Tải bản đầy đủ

bài thảo luận nhóm 9

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

----------

BỘ MÔN: PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI: TRÌNH BÀY MỘT WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Giáo viên bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Thu Phương
Nhóm: 09
Lớp học phần: 1867PLAW3311

Hà Nội, 2018
Nhóm 9

trang 1


MỤC LỤ

LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................... 2

I. Khái niệm website đấu giá trực tuyến và pháp luật điều chỉnh hoạt động của website
đấu giá trực tuyến................................................................................................................... 3
1. Khái niệm website đấu giá trực tuyến...................................................................................3
2. Đặc trưng của website đấu giá trực tuyến.............................................................................3
3. Các mô hình, hình thức chủ yếu của đấu giá trực tuyến.......................................................4
4. Pháp luật điều chỉnh hoạt động của website đấu giá trực tuyến theo NĐ 52/2013................4
II. Thực trạng hoạt động của website đấu giá trực tuyến..................................................10
1. Nội dung quy chế hoạt động của website chodaugia.com.vn..............................................10
2. Yêu cầu về hệ thống kĩ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến...................................25
3. Các loại hình kinh doanh trên chodaugia.com.vn...............................................................26
4. Trách nhiệm của của Chợ đấu giá trong việc cung cấp các dịch vụ đấu giá trực tuyến.......28
5. Trách nhiệm của các chủ thể...............................................................................................38
6. Áp dụng chế tài với các trường hợp vi phạm......................................................................43
III. Những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiên nghị................................................................44
1. Những hạn chế, bất cập.......................................................................................................44
2. Một số đề xuất, kiến nghị....................................................................................................45
KẾT LUẬN........................................................................................................................... 46

Nhóm 9

trang 2


LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay thị trường thương mại điện tử Việt Nam hay còn gọi là kinh doanh
online đang bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, các website thương mại điện tử,
diễn đàn bán hàng online, các gian hàng trực tuyến, sàn đấu giá online được mở ra ào
ạt với đủ các chiêu thức để thu hút mọi người tham gia. Theo kêt quả khảo sát 3940
thương nhân tổ chức sở hữu website, ứng dụng trên phạm vi cả nước năm 2017,trong
đó chiếm đa số 95% là các website sàn giao dịch thương mại điện tử, 4% là website
khuyến mại trực tuyến, còn lại 1% là website đấu giá trực tuyến. Tỉ lệ website đấu giá
trực tuyến là rất nhỏ so với số lượng các website thương mại điện tử tại Việt Nam bởi
hình thức kinh doanh online này vẫn còn rất nhiều hạn chế như: chưa cung cấp được
các công cụ kinh doanh cần thiết, chưa thực sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng khi
giao dịch online, chưa đặt lợi ích và nguyện vọng chính đáng của khách hàng lên hàng
đầu . Điều này đã trực tiếp gây ra những phiền toái, khó khăn cho những người có nhu
cầu kinh doanh online thực sự.
Ebay là một sàn đấu giá điển hình cho mô hình đấu giá trực tuyến trên thế giới,
đạt được nhều thành công trong việc áp dụng hình thức kinh doanh này. Trong những
năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt


động, hỗ trợ phát triển các website đấu giá trực tuyến. Hiện nay, ở Việt Nam có một số
website đang hoạt động dưới hình thức này: Chilindo.com, Bidy.vn, Daugianhanh.vn,
Sohot.vn,.. Chodaugia.com.vn là website cung cấp như dịch vụ cam kết đấu giá, phần
mềm đấu giá, các dịch vụ thông tin phục vụ đấu giá. Hơn nữa Chợ đấu giá cung cấp
các tính năng cho việc thực hiện giao dịch online đánh giá sản phẩm, đặt hàng trực
tuyến, thanh toán trực tuyến, thông báo bằng email, bảo đảm người bán, an toàn người
mua, lọc tìm kiếm sản phẩm, vận chuyển toàn quốc. Trong bài này, nhóm 9 sẽ tìm hiểu
về hoạt động của website đấu giá trực tuyến Chodaugia.com.vn, tìm hểu về tình hình
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành của website này.

