Tải bản đầy đủ

Khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của doanh nghiệp

Khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của doanh nghiệp
-

-

Khái niệm
o Theo Luật Doanh nghiệp (7/2006): “DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ
sở giao dịch ổn định, được đăng kí KD theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các hoạt động kinh doanh”
o Theo Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp: DN là một tổ chức kinh tế mà chức năng
chính của nó lá sản xuất ra các của cải vật chất hoặc các DV dùng để bán.
Đặc điểm
o Sơ đồ đặc điểm chung của các DN

Doanh nghiệp

Tìm
kiếm
lợi
nhuận


Tổ hợp
các
nhân tố
sản xuất
(các
đầu vào)

Sản xuất
Phân chia lợi nhuận
(các
đầu ra) Người lao động
Người sở hữu
để bán
Người chủNgười
nợ cung ứng

DN là các tổ chức các đơn vị được thành lập chủ yếu để tiến hành các hoạt động kinh
doanh
o DN là 1 chủ thể KD có quy mô đủ lớn (vượt quy mô của các cá thể, các hộ gia đình) như
hợp tác xã, công ty, xí nghiệp, tập đoàn. Thuật ngữ DN có tính quy ước để phân biệt với
lao động độc lập hoặc người lao động và hộ gia đình của họ
o DN là một tổ chức sống, theo nghĩa nó cũng có vòng đời từ lúc ra đời để thực hiện một ý
đồ, suy giảm hoặc tăng trưởng các bước thăng trầm phát triển hoặc bị diệt vong
Mục tiêu
o Mục tiêu lợi nhuận
DN cần có LN để bù đắp lại chi phí sản xuất, những rủi ro gặp phải và để tiếp tục phát
triển. Nếu không có lợi nhuận, DN không thể trả công cho người lao động, duy trì việc
làm lâu dà của họ cũng như không thể cung cấp lâu dài hàng hóa, DV cho khách hàng và
cộng đồng
o

-

Là một
nhóm
người có
tổ chức
và có
cấp bậc


o

o

o

Mục tiêu cung ứng
DN phải cung ứng hàng hóa hay DV để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nói rộng ra là
của công chúng, để thu được LN. Vì thế mục tiêu này còn là nghĩa vụ của DN đối với XH
và nhờ thực hiện mục tiêu này mà DN mới có thể tồn tại. Do đó, mục tiêu này cũng cần
được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của công chúng và tình hình cạnh
tranh trên thị trường
Mục tiêu phát triển
Trong nền kinh tế đang mở mang thì phát triển là một dấu hiệu của sự phát triển lành
mạnh và của sự thành công trong hoạt động KD. Do đó, sự phát triển của DN cũng góp
sức vào sự phát triển mạnh của nền kinh tế. Để thực hiện được mục tiêu này, DN cần tìm
cách bổ sung thêm vốn hoặc sử dụng một phần LN để đầu tư thêm
Trách nhiệm với xã hội
Cùng với việc kiếm lời, DN đồng thời có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi của khách hàng,
của người cung ứng đầu vào cho mình và của nguời làm công trong DN, nói rộng ra là
quyền lợi của công chúng. Trách nhiệm đối với XH còn thể hện ở chỗ trong KD phải tôn
trọng pháp luật và bảo vệ môi trường xung quanh. Ngoài ra còn phải quan tâm dến
khuynh hướng tiêu thụ trong mục tiêu của mình. Khuynh hướng mà không trái với quyền
lợi của DN, song nó đòi hỏi DN phải luôn bảo đảm chất lượng hàng hóa của DV bán raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×