Tải bản đầy đủ

tiết 12 bài 9 công thức hóa học

Trường THCS Hoàng Diệu – quận Tân Phú

Năm học: 2018 – 2019

Ngày soạn: 22/09/2018

Ngày dạy: ……………… ……
……………………

Tuần 6 – Tiết 12 – Bài 9

CÔNG THỨC HÓA HỌC
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức (Hs nắm được)
- Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của chất.
- Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm ký hiệu hóa học của một
nguyên tố (kèm theo số nguyên tử nếu có)
- Công thức hóa học của hợp chất gồm ký hiệu hóa học của hai hay nhiều
nguyên tố tạo ra chất, kèm theo số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.
- Cách viết công thức hóa học đơn chất và hợp chất.

- Ý nghĩa của công thức hóa học
2. Kỹ năng
- Quan sát công thức hóa học cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết
công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.
- Viết được công thức hóa học của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố
và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.
- Nêu được ý nghĩa công thức hóa học của chất cụ thể.
3. Thái độ
Yêu thích và nghiêm túc học tập bộ môn
II.
TRỌNG TÂM
- Viết được công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.
- Nêu được ý nghĩa của công thức hóa học.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp hoạt động nhóm
- Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình
IV. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Tranh phóng to H1.10, 1.11, 1.12
2. Học sinh
Ôn lại bài: “Đơn chất và hợp chất – Phân tử”

GV: Hồ Thị Quỳnh Ly

Trang 1


Trường THCS Hoàng Diệu – quận Tân Phú

Năm học: 2018 – 2019

V.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp (1 phút)
2. Kiếm tra bài cũ
Không có
3. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

 Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập (1 phút)
Ở các bài học trước,
chúng ta đã biết chất do
các nguyên tố hóa học tạo
nên, ký hiệu hóa học để
biểu diễn nguyên tố hóa
học. Như vậy, dùng ký
hiệu hóa học có thể biểu
diễn chất. Bài học này se
cho chúng ta biết cách biểu
diễn chất.

Lắng nghe

Tiết 12 – Bài 9
CÔNG THỨC HÓA
HỌC

 Hoạt động 2: Mối liên hệ giữa các khái niệm (10 phút)
- Cho HS quan sát mẫu
Đồng. yêu cầu trả lời câu
hỏi: Có mấy loại nguyên tử
trong mẫu này ?

- Có một loại nguyên tử

- GV kết luận: Mỗi
nguyên tử đồng mang đầy
đủ tính chất của đồng nên
nguyên tử đồng cũng chính
là phân tử đồng và người
ta lấy ngay kí hiệu hóa học
của đồng làm công thức
hóa học của nó .

- Quan sát và ghi bài

VD: CTHH của Đồng: Cu
- Các kim loại khác và
một số phi kim (C , P, S,
Si) cũng vậy.
- Hãy viết CTHH của
- Nhôm: Al, sắt: Fe, Natri:
Nhôm, Sắt, Natri?
Na
GV: Hồ Thị Quỳnh Ly

Trang 2

I. CÔNG THỨC HÓA
HỌC
CỦA
ĐƠN
CHẤT
- Với tất cả các kim loại
và các phi kim (C, P, S, Si )
thì CTHH cũng chính là
KHHH.
* CTTQ: AX
A là kí hiệu hóa học của
nguyên tố, x là chỉ số
nguyên tử của nguyên tố A
- Với các đơn chất phi
kim còn lại thì trong CTHH
có chỉ số nguyên tử là x = 2
* Trừ khí Ozon x = 3 .


Trường THCS Hoàng Diệu – quận Tân Phú

Năm học: 2018 – 2019

- GV đưa ra CTTQ: Ax
+ Theo CTTQ thì các
kim loại và 4 phi kim vừa
nêu có chỉ số bằng mấy?

+ Có chỉ số bằng 1

- Yêu cầu HS quan sát
mẫu khí Oxi , hiđro, trả lời
câu hỏi:
+ Có một loại nguyên tử,
+ Trong 1 phân tử khí
Hiđro và Oxi có mấy loại số lượng là 2
nguyên tử, số lượng là bao
nhiêu?
+ Với các đơn chất khí
thì se có CTTQ như thế
nào?