Nhóm 9

trang 3


I. Khái niệm website đấu giá trực tuyến và pháp luật điều chỉnh hoạt động của
website đấu giá trực tuyến
1. Khái niệm website đấu giá trực tuyến
Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép
thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá
cho hàng hóa của mình trên đó.
2. Đặc trưng của website đấu giá trực tuyến
-

Là website thương mại điện tử

-

Cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tổ chức

đấu giá hàng hóa của mình trên đó
-

Không trực tiếp bán hàng của chính mình mà chỉ giúp cho các thành viên liệt kê

và trưng bày sản phẩm của họ, đấu giá các sản phẩm và thanh toán chúng.
-

Không ràng buộc thời gian. Việc đặt giá có thể thực hiện bất kì lúc nào. Các sản

phẩm đuợc liệt kê trong một một vài ngày (thường là từ 1 đến 10 ngày, tùy theo ý thích
của người bán) để người mua có thời gian tìm kiếm, quyết định và đặt giá. Giá trị của
món hàng sẽ được nâng lên theo số lượng người tham giá đấu giá.
-

Không ràng buộc địa lý: Những người bán hàng và những người đấu giá có thể

tham gia đấu giá từ bất kì nơi nào có truy cập Internet. Điều này làm các cuộc đấu giá
thêm gần gũi và giảm chi phí tham dự một cuộc đấu giá. Điều này đồng thời cũng làm
tăng số lượng các sản phẩm (có càng nhiều người bán hàng) và số lượng các đặt giá
(có càng nhiều người đặt giá). Những món hàng không những không cần phải đưa đến
sàn đấu giá mà còn giảm được chi phí, giảm được giá khởi điểm được chấp nhận của
người bán.
-

Sức mạnh của tương tác xã hội: Tương tác xã hội mà liên quan đến quá trình đấu

giá thì giống như việc chơi đặt cược. Những người đấu giá chờ đợi trong hi vọng là họ
sẽ thắng .

Nhóm 9

trang 4


-

Số lượng người đấu giá lớn: do khi tham đấu giá trực tuyến, người tham gia chỉ

phải trả chi phí thấp hoặc không phải trả phí, hàng hóa và dịch vụ đa dạng, dễ dàng
tham gia.
-

Số lượng người bán hàng lớn: với nhiều lí do khác nhau mà người bán tham gia

vào các sàn đấu giá nhưng có một lợi ích mà họ dễ thấy được là với lượng khách hàng
tiềm năng rất lớn, hàng hóa bán ra sẽ dễ dàng hơn và có thể đạt được giá cao, giảm chi
phí bán hàng, tăng kênh phân phối và đạt nhiều lợi nhuận hơn.
3. Các mô hình, hình thức chủ yếu của đấu giá trực tuyến
 Đấu giá có giá sàn: là người bán tự đặt ra một mức giá nhất định cho sản phẩm,
theo đó, người mua phải trả bằng hoặc vượt mức giá đã đưa ra. Hình thức này
thường an toàn cho người bán nhưng không hấp dẫn người mua.
 Đấu giá không có giá sàn: là người bán đưa ra mức giá khởi điểm cho một sản
phẩm, có bước giá cụ thể và kết thúc giá nào cũng bán. Chẳng hạn, chiếc điện
thoại được đưa lên đấu giá bắt đầu từ 1.000đ, bước giá cho mỗi lần đặt giá là
5.000đ, thời gian đấu giá 1 giờ, khi giờ đấu giá kết thúc thì với bất kỳ giá nào
người bán cũng sẽ bán sản phẩm cho người trả giá cuối cùng. Do đó, giá bán
thường thấp hơn giá thị trường và rất thu hút người tham gia.
 Đấu giá ngược: là hình thức có thể dùng điện thoại để nhắn tin đặt giá cho sản
phẩm muốn mua, nhắn tin mua lệnh đặt giá, kết thúc theo từng mục đích của
chương trình, như thấp nhất và duy nhất… nên thường có tính may mắn.
4. Pháp luật điều chỉnh hoạt động của website đấu giá trực tuyến theo NĐ
52/2013
Điều 44. Cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến
1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến (dưới đây gọi tắt là người

cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến) là thương nhân, tổ chức thiết lập website đấu giá
trực tuyến để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tổ chức đấu giá cho hàng
hóa của mình trên đó.

