Tải bản đầy đủ

đề thi thử THPTQG 2019 sinh học liễn sơn vĩnh phúc lần 3 có lời giải

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

KỲ THI KSCL LẦN 3 NĂM 2019
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, bằng chứng trực tiếp dùng để xác định loài xuất
hiện trước, loài xuất hiện sau là
A. cơ quan thoái hóa
B. cơ quan tương tự
C. cơ quan tương đồng D. hóa thạch.
Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là
A. biến dị cá thể TSU
B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
D. đột biến gen.
Câu 3: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lí.
C. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất.

D. Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá chỉ diễn ra ở động vật,
Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ Tam
Điệp là
A. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát
B. Cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú và chim.
C. Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim
D. Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư và côn trùng.
Câu 5: Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm
phân đã tạo ra 1 giao tử có trình tự các gen trên NST là ABCDEH*GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân
đã xảy ra đột biến
A. đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
B. chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
C. đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể.
D. chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST.
Câu 6: Cây hấp thụ nitơ ở dạng
A. Na2+ và NO3B. N2 va NH 3
C. NH4+ và NO3D. NH4 và NO3+
Câu 7: Nơi ở là
A. khu vực sinh sống của sinh vật
B. nơi cư trú của loài
C. khoảng không gian sinh thái
D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật
Câu 8: Ở người, alen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên
nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai bị bạch tạng. Biết mọi người
khác trong gia đình bình thường, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Kiểu gen của bố mẹ là
А. Аа  Аа
B. AA  AA
C. XAXa  XAY.
D. Aa  AA.
Câu 9: Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố sinh học đóng vai trò
chủ đạo trong giai đoạn
A. Người vượn hóa thạch và người cổ.
B. Người hiện đại.
C. Người vượn hóa thạch và người hiện đại.
D. Người cổ và người hiện đại.
Câu 10: B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp
gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của
cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại vitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B làA. mất một cặp A-T
B. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.
C. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.
D. mất một cặp G-X
Câu 11: Một trong những đặc điểm của thường biến là yêu
A. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính
B. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
C. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.
D. di truyền được cho đời sau, là nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 12: Giả sử một quần thể động vật có 200 cá thể. Trong đó 60 cá thể có kiểu gen AA; 40 cá thể có
kiểu gen Aa; 100 cá thể có kiểu gen aa, tần số của alen A trong quần thể trên là
A. 0,2.
B. 0,4
C. 0,5
D. 0,3
Câu 13: Cho các thành phần: 1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X; 3. Enzim ARN
polimeraza; 4. Ezim ADN ligaza; 5. Enzim ADN polimeraza. Các thành phần tham gia vào quá trình
phiên mã các gen cấu trúc của operon Lac ở E.coli là
A. 3,5
B. 2, 3
C. 2, 3, 4.
D. 1, 2, 3.
Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactôzơ thì
prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách
A. liên kết vào vùng mã hóa
B. liên kết vào gen điều hòa.
C. liên kết vào vùng vận hành
D. liên kết vào vùng khởi động.
Câu 15: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể
A. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.
B. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.
C. có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
D. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về hai cực của tế bào.
Câu 16: Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại
cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của U
A. chọn lọc tự nhiên
B. đột biến.
C. các yếu tố ngẫu nhiên
D. giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 17: Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái
A. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất
B. ở mức phù hợp nhất đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất
C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường
D. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất
Câu 18: Ở ngô, tính trạng kích thước về chiều cao của thân do 3 gen quy định, mỗi gen có 2 alen. Mỗi
alen lặn làm cây cao thêm 10 cm, chiều cao cây thấp nhất 80 cm. Chiều cao của cây cao nhất là
A. 100 cm
B. 140 cm.
C. 120 cm
D. 110 cm
Câu 19: Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau:
1. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
2. Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình
tiến hóa. 3. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.
4. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiến gen của quần thể..
5. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. Các thông tin nói về vai trò của
đột biến gen là:
A. 1,4
B. 3, 4.
C. 1, 3
D. 2, 5
Câu 20: Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền ở thế hệ đầu là: 0,2 BB: 0,8 Bb, nếu cho tự thụ phấn
liên tiếp qua 3 thế hệ thì thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ F3 là
A. 10% BB : 70% Bb : 30% bb
B. 55% BB : 10% Bb : 35% bb.


C. 80% BB : 20% Bb

D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb.

