Tải bản đầy đủ

IELTS writing task 2 de thi 17 01 2019

BÀI MẪU CHO ĐỀ THI IELTS WRITING 17/01/2019
Đề thi IELTS Writing 17/01/2019
Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal
age, for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?
Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để tăng an toàn đường bộ là tăng độ tuổi lái xe tối thiểu. Bạn
đồng ý hay không?
MỞ BÀI
2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:
It is believed that raising the minimum driving age is the most effective method to improve road
safety. While I accept that this approach has some effects in the short term, I believe that a
longer-term and better solution is to impose stricter punishments for driving offences.
THÂN BÀI
OUTLINE THÂN BÀI


CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH
I think that increasing the minimum legal driving age can help reduce traffic accidents, thus

improving the safety of roads. This is because a large number of traffic incidents are caused by young
people’s careless driving. Many of them are not mature enough to fully understand the serious
consequences of their actions or to be responsible for what they caused. Raising the driving age,
therefore, can make sure that the youngest drivers are mature enough to take driving seriously and
to protect their own lives and other people’s lives when driving.
In my opinion, however, this approach is only effective to a limited extent, due to the fact that
nowadays many youngsters still drive without a driving licence. So, a more effective way to ensure
road traffic safety is to impose more severe punishments on those who commit driving offences. For
example, a longer prison sentence could be given for very serious offences and a heavier fine could
be imposed for running a red light or driving without a helmet. These punishments could help deter
potential offenders and prevent people from re-offending.
KẾT BÀI
Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:


Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:
In conclusion, I believe that introducing stricter regulations for driving offences is a much better
measure to increase road safety in comparison with increasing the minimum driving age.
SAMPLE ANSWER
Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham
khảo nhé.
It is believed that raising the minimum driving
age is the most effective method to improve road
safety. While I accept that this approach has
some effects in the short term, I believe that a
longer-term and better solution is to impose
stricter punishments for driving offences.
I think that increasing the minimum legal driving
age can help reduce traffic accidents, thus
improving the safety of roads. This is because a
large number of traffic incidents are caused by
young people’s careless driving. Many of them
are not mature enough to fully understand the
serious consequences of their actions or to be
responsible for what they caused. Raising the
driving age, therefore, can make sure that the
youngest drivers are mature enough to take
driving seriously and to protect their own lives
and other people’s lives when driving.
In my opinion, however, this approach is only


effective to a limited extent, due to the fact that
nowadays many youngsters still drive without a
driving licence. So, a more effective way to
ensure road traffic safety is to impose more
severe punishments on those who commit

Người ta tin rằng tăng tuổi lái xe tối thiểu là
phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện an toàn
đường bộ. Mặc dù tôi chấp nhận rằng phương
pháp này có một số hiệu quả trong thời gian
ngắn, tôi tin rằng một giải pháp lâu dài và tốt hơn
là áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn cho
việc vi phạm luật giao thông.
Tôi nghĩ rằng việc tăng tuổi lái xe hợp pháp tối
thiểu có thể giúp giảm tai nạn giao thông, do đó
cải thiện sự an toàn của đường bộ. Điều này là do
một số lượng lớn các sự cố giao thông là do
những người trẻ tuổi lái xe bất cẩn. Nhiều người
trong số họ không đủ chín chắn để hiểu đầy đủ
hậu quả nghiêm trọng của hành động của họ
hoặc chịu trách nhiệm về những gì họ đã gây ra.
Do đó, việc tăng tuổi lái xe có thể đảm bảo rằng
những người lái xe trẻ tuổi nhất đủ trưởng thành
để lái xe nghiêm túc và bảo vệ cuộc sống của
chính họ và những người khác khi lái xe.
Tuy nhiên, theo tôi, phương pháp này chỉ có hiệu
quả trong một chừng mực nào đó, do thực tế là
ngày nay nhiều bạn trẻ vẫn lái xe mà không có
bằng lái. Vì vậy, một cách hiệu quả hơn để đảm
bảo an toàn giao thông đường bộ là áp dụng các


driving offences. For example, a longer prison
sentence could be given for very serious offences
and a heavier fine could be imposed for running a
red light or driving without a helmet. These
punishments could help deter potential offenders
and prevent people from re-offending.
In conclusion, I believe that introducing stricter
regulations for driving offences is a much better
measure to increase road safety in comparison
with increasing the minimum driving age.
(band 8, written by Nguyen Huyen)

hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người
vi phạm luật giao thông. Ví dụ, án tù dài hơn có
thể được đưa ra cho các tội rất nghiêm trọng và
phạt tiền nặng hơn đối với việc vượt đèn đỏ hoặc
lái xe không đội mũ bảo hiểm. Những hình phạt
này có thể giúp ngăn chặn những kẻ phạm tội
tiềm năng và ngăn chặn mọi người tái phạm.
Tóm lại, tôi tin rằng việc đưa ra các quy định chặt
chẽ hơn đối với hành vi vi phạm luật giao thông là
một biện pháp tốt hơn nhiều để tăng an toàn
đường bộ so với việc tăng tuổi lái xe tối thiểu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×