Tải bản đầy đủ

Bài tập chuyên giao thoa ánh sáng vật lí 12

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

January 26, 2019

Câu 1(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai
khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng
hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết
vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần
nhất cùng màu với vân chính giữa là
A. 4,9 mm.

B. 19,8 mm.

C. 9,9 mm.

D. 29,7 mm.

Câu 2 Nguyễn Khuyến : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe hẹp, khi chiếu vào hai khe đồng thời
hai bức xạ đơn sắc thì ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là 0, 3mm và 0,
2mm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó là:
A. 1,2mm


B. 0,6mm

C. 0,3mm

D. 0,2mm

Câu 3 THPT Lê Lợi - TH 2012: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe S 1 , S2 được chiếu bởi
nguồn S. Biết khoảng cách giữa khe a =1,5 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 3 m. Nguồn S phát ra 2 ánh
sáng đơn sắc gồm màu tím có bước sóng 0,4  m và màu vàng có bước sóng 0,6  m. Khoảng cách giữa 2 vân
sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm là:
A. 1,2 mm
B. 4,8 mm
C. 2,4 mm
D. 3,6 mm
Câu 4 Chuyên Vinh 2010: Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,5mm,
màn ảnh cách 2 khe một khoảng D = 2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng
1  0,48m; 2  0,64m thì khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu so với vân sáng trung tâm là:
A. 1,92mm

B. 2,56mm

C. 2,34mm

D. 3,20mm

Câu 5 Chuyên PBC 2-2012: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a =
1mm, từ hai khe đến màn hứng là D = 2m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc 1  0,6 m và 2  0,5 m , nếu
hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan
sát được trên màn là:
A. 0,2 mm.

B. 6 mm.

C. 1 mm.

D. 1,2 mm.

Câu 6 Chuyên Vinh 2-2011: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, có khoảng cách 2 khe a =
1mm; từ màn ảnh đến 2 khe D = 1m. Chiếu đồng thời 3 bức xạ 1 = 0,42 m ;  2 = 0,63 m và 3  0,72 m thì


khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng có màu giống màu vân trung tâm là:
A. 5,04mm B. 4,02mm
C. 3,62mm
D. 4,84mm
Câu 7 Quỳnh Lưu 3-2012. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2(mm),
khoảng cách từ hai khe đến màn là 2(m). Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm phát ra hai bức xạ đơn sắc 1 =
0,5(m) và 2 = 0,7(m). Vân tối đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:
A. 0,25(mm).
B. 1,75(mm).
C. 3,75(mm).
D. 0,35(mm).
Câu 8 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5
mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước
sóng 1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm
và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ
là:
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

1


January 26, 2019

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

Câu 9 THPT Nguyễn Quang Diệu: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Young, khoảng cách giữa hai
khe là a =1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ 1 =
0,48 m và 2 = 0,64 m. Biết bề rộng của vùng giao thoa trên màn là L = 7,68 mm. Số vân sáng có màu giống
màu vân sáng trung tâm trong vùng L là
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 10 THPT Hồng Lĩnh: Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S 1, S2 bằng a = 2mm,
khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ 1 = 0,4μm và λ2 =
0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ 1 và λ2
trùng nhau là:
A. 7 vân.

B. 9 vân.

C. 3 vân.

D. 5 vân.

Câu 11 Đông Hà - Quảng Trị: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai
khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,4m và 2
= 0,56m . Hỏi trên đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vị trí tại đó có vân tối của hai bức xạ
trùng nhau?
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 12 Chuyên Thái Bình 6-2012: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5
mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng
1= 450nm và 2= 600nm.Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân
trung tâm lần lượt là 7,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:
A. 5
B. 3
C. 6
D. 4
Câu 13 Chuyên Nguyễn Huệ - Đông Hà-QT: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra
đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng 1  0, 4 m, 2  0,5 m và 3  0,6 m . Trên màn, trong khoảng giữa
hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, số vị trí có s trùng nhau của hai trong ba vân sáng là:
A. 7.

