Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CHỈ TÍNH CHẤT - CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:
- Bước đầu tìm được từ trái nghĩa với từ cho trước. Biết đặt câu với mỗi từ cho trước
trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo kiểu: Ai( cái gì, con gì) thế nào?
-Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh.
- H(TB-Y) bước đầu hiểu từ trái nghĩa. Biết dùng những từ trái nghĩa là từ chỉ tính chất
để đặt câu đơn giản
-H yêu quý vật nuôi
II. Đồ dùng dạy - học. Bảng phụ viết bài tập 2,bảng phụ,vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học .
NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ:(5’) -Tìm các từ chỉ đặc điểm của
người vật

-3-4 HS nêu


-Đặt câu theo mẫu:Ai thế nào?

-Làm bảng con

-Nhận xét đánh giá

-H nhận xét

*HĐ1:
GTB(1’)

-Giới thiệu bài

-H nhắc lại đề bài

*HĐ2: HD
làm bài
tập(25-27’)

Bài 1:Tìm từ trái nghĩa…

-2 HS đọc

-Gọi HS đọc bài

-Đọc mẫu :tốt- xấu

-T giúp H hiểu: từ trái nghĩa là từ
có nghĩa trái ngược nhau

-Thảo luận theo nhóm 2 bàn để
tìm từ trái nghĩa và ghi kết quả

2 Bài mới


-T theo dõi, giúp đỡ H các nhóm

ở bảng phụ


-H các nhóm TB kết quả

-T t/c cho H nhận xét, bổ sung

-H nhận xét,bổ sung

-Yêu cầu tìm thêm 1 số cặp từ trái - H(TB-Y): nêu
nghĩa
Bài 2:Đặt câu với mỗi từ…

-2 HS đọc

-T gọi H đọc

-Nêu: chú mèo ấy rất ngoan

-HD HS làm mẫu

-Ngoan

+Chú mèo ấy thế nào?

-Chú mèo ấy

+Con gì rất ngoan?

-Vài H nêu miệng

-T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y):

-Ghi vào bảng phụ CN
-Nối tiếp nhau đặt câu

-T chốt kiểu câu: ai thế nào và
hình thức TB câu

-Nhận xét, nhắc lại hình thức
TB câu

Bài 3:Viết tên các con vật trong
tranh
-Cho HS quan sát tranh và HD
HS cách thi đố nhanh về tên con
vật(HS1- nêu câu đố và gọi bạnHS2 trả lời được thì có quyền ra
câu đố

-H thảo luận theo nhóm 2
-Quan sát tranh. Dựa vào đặc
điểm bên ngoài của nó để nêu
câu đố bạn
+Con gì có sừng, ăn cỏ, kêu be
be
+Con dê

-Đối với con vật nuôi em cần có
thái độ thế nào?

+Con gì 2 tai kêu thẳng đứng ăn
cỏ? (con thỏ)

-Nhắc HS về tìm thêm từ trái

-Nối tiếp nhau đọc lại tên con
vật


3.Củng cốdặn dò (3’)

nghĩa, từ chỉ loài vật

-Yêu thương chăm sóc
-Hệ thống nội dungbài họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×