Câu 21: Ở người, gen qui định nhóm máu ABO gồm 3 alen IA, IB,I0 nằm trên NST thường. Trong đó alen
Câu 25: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển
vượt trội bố mẹ gọi là
A. ưu thế lai.
B. thoái hóa giống.
C. siêu trội.
D. bất thụ.
Câu 26: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo, kết quả có thể mọc
thành
A, cây trồng đa bội hóa để có dạng hữu thụ
B. các dòng tế bào đơn bội.
C. các giống cây trồng thuần chủng.
D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.
Câu 27: Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim được thực hiện nhờ sự
A. co dãn của túi khí
B. di chuyển của chân
C. vận động của cổ
D. vận động của đầu
Câu 28: Ở cà chua, alen B quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cho cây
tứ bội có kiểu gen BBBb tự thụ phấn thu được F1. Trong số cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho
đời con toàn cây thân cao thuần chủng là bao nhiêu? Biết quá trình giảm phân bình thường, cây 4n tạo
giao tử 2n đều có khả năng thụ tinh và không xảy ra đột biến.
A. 12,75%.
B. 75%
C. 50%
D. 25%.
Câu 29: Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ
phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về
A. biến động di truyền
B. di - nhập gen.
C. giao phối không ngẫu nhiên
D. thoái hoá giống.
Câu 30: Trong nhóm vượn người ngày nay, loài có quan hệ gần gũi nhất với người là
A. gôrila.
B. vượn
C. tinh tinh
D. đười ươi
Câu 31: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen không alen quy định. Lại hai cây có
kiểu hình khác nhau thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa
trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, trong tổng số cây thu được
ở F2, số cây hoa đỏ mang alen trội chiếm tỉ lệ
A. 25%
B. 18,55%.
C. 12,5%
D. 37,5%
Câu 32: Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là
A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.


C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
Câu 33: Ở đậu Hà Lan, alen A (hoa mọc ở trục) trội hoàn toàn so với alen a (hoa mọc đỉnh), alen B. (màu
đỏ) trội hoàn toàn so với alen b (màu trắng). Lai 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương
phản thu được F1 100% hoa mọc ở trục, màu đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2. Theo lý thuyết,
trong số các cây thu được ở F2 , số cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? Biết các gen phân li
độc lập, giảm phân bình thường, không có đột biến xảy ra.
A. 56,25%
B. 6,25%
C. 50%
D. 31,25%.
Câu 34: Sản phẩm của pha sáng gồm:
A. ATP, NADPH VÀ O2.
B. ATP, NADPH VÀ CO2.
C. ATP, NADP" VÀ O2
D. ATP, NADPH
Câu 35: Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3... AAATTGAGX. 5 Biết quá
trình phiên mã bình thường, trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là
A. 5'... TTTAAXTXG...3'
B. 3”...UUUAAXUXG...5'.
C. 5’... TTTAAXTGG...3'
D. 3”... GXUXAAUUU...5”.
Câu 36: Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen AaDdEe giảm phân hình thành giao tử bình thường, theo
lý thuyết số loại giao tử tối đa tạo ra từ cơ thể này là
A. 6
B. 16
C. 4
D. 8
Câu 37: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng
phân bố eraza
A. hạn chế
B. rộng
C. vừa phải
D. hep
Câu 38: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được
tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’  3’
B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 3’  5’
C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’  5’
D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 5'  3’
Câu 39: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit để tổng hợp một phân tử
mARN nhân tạo. Để phân tử mARN sau tổng hợp có thể thực hiện dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Ba
loại nuclêôtit được sử dụng là
A. U, A, X
B. A, G, X
C. U, G, X
D. G, A, U.
Câu 40: Ở một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14, số nhóm gen liên kết của loài là
A. 2
B. 14
C. 7
D. 28
----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN
1-D

2-A

3-A

4-B

5-C

6-C

7-B

8-A

9-A

10-C

11-C

12-B

13-B

14-C

15-C

16-C

17-B

18-B

19-D

20-B


21-A

22-D

23-D

24-C

25-A

26-B

27-A

28-D

29-B

30-C

31-D

32-A

33-C

34-A

35-D

36-D

37-B

38-A

39-D

40-C

(http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết)

Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: D
Bằng chứng trực tiếp là hoá thạch, các bằng chứng khác là bằng chứng gián tiếp
Câu 2 : A
Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là biến dị cá thể
Câu 3: A
Phát biểu đúng là A
B sai, có cả sự hình thành loài mới khác khu vực địa lý
C sai, hình thành loài mới bằng con đường gây đột biến là nhanh nhất
D sai, lai xa và đa bội hoá ít xảy ra ở động vật,
Câu 4: B
Sinh vật ở kỷ Tam Điệp có đặc điểm:Cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát
sinh thú và chim
Câu 5: C
Đột biến này là đảo đoạn NST có chứa tâm động  làm thay đổi hình dạng, trình tự gen trên NST
Câu 6: C
Cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ và NO3Câu 7: B
Nơi ở là nơi cư trú của sinh vật Chọn B
Câu 8: A
Bệnh bạch tạng là do gen lặn trên NST thường quy định, con bị bệnh mà bố mẹ bình thường – bố mẹ
dị hợp
Câu 9: A
Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố sinh học đóng vai trò chủ
đạo trong giai đoạn người vượn hóa thạch và người cổ
Câu 10: C
Phương pháp: Áp dụng các công thức:
N
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit L   3, 4
2
(Å); Inm = 10 Å
CT tính số liên kết hidro : H = 2A +3G
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N  (2n – 1)


