Tải bản đầy đủ

Trong báo cáo của nhóm đặc trách cao cấp của ASEAN về hiến chương ASEAN EPG liên quan đến phương thức ra quyết định EPG đã khuyến nghị như sau

Trong Báo cáo của Nhóm đặc trách cao cấp của ASEAN về Hiến chương ASEAN EPG liên quan đến
phương thức ra quyết định EPG đã khuyến nghị như sau:
- Theo nguyên tắc chung, quá trình ra quyết định của ASEAN sẽ dựa trên
tham vấn và đồng thuận, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh
và đối ngoại;
- Trong các lĩnh vực khác, nếu không đạt được đồng thuận, quyết định có
thể được thực hiện thông qua bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số đơn giản
hoặc dựa trên đa số 2/3 hoặc 3/4.
Hỏi: Anh/chị đồng ý hay không đồng ý với khuyến nghị của EPG? Giải
thích tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×