Nhóm 9

trang 5


2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không đăng ký kinh

doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực tuyến.
Điều 45. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến
1. Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối

thiểu sau:
a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;
b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần hiển thị trên
website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi bên tham gia
cuộc đấu giá có thể xem được.
2. Trường hợp hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, hệ

thống phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước
thời điểm đấu giá. Thông báo phải nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu giá
trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.
Điều 46. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến
1. Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định

này.
2. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này.
3. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.
4. Xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để người bán

hàng có thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.
5. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công

khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá.

Nhóm 9

trang 6


6. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh về hàng

hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá
xem xét.
7. Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà người bán

hàng tổ chức khi có yêu cầu.
8. Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các

bên có liên quan theo quy định tại Điều 51 Nghị định này.
9. Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá

không thực hiện được:
a) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm
người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải
hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán
đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến;
b) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá
được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải
hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi
phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.
Điều 47. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến
1. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan

đến hàng hóa được bán đấu giá.
2. Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có.
3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu giá.
4. Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán đấu giá.
5. Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh chấp.

Nhóm 9

trang 7


6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Nghị định này.

Điều 48. Địa điểm và thời gian đấu giá
1. Địa điểm đấu giá là nơi đăng ký thường trú hoặc trụ sở của người bán hàng.
2. Thời gian đấu giá do người bán quyết định.
3. Thời điểm trả giá của người tham gia đấu giá là thời điểm gửi chứng từ điện tử

thông báo việc trả một mức giá nhất định trong một cuộc đấu giá.
4. Thời điểm ghi nhận một mức giá đã trả là thời điểm hệ thống thông tin của thương

nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nhận được chứng từ điện tử thông
báo việc trả giá của người tham gia đấu giá.
Điều 49. Thông báo đấu giá hàng hóa
Thông báo đấu giá hàng hóa được thực hiện tại website đấu giá trực tuyến và phải bao
gồm các nội dung sau:
1. Thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá.
2. Thời gian kết thúc đấu giá.
3. Thông tin liên hệ của người bán.
4. Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa.
5. Giá khởi điểm.
6. Mức giá chấp nhận bán, nếu có.
7. Thời hạn và phương thức thanh toán.
8. Thời hạn và phương thức giao hàng cho người mua sau khi đấu giá kết thúc.
9. Trường hợp đối tượng đấu giá là hàng hóa phải đăng ký sở hữu theo quy định của

pháp luật, thông báo đấu giá hàng hóa phải bao gồm thêm các nội dung sau:
Nhóm 9

trang 8


a) Thời gian và địa điểm trưng bày hàng hóa;
b) Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ hàng hóa;
c) Thời gian và địa điểm đăng ký mua hàng hóa;
d) Thời gian và cách thức tiến hành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa.
Điều 50. Xác định người mua hàng
1. Đối với phương thức trả giá lên, người mua hàng là người đầu tiên có mức trả giá

sau cùng cao hơn giá của người trước và cao hơn mức giá chấp nhận bán, được hệ
thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến ghi nhận
trước thời điểm kết thúc đấu giá.
2. Đối với phương thức đặt giá xuống, người mua hàng là người đầu tiên chấp nhận

mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khởi điểm; được hệ thống thông
tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến ghi nhận trước thời
điểm kết thúc đấu giá.
3. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với phương thức trả

giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá xuống, người bán phải tổ
chức rút thăm giữa những người đó để quyết định người mua hàng.
Điều 51. Thông báo kết quả đấu giá
1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải lập thông báo kết

quả đấu giá hàng hóa ngay sau thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu
giá không thành.
2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về hàng hóa, mức giá cuối cùng được trả, thời

điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ của người mua hàng.

Nhóm 9

trang 9


3. Đối với hàng hóa mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, thông

báo kết quả đấu giá hàng hóa là căn cứ để lập hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và
thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.
4. Thông báo kết quả đấu giá sẽ được gửi về địa chỉ điện tử đã đăng ký với thương

nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến của người bán và người mua hàng.
5. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với phương thức trả

giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá xuống, hệ thống phải gửi
thông báo đến tất cả những người này và yêu cầu họ thực hiện rút thăm để quyết định
người mua. Hình thức tổ chức rút thăm do người bán quyết định.
5. Giới thiệu website đấu giá trực tuyến chodaugia.com.vn
Chodaugia.com.vn trang web đấu giá uy tín ở Việt Nam. Các phiên đấu giá ở đây
có thể do trang web tự đứng ra tổ chức đấu giá, hoặc do các doanh nghiệp kết hợp với
trang web tự triển khai đấu giá nhưng đều cam kết không bán quá giá đã giảm từ 1050%, tạo ra cơ hội cho người mua hàng chất lượng với giá rẻ. Để tham gia đấu giá trực
tuyến, người mua cần có một tài khoản trên website đấu giá, tài khoản đó đã được xác
minh bằng điện thoại di động hoặc email. Để đảm bảo tính khách quan và an toàn cho
phiên đấu giá, tại chodaugia.com.vn, kết thúc phiên, người thắng cuộc phải tiến hành
thanh toán, người bán giao hàng theo đúng quy trình đấu giá. Nếu không tuân thủ các
nguyên tắc đấu giá, cả người bán hoặc người mua sẽ bị khóa tài khoản.
Chợ đấu giá là một website bán hàng online và đấu giá chuyên nghiệp, Chợ đấu
giá được xây dựng dựa trên một nền tảng: thiết kế đột phá – thân thiện, chức năng đa
dạng - tiện lợi, công cụ hỗ trợ tối ưu – an toàn. Chodaugia.com.vn được thiết kế đơn
giản, đột phá, cực kỳ khoa học và rõ ràng, khách hàng có thể dễ dàng tìm được sản
phẩm ưng ý. Giao diện thân thiện, với tông màu sáng chủ đạo, màu sắc các chi tiết
cũng hết sức nhẹ nhàng, tinh tế. Cách bố trí thông tin hợp lý, tối đa hóa không gian
cho việc hiển thị thông tin sản phẩm, thông tin hỗ trợ mua bán.

Nhóm 9

trang 10


Ngoài các sản phẩm được giao dịch theo hình thức bán ngay, chodaugia.com.vn
còn cung cấp cho khách hàng, chức năng đấu giá online sản phẩm, đảm bảo khách
hàng đấu giá thành công sẽ nhận được đúng hàng và người bán sẽ được thanh toán đầy
đủ, đảm bảo môi trường kinh doanh trong sạch, an toàn, mọi hành vi đấu giá ảo hoặc
không chịu thanh toán khi đấu giá thành công sẽ được hệ thống của Chợ đấu giá phát
hiện nhanh chóng và xử lý theo quy định của website.
II. Thực trạng hoạt động của website đấu giá trực tuyến
1. Nội dung quy chế hoạt động của website chodaugia.com.vn
1.1 Nguyên tắc chung
Website đấu giá trực tuyến Chợ đấu giá của Công ty Nova Arc với tên website
www.chodaugia.com.vn cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người bán với nhu cầu
giới thiệu và bán sản phẩm tới khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm
của từ người bán.
 Tất cả người bán tham gia giao dịch trên Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu
Giá tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên


và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website đấu giá trực tuyến
Chợ Đấu Giá phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trườnghợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Website đấu giá trực
tuyến Chợ Đấu Giá phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền
lợi của người tiêu dùng.
Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo,

giới thiệu các chương trình liên quan đến việc bán sản phẩm của người bán bao gồm
khuyến mãi, giảm giá, nhưng mức khuyến mại, giảm giá sẽ không vượt quá 50% theo
qui định tại điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006. Ngoài ra website đấu
giá trực tuyến Chợ Đấu Giá còn cung cấp dịch vụ giao hàng ủy thác cho các người
bán.

Nhóm 9

trang 11


Khách hàng tham gia giao dịch trên Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá là
cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu mua sản phẩm trên Chợ Đấu Giá. Khách
hàng phải kê khai các thông tin liên quan trước khi thanh toán đơn đặt hàng. Khách
hàng sử dụng trang web này phải đồng ý rằng: khách hàng là một cá nhân và/hoặc
doanh nghiệp, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc khách hàng truy cập trang web
này tại mọi thời điểm, địa điểm yêu cầu khách hàng phải thực hiện đầy đủ các điều
khoản trong quy chế hoạt động của Chodaugia.com.vn.
Khách hàng phải bảo vệ mật khẩu và giám sát các thông tin có liên quan đến tài
khoản của khách hàng; hiểu và đồng ý rằng khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cả về việc
tài khoản của khách hàng được sử dụng bởi bất cứ ai mà khách hàng cho phép truy cập
vào nó.
Các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu
Giá là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật. Các nội dung trong bản Quy chế
này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nhà bán hàng
và/hoặc khách hàng khi tham gia vào Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá phải tự
tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và
cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của Website đấu giá trực tuyến
Chợ Đấu Giá.
1.2 Quy định chung
Đối tượng khách hàng tại Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá gồm có 3 loại
thành viên: thành viên mua hàng, thành viên bán hàng cơ bản, thành viên bán hàng
chuyên nghiệp.
Website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá quy định tất cả các giao dịch giữa người
bán và người mua đều phải diễn ra dưới sự giám sát thanh toán và giao hàng của
Chodaugia.com.vn. Mọi giao dịch tự phát giữa người bán và người mua, Website đấu
giá trực tuyến Chợ Đấu Giá xem như không có giao dịch thành công.

