Tải bản đầy đủ

Hưỡng dẫn cài đặt MPICH2 trên windows

quangdh.8592@gmail.com

Hướ ng dẫn cài đặt MPICH2 trên windows.
Bướ c 1 : Download phần mềm MPICH2 trên đi ̣a chi ̉ :
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/downloads/index.php?s=downloads

File cài đặt có tên: mpich2-1.4.1p1-win-ia32.msi
Bướ c 2: Mở chương trình Command bằng quyên administrator:

Sau đó , thự c hiện lệnh sau để chạy bộ cài đặt :

1


quangdh.8592@gmail.com

Bướ c 3: Cài đặt MPICH2 theo hình dướ i :
Chọn next:

2quangdh.8592@gmail.com
Chọn next:

Chọn “I Agree” rồi ấn next

3


quangdh.8592@gmail.com
Đặt Passphrase là mật khẩu processor của bạn (Mật khẩu này đượ c sử dụ ng khi kết nối mộ t hệ thống
nhiều máy khác nhau) . Sau đó chọ n Next

Chọn thư mục bạn muốn cài đặt, sau đó ấn Next:

4


quangdh.8592@gmail.com
Ấn Next để bắt đầu cài đặt:

Nhấn Close để kết thúc quá trình cài đặt:

5


quangdh.8592@gmail.com
Bướ c 4: Mở thư mụ c BIN trong thư mụ c vừ a cài đặt, chạy chương trình wmpiregister.exe. Nhập tên
Account và Password máy tính của bạn. Lưu ý : Nếu bạn, các bạn phải đặt mật khẩu cho Account máy
mình trước rồi mới register đượ c. Sau đó ấn Register rồi OK.

Bướ c 5: Chạy phần mềm quản lí Process smpd.
Từ thư mụ c BIN, trong thư mụ c cà i đặt. Gõ lệnh : smpd -install

6


quangdh.8592@gmail.com

Cấu hiǹ h VS 2010


Thông số đượ c lập trong các ảnh dướ i :

7


quangdh.8592@gmail.com
Trong phần VC++ Directories: thiết lập 2 thông số Include Directories và Library Directories như sau :

Chọn biểu tượng tam giác trỏ xuống, chọn Edit

Cử a sổ Include Directories xuât́ hiện chọ n và o nút thư mụ c mớ i … Các bạn chọ n thư mụ c Include trong
thư mụ c MPICH2 mớ i cài đặt. Như hình :

8


quangdh.8592@gmail.com

Tiếp tụ c tương tự vớ i Library Directories nhưng chọ n thư mụ c lib trong mpich2

Trong mụ c C/C++ : làm tương tự phần Include Directories và cũng chọn thư mục tương tự

9


quangdh.8592@gmail.com

Phần Linker : làm tương tự Library Directories và chọn thư mục lib tương tự.

10


quangdh.8592@gmail.com
Trong linker\input : ta Edit phần đầu tiên:

Viết thêm như sau: ->ok

11


quangdh.8592@gmail.com
Cuối cù ng chọ n phần debugging thiết lập cấu hình như hình

Như vậy chúng ta đã thiết lập xong và biên di ̣ch chương trình thà nh file exe như bình thườ ng.
Để thự c thi chương trình mpi, ta cần phần mềm wmpiexec.exe(Nằm trong thư mụ c Bin thuộ c thư mụ c
cài đặt) để tạo môi trường. Nhấn nút Execute để chạy chương trình. Ở đây mình chọn số process là 4.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×