Tải bản đầy đủ

Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp

Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp
- Tạo lập DN:
o Tạo lập 1 DN mới: tìm được cơ hội KD thật sự
o Mua lại một DN có sẵn
 Giảm bớt bất trắc, mạo hiểm
 Có cơ sở, khách hàng, nhân công
 Sẵn quan hệ giao dịch với ngân hàng…
Chú ý: định giá DN
o Thừa kế DN
- Sự ra đời, tồn tại và tiêu vong của DN
o Sự ra đời: QĐ sự sống còn
o Sự tồn tại và phát triển: mục tiêu
o Sự tiêu vong: Mắc sai lầm
Nguyên nhân phá sản:
 Mất thị trường
 Thiếu vốn trong KD
 Sai lầm trong quản lý và điều hành DN
- Hoạt động chính của DN
o Đầu ra: Tiền = bán của cải và DV
o Thanh toán năng lượng, nguyên vật liệu và DV phục vụ quản lý sản
xuất

o Trả lương và các khoản chi phí khác
o Nộp thuế và các khoản đóng góp khác
o Trả lợi tức
o Trả LN cho chủ sở hữu DN
o Chi đổi mới TLSX và đàu tư phát triển
o Chi các nhân cho chủ DNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×