Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài: THỜI GIAN BIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết đọc chậm, rõ ràng các số chỉ giờ; ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,
cột, dòng.
- Hiểu được tác dụng của thời gian biểu (trả lời được CH 1,2)
- HS khá, giỏi trả lời được CH3.
-Giáo dục học sinh biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý đúng giờ .
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Bảng phụ viết vài câu luyện đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
*Mục tiêu: Đọc đúng các số chỉ giờ. Biết nghỉ hơi
đúng sau các dấu câu giữa các cột các dòng. Đọc

chậm rãi, rõ ràng rành mạch .
*Cách tiến hành:
-Giáo viên đọc mẫu toàn bài (chú ý giọng đọc
chậm rãi, rõ ràng, rành mạch ngắt nghỉ rõ).
-Đọc từng câu
-GV chỉ định 1 em đọc đầu bài (Thời gian biểu, Họ

-Theo dõi đọc thầm.
+1 em đọc lần 2.
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
-1 em đọc đầu bài (Thời gian
biểu, Họ và tên ……… ) Các

và tên ……… ) Các em khác nối tiếp nhau đọc

em khác nối tiếp nhau đọc từng

từng dòng đến hết bài.
-Luyện đọc từ khó :

dòng đến hết bài (2-3 lượt).
-HS luyện đọc các từ ngữ: Thời

-Đọc từng đoạn trong nhóm :
-Bảng phụ: Hướng dẫn luyện đọc câu :
-Kết hợp giảng từ : Thời gian biểu, vệ sinh cá nhân
(SGK/ tr 133)

gian biểu, vệ sinh cá nhân..
-Chia nhóm : Từng nhóm 4 em
tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong
Thời gian biểu.
Sáng.// 6 giờ đến 6 giờ 30/ Ngủ


Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Nhận xét, kết luận người đọc tốt nhất.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Mục tiêu: Hiểu từ : Thời gian biểu. Hiểu tác


dậy, tập thể dục,/ vệ sinh cá
nhân.//
nhận xét.

dụng của thời gian biểu (giúp người ta làm việc có
kế hoạch), hiểu cách lập thời gian biểu.
*Cách tiến hành:
-Em hãy kể các việc Phương Thảo làm hàng ngày?
-Thới gian biểu ngày nghỉ của Thảo có gì khác

-HS nêu.
-Nhận xét.
-Trả lời.

ngày thường?
-Nhận xét.
- Tập đọc lại bài và lập ra 1
3. Kết luận:
-Thời gian biểu tạo thuận lợi gì cho chúng
ta?
-Người lớn trẻ em cần nên lập Thời gian
biểu.
-Nhận xét tiết học. Dặn dò- Học bài.

TGB dán ở góc học tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×