Tải bản đầy đủ

Thủ tục đóng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Thủ tục đóng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
Tôi đang làm việc cho 1 Công ty nước ngoài. Công ty của tôi đã mở tài khoản vốn đầu tư
trực tiếp tại 1 Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước được cho phép. Hiện tại Công ty
có nhu cầu hợp tác với một Tổ chức tín dụng khác.
Tôi xin hỏi, trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Tổ chức tín dụng mới và
đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Tổ chức tín dụng ban đầu như thế nào? Vì theo
Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 22/9/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
tại một tổ chức tín dụng được phép.
Trả lời có tính chất tham khảo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:
Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào
Việt
Nam
(Thông

số
19/2014/TT-NHNN)
quy
định:

"Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép
khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn
bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực
tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp
đồng hợp tác kinh doanh chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư
trực tiếp mới mở sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước
đây".
Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN quy định trách nhiệm của tổ chức
tín dụng được phép như sau: “Hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
và nhà đầu tư nước ngoài về các thủ tục liên quan đến việc mở, đóng tài khoản vốn đầu tư
trực tiếp”.
Căn cứ các quy định trên, đề nghị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên hệ với ngân
hàng được phép nơi doanh nghiệp đang mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và ngân hàng
được phép nơi doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản mới để được hướng dẫn thủ tục mở,
đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×