B. 6.

C. 10.

D. 8.

Câu 14. Quỳnh Lưu 3-2012 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, th c hiện đồng thời với hai bức xạ
đơn sắc có bước sóng λ1 và λ 2 , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là i1 = 0,48(mm) và i2.
Hai điểm điểm A, B trên màn quan sát cách nhau 34,56(mm) và AB vuông góc với các vân giao thoa. Biết A và
B là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn AB quan sát được 109 vân sáng trong đó có 19
vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Giá trị i2 là
A. 0,32(mm).

B. 0,24(mm).

C. 0,60(mm).

D. 0,64(mm).

Câu 15 THPT Hồng Lĩnh: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời 2
bức xạ λ1 và λ2. Trên màn ảnh (E) thấy vân sáng bậc bốn của bức xạ λ 1 trùng với vân tối thứ năm của bức xạ λ2.
Mối liên hệ giữa bước sóng λ1 và λ2 là:
A. 8λ1 = 11λ2 .

B. 8λ1 =9λ2.

C. 6λ1 =11λ2 . D. 6λ1 =9λ2 .

Câu 16 Gia Viễn A: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Nguồn phát đồng thời hai bức
xạ có bước sóng 1=0,4m và 2=0,6m. Vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm là vân bậc mấy của ánh
sáng có bước sóng 2 ?
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

2


January 26, 2019

A. bậc 3

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

B. bậc 2

C. bậc 4

D. bậc 6

Câu 17 THPT Yên Mỗ B: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh
sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là 1 = 0,44 µm và  2 = 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh
sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2 ?
A. Bậc 7.
B. Bậc 5.
C. Bậc 6.
D. Bậc 4.
Câu 18 THPT Kim Thành: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, th c hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng
640 nm (màu đỏ) và 560 nm (màu lục). Giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có bao
nhiêu vị trí c c đại giao thoa của bức xạ màu đỏ, màu lục:
A. 6 đỏ và 7 lục
B. 7 đỏ và 6 lục
C. 7 đỏ và 8 lục
D. 8 đỏ và 7 lục
Câu 19 Chuyên Bắc Giang 3-2012: Th c hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng đồng thời với hai
bức xạ đơn sắc gồm một bức xạ đơn sắc màu lục có bước sóng 560 nm và một bức xạ màu đỏ. Trên màn quan sát
thấy giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm có 6 vân màu đỏ. Bước sóng của ánh sáng màu đỏ
dùng trong thí nghiệm là
A. 640 nm.

B. 700 nm.

C. 760 nm.

D. 660 nm.

Câu 20 Quỳnh Lưu 3-2012. Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y âng. Nguồn sáng S phát ra đồng thời hai ánh
sáng đơn sắc. Ánh sáng lục có bước sóng 1 = 520(nm) và ánh sáng cam có bước sóng 590(nm) ≤ 2 ≤ 650(nm).
Trên màn quan sát hình ảnh giao thoa người ta thấy giữa vân sáng trung tâm và vân cùng màu kề nó có 11 vân
sáng màu lục. Bước sóng 2 có giá trị là:
A. 624(nm)

B. 612(nm)

C. 606,7(nm)

D. 645(nm)

Câu 21 Hậu Lộc 2 -TH: Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng 1  0,72 m và 2 vào hai khe Yâng thì trên đoạn AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộng 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng riêng của bức xạ 1 ,
9 vân của 2 . Ngoài ra, hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác với hai loại vân sáng trên. Bước sóng 2 bằng
A. 0, 48 m

B. 0,54  m

C. 0,576  m

D. 0,42  m

Câu 22 THPT Lương Văn Tụy - Ninh Bình: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa
hai khe sáng là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Chiếu đến hai khe
đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,63μm và λ x chưa biết. Gọi M, N là hai điểm trên màn E, đối
xứng nhau qua vân trung tâm sao cho MN = 18,9mm. Trong đoạn MN người ta đếm được 23 vạch sáng trong đó
có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân và hai trong ba vạch trùng nhau đó nằm ở ngoài cùng của đoạn
MN. Giá trị của λ x bằng:
A. 0,56μm.

