Tải bản đầy đủ

Phân tích và bình luận công ước ASEAN về phòng chống tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em năm 2015

Phân tích và bình luận Công ước ASEAN về phòng chống tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và
trẻ em năm 2015 (sau đây gọi tắt là Công
ước) dưới các góc độ sau:
- Các nội dung pháp lý cơ bản của Công ước;
- Đánh giá tính tương thích của Công ước với pháp luật quốc tế trong lĩnh
vực phòng, chống tội phạm buôn bán người;
- Đánh giá thực tiễn thực hiện Công ước của Việt Nam và 01 quốc gia
thành viên khác;

3

Link tham khảo: https://asean.org/asean-convention-against-traffickingin-persons-especially-women-and-children/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×