Nhóm 9

trang 12


1.3 Quy trình giao dịch
1.3.1 Quy trình dành cho người mua hàng
Chodaugia.com.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu
mua sắm hàng hoá trực tuyến. Chodaugia.com.vn chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian
giúp khách hàng và người bán có thể dễ dàng giao dịch thông qua môi trường internet
mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch.
Trên website Chodaugia.com.vn cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm khách hàng
quan tâm về sản phẩm, thời gian còn lại đấu giá, mức giá hiện tại, số người đấu giá,
người bán, xếp hạng, điểm uy tín. Hơn nữa Chodaugia.com.vn tư vấn thêm nhiều lựa
chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, cung cấp cho khách hàng danh sách các
điểm bán hàng tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, giúp khàng tránh gặp phải những
trường hợp mua hàng không đảm bảo, hàng kém chất lượng, giá thành cao.

Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, giá, chính sách hỗ trợ khách hàng của
người bán do Chợ Đấu Giá cung cấp giúp khách hàng lựa chọn được người bán uy tín
tin cậy dựa vào đánh giá của Chợ Đấu Giá. Sau khi chọn được sản phẩm phù hợp nhu
cầu, khách hàng có thể xem tin bán sản phẩm trực tiếp tại gian hàng của người bán
hoặc đưa sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục tham khảo các sản phẩm khác. Dựa trên
thông tin gian hàng trên Chợ Đấu Giá, khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng trước để
Nhóm 9

trang 13


hỏi về thông tin sản phẩm hoặc đến trực tiếp cửa hàng để xem sản phẩm. Lựa chọn
phương thức thanh toán giá trị sản phẩm: thanh toán sau khi nhận hàng, chuyển khoản
qua thẻ tín dụng hoặc thanh toán qua các cổng thanh toán khác. Khách hàng nhận sản
phẩm.Thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm và/hoặc đơn hàng (nếu có).
Các bước mua hàng
 Bước 1: chọn sản phẩm cần mua.

 Bước 2: thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 Bước 3: mua hàng không cần là thành viên. Có thể chọn mua hàng với tư cách
là thành viên hoặc không.

 Bước 4: điền thông tin mua hàng, thông tin người nhận hàng. Lưu ý cần nhập
thông tin chính xác để CDG có thể giao hàng đúng địa chỉ.

Nhóm 9

trang 14


 Bước 5: xác nhận và chọn hình thức thanh toán, tùy chọn hình 1 trong 3 hình
thức thanh toán: nộp tiền tại văn phòng, qua tài khoản ngân hàng của Chợ Đấu
Giá, qua thẻ Master, Visa.

 Bước 6: xác nhận thanh toán từ email

Sau khi nhận được email xác nhận thanh toán thành công, Chợ Đấu Giá bắt đầu tiến
hành giao hàng.
Quy trình đấu giá
 Bước 1: truy cập website chodaugia.com.vn, đăng nhập tài khoản

Nhóm 9

trang 15


 Bước 2: chọn sản phẩm muốn tham gia đấu giá, lưu ý về thời gian đấu giá, nhập
giá đấu

Nếu mức giá nhập nhỏ hơn mức giá yêu cầu, chodaugia.com.vn sẽ hiện ra thông báo

Sau khi nhập mức giá hợp lệ, click chuột vào “đấu giá”, một hộp thoại yêu cầu xác
nhận hiện ra, chọn “xác nhận”.

