ ng liên ti p và m gam mu i. L y l ng mu i sinh ra
cho tác d ng v i h n h păNaOHăd ,ăCaOănungănóngăthìăthuăđ că4,7ăgamă3ăhiđrocacbon.ăC ngă
l ng mu i trên n uăđemăđ tăcháyăthìăthuăđ c 10,08 lít CO2 (đktc).ăPh nătr măkh iăl ng c a X
trong h n h păđ u là:
A. 20,25%.
B. 52,20%.
C. 25,20%.
D. 20,52%.
Câu 181: Cho 29,2 gam h n h p X g m Fe3O4 và CuO nung nóng ph n ng v i CO, sau m t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×