Tải bản đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

…………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./QĐ -----------------
…….., ngày …. tháng …. năm …..
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ NGƯỜI
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Căn cứ Điều 39 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh ngày 6-7-1995.
- Căn cứ biên bản vi phạm hành chánh lập ngày …. tháng …. năm …..
Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………..
….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….
……………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………...
……………………………………………………………..
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
- Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………
- Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………..
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi công tác): …………………………………………………………
- Dân tộc: ……………………… (quốc tịch): ……………………………………………………………………….
- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..
- CMND (hộ chiếu) số: ……………………………… Ngày cấp: …………………………………………………

- Nơi cấp: …………………………………………………………………………………..…………………………
- Hành vi vi phạm: ……………………………………………………………………………………………………
Quy định tại Điều: …………………………………………… Nghị định 141/HĐBT ngày 25-4-1991
- Thời gian tạm giữ từ: …………… giờ, ngày ………………………… đến ……………….. giờ, ngày …
tháng … năm ….
- Địa điểm tạm giữ: …………………………………………………………………………………………………...
Trong thời gian tạm giữ, người bị tạm giữ có tên trên phải chấp hành mọi quy định mà người phụ trách tạm
giữ phổ biến.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×