Sau khi hết thời hiệu đấu giá và nếu là người thắng cuộc, hệ thống sẽ gửi email thông
báo là người thắng cuộc và yêu cầu thanh toán
 Bước 3: thanh toán theo các bước như mua hàng tại chodaugia.com.vn

Nhóm 9

trang 16


1.3.2 Quy trình vận chuyển và giao hàng
Khi người mua hàng thực hiện đặt hàng thành công, hệ thống sẽ yêu cầu người
bán giao hàng cho người mua thông qua các kênh vận chuyển tùy chọn trong gian
hàng của người bán.
Khi người bán đã thực hiện giao hàng cho người mua hệ thống Chợ Đấu Giá yêu
cầu người bán phải cung cấp các thông tin vận chuyển như đơn vị vận chuyển, mã vận
đơn. Trong trường hợp nếu người bán giao hàng bằng phương tiện cá nhân hệ thông sẽ
gửi thông báo yêu cầu xác nhận giao hàng đến người nhận hàng để xác thực giao hàng.
Người nhận hàng không có thực hiện bất cứ lệnh khiếu nại cho đơn hàng nào sau khi
xác thực giao hàng, giao dịch được xem như thành công. Người mua có thể yêu cầu
mở khiếu nại tranh chấp trực tiếp với người bán và Chợ Đấu Giá có trách nhiệm làm
trung gian cho khiếu nại này.
1.3.3 Quy trình đăng tin sản phẩm
Chợ Đấu Giá cung cấp các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ vào gian hàng của người
bán, tạo thuận lợi trong việc quản lý sản phẩm, quản lý đơn đặt hàng và nhận thông
báo hoàn toàn tự động. Chợ Đấu Giá kiểm soát thông tin đăng bán sản phẩm chặt chẽ
nhằm cung cấp thông tin chính xác đến khách hàng.
Đăng nhập tài khoản thành viên tại Chợ Đấu Giá vào quản lý tài khoản bán hàng
của thành viên để tạo mới sản phẩm. Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin sản
phẩm cụ thể như: tên sản phẩm, tình trạng hiện tại của sản phẩm (mới hay cũ), giá bán
của sản phẩm, mô tả tình trạng hiện tại của sản phẩm, giá bán và hình ảnh chụp của
sản phẩm. Admin duyệt thông tin đăng bán sản phẩm trong vòng 24h, nếu đủ điều kiện
cho phép hiển thị đăng bán sản phẩm tại Chợ Đấu Giá.
1.3.4 Quy trình bán đấu giá và tham gia đấu giá
a) Điều kiện tham gia đấu giá
Để bảo đảm quá trình giao dịch đấu giá online minh bạch, an toàn và tin cậy cho
cả người bán và người mua, Chợ đấu giá đưa ra một số quy định bắt buộc đối với
những thành viên khi bước vào đặt giá cho một sản phẩm như sau:
Nhóm 9

trang 17Đối với thành viên tham gia đấu giá:
- Để tham gia đấu giá các sản phẩm tại chodaugia.com.vn phải thành viên của
Chợ Đấu Giá
- Chỉ tham gia đấu giá với các sản phẩm mà thật sự muốn có.
- Người thắng cuộc được giá yêu cầu phải thanh toán cho sản phẩm mình đã
thắng đấu giá
- Không cố tính tham gia đấu giá để phá hoại cuộc đấu giá của người bán.
- Nếu tham giá đấu giá thắng cuộc nhiều lần mà không thực hiện việc mua hàng
sẽ bị khóa thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn (tùy mức độ vi phạm)

Đối với thành viên bán hàng đấu giá:
- Đăng bán các sản phẩm đấu giá cần cung cấp hình ảnh thật của sản phẩm
- Cung cấp trung thực đầy đủ thông tin và hiện trạng của sản phẩm được bán đấu
giá
- Khi cuộc đấu giá kết thúc thành công có trách nhiệm giao đúng sản phẩm đã
niêm yết khi đấu giá
- Không lôi kéo người quen tham gia đấu giá để đẩy giá sản phẩm của mình lên
trên mức thực tế
- Có trách nhiệm thực hiện giao dịch và chịu trách nhiệm về sản phẩm đấu giá
của mình
b) Địa điểm và thời gian đấu giá
Địa điểm và thời gian đấu giá theo thông tin địa điểm của người bán trên
Chodaugia.com.vn. Người bán chủ động cung cấp thời gian đấu giá bắt đầu và kết
thúc. Thời điểm ghi nhận mức giá là thời điểm của hệ thống thông tin Chợ Đấu Giá
ghi nhận lệnh đặt giá từ thành viên tham giá đấu giá.
c) Thông báo đấu giá hàng hóa
Người bán cung cấp thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá và thời gian kết thúc
phiên đấu giá. Thông tin liên hệ của người bán hiển thị công khai tại gian hàng của
người bán. Người bán cung cấp đầy đủ thông tin mô tả liên quan đến sản phẩm đấu
giá, niêm yết công khai giá khởi điểm của sản phẩm đấu giá, đưa mức giá chấp nhận
bán (nếu có), cung cấp thời hạn và phương thức thanh toán công khai khi tổ chức bán
đấu giá.

