Tải bản đầy đủ

Trường hợp khá đặc biệt về lao động

Trường hợp khá đặc biệt về lao động.
Một người lao động (có HĐLĐ không xác định thời hạn) muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ
với một Công ty.
Người này báo trước cho Công ty 45 ngày sẽ nghỉ việc.Công ty nói người này cuối tháng
nghỉ luôn, khỏi cần đủ 45 ngày.
Người này không chịu vì đã lên kế hoạch làm cho đủ 45 ngày để có tiền lương cho 45 ngày
đó.
Như vậy, nhân viên này phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Dựa trên quy định
nào để nói chuyện với Công ty?
Trả lời có tính chất tham khảo
Chào bạn.
Vấn đề này luật quy định chưa rõ nên có thể có nhiều quan điểm riêng và khác nhau. Quan
điểm cá nhân về vấn đề này như sau:
Theo luật lao động
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều
này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1
Điều này;
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc
nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới

12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người
sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết
trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
Như vậy, theo quy định trên thì đây là nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phường chấm dứt hợp
đồng lao động; là quyền của người sử dụng lao động chứ không phải nghĩa vụ của họ.
Không có quy định NSDLĐ phải báo trước khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐ
Không phải là nghĩa vụ nên NSDLĐ không bắt buộc phải tuân thủ khi chính NLĐ muốn đơn
phương chấm dứt HĐLĐ.
Do đó, quyết định cho NLĐ nghỉ việc vào cuối tháng là hợp pháp và hợp lý:"lên kế hoạch
làm cho đủ 45 ngày để có tiền lương cho 45 ngày đó" không liên quan gì và không quan
trọng bằng kế hoạch hoạt động của công ty.
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×