+ Chất khí: A2

- GV lưu ý về Ozon.

 Hoạt động 3: Công thức hóa học của hợp chất(10 phút)
- Hợp chất là gì?

- Hợp chất là chất được
tạo nên từ 2 nguyên tố hóa
học trở lên
- CTHH của hợp chất
- Dạng tổng quát là: AxBy
có thể biểu diễn tổng quát
Trong đó: A, B là kí hiệu
như thế nào?
hóa học của các nguyên tố
x, y là chỉ số của các
- A, B …, x, y …biểu
diễn gì?
nguyên tố
- Làm bài tập
- Yêu cầu HS làm bài
Canxi oxit: CaO
tập 3 trang 34 SGK
Ammoniac: NH3
- GV cho HS khác nhận
Đồng sunfat: CuSO4
xét, sau đó GV nhân xét và
nêu đáp án

II. CÔNG
THỨC
HÓA HỌC CỦA HỢP
CHẤT
- Công thức chung : AxBy
+ A, B: kí hiệu hóa học
+ x, y: chỉ số (số
nguyên tử mỗi nguyên tố có
trong một phân tử hợp chất)
Vd: CTHH của nước là
H2O, muối ăn: NaCl

 Hoạt động 4: Ý nghĩa của công thức hóa học (10 phút)
- Yêu cầu HS đọc SGK,
- CTHH cho biết:
III. Ý NGHĨA CỦA
nêu ý nghĩa của công thức
+ Nguyên tố nào tạo ra CÔNG THỨC HÓA
hóa học
chất
HỌC
+ Số nguyên tử của mỗi
Công thức hóa học cho
nguyên tố
biết:
GV: Hồ Thị Quỳnh Ly

Trang 3


Trường THCS Hoàng Diệu – quận Tân Phú

Năm học: 2018 – 2019

+ Phân tử khối
+ Nguyên tố nào tạo ra
- Áp dụng CTHH: CaCO3 chất
+ Số nguyên tử của mỗi
+ Canxi cacbonat tạo bởi 3
nguyên tố
nguyên tố: Ca, C và O
+ Phân tử khối
Ví dụ CTHH: CaCO3
+ Có 1Ca, 1C và 3O trong
phân tử canxi cacbonat
+ Canxi cacbonat tạo
bởi 3 nguyên tố: Ca, C và O
+ Phân tử khối: 40 + 12 +
- GV lưu ý HS về những 16.3 = 100
+ Có 1Ca, 1C và 3O
sai sót có thể gặp:
trong phân tử canxi
cacbonat
+ 1 nguyên tử hidro: H
- GV cho HS áp dụng
với công thức của canxi
cacbonat : CaCO3

+ Phân tử khối: 40 + 12
+ 16.3 = 100

+ 1 phân tử hidro: H2
+ 2 nguyên tử hidro: 2
+ 2 phân tử hidro: 2H2

 Hoạt động 5: Củng cố (12 phút)
Bài 1 : Lập CTHH của
Bài 1:
axit sunfuric biết nó có 2
Axit sunfuric: H2SO4
nguyên tử hidro, 1 nguyên
PTK: H2SO4 = 2.H + S +
tử lưu huỳnh và 4 nguyên 4O = 2 + 32 + 16.4 = 98
tử oxi? Tính phân tử khối?
Bài 2 : Biết khí Bài 2:
cacbonic có CTHH là CO2.
- Các nguyên tố tạo nên
Hãy cho biết ý nghĩa của chất: Cacbon và oxi
CTHH này ?
- Có 1 nguyên tử
cacbon và 2 nguyên tử oxi
- PTK: CO2 = 1C + 2O
= 12 + 16.2 = 44

 Hoạt động 5: Dặn dò (1 phút)
 Học bài.
 Làm bài tập 1, 2, 4 sgk/33 – 34
 Đọc trước bài Hóa trị

GV: Hồ Thị Quỳnh Ly

Trang 4


Trường THCS Hoàng Diệu – quận Tân Phú

Năm học: 2018 – 2019

IV.
RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………..

GV: Hồ Thị Quỳnh Ly

Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×