Nhóm 9

trang 18


d) Xác định người mua hàng
Người tham gia đấu giá phải là thành viên của Chợ Đấu Giá. Người mua hàng là
người trả giá cao nhất và cuối cùng trong một phiên đấu giá được hệ thống Chợ Đấu
Giá ghi nhận trước thời điểm kết thúc đấu giá.
Chưa nêu rõ quy định, thông tin theo khoản 3 điều 50 về trường hợp nhiều người
đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với phương thức trả giá lên, người bán phải tổ
chức rút thăm giữa những người đó để quyết định người mua hàng.
Mức giá trả hợp lệ là mức giá cao hơn mức giá được chấp nhận bán, được hệ
thống của chodaugia.com.vn chấp nhận trước thời điểm đấu giá kết thúc.
e) Thông báo kết quả đấu giá
Kết thúc phiên đấu giá Chợ Đấu Giá gửi thông báo kết quả đấu giá ngay sau khi
thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trường hợp đấu giá không thành công. Thông báo khi
kết thúc phiên đấu giá bao gồm các thông tin: mức giá cuối cùng, thời gian ghi nhận
mức giá cuối cùng, thông tin địa chỉ của người mua hàng và tên gian hàng cung cấp
sản phẩm đấu giá. Thông báo đấu giá sẽ được gửi về hộp thư điện tử của thành viên
tham gia đấu giá và người bán cung cấp với Chợ Đấu Giá.
Nhóm 9

trang 19


Email thông báo trong trường hợp kết quả đấu giá không thành công
Nếu sau 4 ngày, kể từ khi nhận được email thông báo kết quả đấu giá thành công,
người mua đấu giá chiến thắng không thực hiện thanh toán thì hệ thống của
chodaugia.com sẽ khoá tài khoản của thành viên đó.
Nhận xét: Trong email thông báo kết quả đấu giá trên, chodaugia.com.vn chưa
cung cấp đầy đủ thông tin về mức giá cuối cùng, thời gian ghi nhận mức giá cuối cùng,
Nhóm 9

trang 20


thông tin địa chỉ của người mua hàng, tên gian hàng của người cung cấp sản phẩm đấu
giá. Trên Chodaugia.com.vn không có mục “kết quả” để thành viên xem kết quả của
những lần đấu giá.
Trong trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với
phuong thức trả giá lên, chodaugia.com.vn gửi thông báo đến tất cả những người này
và yêu cầu họ thực hiện rút thăm để quyết định người mua. Hình thức tổ chức rút thăm
do người bán quy định.
1.3.5 Quy trình bảo hành và bảo trì sản phẩm
Quy trình bảo hành sản phẩm theo từng quy trình của người bán. Thông tin bảo hành/
bảo trì sản phẩm công khai ngay trên mỗi sản phẩm.
1.4 Quy trình thanh toán
Nhóm 9

Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card..)
Chọn hình thức thanh toán qua thẻ

Điền thông tin chủ thẻ thanh toán

trang 21
Điền thông tin thẻ thanh toán

Cách 2: Thanh toán nộp tiền mặt tại VP hoặc qua ngân hàng

Sàn giao dịch Chợ Đấu Giá đưa ra các phương thức thanh toán, Khách hàng có
thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:
Cách 3: Thanh toán qua thẻ ghi nợ nội địa
Nhóm 9

