Tải bản đầy đủ

TẠI LIỆU ÔN THI

B

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM

TÀI CHÍNH

c l p - T do - H nh phúc
S :15/2006/Q -BTC

Hà n i, ngày 20 tháng 03 n m 2006
QUY T

NH

V vi c ban hành Ch đ K toán doanh nghi p

B

TR

NG B


TÀI CHÍNH

- C n c Lu t k toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Ngh ă đ nh s
129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph Qui đ nh chi ti t và h ng d n thi
hành m t s ăđi u c a Lu t k toán trong ho t đ ng kinh doanh;
- C n c Ngh ă đ nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph Quy
đ nh v ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài chính;
Theo đ ngh c a V tr ng V Ch ăđ k toán và ki m toán và Chánh V n
phòng B Tài chính,
QUY T

NH:

i u 1. Ban hành “Ch ă đ K toán doanh nghi p” áp d ng cho t t c các
doanh nghi p thu c m i l nh v c, m i thành ph n kinh t trong c n c. Ch ăđ
K toán doanh nghi p, g m 4 ph n:
Ph n th nh t - H th ng tài kho n k toán;
Ph n th hai - H th ng báo cáo tài chính;
Ph n th ba - Ch ăđ ch ng t k toán;
Ph n th t
- Ch ăđ s k toán.
i u 2. Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty, c n c vào “Ch ă đ k
toán doanh nghi p”, ti n hành nghiên c u, c th hoá và xây d ng ch ă đ k
toán, các quy đ nh c th v n i dung, cách v n d ng phù h p v i đ c đi m kinh
doanh, yêu c u qu n lý t ng ngành, t ng l nh v c ho t đ ng, t ng thành ph n
kinh t . Tr ng h p có s a đ i, b xung Tài kho n c p 1, c p 2 ho c s a đ i báo
cáo tài chính ph i có s tho thu n b ng v n b n c a B Tài chính.
Trong ph m vi quy đ nh c a Ch ă đ k toán doanh nghi p và các v n b n
h ng d n c a c quan qu n lý c p trên, các doanh nghi p nghiên c u áp d ng
danh m c các tài kho n, ch ng t , s k toán và l a ch n hình th c s k toán phù
h p v i đ c đi m s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý và trình đ k toán c a
đ nv.
i u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đ ng
công báo. Riêng qui đ nh v “L p báo cáo tài chính h p nh t gi a niên đ ” t i

1


đi m 4 “Trách nhi m l p và trình bày báo cáo tài chính”, M c I/A Ph n th hai
th c hi n t n m 2008.
Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 1141TC/Q /C KT ngày 01-111995 c a B tr ng B Tài chính ban hành “Ch ă đ k toán doanh nghi p”;
Quy t đ nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a B tr ng B Tài chính
ban hành “Ch ă đ báo cáo tài chính doanh nghi p” và các Thông t s
10TC/C KT ngày 20/3/1997 “H ng d n s a đ i, b sung Ch ă đ k toán
doanh nghi p”; Thông t s 33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “H ng d n h ch
toán trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng
n ph i thu khó đòi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i DNNN”; Thông t s
77/1998/TT-BTC ngày 06/6/1998 “H ng d n t giá quy đ i ngo i t ra VN s
d ng trong h ch toán k toán doanh nghi p”; Thông t s 100/1998/TT-BTC
ngày 15/7/1998 “H ng d n k toán thu GTGT, thu TNDN”; Thông t s
180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 “H ng d n b sung k toán thu GTGT”;
Thông t s 186/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 “H ng d n k toán thu xu t,
nh p kh u, thu tiêu th ă đ c bi t”; Thông t s 107/1999/TT-BTC ngày
01/9/1999 “H ng d n k toán thu GTGT đ i v i ho t đ ng thuê tài chính”;
Thông t s 120/1999/TT-BTC ngày 7/10/1999 “H ng d n s a đ i, b sung
ch ă đ k toán doanh nghi p”; Thông t s 54/2000/TT-BTC ngày 07/6/2000
“H ng d n k toán đ i v i hàng hoá c a các c s kinh doanh bán t i các đ n
v tr c thu c h ch toán ph thu c các t nh, thành ph khác và xu t bán qua đ i
lý bán đúng giá h ng hoa h ng”.
i u 4. Các n i dung quy đ nh trong các Quy t đ nh ban hành Chu n m c
k toán và các Thông t h ng d n th c hi n chu n m c k toán t ăđ t 1 đ n đ t
5 không trái v i n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh này v n có hi u l c thi hành.
i u 5. Các B , c quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ng ch u trách nhi m ch ăđ o, tri n khai th c hi n “Ch ăđ k toán
doanh nghi p” ban hành theo Quy t đ nh này các đ n v thu c ngành ho c trên
đ a bàn qu n lý.
i u 6. V tr ng V ch ăđ k toán và ki m toán, Chánh V n phòng B ,
C c tr ng C c Tài chính doanh nghi p, T ng c c tr ng T ng c c Thu và Th
tr ng các đ n v có liên quan thu c B Tài chính ch u trách nhi m h ng d n,
ki m tra và thi hành Quy t đ nh này.
N i nh n:
- Th t ng, các Phó Th t ng
Chính ph (đ báo cáo);
- V n phòng Chính ph ;
- V n phòng Qu c h i;
- V n phòng Ch t ch n c;