B. 0,45μm.

C. 0,72μm

D. 0,75μm.

Câu 23 Chuyên BN lần 2-2012 : Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sang , khoảng cách giữa 2 khe I âng là
a =1 mm,khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. chùm sáng chiếu vào khe S có 2 bước sóng trong do  1 = 0, 4
(m) . trên màn xét khoảng MN = 4.8 mm đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng
và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N . Tìm 2
A 0.48m

B 0.6m

C 0.64m

D 0.72 m

HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

3


January 26, 2019

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

Câu 24 Chuyên Quảng Trị: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng
lần lượt là λ1 = 0,66 μm và 2, với 0,45μm < 2 <0,54 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba của bức xạ có bước sóng
λ1 trùng với vân sáng bậc k2 của bức xạ có bước sóng λ 2 . Giá trị của λ 2 và k2 lần lượt bằng

A.0,480μm và 3.

B. 0,495μm và 4.

C. 0,495μm và 3.

D. 0,480μm và 4.

Câu 25 Chuyên BN lần 2-2012: Th c hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy
có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng
trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ 1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của
λ2 là:
A. 0,4μm.

B. 0,45μm

C. 0,72μm

D. 0,54μm

Câu 26 Nguyễn Đức Mậu 1-2012: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời ba
bức xạ đơn sắc λ1 = 0,60μm, λ2 = 0,45μm, λ3 (có giá trị trong khoảng từ 0,62μm đến 0,76μm). Trên màn quan sát,
trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng
nhau của λ1 và λ2. Giá trị của λ3 là
A. 0,72μm.

B. 0,70μm.

C. 0,64μm.

D. 0,68μm.

Câu 27 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức
xạ có bước sóng lần lượt là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn
mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 m có vân sáng của bức xạ:
A. 2 và 3.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 28 Đông Hà - Quảng Trị: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức xạ
đơn sắc có bước sóng 0,6 m và bước sóng  chưa biết. Khoảng cách hai khe 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn 2 m. Trong một khoảng rộng L = 24 mm trên màn, đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả
trùng nhau của hai hệ vân. Tính bước sóng , biết hai trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.
A. 0,45 m. B. 0,55 m. C. 0,65 m. D. 0,75 m.
Câu 29 CĐ 2011: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn
sắc có bước sóng 1  0,66 m và 2  0,55 m . Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng

1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng 2 ?
A. Bậc 7.

B. Bậc 6.

C. Bậc 9.

D. Bậc 8.

Câu 30. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời
hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị
trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân
sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là
A. 500 nm.

B. 520 nm.

C. 540 nm.

D. 560 nm.

Câu 31 THPT Ngô Quyền - Đồng Nai: Th c hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc
nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,72 μm và λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với
vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ 1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước
sóng λ2 là:
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

4


January 26, 2019

A. 0,45 μm

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

B. 0,72 μm

C. 0,4 μm.

D. 0,54 μm

Câu 32 THPT Văn Giang. Trong thí nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm 3 bức xạ có bước
sóng lần lượt là 1  750nm; 2  675nm; 3  600nm . Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng
cách đến hai khe bằng 3μm có vân sáng của bức xạ:
A. 2và 1

B. 2và 3

C. 1và 3

D. 1 , 2và 3

Câu 33 Chuyên Vinh 2009: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh áng trắng có bước sóng
0,38m    0,76m , khoảng cách hai khe a  2mm , khoảng cách hai khe đến màn là D  2m . Tại vị trí vân sáng
bậc 10 của ánh sáng tím   0,4m có thêm bao nhiêu vân sáng của các bức xạ khác và có vân sáng bậc mấy của
ánh sáng đỏ?
A. 5, bậc 7

