Tải bản đầy đủ

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỤNG (Arachis hypogaea L.) VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

bservations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 2.069
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3

4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

8.550
9.220
7.000
6.560
6.440
7.890
6.890
8.780
7.450

ABC
A
BCD
CD
D
ABCD
BCD
AB
ABCD

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

2
8
1
6
9
3
7
4
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=

9.220
8.780
8.550
7.890
7.450
7.000
6.890
6.560
6.440

A
AB
ABC
ABCD
ABCD
BCD
BCD
CD
D

27


68

Năng suất lý thuyết trái khô
Variable 3: nsltk
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
----------------------------------------------------------------------lll
2
0.05
0.027
0.39
0.6803
nt
8
3.08
0.384
5.66
0.0016
Error
16
1.09
0.068
Non-additivity
1
0.14
0.138
2.18
Residual
15
0.95
0.063
----------------------------------------------------------------------Total
26
4.22
----------------------------------------------------------------------Grand Mean=

4.257

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

114.930

Total Count=

6.12%

Error Mean Square = 0.06800
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.6219
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

4.720
4.580
4.180
3.510
4.060
4.470
4.060
4.340
4.390

A
AB
AB
C
BC
AB
BC
AB
AB

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
6
9
8
3
7
5
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=

4.720
4.580
4.470
4.390
4.340
4.180
4.060
4.060
3.510

A
AB
AB
AB
AB
AB
BC
BC
C

27


69

Năng suất thực thu trái tươi
Variable 3: nst
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
----------------------------------------------------------------------lll
2
1.13
0.563
2.57
0.1080
nt
8
16.20
2.025
9.23
0.0001
Error
16
3.51
0.219
Non-additivity
1
0.22
0.215
0.98
Residual
15
3.29
0.220
----------------------------------------------------------------------Total
26
20.83
----------------------------------------------------------------------Grand Mean=

6.496

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

175.400

Total Count=

7.21%

Error Mean Square = 0.2190
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 1.116
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

7.970
7.030
6.400
5.430
5.700
7.070
5.600
6.700
6.570

A
AB
BCD
D
CD
AB
CD
BC
BC

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
6
2
8
9
3
5
7
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=

7.970
7.070
7.030
6.700
6.570
6.400
5.700
5.600
5.430

A
AB
AB
BC
BC
BCD
CD
CD
D

27


70

Năng suất thực thu trái khô
Variable 3: nsk
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
----------------------------------------------------------------------lll
2
0.11
0.056
1.27
0.3080
nt
8
6.04
0.755
17.03
0.0000
Error
16
0.71
0.044
Non-additivity
1
0.02
0.022
0.47
Residual
15
0.69
0.046
----------------------------------------------------------------------Total
26
6.86
----------------------------------------------------------------------Grand Mean=

3.000

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

81.010

Total Count=

7.02%

Error Mean Square = 0.04400
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.5002
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

3.710
3.580
2.790
2.400
2.370
3.270
2.520
3.170
3.200

A
AB
CD
D
D
ABC
D
BC
BC

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
6
9
8
3
7
4
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=

3.710
3.580
3.270
3.200
3.170
2.790
2.520
2.400
2.370

A
AB
ABC
BC
BC
CD
D
D
D

27


71

Năng suất hạt
Variable 3: nsh
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
---------------------------------------------------------------------lll
2
0.05
0.024
0.49
0.6221
nt
8
4.22
0.527
10.68
0.0000
Error
16
0.79
0.049
Non-additivity
1
0.02
0.022
0.43
Residual
15
0.77
0.051
---------------------------------------------------------------------Total
26
5.06
---------------------------------------------------------------------Grand Mean=

2.037

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

55.000

Total Count=

10.91%

Error Mean Square = 0.04900
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.5279
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2.710
2.450
1.770
1.480
1.550
2.010
1.810
2.270
2.280

Ranked Order
A
AB
CDE
E
DE
BCD
CDE
ABC
ABC

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
9
8
6
7
3
5
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2.710
2.450
2.280
2.270
2.010
1.810
1.770
1.550
1.480

A
AB
ABC
ABC
BCD
CDE
CDE
DE
E

27


72

Nốt sần
Variable 3: NSAN
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
----------------------------------------------------------------------LLL
2
262.74
131.370
0.27
0.7671
NT
8
21598.96
2699.870
5.54
0.0018
Error
16
7796.59
487.287
Non-additivity
1
558.89
558.885
1.16
Residual
15
7237.71
482.514
----------------------------------------------------------------------Total
26
29658.30
----------------------------------------------------------------------Grand Mean=

134.630

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

3635.000

Total Count=

16.40%

Error Mean Square = 487.3
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 52.64
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

144.0
109.3
108.3
125.0
158.7
170.7
85.00
139.7
171.0

AB
BC
BC
ABC
AB
A
C
AB
A

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

9
6
5
1
8
4
2
3
7

=
=
=
=
=
=
=
=
=

171.0
170.7
158.7
144.0
139.7
125.0
109.3
108.3
85.00

A
A
AB
AB
AB
ABC
BC
BC
C

27


73

Nốt sần hữu hiệu
Variable 3: NSHH
A N A L Y S I S

O F

V A R I A N C E

T A B L E

Degrees of
Sum of
Source
Freedom
Squares
Mean Square
F-value
Prob
----------------------------------------------------------------------LLL
2
603.56
301.778
2.46
0.1170
NT
8
6611.33
826.417
6.74
0.0006
Error
16
1961.78
122.611
Non-additivity
1
11.37
11.368
0.09
Residual
15
1950.41
130.027
----------------------------------------------------------------------Total
26
9176.67
----------------------------------------------------------------------Grand Mean=

86.222

Grand Sum=

Coefficient of Variation=

2328.000

Total Count=

12.84%

Error Mean Square = 122.6
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 26.41
at alpha = 0.010
&k2S
Original Order
Ranked Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
&k0S&k2G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

93.33
68.00
79.00
81.00
95.67
103.3
58.33
87.00
110.3

ABC
CD
BCD
BCD
AB
AB
D
ABC
A

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

9
6
5
1
8
4
3
2
7

=
=
=
=
=
=
=
=
=

110.3
103.3
95.67
93.33
87.00
81.00
79.00
68.00
58.33

A
AB
AB
ABC
ABC
BCD
BCD
CD
D

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×