2

KT. B TR
NG
TH TR
NG


- V n phòng TW ng;
- Các B , c quan ngang B
c quan thu c Chính ph ;
- Toà án nhân dân t i cao;
- Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
- UBND, S Tài chính, C c thu các t nh,
TP tr c thu c TW;
- C c ki m tra v n b n (B T pháp);
- H i K toán và Ki m toán Vi t Nam;
- H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam;
- Các Công ty k toán, ki m toán;
- Công báo;
- Các đ n v thu c B Tài chính;
- V Pháp ch (B Tài chính);
- L u VT (2 b n), V C KT &KT.

3

(đã ký)
Tr n V n Tá


PH N TH NH T
H TH NG TÀI KHO N K TOÁN
I- QUY

NH CHUNG

1- Tài kho n k toán dùng đ phân lo i và h th ng hoá các nghi p v
kinh t tài chính theo n i dung kinh t .
H th ng tài kho n k toán doanh nghi p bao g m các tài kho n c p
1, tài kho n c p 2, tài kho n trong B ng cân đ i k toán và tài kho n ngoài
B ng cân đ i k toán theo quy đ nh trong ch ăđ này.
2- Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty c n c vào h th ng tài
kho n k toán quy đ nh trong Ch ăđ k toán doanh nghi p, ti n hành nghiên
c u, v n d ng và chi ti t hoá h th ng tài kho n k toán phù h p v i đ c
đi m s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý c a t ng ngành và t ng đ n v ,
nh ng ph i phù h p v i n i dung, k t c u và ph ng pháp h ch toán c a các
tài kho n t ng h p t ng ng.
3- Tr ng h p doanh nghi p, công ty, T ng công ty c n b sung tài
kho n c p 1, c p 2 ho c s a đ i tài kho n c p 1, c p 2 v tên, ký hi u, n i
dung và ph ng pháp h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh đ c thù ph i
đ c s ch p thu n b ng v n b n c a B Tài chính tr c khi th c hi n.
4- Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty có th m thêm các tài
kho n c p 2 và các tài kho n c p 3 đ i v i nh ng tài kho n không có qui
đ nh tài kho n c p 2, tài kho n c p 3 t i danh m c H th ng tài kho n k
toán doanh nghi p đã quy đ nh trong Quy t đ nh này nh m ph c v yêu c u
qu n lý c a doanh nghi p mà không ph i đ ngh B Tài chính ch p thu n.

4


II- DANH M C
H TH NG TÀI KHO N K TOÁN DOANH NGHI P

S
TT
1

S HI U TK
C p1 C p2
2
3

TÊN TÀI KHO N
4

GHI CHÚ
5

LO I TK 1
TÀI S N NG N H N
01

02

03

04

05

111
1111
1112
1113

Ti n m t
Ti n Vi t Nam
Ngo i t
Vàng, b c, kim khí quý, đá quý

1121
1122
1123

Ti n g i Ngân hàng
Ti n Vi t Nam
Ngo i t
Vàng, b c, kim khí quý, đá quý

1131
1132

Ti n đang chuy n
Ti n Vi t Nam
Ngo i t

1211
1212

u t ch ng khoán ng n h n
C phi u
Trái phi u, tín phi u, k phi u

1281
1288

u t ng n h n khác
Ti n g i có k h n
u t ng n h n khác

112

113

121

128

06

129

D phòng gi m giá đ u t ng n h n

07

131

Ph i thu c a khách hàng

08

133
1331
1332

Thu GTGT đ c kh u tr
Thu GTGT đ c kh u tr c a hàng hóa, d ch v
Thu GTGT đ c kh u tr c a TSC

1361
1368

Ph i thu n i b
V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
Ph i thu n i b khác

09

5

136

Chi ti t theo
t ng ngân hàng

Chi ti t theo
đ i t ng


10
1

138
2

Ph i thu khác
Tài s n thi u ch x lý

1381
3
1385

Ph i thu v c ph n hoá

1388

Ph i thu khác

4

11
12

139
141

D phòng ph i thu khó đòi
T m ng

13
14
15
16

142
144
151
152

Chi phí tr tr c ng n h n
C m c , ký qu , ký c c ng n h n
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u

17
18
19
20

153
154
155
156

Công c , d ng c
Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hóa
Giá mua hàng hóa
Chi phí thu mua hàng hóa
Hàng hóa b t đ ng s n
Hàng g i đi bán
Hàng hoá kho b o thu