Cách giải:
NB = 2L/3,4 =1300
HB = 2AB + 3GB = 1669

2 AB  2GB  1300
 AB  TB  281
Ta có hệ phương trình 

2 AB  3GB  1669
GB  X B  369
gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp 1689 nuclêôtit loại
timin và 2211 nuclêôtit loại vitôzin
Tmt = (TB + Tb)(22 – 1) = 1689 → Tb = 282
Xmt = (XB + Xb)(22 – 1) = 2211 → Xb = 368
Dạng đột biến này là thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T
Câu 11: C
Thường biến xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định, không di truyền, phát sinh trong đời sống
cá thể
Câu 12: B
Phương pháp:
Quần thể có cấu trúc di truyền: Xaa:yAa:zaa
y
Tần số alen pA= x   qa  1  pA
2
Cách giải:
Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,3AA:0,2Aa:0,5aa
0, 2
Tần số alen pA =0, 3+
 0, 4
2
Câu 13: D
Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã ở E.coli là 2,3
Câu 14: C
Trong cơ chế hoạt động của Operon Lac, khi môi trường không có lactose thì protein ức chế sẽ liên kết
với vùng vận hành để ngăn cản phiên mã
Câu 15: C
Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như
làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau
Câu 16: C
Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có
thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 17: A
Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất
Câu 18: B
Cây cao nhất có 6 alen lặn, chiều cao của cây cao nhất là: 80 + 6  10=140
Câu 19: D
Các thông tin nói về đột biến gen là: 2, 5
(1): CLTN
(3): Các yếu tố ngẫu nhiên
(4): giao phối không ngẫu nhiên
Câu 20: B
Phương pháp:


Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: Xaa:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền
x

y 1  1/ 2n 

y 1  1/ 2n 
y
AA : n Aa : z 
aa
2
2

2
Cách giải:
Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ kiểu gen của quần thể là:
0, 2 

0,8 1  1/ 23 
2

0,8 1  1/ 2
0,8
AA : 3 Aa :
2
2

n

 aa 

0,55AA:0,1Aa:0,35aa

Câu 23: D
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G
Cách giải:
Mạch mã gốc: 3'... TAXXAX GGT XXA TXA..5'
Mạch mARN:5'... AUG GUG XXA GGU AGU...3'
Câu 24: C
F1: có 4 loại kiểu hình  P dị hợp 2 cặp gen
F1: aabb = 1%

 mỗi bên cho giao tử ab =

0, 01 =0,1

 mỗi bên cho giao tử AB=0,1
 tỉ lệ kiểu gen AABB = 0,1  0,1=0,01
Câu 25: A
Hiện tượng con lại có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt
trội bố mẹ gọi là ưu thế lai
Câu 26: B
Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo, kết quả có thể mọc thành các
dòng tế bào đơn bội
Câu 27: A
Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim được thực hiện nhờ sự co dãn của túi khí
Câu 28: D
BBBb giảm phân tạo 1/2BB:1/2Bb
Đời sau : 1/4BBBB:2/4BBBb:1/4bbbb


Cho F1 tự thụ phấn có 1/4 cây chỉ cho cây cao thuần chủng
Câu 29: B
Đây là ví dụ về di nhập gen
Câu 30: C
Tinh tinh có quan hệ gần gũi với con người nhất
Câu 31: D
Tỷ lệ kiểu hình 9 hoa trắng:7 hoa đỏ  tương tác bổ sung
A-B-: Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb hoa trắng
P: AaBb  AaBb  1/16aabb  tỷ lệ cây hoa đỏ có alen trội là 7/16 – 1/16 = 6/16 = 37,5%
Câu 32: A
Phát biểu không đúng là: A, vì ở ruột già không có tiêu hoá hoá học
Câu 33: C
F1  F1: AaBb  AaBb  (0,25AA:0,5AA:0,25aa)(0,25BB10,5Bb:0,25bb)
Số cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ 2  0,5  0,5 = 0,5
Câu 34: A
Pha sáng tạo ra ATP, NAD VA O2
Câu 35: D
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G
Mạch mã gốc: 3 AAATTGAGX. 5
Mạch mARN: 3?...GXUXAAUUU...5’
Câu 36:
Số loại giao tử tối đa là 2  2  2=8
ATP, NADPIVN
Câu 37: B
Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân
bố rộng
Câu 38: A
Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5^3^ nên trên mạch 3 -5 được tổng hợp
liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn
Câu 39: D
Để phân tử mARN sau tổng hợp có thể thực hiện dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Ba loại nuclêôtit
được sử dụng là G, A, U. Vì mã mở đầu là AUG
Câu 40: C
Số nhóm gen liên kết bằng với số NST trong bộ đơn bội của loàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×