B. 5, bậc 6

C. 4, bậc 6

D. 4, bậc 7

Câu 34 Chuyên Vinh 2009: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có
bước sóng 1  0,49m và 2 . Trên màn quan sát, trong một khoảng rộng đếm được 29 vân sáng, trong đó có 5
vân cùng màu với vân trung tâm (kể cả vân trung tâm) và hai trong năm vân nằm ngoài cùng của khoảng rộng.
Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng của 1 nhiều hơn số vân sáng của 2 là 4 vân. Bước sóng 2 :
A. 2  0,56m

B. 2  0,72m

C. 2  0,68m

D. 2  0,63m

Câu 35 Chuyên Vinh 2-2011: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhìn thấy dùng khe Iâng, có khoảng cách 2
khe a = 2mm; từ màn ảnh đến 2 khe là D = 1m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ 1 và  2 (  2 > 1 ) thì vân sáng bậc 3
của bức xạ 1 trùng với vân sáng bậc k của bức xạ  2 và cách vân trung tâm 0,6mm. Hỏi k và  2 bằng bao
nhiêu?
A. k = 2 và  2 = 0,6 m

B. k = 2 và  2 = 4,2 m

C. k = 1 và  2 = 4,8 m

D. k = 1 và  2 = 1,2 m

Câu 36 Chuyên PBC 2-2012: Th c hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có
bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung
tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.

B. 0,45μm

C. 0,72μm

D. 0,54μm

Câu 37 THPT Ngô Quyền - Đồng Nai: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng
thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 1 = 0,75 m và bức xạ màu lam có bước sóng 2
= 0,45 m. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Tính
khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng màu lam đến vân tối xuất hiện trên màn.
A. 0,9 mm.
B. 0,675 mm. C. 1,575 mm. D. 1,125 mm.
Câu 38 Trần Nhân Tông 2-2012: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức
xạ đơn sắc 1 và  2 . Khoảng vân của 1 là i1 = 0,3cm. Vùng giao thoa có bề rộng L = 2,4cm, trên màn đếm được
17 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng khác màu với 1 và  2 và 2 trong số 3 vân đó nằm ngoài cùng của khoảng L.
Khoảng vân giao thoa của bức xạ  2 là:
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

5


January 26, 2019

A. 0,24cm

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

B. 0,36cm

C. 0,48cm

D. 0,6cm.

Câu 39 ĐHQG TP 4-2012. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn
sắc có bước sóng 1  0,640 m thì trên màn quan sát ta thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng giữa MN
còn có 7 vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 và 2 thì
trên đoạn MN ta thấy có 19 vạch sáng, trong đó có 3 vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và 2 trong
3 vạch sáng này nằm tại M và N. Bước sóng 2 có giá trị bằng
B. 0,478  m .

A. 0,450  m .

C.đáp số khác.

D. 0,427  m .

Câu 40. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng
đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 1 và  2 . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 1
trùng với vân sáng bậc 10 của  2 . Tỉ số 1 /  2 bằng:
A. 6/5

.

B.2/3

C. 5/6

D. 3/2

Câu 41 Chuyên Nguyễn Huệ - Huế: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết S1S2 = a =
1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D =1m. Nguồn sáng phát hai bức xạ có bước
sóng 1 = 0,5m và 2 = 0,6m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =15mm. Số vân sáng quan
sát được trên màn có màu của 1 là:
A. 31

B. 26

C. 24

D. 28

Câu 42 Chuyên Vinh 2-2011: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, có khoảng cách 2 khe a =
2mm; từ màn ảnh đến 2 khe D = 2m. Chiếu đồng thời 3 bức xạ 1 = 0,64 m ;  2 = 0,54 m và 3  0,48 m thì
trên bề rộng giao thoa L = 40mm của màn ảnh(có vân trung tâm ở chính giữa) sẽ quan sát thấy mấy vân sáng của
bức xạ 1 ?
A. 44

B. 42

C. 45

D. 43

Câu 43 THPT Lê Lợi - Quảng Trị: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai
khe là a = 1,5 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Hai khe được chiếu sáng đồng thời bằng hai
bức xạ có bước sóng 0,60 m và 0,50 m. Trong vùng giao thoa có bề rộng 10 mm nhận vân trung tâm là tâm đối
xứng có số vân sáng là:
A. 28.