1561
1562
1567
21
22

157
158

23
24

159
161
1611
1612

D phòng gi m giá hàng t n kho
Chi s nghi p
Chi s nghi p n m tr c
Chi s nghi p n m nay
LO I TK 2
TÀI S N DÀI H N

25

211
2111
2112
2113
2114
2115
2118

26
27

212
213
2131
2132
2133
2134

6

Tài s n c đ nh h u hình
Nhà c a, v t ki n trúc
Máy móc, thi t b
Ph ng ti n v n t i, truy n d n
Thi t b , d ng c qu n lý
Cây lâu n m, súc v t làm vi c và cho s n ph m
TSC khác
Tài s n c đ nh thuê tài chính
Tài s n c đ nh vô hình
Quy n s d ng đ t
Quy n phát hành
B n quy n, b ng sáng ch
Nhãn hi u hàng hoá

5

Chi ti t theo
đ i t ng

Chi ti t theo yêu
c u qu n lý

đ

n v có XNK
c l p kho b othu


2135
2136
2138
28

214

1

2

29
30
31
32
33

217
221
222
223
228

2141
2142
3
2143
2147

2281
2282
2288
34
35

229
241
2411
2412
2413

36
37
38

242
243
244

Ph n m m máy vi tính
Gi y phép và gi y phép nh ng quy n
TSC vô hình khác
Hao mòn tài s n c đ nh
Hao mòn TSC h u hình
Hao mòn TSC thuê tài chính
4
Hao mòn TSC vô hình
Hao mòn b t đ ng s n đ u t
B t đ ng s n đ u t
u t vào công ty con
V n góp liên doanh
u t vào công ty liên k t
u t dài h n khác
C phi u
Trái phi u
u t dài h n khác
D phòng gi m giá đ u t dài h n
Xây d ng c b n d dang
Mua s m TSC
Xây d ng c b n
S a ch a l n TSC
Chi phí tr tr c dài h n
Tài s n thu thu nh p hoãn l i
Ký qu , ký c c dài h n
N

LO I TK 3
PH I TR

39
40
41

311
315
331

Vay ng n h n
N dài h n đ n h n tr
Ph i tr cho ng i bán

42

333

Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Thu giá tr gia t ng ph i n p
Thu GTGT đ u ra
Thu GTGT hàng nh p kh u
Thu tiêu th ăđ c bi t
Thu xu t, nh p kh u
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p cá nhân
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Phí, l phí và các kho n ph i n p khác
Ph i tr ng i lao đ ng
Ph i tr công nhân viên

3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
43

334
3341

7

5

Chi ti t theo đ i
t ng


3348
44
45
46

335
336
337

47

338

1

2

48
49
50

341
342
343

3381
3382
3
3383
3384
3385
3386
3387
3388

3431
3432
3433
51
52
53
54

344
347
351
352

Ph i tr ng i lao đ ng khác
Chi phí ph i tr
Ph i tr n i b
Thanh toán theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

DN xây l p có
thanh toán theo
ti n đ k ho ch

Ph i tr , ph i n p khác
Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn
4
B o hi m xã h i
B o hi m y t
Ph i tr v c ph n hoá
Nh n ký qu , ký c c ng n h n
Doanh thu ch a th c hi n
Ph i tr , ph i n p khác
Vay dài h n
N dài h n
Trái phi u phát hành
M nh giá trái phi u
Chi t kh u trái phi u
Ph tr i trái phi u
Nh n ký qu , ký c c dài h n
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
Qu d phòng tr c p m t vi c làm
D phòng ph i tr

5

LO I TK 4
V N CH S H U
55

411
4111
4112
4118

56
57

412
413
4131
4132

58
59
60
61
62

414
415
418
419
421
4211
4212

8

Ngu n v n kinh doanh
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
V n khác
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Chênh l ch t giá h i đoái đánh giá l i cu i n m tài
chính
Chênh l ch t giá h i đoái trong giai đo n đ u t XDCB
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Các qu khác thu c v n ch s h u
C phi u qu
L i nhu n ch a phân ph i
L i nhu n ch a phân ph i n m tr c
L i nhu n ch a phân ph i n m nay

C.ty c ph n

C.ty c ph n


63

431
4311
4312
4313

64

441

65

461
4611
4612

66

466

1

2

67

3

511

512
5121
5122
5123

69
70
71
72

Ngu n kinh phí s nghi p
Ngu n kinh phí s nghi p n m tr c
Ngu n kinh phí s nghi p n m nay

Áp d ng cho
DNNN
Dùng cho
các công ty, TCty
có ngu n kinh phí

Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

5111
5112
5113
5114
5117
68

Qu khen th ng, phúc l i
Qu khen th ng
Qu phúc l i
Qu phúc l i đã hình thành TSC
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

