Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của UBMTTQ tỉnh An Giang
Tôi tên: Đặng Văn Bổ, sinh năm 1939, ngụ khóm Thới Thạnh, phường
Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
Trong những năm qua, được địa phương triển khai sâu rộng về " Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". Qua đó, bản thân đã ý thức
được những việc mình đang làm và cần phải làm trong thời gian tới.
Được nhân dân trong tổ, ban nhân dân khóm Thới Thạnh tín nhiệm và bầu
tôi làm tổ trưởng tổ 2 và cũng là Ủy viên UBMTTQ phường Mỹ Thạnh. Trong
thời gian qua tôi luôn động viên gia đình và nhân dân trong tổ chấp hành tốt các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như những
phong trào thi đua mà địa phương phát động như phong trào
"TDĐKXDĐSVHƠKDC", đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy, khóm Thới Thạnh phát động.
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, luôn quan
tâm hoà giải những xích mích tại tổ, xây dựng tình làng nghĩa xóm giúp mọi
người sống chan hoà, đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn

dân cư cũng như tham gia phòng chống các loại tội phạm, cung cấp các tin có
giá trị cho Công An Phường. Thường xuyên vận động nhân dân trong tổ tích cực
tham gia phong trào tố giác tội phạm, ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng
bước làm trong sạch địa bàn.
Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, thực hiện nếp sống văn minh với vai trò
là tổ trưởng tôi đã vận động nhân trong tổ thực hiện tốt các tiêu chuẩn GĐVH
thông qua các buổi họp tổ. Kết quả năm 2014 cả tổ đã có 38/38 hộ đạt GĐVH.
Trong nhiều năm qua, tôi đã tham gia tốt công tác từ thiện, cất sửa nhà
đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng cầu đường
giao thông nông thôn. Đã tham gia cất, sửa trên 90 căn nhà đại đoàn kết, nhà
tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn nhưng tôi không
nhận tiền công mà chỉ ra công sức làm dùm và còn vận động bà con xung quanh
cho cây, tol để cất, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.


Ngoài ra, tôi luôn quan tâm xây dựng sửa chữa cầu, đường giao thông
nông thôn, cứ thấy đoạn đường nào bị hư thì tôi đóng góp và vận động bà con
cùng nhau sửa chữa. Ngoài ra, tôi đã đứng ra cùng địa phương vận động xây
cầu, làm đường 15 công trình tổng kinh phí 1.583.000.000đ và trên 3.157 ngày
công lao động để giúp dân cất, sửa nhà, xây dựng cầu, đường giao thông.
Mặc dù công việc rất vất vả nhưng tôi không ngại khó khăn gian khổ mà
còn rất vui khi nhìn lại những việc mình đã tham gia thực hiện, gia đình tôi đã
được công nhận gia đình văn hóa trên 16 năm liền./.
Trong các năm qua tôi được nhiều Bằng khen và giấy khen của UBMTTQ
Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên và UBND phường Mỹ Thạnh đã
tặng cho tôi.
- 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang
- 03 giấy khen UBND thành phố Long Xuyên.
- 05 giấy khen UBND phường Mỹ Thạnh.
Xác nhận cơ quan

Mỹ Thạnh, ngày 28 tháng 7 năm 2015
Người viết báo cáo

Đặng Văn Bổ

2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
CẤT NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ CHĂM LO CHO HỘ NGHÈO
Tôi tên: Đoàn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1939, ngụ khóm Đông thạnh,
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
Trong 5 năm qua, được địa phương triển khai sâu rộng về " Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". Qua đó, bản thân đã ý thức được
những việc mình đang làm và cần phải làm trong thời gian tới.
Được nhân dân trong tổ, ban nhân dân khóm Thới Thạnh tín nhiệm và bầu
tôi làm tổ trưởng tổ 2 và cũng là Ủy viên UBMTTQ phường Mỹ Thạnh. Trong
thời gian qua tôi luôn động viên gia đình và nhân dân trong tổ chấp hành tốt các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như những
phong trào thi đua mà địa phương phát động như phong trào
"TDĐKXDĐSVHƠKDC", đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy, khóm Thới Thạnh phát động.
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, luôn quan
tâm hoà giải những xích mích tại tổ, xây dựng tình làng nghĩa xóm giúp mọi
người sống chan hoà, đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn
dân cư cũng như tham gia phòng chống các loại tội phạm, cung cấp các tin có
giá trị cho Công An Phường. Thường xuyên vận động nhân dân trong tổ tích cực
tham gia phong trào tố giác tội phạm, ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng
bước làm trong sạch địa bàn.
Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, thực hiện nếp sống văn minh với vai trò
là tổ trưởng tôi đã vận động nhân trong tổ thực hiện tốt các tiêu chuẩn GĐVH
thông qua các buổi họp tổ. Kết quả năm 2014 cả tổ đã có 38/38 hộ đạt GĐVH.
Trong nhiều năm qua, tôi đã tham gia tốt công tác từ thiện, cất sửa nhà
đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng cầu đường
giao thông nông thôn. Đã tham gia cất, sửa trên 90 căn nhà đại đoàn kết, nhà
tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn nhưng tôi không

3


nhận tiền công mà chỉ ra công sức làm dùm và còn vận động bà con xung quanh
cho cây, tol để cất, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Ngoài ra, tôi luôn quan tâm xây dựng sửa chữa cầu, đường giao thông
nông thôn, cứ thấy đoạn đường nào bị hư thì tôi đóng góp và vận động bà con
cùng nhau sửa chữa. Ngoài ra, tôi đã đứng ra cùng địa phương vận động xây
cầu, làm đường 15 công trình tổng kinh phí 1.583.000.000đ và trên 3.157 ngày
công lao động để giúp dân cất, sửa nhà, xây dựng cầu, đường giao thông.
Mặc dù công việc rất vất vả nhưng tôi không ngại khó khăn gian khổ mà
còn rất vui khi nhìn lại những việc mình đã tham gia thực hiện, gia đình tôi đã
được công nhận gia đình văn hóa trên 16 năm liền./.
Trong các năm qua tôi được nhiều Bằng khen và giấy khen của UBMTTQ
Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên và UBND phường Mỹ Thạnh đã
tặng cho tôi.
- 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang
- 03 giấy khen UBND thành phố Long Xuyên.
- 05 giấy khen UBND phường Mỹ Thạnh.
Xác nhận cơ quan

Mỹ Thạnh, ngày 28 tháng 7 năm 2015
Người viết báo cáo

Đặng Văn Bổ

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×