Tải bản đầy đủ

bang dang ky CHUYEN ĐE TT HCM

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ THẠNH
CHI BỘ VP. ĐẢNG ỦY
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Thạnh, ngày 10 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC,
LỐI SỐNG CỦA ĐẢNG VIÊN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 chủ đề
" Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Kính gởi: Chi ủy - Chi bộ Văn phòng Đảng ủy
Tôi tên: Lê Thị Hoàng Phượng
Chức vụ: Bí Thư Chi bộ.
Đơn vị công tác: UBMTTQ phường.
Chức vụ công tác: Chủ tịch UB MTTQ phường
Là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: Văn phòng đảng ủy
Qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
và trên cơ sở quán triệt các chuẩn mực đạo đức do Chi bộ xây dựng, tôi xin đăng
ký bổ sung kế hoạch tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống năm 2014 như sau:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ:

1. Ưu điểm:
- Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh,
phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, quan tâm đến đời sống của dân, nhất là hộ
nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, luôn học hỏi các chú cao niên tuổi Đảng, học
việc làm hay của dân, có tinh thần và thái độ phục vụ tốt nhân dân.
- Bản thân luôn thực hành tiết kiệm trong gia đình cũng như trong cơ
quan, đơn vị, có cuộc sống giản dị, luôn quan tâm đoàn kết những người xung
quanh, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, hòa đồng với mọi người, luôn tạo điều
kiện giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ.
- Bản thân luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bản thân luôn tu dưỡng
rèn luyện đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ.
- Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt nghĩa vụ của người công dân.
2. Khuyết điểm:
- Là bí thư chi bộ qua việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, bản thân tự nhận thấy còn một số mặt hạn chế như sau:
+ Trong triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh đôi lúc chưa kịp thời.
+ Chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của đảng viên trong chi bộ.
II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO DỨC, LỐI SỐNG:
1. Nội dung thực hiện:
a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:
- Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy công việc,
gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chức trách và
nhiệm vụ của mình, chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp


luật của Nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công
dân. Bản thân luôn gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.
- Khi tiếp xúc với nhân dân luôn vui vẻ, cởi mở, hướng dẫn giúp đỡ tận
tình, không gây phiền hà cho nhân dân, có tinh thần thái độ phục vụ tốt nhân
dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
b) Về chống chủ nghĩa cá nhân:
- Không tham ô, lãng phí
- Không kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, không tham lam.
- Không hám danh, hám lợi cho cá nhân.
- Luôn đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân.
- Sống trong sạch, giản dị, chân thật.
c) Nói đi đôi với làm:
- Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Nói được, làm được.
- Không hứa suông, hứa thì phải làm cho được dù gặp khó khăn cũng
quyết tâm làm cho được.
2. Thời gian thực hiện:
Từ tháng 02 năm 2014. Căn cứ đánh giá của tập thể chi bộ theo định kỳ,
bản thân sẽ tiếp tục hoàn thiện ở các mốc thời gian tiếp theo do Chi ủy gợi ý.
Tôi xin hứa trước Chi ủy và tập thể Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nội
dung tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nêu trên.
Người đăng ký
Nhận xét nội dung đăng ký
...............................................
...............................................
...............................................
Lê Thị Hoàng Phượng
...............................................
...............................................
TM/CHI BỘ

PHẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
TM/CHI BỘTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×