Tải bản đầy đủ

Thỏa thuận phạt hợp đồng

Thỏa thuận phạt hợp đồng?
Công ty A (không có chức năng kinh doanh bất động sản) cho ông B (có đăng ký kinh
doanh DNTN) thuê trụ sở để kinh doanh. Trong Hợp đồng thuê quy định: "Nếu ông B đơn
phương chấm dứt hợp đồng thì phải chịu tiền cọc 50 triệu và chịu phạt 50% số tiền thuê cho
thời gian vi phạm".
Quy định về phạt trong hợp đồng như vậy có phù hợp với quy định pháp luật hay không?
Trả lời có tính chất tham khảo

Chào bạn.
Không có đăng ký chức năng kinh doanh bất động sản thì được quyền đăng
ký bổ sung chứ không bịvô hiệu hợp đồng.
Hợp đồng này các bên đều có mục đích lợi nhận nên là hợp đồng kinh doanh
thương mại và Luật áp dụng là luật thương mại.
Theo quy định của luật thương mại mức phạt hợp đồng không được quá 8% giá trị
vi phạm hợp đồng, do đó thỏa thuận "phạt 50% số tền thuê cho thời gian vi
phạm" là trái pháp luật và bị vô hiệu: chỉ tính lại mức phạt là 8%.
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×