trang 22


Cách 4: Thỏa thuận giao dịch trực tiếp với Người bán (Không được khuyến cáo
vì sự an toàn).
1.5 Đảm bảo an toàn giao dịch
Website đấu giá trực tuyến Chodaugia.com.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn
giao dịch như sau:
 Quản lý thông tin của người bán:
Khi đăng ký tham gia bán hàng trênChodaugia.com.vn, người bán phải cung cấp
đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin
này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về
tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được
website đấu giá trực tuyến Chợ Đấu Giá đưa vào dữ liệu quản lý.
 Kiểm soát giao dịch của người bán:
Các giao dịch của người bán với khách hàng sẽ được Chợ Đấu Giá đưa vào nội
dung quản lý, thường xuyên cập nhật đánh giá uy tín của người bán. Đánh giá uy tín
của người bán thông qua phản hồi của khách hàng sau mỗi giao dịch.
 Cơ chế gửi khiếu nại về người bán dành cho các khách hàng:
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Chodaugia.com.vn. Khi
tiếp nhận những phản hồi này, Chợ Đấu Giá sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng
như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Chợ Đấu Giá sẽ có những biện pháp xử
lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
1.6 Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: khi khách hàng giao dịch tại
Chodaugia.com.vn cần thu thập thông tin cơ bản của khách hàng như sau: họ và tên, số
điện thoại, địa chỉ nhận hàng, email để tạo sự liên lạc và kết nối liên tục với khách
hàng và người bán, thúc đẩy quá trình đặt hàng, giao hàng, thanh toán được chính xác
và nhanh gọn nhất, cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin và trạng thái đặt hàng đến
khách hàng.
Phạm vi sử dụng thông tin: Chodaugia.com.vn cam kết rằng tất cả các thông tin
dữ liệu cá nhân thu thập được từ hệ thống chodaugia.com.vn chỉ dùng vào mục đích
xác nhận giao dịch đơn hàng như: xác nhận đặt hàng thành công, xác nhận thanh toán
Nhóm 9

trang 23


thành công, gửi thông báo đơn vị vận chuyển, xác nhận gói hàng đã phát thành công,
gửi thông báo đến cho quý khách hàng các thương trình khuyến mãi, sản phẩm mới.
Thời gian lưu trữ thông tin: Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là mãi mãi
cho đến khi bạn còn là thành viên của trang web chodaugia.com.vn
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Trong quá trình giao
dịch chúng tôi cần cung cấp thông tin khách hàng cho các đơn vị liên quan bên thứ 3
cụ thể sau: Đơn vị vận chuyển: Chi Nhánh Cty TNHH 1 Thành Viên Tổng Công Ty
Bưu Chính VN Bưu Điện TP.HCM – Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, Đơn vị thanh
toán: Công Ty Cổ Phần VNG Cổng Thanh toán 123Pay.
Thành viên chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân: khách hàng có thể đăng nhập vào
tài khoản của mình tại Chodaugia.com.vn để cập nhật thay đổi thông tin cá nhân của
mình bất kỳ lúc nào.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân: Chodaugia.com.vn đảm bảo rằng mọi thông
tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
bằng cách: giới hạn truy cập thông tin cá nhân, sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn
chặn truy cập máy tính trái phép, xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần
thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ.
Chodaugia.com.vn sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure
sockets layer) khi xử lý thông tin tài chính của khách hàng. Mã hóa 128-bit SSL phải
mất xấp xỉ một nghìn tỉ năm mới có thể phá vỡ được và là giao thức tiêu chuẩn của mã
hóa.
1.7 Quản lý thông tin xấu
Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Chodaugia.com.vn, người bán phải cung cấp
đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin
này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về
tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được
đưa vào dữ liệu quản lý.
Không duyệt đăng bán sản phẩm từ người bán khi :
 Phát hiện sản phẩm nằm trong danh mục cấm mua bán theo quy định
hiện hành
 Phát hiện thông tin hình ảnh và thông tin sản phẩm đăng sai sự thật
Nhóm 9

trang 24


 Phát hiện hình ảnh sản phẩm và từ ngữ mang tính dung tục ảnh hưởng
thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam.
2. Yêu cầu về hệ thống kĩ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến
Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến của Chợ đấu giá có đây đủ
các chức năng tối thiểu :


Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giáSau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần hiển thị
trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi
bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được.

Trường hợp Chợ đấu giá cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, Chợ
đấu giá sẽ gửi thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước
thời điểm đấu giá. Nội dung thông báo nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu
giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng. Sau 4 ngày kể từ khi nhận được
email thông báo kết quả đấu giá thành công, người mua đấu giá chiến thắng không
Nhóm 9

trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×