Tải bản đầy đủ

Bai 27 do chu bo che hoa khi

Giải ô chữ vui
khi tổng kết về bộ chế hòa khí


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng

Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp



3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


Tạo
Chi
sao
tiếtnào
đầu
nàodùng
vòi
dùng
phun
đểổn
phải
điều
cao
chỉnh
hơn lxăng
mức
ợng
Bộ
phận
để
định
mức
Giclơ
4họng
dùng
để
làmđể
gì làm
? thắt
Tại
Lỗ
thông
sao
khí
khuếch
9
dùng
tán
bị
gì ? lại ?
xăng
hoà
khí
trong
?
buồng
phao
?
trong buồng phao ?
1

Phao và van kim

2

Cân bằng áp suất
Tăng vận tốc dòng khí nạp

3
4

Hạn chế lu lợng xăng phun
vào họng khuếch tán

5

Bớm ga

6

Xăng không tự chảy vào họng khuếch tán

H
B

K


cI

B
h

C
ế

ô
h

H
ò

Ê
a

A
K

H

O
í


THANKS!



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×