Tải bản đầy đủ

KT 15 quan hệ vuông góc 114

Trường THPT Phan Đình Phùng
Họ và tên:……………………………..
Lớp: 11A5

KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: HÌNH HỌC 11
Mã đề: 114

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

r rr
a
Câu 1: Cho 3 vectơ , b, c . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
r
r
r r
r rr
ma

nb

pc
 0 thì m  n  p  0 .
a
,
b
,
c
A. Nếu
không đồng phẳng và
r
r
r r
r rr
2
2
2
ma

nb

pc

0
m

n

p

0
a
B. Nếu có

thì , b, c đồng phẳng.
r rr
r rr
a
,
b
,
c
a
C. Nếu giá của 3 vectơ
đồng qui thì , b, c đồng phẳng.
Câu 2: Cho hình lăng trụ ABC. A ' B ' C ' và M là trung điểm của BB ' . Đặt
uuu
r r uuu
r r uuur r
r rr
uuuu
r
CA  a, CB  b, AA '  c . Biểu diễn vectơ AM qua các vectơ a, b, c ta được:
uuuu
r r r 1r
AM  b  c  a
2
A.
uuuu
r r r 1r
AM  a  c  b
2
C.

uuuu
r r r 1r
AM  a  c  b
2
B.
uuuu
r r r 1r
AM  b  a  c
2
D.
uuu
r uuur
ABCD
.
EFGH
a
AB
.EG
Câu 3: Cho hình lập phương
có cạnh bằng . Khi đó
bằng?
a2 2
B. a
A. a 2
C. a 3
D. 2
Câu 4: Cho chóp A.BCD có AB  AC  AD  BD  a và CD  a 2 . Góc giữa
2

2

2

đường thẳng AD và BC bằng:
o
o
o
o
A. 60
B. 90
C. 30
D. 120
Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.EFGH . Góc giữa đường thẳng AB và DH

bằng:
o
o
o
A. 45
B. 60
C. 90
Câu 6: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

o
D. 120


A. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b
vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường
thẳng c.
B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì
vuông góc với đường thẳng còn lại.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song
song với nhau.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông
góc với nhau.
Câu 7: Cho hình chóp S . ABCD có SA   ABCD  , đáy là hình vuông. Khẳng
định nào sau đây sai?
A.

B.

C.

D.

BC   SAB 

AC   SBD 
BD   SAC 
CD   SAD 
Câu 8: Cho hình chóp S . ABCD đáy là hình vuông cạnh a , tâm O. Cạnh bên

SA  2a vuông góc với đáy. Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng
đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?
C. tan   1
A. tan   3
B. tan   2  3
D. tan   2
Câu 9: Cho hình chóp S . ABCD đáy là hình vuông. Cạnh bên SA vuông góc với
đáy. Khi đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  SAB  là?
A. CSB
B. SBC
C. SCB
D. CSA
Câu 10: Cho hình chóp S . ABCD đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA  a

vuông góc với đáy. Tính tan  với  là góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng

 SBC  ?
A.

tan  

1
2

B.

tan  

1
2

C. tan   3

D.

tan  

1
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×