B. 25.

C. 27.

D. 30.

Câu 44 Đặng Thúc Hứa 1-2012: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là
1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có λ 1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm.
Cho bề rộng vùng giao thoa trên màn là 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của hai bức xạ là:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 45 THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng
thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 704nm và 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần
nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là?
A. 11
B. 10
C. 12
D. 13
Câu 46 Chuyên Vinh 1-2012: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khe S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn
sắc, có bước sóng tương ứng 1  0,48m và 2  0,64m. Khoảng cách giữa hai khe a  1mm, khoảng cách hai
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

6


January 26, 2019

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

khe đến màn D  2m. Trên màn, trong khoảng rộng 2cm đối xứng qua vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan
sát được là:
A. 36.

B. 31.

C. 26.

D. 34.

Câu 47 THPT Yên Mỗ B: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, nếu chiếu bức xạ có bước sóng 1 = 0,4m thì trên
bề rộng L người ta thấy 31 vân sáng, nếu thay bước sóng 1 bằng bức xạ có bước sóng 2 = 0,6m thì người ta
thấy có 21 vân sáng. Biết trong cả hai trường hợp thì ở hai điểm ngoài cùng của khoảng L đều là vân sáng. Nếu
chiếu đồng thời hai bức xạ thì trên bề rộng L quan sát được:
A. 41 vân sáng;

B. 40 vân sáng;

C. 52 vân sáng;

D. 36 vân sáng;

Câu 48 Đặng Thúc Hứa 1-2012: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn
sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2 < λ1. Biết trên màn quan sát, vân sáng bậc 3 của λ1 trùng với 1 vân sáng của
λ2. Cho khoảng cách hai khe a = 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Trên miền giao thoa có bề
rộng L = 2,5 cm có vân trung tâm nằm chính giữa, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:
A.
41
vân. B. 34 vân.
C. 35 vân.
D. 42 vân.
Câu 49 THPT chuyên Nguyễn Thượng Hiền : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe
sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 640nm và
480nm. Giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng?
A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Câu 50 THPT Hồng Lĩnh: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng S phát ra hai bức xạ có
bước sóng lần lượt là 1 = 0,5 m và 2 = 0,75 m . Xét tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 1 và tại N là
vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 2 (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được
A. 3 vân sáng.

B. 5 vân sáng.

C. 7 vân sáng.

D. 6 vân sáng.

Câu 51 ĐH 2011: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc
có bước sóng là 1  0,42 m ;  2  0,56 m và 3  0,63 m . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên
tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số
vân sáng quan sát được là
A. 27.

B. 23.

C. 26.

D. 21.

Câu 52 THPT Thuận Thành số 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời
bằng 2 ánh sáng đơn sắc là màu đỏ có bước sóng 0,69 μm và màu lục có bước sóng 0,54 μm . Trên màn quan sát ở
giữa 2 vân sáng gần nhất và cùng màu với vân trung tâm có
A. 22 vân đỏ, 17 vân lục.
vân lục.

B. 17 vân đỏ, 22 vân lục.

C. 23 vân đỏ, 18 vân lục.

D. 18 vân đỏ, 23

Câu 53 ĐH 2012: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn
sắc 1, 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 m và 0,60 m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần
nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
A. 4 vân sáng 1 và 3 vân sáng 2.

