Tải bản đầy đủ

Khái niệm ,phương pháp, tính chất của quản trị.

Câu 1: Khái niệm ,phương pháp, tính chất của quản trị. Khái niệm, quy
luật, vai trò các quy luật trong quản trị

K/n quản trị: quản trị là tác động cảu chủ thể quản trị đến đối tượng quản
trị nhằm đạt mục tiêu đã định ra trong những điều kiện biến động của các môi
trường bên ngoài và trên cơ sở các yếu tố nội tại của doanh nghiệp.

Tính chất: quản trị là 1 khoa học, quản trị là 1 nghệ thuật
 Quản trị là 1 khoa học
Tính khoa học của quản trị được thể hiện ở các đòi hỏi sau
Quản trị phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc ccs quy luật khách quan chung và riêng,
tự nhiên, kỹ thuật và xã hội
Quản trị phải dựa trên các nguyeent ắc quản trị
Quản trị cần sử dụng các kỹ thuật quản trị như : kỹ thuật quản trị theo mục tiêu, kỹ
thuật lập kế hoạch, phát triển tổ chức, lập ngân quỹ,hoạch toán giá thành, kiểm tra
theo mạng lưới, kiểm tra tài chính…
Quẩn trị vừa đòi hỏi phải dựa trên sự định hướng mục tiêu và trong từng gia đoạn
phải xác định những khâu chủ yếu.
 Quản trị là một nghệ thuật
Nghệ thuật quản trị là những bí quyết những mẹo và biết làm thế nào để đạt mục
tiêu mong muốn với hiệu quả cao.

Nghệ thuật quản trị luôn liên quan mật thiết với các tình huống cụ thể
Nghệ thuật quản trị bao gồm không chỉ những kinh nghiệm thành công mà cả
những bài học thất bại.
Trên cơ sở nghiên cứu Nghệ thuật quản trị, ng ta rèn luyện được kỹ năng biến lý
luận thành thực tiễn. Nghệ thuật quản trị có thể đc thể hiện ở 1 số lĩnh vực như :
nghệ thuật sử dụng người, ngthuat cạnh tranh trong sx kinh doanh, ngthuat giao
tiếp, phê bình, giáo dục con ng, sử dụng time
 Phương pháp


Các phương pháp quản trị nhằm trả lời các câu hỏi : mục tiêu là gì ? đối tượng là
ai ? phương thức tiến hành ? phải làm gì ? khi nào ? làm như thế nào ?==> cần có
các phương pháp và nghệ thuật quản trị phù hợp
Mục tiêu
Các nguyên tắc quản
trị

đòi hỏi của các quy
luật Sơ đồ mối

Các phương pháp
quản trị

Nghệ thuật quản trị

quan hệ giữa mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp quản trị

Các phương pháp quản trị là tổng thể các cách thưc tác động có thể có và
chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị và khách thể quản trị để
đạt mục tiêu đề ra. Các pp quản trị đc chia thành :
1. Các phương pháp hành chính
Là pp dựa vào mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản trị và kỷ luật cảu
hệ thống
Quản trị con ng có 2 cách là dùng uy và ân. đó là mối quan hệ giữa quyền
uy và phục tùng, nhưng trc tiên phải dùng uy sau mới dùng ân
Sử dụng pp này cần nắm vững y/c sau
Có căn cứ khoa học, có luận cứ, luận chứng đủ.
Có đủ thông tin’phải gắn liền quyền hạn
2. Các phương pháp kinh tế
Là pp tác động vào đối tượng quản trị thông qua các lợi ích kinh tế, để đối
tượng bị quản trị chọn phương án hiệu quả nhất. và theo các hướng sau
Quản trị = mục tiêu, bằng định mức, = trách nhiệm vật chất ( thưởng , phạt)
3. Các phương pháp tâm lý
Là các cách tác dộng vào nhận thức và tình cảm của ng lao đọng
nhằm nâng cao tính tự giác,nhiệt tình cuả họ trong công việc thực
hiện nhiệm vụ. 1 trong các phương páp quan trọng là động viên
con người.
 Hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslo
nhu cầu được tôn trọng
nhu cầu xã hội
nhu cầu an toàn

Nhu cầu tự hoàn
thiện
Nhu cầu tồn tại hay sinh lý


Tồn tại hay nhu cầu sinh lý : thức ăn không khí, đồng hóa, dị hóa
An toàn hay nhu cầu được bào vệ : nơi làm việc an toàn, việc làm được
đảm bào, an toàn về thân thể.
Nhu cầu xh : có nhiều bạn bè, là thành viên của 1 nhóm
Dược tôn trọng : có những vật tượng trưng cho địa vị nhận được các phần
thưởng bằng cấp.
Tự hoàn thiện : phần phát triển tài năng triển vọng nghề nghiệp, lòng tự
trọng, ý chí vươn lên.
 Nôi dung các phương pháp giáo dục
Dường lối chủ trương của hệ thống
Ý thức sáng tạo năng xuất, hiệu quả tổ chức
Xóa bỏ tâm lý sx nhỏ
Xóa bỏ các tàn dư cũ
Xây dựng tác phong cn hóa, hiện đại hóa.
4. Phương pháp pháp lý
Chấp hành đúng luật pháp về kinh tế, về kí kết hợp đồng lao động, hợp
đồng kinh tế.
5. Vận dụng tổng hợp các phương pháp
Sử dụng các pp thích hợp tùy hoàn ảnh
Pp cạnh tranh,Pp marketing, Pp xã hội học, Pp truyền thống
 Kn quy luật : quy luật là mlh bản chất, tất nhiên, phổ biến, bền vững, lặp đi lặp
lại cảu các sự vật hieenh tượng trong những điều kiện nhất định vd : quy luật
cạnh tranh…


 Vai trò của các quy luật :
Quy luật tự nhiên-kỹ thuật :
Quy luật kt-xh :
Quy luật tổ chưc quản trị :
Ql tâm lý : tạo ra niềm tin về hiệu quả sử dụng nhân lực, hiệu quả quản trị
cao hoặc ngược lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×