4
LO I TK 5
DOANH THU
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán các thành ph m
Doanh thu cung c p d ch v
Doanh thu tr c p, tr giá
Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t
Doanh thu bán hàng n i b
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán các thành ph m
Doanh thu cung c p d ch v

5

Chi ti t theo
yêu c u
qu n lý
Áp d ng khi
có bán hàng
n i b

Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi t kh u th ng m i
Hàng bán b tr l i
Gi m giá hàng bán

515
521
531
532

LO I TK 6
CHI PHÍ S N XU T, KINH DOANH
73

74
75
76

9

611
6111
6112

Mua hàng
Mua nguyên li u, v t li u
Mua hàng hóa

6231
6232
6233
6234
6237

Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p
Chi phí nhân công tr c ti p
Chi phí s d ng máy thi công
Chi phí nhân công
Chi phí v t li u
Chi phí d ng c s n xu t
Chi phí kh u hao máy thi công
Chi phí d ch v mua ngoài

621
622
623

Áp d ng
ph ng
pháp ki m
kê đ nh k

Áp d ng cho
đ n v xây l p


6238
77

627
6271
6272
6273
6274
6277
6278

78
79
80
81

631
632
635
641

1

2

82

642

6411
6412
3
6413
6414
6415
6417
6418
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428

Chi phí b ng ti n khác
Chi phí s n xu t chung
Chi phí nhân viên phân x ng
Chi phí v t li u
Chi phí d ng c s n xu t
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
Giá thành s n xu t
Giá v n hàng bán
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí nhân viên
Chi phí v t li u, bao bì
4
Chi phí d ng c , đ dùng
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí b o hành
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
Chi phí qu n lý doanh nghi p
Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí v t li u qu n lý
Chi phí đ dùng v n phòng
Chi phí kh u hao TSC
Thu , phí và l phí
Chi phí d phòng
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

PP.Kkê đ nh k

5

LO I TK 7
THU NH P KHÁC
83

711

Chi ti t theo
ho t đ ng

Thu nh p khác
LO I TK 8
CHI PHÍ KHÁC

84

811

85

821
8211
8212

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí thu TNDN hi n hành
Chi phí thu TNDN hoãn l i

XÁC

10

Chi ti t theo
ho t đ ng

Chi phí khác

LO I TK 9
NH K T QU KINH DOANH


86

911

Xác đ nh k t qu kinh doanh
LO I TK 0
TÀI KHO N NGOÀI B NG

001

Tài s n thuê ngoài

002

V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n
gia công

003

Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c

004

N khó đòi đã x lý

007

Ngo i t các lo i

008

D toán chi s nghi p, d án

Chi ti t theo
yêu c u
qu n lý

c

PH N TH HAI
H TH NG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I/ QUY

NH CHUNG

A. Báo cáo tài chính n m và gi a niên đ
1. M c đích c a báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng đ cung c p thông tin v tình hình tài chính, tình

hình kinh doanh và các lu ng ti n c a m t doanh nghi p, đáp ng yêu c u qu n lý
c a ch doanh nghi p, c quan Nhà n c và nhu c u h u ích c a nh ng ng i s
d ng trong vi c đ a ra các quy t đ nh kinh t . Báo cáo tài chính ph i cung c p
nh ng thông tin c a m t doanh nghi p v :
a/ Tài s n;
b/ N ph i tr và v n ch s h u;
c/ Doanh thu, thu nh p khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;
d/ Lãi, l và phân chia k t qu kinh doanh;
đ/ Thu và các kho n n p Nhà n c;
e/ Tài s n khác có liên quan đ n đ n v k toán;
g/ Các lu ng ti n.

Ngoài các thông tin này, doanh nghi p còn ph i cung c p các thông tin
khác trong “B n thuy t minh báo cáo tài chính” nh m gi i trình thêm v các ch
tiêu đã ph n ánh trên các báo cáo tài chính t ng h p và các chính sách k toán đã
áp d ng đ ghi nh n các nghi p v kinh t phát sinh, l p và trình bày báo cáo tài
chính.

