Tải bản đầy đủ

chương 4 giải thuật di truyền

LƯU ĐỒ
GIỚI
THIỆU

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

CHƯƠNG 4
GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


LƯU ĐỒ

GIỚI
THIỆU

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3

GIỚI

CHƯƠNG 4


GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

CHƯƠNG 4
GIỚI

LƯU ĐỒ

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

GA là gì? GA là giải thuật tìm kiếm lời giải tối ưu mô phỏng theo quá
trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên.

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

GA song song là gì? Là GA trong đó quần thể được chia làm thành
nhiều quần thể con, mỗi quần thể con được khởi động ngẫu nhiên
và tiến hóa độc lập.

NHÓM 3

Hàm thích nghi là gì? Là hàm dùng để đánh giá độ thích nghi của cá thể
tốt hơn. Thường hàm thích nghi chính là hàm dùng để tìm cực trị hoặc
biến đổi tương đương.


GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

CHƯƠNG 4
GIỚI

LƯU ĐỒ

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

GA là gì? GA là giải thuật tìm kiếm lời giải tối ưu mô phỏng theo quá
trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên.

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

GA song song là gì? Là GA trong đó quần thể được chia làm thành
nhiều quần thể con, mỗi quần thể con được khởi động ngẫu nhiên
và tiến hóa độc lập.

NHÓM 3

Hàm thích nghi là gì? Là hàm dùng để đánh giá độ thích nghi của cá thể
tốt hơn. Thường hàm thích nghi chính là hàm dùng để tìm cực trị hoặc
biến đổi tương đương.


Mã hóa
Mã hóa là qua trình biến
thông tin từ dạng này sang
dạng khác.

CHƯƠNG 4
Chọn lọc

Lai ghép

Là sự giao hợp giữa hai
cá thể với nhau để tạo
ra một cá thể mới.

LƯU ĐỒ

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Là quá trình chuyển đổi từ từ
mà trong đó trải qua nhiều
quá trình sàn lọc, lựa chọn la
tiền đề của sự tiến hóa.

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3
Đột biến

Là biến đổi đột ngột của một
hoặc một số tính trạng, làm
tăng sự đa dạng cấu trúc
trong quần thể.

Giải mã
Là phương pháp để đưa dạng
thông tin đã được mã hóa về
dạng thông tin ban đầu.


Mã hóa
Mã hóa là qua trình biến
thông tin từ dạng này sang
dạng khác.

CHƯƠNG 4
Chọn lọc

Lai ghép

Là sự giao hợp giữa hai
cá thể với nhau để tạo
ra một cá thể mới.

LƯU ĐỒ

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Là quá trình chuyển đổi từ từ
mà trong đó trải qua nhiều
quá trình sàn lọc, lựa chọn la
tiền đề của sự tiến hóa.

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3
Đột biến

Là biến đổi đột ngột của một
hoặc một số tính trạng, làm
tăng sự đa dạng cấu trúc
trong quần thể.

Giải mã
Là phương pháp để đưa dạng
thông tin đã được mã hóa về
dạng thông tin ban đầu.


MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

CHƯƠNG 4
GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
Mã hóa nhị
phân

Mã hóa thập
NHÓM Mã
3 hóa số
thực
phân


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Mã hóa nhị phân

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Mã hóa nhị phân

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Mã hóa nhị phân

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Thí dụ 1:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Thí dụ 2:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Mã hóa thập phân

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Thí dụ 3:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHƯƠNG 4

MÃ HÓA

ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP
CHỌN
LỌC

THÍ DỤ

Thí dụ 4:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc tự nhiên:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc tỷ lệ:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc đấu vòng:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc cắt:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc cắt:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc sắp hạng tuyến tính:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc sắp hạng tuyến tính:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc sắp hạng tuyến tính:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc sắp hạng lũy thừa:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


CHỌN LỌC

CHƯƠNG 4
ĐỘT
BIẾN
LAI
GHÉP

THÍ DỤ

Chọn lọc sắp hạng lũy thừa:

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
NHÓM 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×