B. 5 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

7


January 26, 2019

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

C. 4 vân sáng 1 và 5vân sáng 2.

D. 3 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.

Câu 54 THPT chuyên Long An. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe
là 1mm, các khe cách màn 1m. Bề rộng trường giao thoa khảo sát trên màn là L = 1cm. Chiếu đồng thời 2 bức xạ
đơn sắc màu vàng có bước sóng  = 0,6m và màu tím có bước sóng ’ = 0,4m. Kết luận nào sau đây không
chính xác:
A. Có 8 vân sáng màu vàng phân bố đều nhau trong trường giao thoa
B. Trong trường giao thoa có hai loại vân sáng màu vàng và màu tím
C. Có 16 vân sáng màu tím phân bố đều nhau trong trường giao thoa
D. Có tổng cộng 33 vạch sáng trong trường giao thoa
Câu 55 THPT Tứ Kỳ -HD: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng ,chiếu vào hai khe một chùm sáng đa
sắc gồm ba thành phần đơn sắc với bước sóng lần lượt là 1 = 400 nm, 2 = 500 nm và 3 = 600 nm.Trên màn
quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung
tâm , ta quan sát được số vạch sáng là :
A. 55

B. 57

C. 71

D. 69

Câu 56 Chuyên Vinh 1-2012: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn
sắc, có bước sóng tương ứng 1  0,40m, 2  0,48m và 3  0,64m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng
liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là:
A. 11
B. 44
C.35
D. 9
Câu 57 Chuyên Hà Tỉnh: : Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có
bước sóng tương ứng 1 = 0,4  m,  2 = 0,5  m, 3 = 0,6  m Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp
có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là:
C.7
D. 8.

A. 11.

B. 9.

Câu 58 Quốc Học Huế 2-2012: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y -âng nguồn S phát ba ánh sáng đơn
sắc 1 (tím ) = 0,42  m,  2 (lục ) = 0,56  m, 3 (đỏ ) = 0,70  m. Số vân tím và vân màu lục giữa hai vân sáng
liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm khi giữa chúng có 11 vân đỏ là :
A. 14 vân lục,19 vân tím
20 vân tím

B. 14 vân lục, 20 vân tím.

C. 13 vân lục, 17 vân tím

D. 15 vân lục,

Câu 59 Chuyên BN lần 2-2012: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng
trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ  1= 0,56 m và  2 với 0,67m  2  0,74m ,thì trong khoảng giữa hai vạch
sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ  2 . Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong
thí nghiệm có 3 loại bức xạ  1,  2 và  3 , với 3  72 /12 , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và
cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?
A. 25

B.23

C.21

D.19.

Câu 60 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 1-2012. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dùng
ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4  m thì trên màn ảnh thu được 13 vân sáng. Hỏi nếu chiếu đồng thời ba ánh
HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

8


January 26, 2019

[CHUYÊN ĐỀ: GIAO THOA ÁNH SÁNG]

sáng đơn sắc có bước sóng 0,4  m , 0,5  m , 0,6  m thì trên màn thu được bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân
trung tâm (kể cả vân trung tâm)?
A. 3 vân

B. 5 vân

C. 1 vân

D. 0 vân

Câu 70 Chuyên Vinh 4-2011: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có
bước sóng 1  400nm; 2  500nm; 3  750nm . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn
quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 5.

B. 4.

C. 7.

D. 6.

Câu 71 Chuyên Lê Quý Đôn BR-VT. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe hẹp, để xác định khoảng vân
người ta sử dụng thiết bị cảm biến quang nhờ thước quay Panme mà ta có thể điều chỉnh dễ dàng vị trí của cảm
biến. Biết rằng cảm biến quang là thiết bị nhạy sáng, khi ánh sáng chiếu vào thì kim điện kế trên đồng hồ nhảy số
thể hiện tương ứng năng lượng mà ánh sáng chiếu vào. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng 450nm và 600nm. Trong
khoảng OM=3,5cm trên màn mà tại đó khi ta đặt thiết bị cảm biến hiện số “0” ứng với mấy vị trí: (O là vân trung
tâm)
A. 2

B. 1

C. 3

D. Không có vị trí nào

HD: Năng lượng phân bố lại trên các vân sáng và vân tối, có một số điểm trên miền giao thoa là s chồng chéo
các vân sáng và tối ứng với hai bức xạ nên điểm “0” là kết quả của hai vân tối trùng nhau trên miền giao thoa.

HOME | BIÊN SOẠN: VÕ HỮU ĐIỀN

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×