11


2-

it

ng áp d ng

H th ng báo cáo tài chính n m đ c áp d ng cho t t c các lo i hình
doanh nghi p thu c các ngành và các thành ph n kinh t . Riêng các doanh nghi p
v a và nh v n tuân th các quy đ nh chung t i ph n này và nh ng qui đ nh,
h ng d n c th phù h p v i doanh nghi p v a và nh t i ch ăđ k toán doanh
nghi p v a và nh .
Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính c a các ngân hàng và t ch c tài
chính t ng t ăđ c quy đ nh b sung Chu n m c k toán s 22 "Trình bày b
sung báo cáo tài chính c a các ngân hàng và t ch c tài chính t ng t " và các v n
b n quy đ nh c th .
Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính c a các doanh nghi p ngành đ c thù
tuân th theo quy đ nh t i ch ă đ k toán do B Tài chính ban hành ho c ch p
thu n cho ngành ban hành.
Công ty m và t p đoàn l p báo cáo tài chính h p nh t ph i tuân th quy
đ nh t i chu n m c k toán “Báo cáo tài chính h p nh t và k toán kho n đ u t
vào công ty con”.
n v k toán c p trên có các đ n v k toán tr c thu c ho c T ng công ty
Nhà n c ho t đ ng theo mô hình không có công ty con ph i l p báo cáo tài chính
t ng h p theo quy đ nh t i Thông t h ng d n k toán th c hi n Chu n m c k
toán s 25“Báo cáo tài chính h p nh t và k toán kho n đ u t vào công ty con”.
H th ng báo cáo tài chính gi a niên đ (Báo cáo tài chính quý) đ c áp
d ng cho các DNNN, các doanh nghi p niêm y t trên th tr ng ch ng khoán và
các doanh nghi p khác khi t nguy n l p báo cáo tài chính gi a niên đ .
3- H th ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p

H th ng báo cáo tài chính g m báo cáo tài chính n m và báo cáo tài chính gi a
niên đ .
3.1. Báo cáo tài chính n m
Báo cáo tài chính n m, g m:
- B ng cân đ i k toán
- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
- Báo cáo l u chuy n ti n t
- B n thuy t minh báo cáo tài chính

12

M us
DN
M us
DN
M us
DN
M us

B 01 B 02 B 03 B 09 -


DN
3.2. Báo cáo tài chính gi a niên đ

Báo cáo tài chính gi a niên đ g m báo cáo tài chính gi a niên đ d ng đ y đ và
báo cáo tài chính gi a niên đ d ng tóm l c.
(1) Báo cáo tài chính gi a niên đ d ng đ y đ , g m:
- B ng cân đ i k toán gi a niên đ (d ng đ y đ ):

- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a niên đ
(d ng đ y đ ):
- Báo cáo l u chuy n ti n t gi a niên đ (d ng đ y đ ):
- B n thuy t minh báo cáo tài chính ch n l c:
(2) Báo cáo tài chính gi a niên đ d ng tóm l

- B ng cân đ i k toán gi a niên đ (d ng tóm l c):
- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a niên đ
(d ng tóm l c):
- Báo cáo l u chuy n ti n t gi a niên đ (d ng tóm l
- B n thuy t minh báo cáo tài chính ch n l c:

M u s
DN;

B 01a –

M u s
DN;
M u s
DN;
M u s
DN.

B 02a –

c, g m:

c):

B 03a –
B 09a –

M u s B 01b – DN;
M u s B 02b – DN;
M u s B 03b – DN;
M u s B 09a – DN.

4- Trách nhi m l p và trình bày báo cáo tài chính

(1) T t c các doanh nghi p thu c các ngành, các thành ph n kinh t ă đ u
ph i l p và trình bày báo cáo tài chính n m.
Các công ty, T ng công ty có các đ n v k toán tr c thu c, ngoài vi c ph i
l p báo cáo tài chính n m c a công ty, T ng công ty còn ph i l p báo cáo tài chính
t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t vào cu i k k toán n m d a trên báo
cáo tài chính c a các đ n v k toán tr c thu c công ty, T ng công ty.
(2) i v i DNNN, các doanh nghi p niêm y t trên th tr ng ch ng khoán
còn ph i l p báo cáo tài chính gi a niên đ d ng đ y đ .
Các doanh nghi p khác n u t nguy n l p báo cáo tài chính gi a niên đ thì
đ c l a ch n d ng đ y đ ho c tóm l c.
i v i T ng công ty Nhà n c và DNNN có các đ n v k toán tr c thu c
còn ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t gi a niên
đ (*).
(3) Công ty m và t p đoàn ph i l p báo cáo tài chính h p nh t gi a niên đ
(*) và báo cáo tài chính h p nh t vào cu i k k toán n m theo quy đ nh t i Ngh ăđ nh

13


s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph . Ngoài ra còn ph i l p báo cáo tài
chính h p nh t sau khi h p nh t kinh doanh theo quy đ nh c a Chu n m c k toán s
11 “H p nh t kinh doanh”.
((*) Vi c l p báo cáo tài chính h p nh t gi a niên đ ăđ

