Tải bản đầy đủ

Phân tích và bình luận các quy định về phòng chống bạo lực trẻ em trong ASEAN dưới các góc độ sau

Phân tích và bình luận các quy định về phòng chống bạo lực trẻ em trong ASEAN dưới các góc độ sau:
- Khái quát về vấn đề bạo lực trẻ em ở ASEAN;
- Các cam kết của khu vực về phòng, chống bạo lực trẻ em (trong đó có
đánh giá sự tương thích giữa các cam kết của khu vực với các cam kết
quốc tế trong các Công ước quốc tế về phòng, chống bạo lực trẻ em);
- Các thiết chế và chức năng nhiệm vụ của các thiết chế này trong phòng,
chống bạo lực trẻ em;
- Đánh giá thực tiễn triển khai các cam kết của ASEAN về phòng, chống
bạo lực trẻ em tại Việt Nam và 01 quốc gia thành viên khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×