Tải bản đầy đủ

DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG VIỆC NĂM 2019 CỦA CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ (mẫu)

SỞ NỘI VỤ TỈNH, THÀNH PHỐ
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC HỒ SƠ CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo quyết định số 02 /QĐ-CCVTLT ngày 17 tháng 01 năm
2019
của Chi cục Văn thư - Lưu trữ)
Số và ký Tên đề mục và tiêu
hiệu HS đề hồ sơ

Thời hạn
bảo quản

I. Hành chính Tổng hợp
1. Tài liệu chung
01/HCTH


02/HCTH

03/HCTH
04/HCTH
05/HCTH

06/HCTH
07/HCTH

Hồ sơ xây dựng Kế
hoạch hoạt động năm
2019 của Chi cục Văn
thư - Lưu trữ
Hồ sơ xây dựng Kế
hoạch hoạt động Quý
của Chi cục Văn thư Lưu trữ
Hồ sơ xây dựng báo
cáo tổng hợp hoạt
động năm 2019
Hồ sơ xét thi đua khen
thưởng.
Tập Thông báo kết
luận tại các cuộc họp
của đồng chí Chi cục
trưởng.
Hồ sơ xây dựng báo
cáo tổng hợp tháng,
quý, 6 tháng
Hồ sơ xây dựng các
báo cáo chuyên đề:
kết quả giải quyết thủ
tục hành chính, công
tác giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng,

Vĩnh viễn

20 năm

Vĩnh viễn


70 năm
10 năm

20 năm
20 năm

Người
lập

Ghi chú


chống tham nhũng…

08/HCTH

09/HCTH
10/HCTH
11/HCTH
12/HCTH
13/HCTH
14/HCTH

15/HCTH
16/HCTH
17/HCTH
18/HCTH
19/HCTH

Hồ sơ xây dựng các
báo cáo chuyên đề:
công tác cán bộ, đối
tượng bồi dưỡng
KTQPAN…
Tập văn bản đi gồm:
văn bản khác.
Tập văn bản đi gồm:
Quyết định, Quy định,
Quy chế, Hướng dẫn…
Tập lưu sổ văn bản
đến năm 2019.
Tập lưu sổ đăng ký
văn bản đi năm 2019.
Sổ ghi biên bản họp
của Chi cục Văn thư Lưu trữ năm 2019.
Tập lưu Mục lục hồ sơ
tài liệu nộp lưu của
Chi cục Văn thư - Lưu
trữ năm 2018 và
Danh mục hồ sơ cơ
quan của Chi cục Văn
thư - Lưu trữ năm
2019.
Hồ sơ tổ chức kỷ niệm
thành lập ngành

20 năm

Hồ sơ chỉnh lý tài liệu
lưu trữ tại Chi cục Văn
thư - Lưu trữ
Hồ sơ dự án xây dựng
Trung tâm Lưu trữ lịch
sử
Hồ sơ kiện toàn tổ
chức bộ máy năm
2019
Hồ sơ bổ sung quy
hoạch cán bộ năm
2019

Vĩnh viễn

50 năm
Vĩnh Viễn
20 năm
20 năm
10 năm
10 năm

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
20 năm


20/HCTH

21/HCTH

22/HCTH

23/HCTH

24/HCTH
25/HCTH
26/HCTH

27/HCTH
28/HCTH

29/HCTH

Hồ sơ đề bạt, bổ
nhiệm, điều động,
chuyển đổi vị trí công
việc
Hồ sơ tổ chức tuyên
truyền phổ biến các
quy định của pháp
luật và văn bản hướng
dẫn mới ban hành đưa
tin, viết bài trên Cổng
thông tin điện tử của
Sở Nội vụ.
2. Công tác tổ chức,
cán bộ
Hồ sơ đánh giá phân
loại cán bộ công chức,
viên chức Chi cục Văn
thư - Lưu trữ
Hồ sơ kê khai tài sản
của cán bộ, công
chức, viên chức năm
2019.
3. Tài liệu kế toán

70 năm

Dự toán kinh phí, báo
cáo quyết toán tài
chính năm.
Công khai tài chính
quý, năm.
Hồ sơ thực hiện chế
độ chính sách đối với
cán bộ, công chức tại
Chi cục Văn thư - Lưu
trữ.
Hồ sơ mua sắm, thanh
lý tài sản của Chi cục
Văn thư - Lưu trữ.
Hồ sơ kiểm kê tài sản
định kỳ của Chi cục
Văn thư - Lưu trữ .
4. Tài liệu Đảng

Vĩnh viễn

20 năm

70 năm

70 năm

20 năm
70 năm

20 năm
20 năm

Hồ sơ đánh giá phân
70 năm
loại chất lượng Chi bộ,
Đảng viên Chi bộ Chi
cục Văn thư - Lưu trữ.