c th c hi n t n m

2008)
5- Yêu c u l p và trình bày báo cáo tài chính

Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ph i tuân th các yêu c u qui đ nh
t i Chu n m c k toán s 21 - Trình bày báo cáo tài chính, g m:
- Trung th c và h p lý;
- L a ch n và áp d ng các chính sách k toán phù h p v i qui đ nh c a
t ng chu n m c k toán nh m đ m b o cung c p thông tin thích h p v i nhu c u
ra quy t đ nh kinh t c a ng i s d ng và cung c p đ c các thông tin đáng tin
c y, khi:
+ Trình bày trung th c, h p lý tình hình tài chính, tình hình và k t qu kinh
doanh c a doanh nghi p;
+ Ph n ánh đúng b n ch t kinh t c a các giao d ch và s ki n không ch
đ n thu n ph n ánh hình th c h p pháp c a chúng;
+ Trình bày khách quan, không thiên v ;
+ Tuân th nguyên t c th n tr ng;
+ Trình bày đ y đ trên m i khía c nh tr ng y u.
Vi c l p báo cáo tài chính ph i c n c vào s li u sau khi khoá s k toán.
Báo cáo tài chính ph i đ c l p đúng n i dung, ph ng pháp và trình bày nh t
quán gi a các k k toán. Báo cáo tài chính ph i đ c ng i l p, k toán tr ng
và ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v k toán ký, đóng d u c a đ n v .
6- Nguyên t c l p và trình bày báo cáo tài chính

Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ph i tuân th sáu (06) nguyên t c
quy đ nh t i Chu n m c k toán s 21 – “Trình bày báo cáo tài chính”:Ho t đ ng
liên t c, c s d n tích, nh t quán, tr ng y u, t p h p, bù tr và có th so sánh.
Vi c thuy t minh báo cáo tài chính ph i c n c vào yêu c u trình bày thông
tin quy đ nh trong các chu n m c k toán. Các thông tin tr ng y u ph i đ c gi i
trình đ giúp ng i đ c hi u đúng th c tr ng tình hình tài chính c a doanh
nghi p.
7- K l p báo cáo tài chính

7.1 K l p báo cáo tài chính n m
Các doanh nghi p ph i l p báo cáo tài chính theo k k toán n m là n m
d ng l ch ho c k k toán n m là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho c quan
thu . Tr ng h p đ c bi t, doanh nghi p đ c phép thay đ i ngày k t thúc k k

14


toán n m d n đ n vi c l p báo cáo tài chính cho m t k k toán n m đ u tiên hay
k k toán n m cu i cùng có th ng n h n ho c dài h n 12 tháng nh ng không
đ c v t quá 15 tháng.
7.2 K l p báo cáo tài chính gi a niên đ
K l p báo cáo tài chính gi a niên đ là m i quý c a n m tài chính (không
bao g m quý IV).
7.3 K l p báo cáo tài chính khác
Các doanh nghi p có th l p báo cáo tài chính theo k k toán khác (nh
tu n, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu c u c a pháp lu t, c a công ty m ho c
c a ch s h u.
n v k toán b chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s
h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n ph i l p báo cáo tài chính t i th i đi m
chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s h u, gi i th , ch m d t
ho t đ ng, phá s n.
8. Th i h n n p báo cáo tài chính

8.1.
i v i doanh nghi p nhà n c
a) Th i h n n p báo cáo tài chính quý:
n v k toán ph i n p báo cáo tài chính quý ch m nh t là 20 ngày, k t
ngày k t thúc k k toán quý; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 45
ngày;
n v k toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p báo cáo tài chính quý
cho T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.
b) Th i h n n p báo cáo tài chính n m:
n v k toán ph i n p báo cáo tài chính n m ch m nh t là 30 ngày, k t
ngày k t thúc k k toán n m; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 90
ngày;
n v k toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p báo cáo tài chính
n m cho T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.
8.2. i v i các lo i doanh nghi p khác
a)
n v k toán là doanh nghi p t nhân và công ty h p danh ph i n p báo
cáo tài chính n m ch m nh t là 30 ngày, k t ngày k t thúc k k toán n m; đ i
v i các đ n v k toán khác, th i h n n p báo cáo tài chính n m ch m nh t là 90
ngày;
b)
n v k toán tr c thu c n p báo cáo tài chính n m cho đ n v k toán
c p trên theo th i h n do đ n v k toán c p trên quy đ nh.
9. N i nh n báo cáo tài chính

15


CÁC LO I
DOANH NGHI P
(4)

