Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Nhược điểm và tồn tại của mạng lưới cung ứng thuốc - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Nhược điểm và tồn tại của mạng lưới cung ứng thuốc

1.
-

Nhược điểm và tồn tại của mạng lưới cung ứng thuốc
Đường đi của thuốc phức tạp, có nhiều giai đoạn trung gian, ảnh hưởng
nhiều tới giá cả và chất lượng thuốc
Mạng lưới lưu thông phân phối thuốc còn chưa đồng đều, vẫn còn nhiều xã
ở miền núi còn tình trạng “xã trắng” về y tế, về cung cấp thuốc
Việc quản lý chuyên môn của mạng lưới phân phối thuốc chưa chặt chẽ dẫn
tới việc lạm dụng thuốc và sử dụng thuốc không an toàn hợp lý
Trình độ của cán bộ bán thuốc chưa đúng quy chế của ngành, còn thiếu rất
nhiều dược tá bán thuốc ở các địa phương
Chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, chât lượng thuốc, giá thuốc phân phối
tại nhiều địa phương chưa được quản lý, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ
Điều kiện cơ sở vật chất trong phân phối thuốc còn nghèo nàn, lạc hậu, ảnh
hưởng nhiều tới chất lượng thuốc cũng như chất lượng phụ vụ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×