Tải bản đầy đủ

Các quy luật cần chú ý trong kinh doanh

-

-

Các quy luật cần chú ý trong kinh doanh
Các quy luật kinh tế:
o Quy luật cạnh tranh: đòi hỏi các chủ DN phải luôn luôn vươn lên
giành giật lấy toàn bộhoặc một mảng nào đấy của thị trường để tồn
tại, tăng trưởng và phát triển. quá trình cạnh tranh thường được thực
hiện bằng nhiều phương pháp và thủ đoạn:
 Bằng công nghệ: tạo sp tốt, giá rẻ
 Bằng quan hệ hành chính, quân sự,.. thông qua các ưu đãi của
chính quyền hành chính để lũng loạn mảng thị trường chiếm
lĩnh
 Bằng yếu tố bất ngờ
 Bằng thủ đoạn ma giáo
 Bằng thủ đoạn liên kết, liên doanh, góp nhiều DN nhỏ thành thế
lực mạnh
 Bằng yếu tố trường vốn: kéo dài thời gian chấp nhận chịu lỗ
 Bằng việc KD những ngành nghề trái với đạo lý xã hội
o Quy luật tăng LN: bằng các giải pháp:

 Kỹ thuật: được sử dụng phổ cập trong cạnh tranh
 Quản lý: nhằm loại bỏ các sơ hở, yếu kém trong QLTC và vận
hành DN => hạ giá thành sản phẩm
 Giá cả: đa dạng hóa các biểu giá bán và tăng giá bán trong
khuôn khổ thị trường chấp nhận để thu được tổng LN trong mỗi
kỳ SX lớn nhất
o Quy luật kích thích sự mua giả tạo: tăng cường chiêu thị để nâng cao
sữ mua của khách hàng, hoặc ngừng bán hàng nhỏ giọt trong 1 thời
gian ngắn gây ấn tượng thiếu hàng => khách hàng nảy sinh tư tưởng
dự trữ
Các quy luật hỗn hợp
o Quy luật của người mua:
 Người mua là “bà hoàng” của người bán => chỉ nên bán cái thị
trường cần hơn là cái mình có
 Để phát triển DN lâu dài phải có chữ tín trong KD
 Đã KD thì phải chấp nhận cạnh tranh
 Trong KD, các hoạt động chiêu thị là cần thiết…
o Quy luật về ý chí tiến thủ của DN: diễn biến theo thời gian thành 2
loại: (giáo trình Tr.31)
 Loại bảo thủ
Loại hành tiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×