1. Doanh nghi p Nhà n

c

2. Doanh nghi p có v n đ u
t n c ngoài
3. Các lo i doanh nghi p khác

K
l p
báo
cáo
Quý,
N m
N m

C
quan tài
chính
x
(1)
x

N m

N i nh n báo cáo
DN
C quan
C
c p trên
Thu
quan
(3)
(2)
Th ng

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1)
i v i các doanh nghi p Nhà n c đóng trên đ a bàn t nh, thành ph
tr c thu c Trung ng ph i l p và n p báo cáo tài chính cho S Tài chính t nh,
thành ph tr c thu c Trung ng.
i v i doanh nghi p Nhà n c Trung ng
còn ph i n p báo cáo tài chính cho B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p).
i v i các lo i doanh nghi p Nhà n c nh : Ngân hàng th ng m i,
công ty x s ki n thi t, t ch c tín d ng, doanh nghi p b o hi m, công ty kinh
doanh ch ng khoán ph i n p báo cáo tài chính cho B Tài chính (V Tài chính
ngân hàng). Riêng công ty kinh doanh ch ng khoán còn ph i n p báo cáo tài chính
cho U ban Ch ng khoán Nhà n c.
(2) Các doanh nghi p ph i g i báo cáo tài chính cho c quan thu tr c ti p
qu n lý thu t i đ a ph ng. i v i các T ng công ty Nhà n c còn ph i n p báo
cáo tài chính cho B Tài chính (T ng c c Thu ).
(3) DNNN có đ n v k toán c p trên ph i n p báo cáo tài chính cho đ n v
k toán c p trên.
i v i doanh nghi p khác có đ n v k toán c p trên ph i n p
báo cáo tài chính cho đ n v c p trên theo quy đ nh c a đ n v k toán c p trên.
(4) i v i các doanh nghi p mà pháp lu t quy đ nh ph i ki m toán báo cáo
tài chính thì ph i ki m toán tr c khi n p báo cáo tài chính theo quy đ nh. Báo cáo
tài chính c a các doanh nghi p đã th c hi n ki m toán ph i đính kèm báo cáo
ki m toán vào báo cáo tài chính khi n p cho các c quan qu n lý Nhà n c và
doanh nghi p c p trên.
B. Báo cáo tài chính h p nh t và t ng h p

1. Báo cáo tài chính h p nh t
Công ty m và t p đoàn là đ n v có trách nhi m l p Báo cáo tài chính h p
nh t đ t ng h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình tài s n, n
ph i tr , ngu n v n ch s h u th i đi m l p báo cáo tài chính; tình hình và k t
qu ho t đ ng kinh doanh trong k báo cáo c a đ n v .

16

C quan
đ ng ký
kinh doanh


H th ng Báo cáo tài chính h p nh t g m 4 bi u m u báo cáo:
- B ng cân đ i k toán h p nh t
M us
M us
- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t
- Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t
M us
- B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t
M us

B 01 – DN/HN
B 02 – DN/HN
B 03 – DN/HN
B 09 – DN/HN

N i dung, ph ng pháp tính toán, hình th c trình bày, th i h n l p, n p, và
công khai Báo cáo tài chính h p nh t th c hi n theo quy đ nh t i Thông t H ng
d n Chu n m c k toán s 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chu n m c k
toán s 25 “Báo cáo tài chính h p nh t và k toán kho n đ u t vào công ty con”
và Thông t h ng d n Chu n m c k toán s 11 “H p nh t kinh doanh”.
2. Báo cáo tài chính t ng h p
Các đ n v k toán c p trên có các đ n v k toán tr c thu c ho c T ng
công ty nhà n c thành l p và ho t đ ng theo mô hình không có công ty con,
ph i l p Báo cáo tài chính t ng h p, đ t ng h p và trình bày m t cách t ng
quát, toàn di n tình hình tài s n, n ph i tr , ngu n v n ch s h u th i đi m l p
báo cáo tài chính, tình hình và k t qu ho t đ ng kinh doanh trong k báo cáo c a
toàn đ n v .
H th ng báo cáo tài chính t ng h p g m 4 bi u m u báo cáo:
- B ng cân đ i k toán t ng h p
M
- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh t ng h p
M
- Báo cáo l u chuy n ti n t t ng h p
M
- B n thuy t minh báo cáo tài chính t ng h p
M

us
us
us
us

B 01-DN
B 02-DN
B 03-DN
B 09-DN

N i dung, hình th c trình bày, th i h n l p, n p, và công khai Báo cáo tài
chính t ng h p th c hi n theo quy đ nh t i Thông t H ng d n chu n m c k
toán s 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chu n m c k toán s 25 “Báo cáo tài
chính h p nh t và k toán kho n đ u t vào công ty con”.
i v i công ty m và t p đoàn v a ph i l p báo cáo tài chính t ng h p,
v a ph i l p báo cáo tài chính h p nh t thì ph i l p báo cáo tài chính t ng h p
tr c (T ng h p theo lo i hình ho t đ ng: S n xu t, kinh doanh; đ u t XDCB
ho c s nghi p) sau đó m i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính
h p nh t gi a các lo i hình ho t đ ng. Trong khi l p báo cáo tài chính t ng h p
gi a các đ n v SXKD đã có th ph i th c hi n các quy đ nh v h p nh t báo cáo
tài chính. Các đ n v v a ph i l p báo cáo tài chính t ng h p v a ph i l p báo cáo
tài chính h p nh t thì ph i tuân th c các quy đ nh v l p báo cáo tài chính t ng
h p và các quy đ nh v l p báo cáo tài chính h p nh t.
II/ DANH M C VÀ BI U M U BÁO CÁO TÀI CHÍNH
A. Danh m c và m u bi u Báo cáo tài chính n m, g m:

