Tải bản đầy đủ

Phân chia tài sản có trước hôn nhân khi ly hôn

Phân chia tài sản có trước hôn nhân khi ly hôn.
Trước khi kết hôn tôi có mua một căn nhà năm 2012. Năm 2014, tôi lấy vợ có kết hôn.
Đến năm 2015, tôi có sửa chữa, cải tạo lại nhà nên đã làm thủ tục hòn công và cấp đổi giấy
hồng mới đứng tên vợ chồng.
Hiện nay khi làm thủ tục ly hôn thì vợ tôi đòi chia một nửa căn nhà với lý do sổ hồng năm
2012 có tên của cả 2 vợ chồng.
Xin hỏi: Yêu cầu của vợ tôi có được chấp nhận không?
Trả lời có tính chất tham khảo
Chào bạn.
Theo quy định của luật HNGĐ:
Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung
1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận
của vợ chồng.
Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng
Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận
này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng
thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết
hôn.
Do đó, nếu có thỏa thuận nhập tài sản riêng của bạn vào tài sản chung hoặc có thỏa
thuận trước khi kết hôn là: “Tài sản riêng của vợ, chồng sẽ trở thành tài sản chung” thì căn
nhà của bạn sẽ thành tài sản chung và về nguyên tắc yêu cầu của vợ bạn là có cơ sở để

được tòa án chấp nhận.
Theo luật HNGĐ:
Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng
1.Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản
được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng
cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu
thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng
của vợ, chồng.
Như vậy, do căn nhà có trước thời kỳ hôn nhân (trước khi kết hôn) nên đó là tài sản riêng
của bạn. Nếu vợ bạn yêu cầu chia thì sẽ không được tòa án chấp nhận.
Tuy nhiên, năm 2015, bạn có sửa chữa, cải tạo lại nhà nên phền giá trị căn nhà được tăng
lên do “sửa chữa, cải tạo lại nhà” là được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản
chung.
Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt
động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp
khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật
này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác
mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung
Do đó. Tòa án sẽ xem xét để phân chia phần tài sản tăng thêm giá trị này và bạn có nghĩa
vụ hoàn tiền lại cho vơ bạn.
Trân trọng,
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×