Tải bản đầy đủ

Phân tích và bình luận về cơ chế một cửa ASEAN

Phân tích và bình luận về cơ chế một cửa ASEAN (ASEAN Single
Window) dưới các góc độ:
- Khái quát về cơ chế một cửa ASEAN;
- Nội dung pháp lý;
- Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và 01 quốc gia thành viên khác.
Link tham khảo: http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1795/cac-thoa-thuan-ve-coche-mot-cua-asean.htmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×