17


- B ng cân đ i k toán
- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
- Báo cáo l u chuy n ti n t
- B n thuy t minh báo cáo tài chính

M
M
M
M

us
us
us
us

B 01 – DN
B 02 – DN
B 03 - DN
B 09 – DN

1. B ng cân đ i k toán
n v báo cáo:………………....
a ch :………………………….

M u s B 01 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

B NG CÂN
I K TOÁN
T i ngày ... tháng ... n m ...(1)

TÀI S N


s

1

2

a - tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1.Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) (2)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
1
5. Tài s n ng n h n khác

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
2
158

B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I- Các kho n ph i thu dài h n

200
210

18

n v tính:.............
S
Thuy t
cu i
minh
n m
(3)
3
4

S
đ u
n m
(3)
5

V.01
V.02
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

4

5

V.03

V.04

V.05
3


1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh ăđ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c ăđ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c ăđ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c ăđ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200)

211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268

V.06
V.07

19

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

V.09

V.10

V.11
V.12

V.13

V.14
V.21

270

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
331

(...)

V.08

NGU N V N
a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán

(...)

V.15

V.16
V.17

V.18


2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
1
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7.D phòng ph i tr dài h n
B - V N CH S H U (400 = 410 + 430)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu ăđ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng, phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400)

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
CH TIÊU
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

20

K toán tr ng
(Ký, h tên)

332
333
334
2
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
431
432
433

V.19
V.20
3
V.21

4

5

(...)

(...)

V.22

V.23

440

I K TOÁN
Thuy t
minh
24

S cu i
n m (3)

S đ un m
(3)

L p, ngày ... tháng ... n m
...
Giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)


Ghi chú:
(1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không
đ c đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “.
(2) S li u trong các ch tiêu có d u (*) đ c ghi b ng s âm d i hình th c
ghi trong ngo c đ n (...).
(3)
i v i doanh nghi p có k k toán n m là n m d ng l ch (X) thì “S
cu i n m“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u n m“ có th ghi là “01.01.X“.

2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
n v báo cáo: .................
a ch :…………...............

M u s B 02 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
N m………

CH TIÊU
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch
v (10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
(20 = 10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu
(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thu TNDN hi n hành

21


s

n v tính:............
Thuy t
N m
minh
nay

2
01
02
10

3
VI.25

11
20

VI.27

21
22
23
24
25
30

VI.26
VI.28

31
32
40
50
51

VI.30

4

N m
tr c
5


16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60 = 50 – 51 - 52)
18. Lãi c b n trên c phi u (*)

VI.30

52
60
70

L p, ngày ... tháng ... n m ...
K toán tr ng
(Ký, h tên)

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

Giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)

Ghi chú: (*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n.

3. Báo cáo l u chuy n ti n t
n v báo cáo:......................
a ch :…………...................

M u s B 03 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp tr c ti p) (*)
N m….
n v tính: ...........
Ch tiêu
1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n
khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n
khác

22

Mã s
2
01
02
03
04
05
06
07
20

21
22

Thuy t
minh
3

N m
nay
4

N m
tr c
5


3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a
doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)

23
24
25
26
27
30

31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
VII.34
70
L p, ngày ... tháng ... n m ...

K toán tr ng
(Ký, h tên)

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

Giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)

Ghi chú: Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c
đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s ”.
n v báo cáo:...................
M u s B 03 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
a ch :…………................
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p) (*)
N m…..
n v tính: ...........
Ch tiêu
1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n

23


s
2
01
02
03
04
05
06
08

Thuy t
minh
3

N m
nay
4

N m
tr c
5


l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k lãi vay ph i
tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)
- T ng, gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài
h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài
h n khác
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v
khác
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s
h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
c a doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K toán tr ng
(Ký, h tên)

09
10
11
12
13
14
15
16
20

21
22
23
24
25
26
27
30

31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
31
70
L p, ngày ... tháng ... n m ...
Giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)

Ghi chú (*): Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng
không đ c đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s ”.

24


4. B n thuy t minh báo cáo tài chính
n v báo cáo:............................
a ch :.........................................

M u s B 09 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
N m ....(1)
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n
2- L nh v c kinh doanh
3- Ngành ngh kinh doanh
4- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
tài chính.

ng đ n báo cáo

II- K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- K k toán n m (b t đ u t ngày..../..../.... k t thúc vào ngày ..../..../...).
2n v ti n t s d ng trong k toán.
III- Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1- Ch ăđ k toán áp d ng
2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch ăđ k toán
3- Hình th c k toán áp d ng
IV- Các chính sách k toán áp d ng
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán.
2- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho;
- Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho;
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho;
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho.
3- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC và b t đ ng s n đ u t :
- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính);
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính).
4- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t
- Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t ;
- Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t .
5- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s kinh
doanh đ ng ki m soát;
- Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n;
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác;
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×