30/HCTH

Hồ sơ kiểm tra đảng
viên Chi bộ Chi cục
Văn thư - Lưu trữ.
Tập lưu Sổ họp Chi bộ
Chi cục Văn thư - Lưu
trữ năm 2019.
Hồ sơ Báo cáo kết quả
giải quyết dư luận nội
bộ của Đảng ủy Sở
Nội vụ tỉnh An Giang.
Tập lưu văn bản đi
của Chi bộ Chi cục
Văn thư - Lưu trữ.
Tập lưu văn bản đến
của Chi bộ Chi cục
Văn thư - Lưu trữ.
Hồ sơ về việc xây
dựng Kế hoạch học
tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
II. Quản lý Văn thư Lưu trữ

20 năm

36/QLVTL Hồ sơ hướng dẫn
T
nghiệp vụ công tác
văn thư, lưu trữ cho
các đơn vị có nhu cầu.
37/QLVTL Hồ sơ về việc triển
T
khai các văn bản quy
phạm pháp luật.
38/QLVTL Hồ sơ kiểm tra công
T
tác văn thư, lưu trữ.
39/QLVTL Hồ sơ tập huấn công
T
tác văn thư, lưu trữ.
40/QLVTL Hồ sơ thẩm định Danh
T
mục tài liệu hết giá trị
theo yêu cầu của cơ
quan, tổ chức.
41/QLVTL Hồ sơ tổng hợp Báo
T
cáo công tác văn thư,
lưu trữ 06 tháng đầu
năm.

20 năm

31/HCTH
32/HCTH

33/HCTH
34/HCTH
35/HCTH

10 năm
10 năm

50 năm
50 năm
70 năm

20 năm
20 năm
20 năm
20 năm

20 năm


42/QLVTL Hồ sơ tổng hợp, báo
T
cáo thống kê công tác
văn thư, lưu trữ theo
Thông tư 03/2018/TTBNV.
43/QLVTL Hồ sơ tổng hợp Báo
T
cáo tổng kết công tác
văn thư, lưu trữ năm
2019.
44/QLVTL Hồ sơ học tập kinh
T
nghiệm công tác văn
thư, lưu trữ năm 2019
45/QLVTL Hồ sơ trình thực hiện
T
chế độ phụ cấp độc
hại cho người làm
công tác lưu trữ.
46/QLVTL Hồ sơ chỉ đạo, hướng
T
dẫn và xây dựng kế
hoạch văn thư, lưu trữ
năm 2019 của tỉnh.
47/QLVTL Hồ sơ tổng kết công
T
tác năm 2019.
48/QLVTL Hồ sơ công tác quản
T
lý hoạt động dịch vụ
lưu trữ: Cấp chứng chỉ
hành nghề, kiểm tra
hoạt động, Báo cáo
kết quả đến Cục Văn
thư - Lưu trữ.
49/QLVTL Hồ sơ chấm điểm thi
T
đua công tác văn thư,
lưu trữ.
50/QLVTL Hồ sơ chấm điểm chỉ
T
số cải cách hành
chính về công tác văn
thư, lưu trữ.
………………………..

Bảng Danh mục hồ sơ này có 50
hồ sơ, bao gồm:
- 13 hồ sơ bảo quản vĩnh viễn;
- 07 hồ sơ bảo quản 70 năm.

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

20 năm
Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

20 năm
Vĩnh viễn

20 năm
20 năm


- 03 hồ sơ bảo quản 50 năm.
- 22 hồ sơ bảo quản 20 năm.
- 05 hồ sơ bảo quản 10 năm.
CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×